Nájdené rozsudky pre výraz: priebeh konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10988

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8363 dokumentov
55450 dokumentov
1214 dokumentov
23 dokumentov
6 dokumentov
196 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 102 ods. 1 O. s. p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Aj keď citované ustanovenie nezahŕňa možnosť nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu, že by výkon rozhodnutia by bol ohrozený, súdna judikatúra dospela k záveru, že po začatí konania je aj táto možnosť prípustná a dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi je potrebné vyložiť tak, že je podeň možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie di ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J., A. , IČO: X. , zastúpený advokátom JUDr. R. , s. r. o., P., IČO: X. , proti žalovaným: 1/ S., nar. X. , bytom K.K. , 2/ F. , nar. X. , bytom P. , 3/ B. , s. r. o., K.K. , IČO: X. , žalovaní 1/ a 3/ zastúpen í Advokátskou kanceláriou V. , s. r. o., S., IČO: X. , o nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie žalovaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre, z 01. m ar
Právna veta: Súdy sú povinné dbať na to, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (§ 100 O.s.p.). V dovolaní vyslovené pochybnosti dovolateľky o nezaujatosti a nestrannosti zákonných sudcov nemožno považovať za právne relevantné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Žilinského samosprávneho kraja , so sídlom v Žiline, Komenského 48, IČO: 37 808 427, 2/ Oravského múzea P.O. Hviezdoslava, so sídlom v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 7, IČO: 36 145 106, proti žalovanej KABONA, spol. s r.o. , so sídlom v Medzibrodí nad Oravou 168, IČO: 36 385 107, za stúpenej JUDr. Jozefom Polákom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1718 o
Právna veta: Viazanosť súdu prvého stupňa právnym názorom odvolacieho súdu platí len pre skutkový stav, z akého vychádzalo rozhodnutie prvostupňového súdu, ktoré bolo potom napadnuté odvolaním. Ak sa v ďalšom priebehu konania na tomto skutkovom stave čokoľvek zmení, potom viazanosť súdu prvého stupňa právnym názorom odvolacieho súdu končí. Pretože po zrušení pôvodného rozhodnutia súdu prvého stupňa sa vracia celá vec do stavu, aký tu bol pred vydaním rozhodnutia, pokračuje prvostupňové konanie ďalej, ako by tu žiadne rozhodnutie doposiaľ vydané nebolo. Nie je vylúčené ani to, aby účastníci pri pokra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci žalobcu D. J., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. J. V. , advokátom so sídlom v Č. , proti žalovanému J. M. , bývajúcemu v S., zastúpenému Advokátskou kanceláriou JUDr. S. JUDr. B. s.r.o., so sídlom v Č. , o určenie práva prechodu , vedenej na Ok resnom súde Čadca pod sp. zn. 4 C 65/2007 , v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsu dku Kra
Právna veta: Z osobitnej úpravy obsiahnutej v § 250g ods. 2 OSP vyplýva, že ustanovenie § 101 ods. 2 druhá veta OSP sa v správnom súdnictve nepoužije, pričom však odročenie pojednávania pre neprítomnosť účastníka z dôležitých dôvodov nemožno a priori vylúčiť. Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodňovaná žiadosť neprítomného účastníka o odročenie pojednávania posudzuje súd podľa okolností konkrétneho prípadu. Dôležitým dôvodom je i kolízia s iným pojednávaním zástupcu, ak nemožno od účastníka spravodlivo žiadať, aby si zvolil iného zástupcu (pozri bližšie uznesenie NS SR sp. zn. 5Cdo/54/2010).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J.. L. Š., bytom B. X. právne zastúpený JUDr. Ľudovítom F őldesom, advokátom, so sídlom Domašská 11, P. O. BOX 21, Bratislava, proti žalovanému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SLV - 110/PK -2009 z 15. októbra 2009, o odvolaní žalobcu proti ro zsudku Krajského súdu
