SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1155951
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64353
USSR: 35517
NSČR: 123820
NSSČR: 66858
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424337
Krajské súdy (ČR): 43636
Posledná aktualizácia
29.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody
  • pricinny nájdené 4696 krát v 1928 dokumentoch
  • suvislost nájdené 68984 krát v 24433 dokumentoch
  • medzi nájdené 78403 krát v 26965 dokumentoch
  • porusenie nájdené 76705 krát v 20934 dokumentoch
  • povinnost nájdené 222324 krát v 44786 dokumentoch
  • a nájdené 3348865 krát v 64331 dokumentoch
  • vznik nájdené 21687 krát v 9728 dokumentoch
  • skoda nájdené 71979 krát v 17912 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov
Krajské súdy SR 250 dokumentov


Právna veta: Vzhľadom na charakter vzťahu konateľa a spoločnosti ako absolútneho obchodno-záväzkového vzťahu, sa zodpovednosť konateľa za škodu riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Z aplikácie Obchodného zákonníka na zodpovednostný režim konateľov za vzniknutú škodu potom vyplýva objektívna zodpovednosť konateľa za spôsobenú škodu spoločnosti, pričom zodpovednosť za škodu konateľa sa posudzuje bez ohľadu na jeho zavinenie. Na vznik zodpovednosti konateľa za škodu sa v zmysle § 373 a nasl. ObchZ vyžaduje splnenie troch základných predpokladov, ktorými sú: 1. vznik škody, 2. porušenie povinnosti a 3. pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obdo/ 4/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. , so sídlom: W. , zast. advokátom JUDr. P., so sídlom: N. proti žalovan ému: Ing. P. (pôvodne Ing. P. ), bytom: U. , zast. advokátom JUDr. P., so sídlom: D. , o zaplatenie 34 148,44 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 28Cb /2/2009, na dovolanie žalovan ého p roti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. mája 2012, č. k. 2 Cob/63/ .
Právna veta: V prípade ustanovenia § 132 Exekučného poriadku ide iba o také práva, ktoré sú spojené s konkrétnymi zaknihovanými cennými papiermi. Exekútor vykonáva delegovanú súdnu moc a po vydaní poverenia počas exekúcie autoritatívne rozhoduje o jednotlivých úkonoch exekúcie. Exekučný súd iba použitím presne určených procesných rozhodnutí „kontroluje“ činnosť exekútora, ale nemôže mu ukladať záväzné pokyny, ako má v exekúcii postupovať.

Úryvok z textu:
... povinností žalovaným 1/; - aby mal jasne a zreteľ ne preukázanú škodu (ušlý zisk) 39 - a aby mal ne pochybne preukázanú príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody (ušlého zisku). Žalovaný 2/ je toho názoru, že hoci by aj skutočne porušil sv oje povinnosti pri registrácii Akcií (čo .
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 O.s.p., do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd. Nedodržanie zákonom stanoveného postupu pri doručení zásielky určenej do vlastných rúk má za následok neúčinnosť doručenia zásielky

Úryvok z textu:
... úradný postup a v čom vidí porušenie povinnosti žalovanej, presne vymedziť ako dospela k vý ške požadovanej ujmy a zdôvodniť príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Ďalej ju vyzval na špecifikáciu petitu, presné znenie výroku tak, aby bol vykonateľný a špecifikáciu príslušenstva. Zároveň ju poučil v .
Právna veta: 1. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185 (§ 179 ods. 1 Zákonníka práce). Z ustanovenia § 179 vyplýva, že pre vznik všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu musia byť splnené nasledujúce predpoklady: vznik škody pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením, protiprávny úkon, porušenie povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... protiprávny úkon, porušenie povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody, zavinenie na strane zamestnanca. Pre zodpovednosť zamestnanca za škodu podľa tohto ustanovenia sa vyžaduje splnenie všetkých uveden ých predpokladov. Ak .
Merito zaplatenie pohľadávky
... vyplývajúceho zo 2 Obo 137/2007 zasielateľskej zmluvy a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a porušením takejto povinnosti. Bez danosti príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti a vznikom škody nie je daná ani zodpovednosť za škodu. Podľa bodu I. zmluvy bola predmetom plnenia preprava zásielok zo skladových priestorov, podľa .
Merito o 283 286,90 Sk s prísl.
... posudzoval podľa § 373 a nasl. Obch. zák., ktorá vychádza zo základných predpokladov, ktorými sú vznik škody, porušenie povinnosti a príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Aby konateľ zodpovedal za takúto škodu, musia byť kumulatívne splnené všetky tieto predpoklady. Žalobca tvrdil, že pri inventúrnom súpise v .
Merito o náhradu škody vo výške 1 156 550,80 Sk s príslušenstvom
... žalobca nepreukázal, ktoré povinnosti vyplývajúce z funkcie konateľa žalovaný porušil, taktiež nepreukázal príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody, podľa názoru súdu neuniesol dôkazné bremeno, preto súd žalobu voči žalovanému ako ... nepreukázal, ktoré povinnosti vyplývajúce z funkcie konateľa žalovaný porušil, a taktiež nepreukázal príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Konateľ je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade .
Merito o náhradu škody a iné
... lege artis. Keďže žalovaná sa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nedopus tila protiprávneho konania , nemôže byť logicky daná ani príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody, ktorú si žalobcovia uplatnili. Dospel preto k záveru, že n eboli naplnené predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu v zmysle § .
Merito o zapl. 8 070,44 eur s prísl.
... za škodu podľa uvedeného ustanovenia je vznik škody, porušenie právnej povinnosti, existenci a príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti a vznikom škody a zavinenie. Všetky štyri predpoklady pre vznik zodpovednosti za škodu musia byť splnené súčasne ... bližšie nešpecifikoval porušenia akej právnej povinnosti sa žalovaný dopustil a v čom vidí existenciu príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Z toho dôvodu je žalovaný toho názoru, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na .
Merito zaplatenie sumy
... predpoklady pre priznanie práva na náhradu škody. Preto je potrebné skúmať porušenie povinnosti žalovaného zo záväzkového vzťahu, vznik škody a príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Úprava náhrady škody je v obchodnom zákonníku založená na princípe objektívnej zodpovednosti, teda bez ohľadu na zavinenie. Žalobca vidí porušenie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.