Nájdené rozsudky pre výraz: priamy zásah do subjektívnych verejných práv

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
116 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 250v pojem „zásah“ nedefinoval. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný resp. v širšom zmysle protiprávny útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym verejným právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupoch orgánu verejnej správy alebo v jeho činnosti, úkone, pokyne, prípadne nečinnosti. Musí ísť o priamy zásah do subjektívnych verejných práv (napr. porušenie práva na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžk/28/2018 Identifikačné číslo spisu: 4016200484 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4016200484.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): H. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XX, práv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava správneho súdnictva v piatej časti O.s.p. na rozdiel od konania v občianskoprávnych veciach ustanovuje rigoróznu úpravu jednotlivých druhov konaní. To platí aj pre konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v O.s.p. keďže v odseku 8 citovaného ustanovenia je stanovené, že na konanie podľa tejto hlavy sa použijú ustanovenia prvej a druhej hlavy tejto časti primerane, ak v tejto hlave nie je ustanovené inak. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 250v O.s.p. pojem „zásah" nedefinuje a jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z citovaného ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžnz/6/2015 Identifikačné číslo spisu: 9015898514 Dátum vydania rozhodnutia: 29.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:9015898514.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Edenred Slovakia, s.r.o., so sídlom Karadžičo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Vedenie správneho konania nie je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP. II. V prípade, ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné, aby využil iný inštitút správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t OSP. Súd ale nie je oprávnený rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia správneho orgánu, t.j. o druhu a ani o obsahu rozhodnutia, ktoré má správny orgán vydať.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 3Sžz/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9012010050 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Zemková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9012010050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zem
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 zák. o sťažnostiach, sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti alebo pri odložení sťažnosti. Podľa § 22 ods. 2 zák. o sťažnostiach, sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti. Podľa § 22 ods. 3 zák. o sťažnostiach, sťažnosť podľa odseku 1 vybaví vedúci orgánu verejnej správy alebo ním sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžz/5/2012 Identifikačné číslo spisu: 3012200267 Dátum vydania rozhodnutia: 16.10.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:3012200267.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov
Merito veci Nezákonný zásah
Kľúčové slová: výstavba energetického zariadenianezákonný zásah
R 29/2015
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Stanovisko vydané podľa § 12 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je nezákonným zásahom, ale je podkladom pre rozhodnutie, ktoré môže byť predmetom preskúmania zákonnosti rozhodnutia vo veci na základe podanej žaloby.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Sžz/2/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9013010053 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Baricová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:9013010053.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Ba
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Proces konzultácií je upravený z hľadiska hmotného i procesného práva v ustanovení § 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, predstavuje verejný postup, z ktorého nie je vylúčený žiadny subjekt.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžz/2/2012 Identifikačné číslo spisu: 9012010041 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2012 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9012010041.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a č
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: „Navyše k svojim predchádzajúcim záverom o neprípustnosti návrhu musí Najvyšší súd vzhľadom na svoj hore uvedený záver, že režim pobytového tábora nie je možné vyhodnotiť ako pozbavenie slobody žiadateľov o azyl (popretie myšlienky o možnosti urýchlene poskytnutej súdnej ochrany), uviesť aj to, že v svojej rozhodovacej činnosti dlhodobo zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu sťažnosti podanú jednotlivcami podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, ktorá plní generálnu úlohu priamej nápravy jednotlivcom dotknutým nezákonným stavom v prípade nezákonných zásahov orgánov verejnej správy. Uvedená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžz/1/2014 Identifikačné číslo spisu: 9014010004 Dátum vydania rozhodnutia: 14.10.2014 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9014010004.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zo zásady subsidiarity súdneho konania vyplýva, že správny orgán sa musí pred súdnym konaním dozvedieť o tom, že existuje stav, ktorý navrhovateľ vyhodnotil ako nezákonný zásah, musí sa vyjadriť k jeho námietkam, t.j. musí mať možnosť sám odstrániť namietaný stav a dosiahnuť nápravu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžz/1/2010-80 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa : G. S., O. Z., so sídlom N.. S. č. X., P., B.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Základnou úlohou súdu aplikujúceho ustanovenie § 250v ods. 1 O.s.p., ktorý koná v správnom súdnictve o návrhu smerujúcemu proti tvrdenému zásahu orgánu verejnej správy je preveriť, či sa navrhovateľ skutočne prostredníctvom svojho návrhu domáha súdnej ochrany proti nezákonnej aktivite verejnej správy (materiálna stránka verejnej správy) a či navrhovateľom označená verejná správa skutočne takúto aktivitu vykonala (formálna stránka verejnej správy). Zmyslom tejto právnej úpravy je posilnenie ochrany fyzických a právnických osôb pred takými zásahmi, ktoré nie sú založené na konkrétnom rozhodnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžz/12/2014 Identifikačné číslo spisu: 9014010112 Dátum vydania rozhodnutia: 03.06.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:9014010112.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z čl
MENU