Právna veta: Podľa § 101 ods. l OSP, účastníci sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky, a že dbajú na pokyny súdu. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd prejednať vec v neprítomnosti takého účastníka, prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Zo znenia zákona vyplýva, že súd odročí pojednávanie len v prípadoch a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte predsedníčky JUDr. Margity Fridovej a členiek JUDr. Heleny Haukvitzovej, JUDr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci navrhovateľa: J., N., X., správca konkurznej podstaty D., F., X., IČO: X., proti odporcovi: O., B., X., o zaplatenie 8038,64 Sk s prísl., na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 13 Cbi 19/04-46 zo dňa 20. júna 2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada. Účastníci sú v ňom povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a označia dôkazné prostriedky (viď § 101 ods. 1 O.s.p.). Súdna prax je jednotná v tom, že ak súd v priebehu konania nevykoná všetky navrhované dôkazy, nezakladá to vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď R 37/1993, R 125/1999, R 6/2000). Pokiaľ súd niektorý navrhovaný dôkaz nevykoná, môže to viesť (nanajvýš) k nesprávnym skutkovým zisteniam a v koneč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 165/ 2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. Š. Š., bytom P., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. J. K., advokátom, K., proti odporkyni M. , so sídlom N. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. E. H., K. , o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhrady mzdy , vedenej na Okresnom súde Košice -okolie pod sp.zn. 13C/17/2009 , o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciac
Právna veta: K neprítomnosti právneho zástupcu a jeho žiadosti o dodatočné ospravedlnenie sa neprítomnosti na pojednávaní uviedol, že odpustenie zmeškania lehoty v zmysle § 58 ods. 1 O.s.p. prichádza do úvahy len pri zákonnej lehote a nie pri tzv. sudcovskej lehote. Nariadenie termínu pojednávania nie je však lehotou, a zmeškanie ospravedlnenia na pojednávaní nie je preto možné zhojiť postupom podľa § 58 O.s.p. Lehotou sa v občianskom súdnom konaní chápe konkrétny časový úsek stanovený občianskym právom procesným na vykonanie konkrétneho procesného úkonu účastníkom, prípadne iným subjektom zúčastneným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu Š. J., bývajúceho v P., zastúpeného Mgr. I. P., advokátom, Advokátsk a kancelári a S. so sídlom v B. , proti žalovaným zastúpenému opatrovníkom Domovom sociálnych služieb A. , so sídlom v B. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Prešov , pod sp. zn. 14 C 43/2010, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 20. j
Právna veta: Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodnená žiadosť neprítomného účastníka o odročenie pojednávania (§ 101 ods. 2 O.s.p.), posudzuje súd podľa okolností konkrétneho prípadu. Zdravotný stav účastníka podľa súčasnej právnej úpravy možno považovať za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania spravidla vtedy, ak účastník pripojí k návrhu vyjadrenie ošetrujúceho lekára v zákonom požadovanom znení. Napriek tomu, že právna zástupkyňa žalobcu tak urobila, krajský súd pojednával v neprítomnosti žalobcu ako i jeho právneho zástupcu. Podľa ustálenej judikatúry pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/85/2013 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: M. , bytom U. , v zastúpení advokátk ou JUDr. Jan ou Liptákov ou , so sídlom A dvokát skej kancelárie Krmanova 1, Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. p. SLV - 886/PK -2008 zo dňa 28. januára 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsu dku Krajs
Právna veta: Z ustanovenia § 76 ods. l písm. e/ O.s.p. vyplýva, že súd môže uložiť účastníkovi, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami. Ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov, alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz (§ 102 ods. 1 O.s.p. ). Súdna prax citované ustanovenia vykladá tak, že pod pojem „dočasná úprava pomerov“ možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie dispozície s majetkom v priebehu konania z dôvodu ohrozenia výkonu súdneho ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 5 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľa T. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou S. & partners s.r. o., , B., proti odporcom 1/ S.S. , 2/ S.S. , zastúpených advokátskou kanceláriou D.s.r. o., B., o vydanie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 23 C 410/2009 , v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzn eseni
MENU