SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1201478
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65097
USSR: 36101
NSČR: 125254
NSSČR: 67650
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426158
Krajské súdy (ČR): 45919
Posledná aktualizácia
03.08.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: priemerný osobný mzdový bod


Približný počet výsledkov: 217 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priemerný osobný mzdový bod
  • priemerny nájdené 5273 krát v 1729 dokumentoch
  • osobny nájdené 38615 krát v 14009 dokumentoch
  • mzdovy nájdené 2652 krát v 733 dokumentoch
  • bod nájdené 48447 krát v 12777 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Krajské súdy SR 1501 dokumentov


Právna veta: Podľa § 65 ods. 1, 2 a 4 písm. d) zákona o sociálnom poistení nárok na starobný dôchodok vzniká získaním 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutím dôchodkového veku. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/67 /201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci navrhovateľky A. M. bytom L. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , U l. 29. augusta č. 8, o výšku starobného dôchod ku, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 9. február a 201 2, č. k. .
Kľúčové slová: priemerný osobný mzdový bod

Právna veta: V prípade priznávania aj invalidného dôchodku treba zistiť priemerný osobný mzdový bod poistenca postupom zodpovedajúcim § 63 zsp a aj postupom zodpovedajúcim § 79 ods. 2 zsp a sumu invalidného dôchodku určiť z priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je vyšší. Z preskúmavaných rozhodnutí odporkyne vyplýva, že pri určení sumy invalidného dôchodku podľa zsp rozhodnutím zo 17. júla 2006 odporkyňa priemerný osobný mzdový bod navrhovateľa zisťovala len postupom podľa § 79 ods. 2 zsp a priemerný osobný mzdový bod podľa § 63 zsp nezistila. Nemohla preto ani porovnať, ktorý z priemerných osobných mz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa Š. A., bytom Ž., proti odporkyni Sociálnej Poisťovni – ústredie, U., B., o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 10. januára 2008, č.k. 25Sd 61/2007-26, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského .
Kľúčové slová: priemerný osobný mzdový bod, suma predčasného starobného dôchodku, zníženie dôchodkového veku, dôchodková hodnota

Zbierka NS 4/2012
R 59/2012
Rozsudok
Právna veta: Ak bol navrhovateľovi priznaný predčasný starobný dôchodok, ustanovenie § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. osociálnom poistení vznení neskorších predpisov na účely porovnávacieho výpočtu sumy dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nemožno použiť. Nároky vyplývajúce zo zaradenia do zvýhodnenej I. alebo II. pracovnej kategórie podľa tohto ustanovenia na účely výpočtu sumy dôchodkovej dávky možno použiť len pri rozhodovaní o starobnom dôchodku, o pomernom starobnom dôchodku alebo o invalidnom dôchodku.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa P. O., bytom B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v B., Ul. 29. augusta č. 8, o výšku predčasného starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v B., č.k. 6Sd 199/04-47 z 12. decembra 2007, rozhodol t a k t o : Najvyšší .
Právna veta: Odvolací súd nemohol zohľadniť uvedené námietky navrhovateľa. Navrhovateľ nemal povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie v kalendárnych rokoch 2002 a 2003, čo však súčasne znamená, že v týchto rokoch nebol zúčastnený na sociálnom zabezpečení (poistení). Za kalendárne roky 2002 a 2003 neodviedol žiadne poistné na dôchodkové zabezpečenie, preto tieto roky nie je možné hodnotiť ako obdobie dôchodkového poistenia a zaradiť ich do rozhodujúceho obdobia 22 kalendárnych rokov na zistenie priemerného osobného mzdového bodu. Čo sa týka nesúhlasu navrhovateľa s tým, aby do rozhodujúceho obdobia b ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
9So/76/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: M.N. - M. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava , o predčasný starobný dôchodok , na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 31. m arca 2010, č.k. 23Sd/130/2008 - .
Právna veta: Ak poistencovi vznikne nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení , v znení účinnom do 31. júla 2006, a poistenec poberá alebo poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, určí sa výška jeho dôchodku z toho priemerného osobného mzdového bodu, zisteného podľa § 63 ods. 7 až 12 a podľa § 79 zákona o sociálnom poistení, ktorý je vyšší.

Úryvok z textu:
ROZSZUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a Anny Žákovej, v právnej veci navrhovateľa J. K., bytom K., proti odporkyni S.P., Ú., U., o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 3. júla 2007, č.k. 3 Sd/166/2006-31, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 3. .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nemá povinnosť opätovne prepočítať výšku predčasného starobného dôchodku po úprave priemerného osobného mzdového bodu v kalendárnych rokoch, ktoré nasledujú po jeho priznaní.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 11. marca 2008 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 22. marca 2005, ktorým zmenila svoje predchádzajúce rozhodnutie z 15. júna 2004 a predčasný starobný dôchodok navrhovateľa od 1. marca 2004 zvýšila na 7 987,— Sk mesačne. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že rozhodnutím z 22. marca 2005 bolo navrhovateľovi na výšku dôchodku ku dňu vzniku nároku, t. j. k 1. marcu 2004 zhodnotených 14 386 dní obdobia dôchodkového poistenia (39 rokov a 151 dní = 39,4137 roka), v rozhodujúcom období 3 .
Právna veta: Náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku, na ktorú má nárok zamestnanec, ktorý okamžite zrušil pracovný pomer (§ 54 ods. 3 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce), nie je príjmom za vykonanú prácu, ako to predpokladá ustanovenie § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni, a preto ju nemožno považovať za vymeriavací základ.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 3. mája 2017, č. k. 3Sa/4/2016-34, potvrdil rozhodnutie odporkyne číslo x. z 08.04.2016, ktorým Sociálna poisťovňa ústredie podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj len zákon č. 461/2003 Z. z.“) navrhovateľovi priznala starobný dôchodok, keď pri zisťovaní priemerného osobného mzdového bodu (ďalej aj „POMB“) hodnotila aj obdobie poistenia v kalendárnych rokoch 1998 a 1999, pričom ako osobný vymeriavací základ .
Právna veta: Ak bol poistencovi priznaný a vyplácaný predčasný starobný dôchodok, potom mu nevzniká právo na určenie sumy starobného dôchodku podľa § 66 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení platnom v čase vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok ani po dovŕšení dôchodkového veku. Právny podklad pre prepočet predčasného starobného dôchodku po dovŕšení veku, potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok nie je daný.

Úryvok z textu:
... postupne pred 1. január 1994 tak, aby v ňom bolo desať k alendárnych rokov s vymeriavacím základom. Tak pre určenie priemerného osobného mzdového bodu bolo stanovené rozhodujúce obdobie dôchodkového poistenia od 1983 do 1992 vrátane. Podľa osobného mzdového listu dôchodkového poistenia v tomto rozhodnom .
Právna veta: Príspevok za službu podľa § 110 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov nie je výsluhovým dôchodkom podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za výsluhový dôchodok podľa tohto zákona sa iba považuje, najmä na účely trvania nároku na dávku výsluhového zabezpečenia, priznanú podľa predchádzajúcich predpisov.

Úryvok z textu:
... podľa osobitného predpisu. Podľa § 68 ods. 1 zákona o sociálnom poistení suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0 .
Právna veta: Právne vzťahy dôchodkového poistenia (zabezpečenia) sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných v čase ich vzniku, pokiaľ zákon výslovne neurčí inak. Ak nárok na dôchodkovú dávku nevznikol do 31. decembra 2007, nemožno započítať osobný mzdový bod za obdobie materskej dovolenky v hodnote 0,6.

Úryvok z textu:
... plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. Podľa § 68 ods. 1 zákona suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu 3 vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o .
Právna veta: V období od 1. januára 2001 do 1. augusta 2006 štát neplatil poistné za osoby, ktoré sa starali o prevažne alebo úplne bezvládnu blízku osobu. Doba takejto starostlivosti mohla byť hodnotená pre dôchodkové účely ako doba zamestnania len vtedy, ak opatrovanie bolo vykonávané ako samostatná zárobková činnosť a za dobu jeho vykonávania bolo odvedené poistné.

Úryvok z textu:
... a výpočtov výšky prizna nej dôchodkovej dávky, postačuje vysvetlenie odporkyne o skutočnosti, že rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku, výpočet priemerného osob ... k 21. decembru 2007, ako aj k 23. septembru 2010 zodpovedá zákonu. Rozhodnutie vychádza z rozdielov v priemernom osobnom mzdovom bode ku dňu 21. decembra 2007 a ku dňu 23. septembra 2010 a správne pre zisteni e výšky dávky .
Právna veta: Výška predčasného starobného dôchodku bola vypočítaná podľa § 68 ods. 1 zákona o sociálnom poistení ako súčin priemerného osobného mzdového bodu obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri takomto výpočte bol predčasný starobný dôchodok navrhovateľa určený vo výške 4 506 Sk mesačne. Táto suma však nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnolet ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bola výška predčasného starobného dôchodku vypočítaná podľa § 68 ods. 1 zákona o sociálnom poistení ako súčin priemerného osobného mzdového bodu obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený ... ktoré sa mu dôchodok znižuje o 30,50 %, t.j. o 2 179,99 Sk mesačne. Potom priemerný osobný mzdový bod 0,9699 x 37,7315 rokov obdobia dôchodkového poistenia násobený aktuálnou dôchodkovou hodnotou 195,31 – 2 179,99414 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.