Nájdené rozsudky pre výraz: priestupkové konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 427

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

136 dokumentov
1189 dokumentov
3 dokumenty
37 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosťou správneho orgánu pri rozhodovaní v konaní o priestupkoch je postupovať aj podľa jednotlivých ustanovení správneho poriadku a pri ich aplikácii vychádzať zo základných zásad správneho konania (§ 3 správneho poriadku). Správny orgán je viazaný zásadou zákonnosti (§ 3 ods. 1 správneho poriadku) v intenciách, ktorej je povinný v konaní a pri rozhodovaní zachovať procesné predpisy, ako aj predpisy hmotnoprávne.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /204/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu L. N. , bytom M. , proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Nitre, Piesková č. 32, Nitra, o preskúmanie zákonnost i rozhodnutia žalovaného č. KRP -100/DI -SK -2009 zo dňa 23. septembra 2009, na od
Právna veta: Žalobca musel mať z uvedených dôvodov vedomosť, že bude voči nemu začaté priestupkové konanie. Je právom každého jednotlivca, kedy si preberie jemu doručovanú poštu, avšak tým sa vystavuje riziku, aké nastalo v prejednávanom prípade, konkrétne krátkosti času medzi reálnym doručením predvolania (21.03.2011) a nariadeným pojednávaním (25.03.2011). Žalobca nemá povinnosť vlastniť fax, ani vybavovať úradné záležitosti osobne, avšak mal urobiť vhodné opatrenia smerujúce k ospravedlneniu jeho neúčasti na ústnom pojednávaní, ak mal záujem sa na ňom osobne zúčastniť. V predmetnom ospravedlnení žalobca ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžo/55 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu : M. Č. , H. , zastúpený: Ing. Š. Č. , H. , proti odporcovi : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline – Krajský dopravný inšpektorát , Kuzmányho 26, Žilina , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žal
Právna veta: Navrhovateľ ďalej namietal, že v konaní pred správnym orgánom došlo k procesnej vade, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia a ktorá spočíva v tom, že odporkyňa nedala možnosť účastníkovi vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie (najmä tým, že vôbec neidentifikovala presne skutok pre ktorý začala správne konanie a pre ktorý uložila sankciu) a v tom, že zamietla žiadosť navrhovateľa o nariadenie ústneho pojednávania. Priestupkové konania majú v zmysle ustálenej štrasburskej judikatúry v zásade charakter konania o trestnom obvinení. Správny orgán musí preto rešpektovať p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci navrhovateľa M. T. , S.. S.S., so sídlom B. X. , B. , IČO: X. X. , právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou B. - Ď. , S.S. so sídlom D. C. X. , B. proti odporkyni Rada pre vysielanie a retransmisiu , so sídlom Dobrovičova 8,
Právna veta: Priestupkové konanie bolo od počiatku vedené v rozpore s jeho účelom a ustanovením § 58 ods. 1 ZP, podľa ktorého objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či a) sa stal skutok, ktorý je priestupkom podľa tohto alebo iného zákona, b) tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku, c) sa uloží sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku postačí samotné prejednanie priestupku, d) uloží ochranné opatrenie, e) uloží páchateľovi priestupku povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a člen ov senátu JUDr. Jany Henčekovej PhD. a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalob cu Ing . F. F. , K. , zas túpeného JUDr. Petrom Janíkom, advokátom so sídlom na Hviezdoslavovej ul. č. 16, Partizánske , proti žalovanému Krajské mu riaditeľstvu Policajného zboru v Trenčín e, Krajský dopr
Právna veta: 1. Ak poškodený v prípravnom konaní si uplatnil náhradu škody, môže sa domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v priestupkovom konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku len v tej časti, ktorá sa týka náhrady škody. 2. Predmetom súdneho prieskumu nemôže byť rozhodnutie správneho orgánu o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému z priestupku nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo/ 233 /200 9 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Š. M. , bytom B. , právne zastúpeného Mgr. A. M. , advokátom v B. , proti žalovanému : Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava V, Okresný dopravný inšpektorát , Nám. hraničiarov č. 1/B, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. ORP -P-535/DI -2004 -V zo dňa 20.10.2005, o odvol aní žalobcu proti uzneseniu K rajského súdu v Brati
Právna veta: Poškodený v priestupkovom konaní, ktorý si uplatnil náhradu spôsobenej škody, môže sa domáhať súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutia vydaného v priestupkovom konaní len v tej časti, ktorá sa týka náhrady škody. Predmetom súdneho prieskumu zo strany poškodeného nemôže byť preto rozhodnutie správneho orgánu o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu, a preto neobstojí tvrdenie poškodeného, že postupom krajského súdu došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v P. (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením odmietol žalobu podľa § 98 ods. 1, písm. e) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z 12. januára 2016, nakoľko bola podaná zjavne neoprávnenou osobou, pričom účastníkom náhradu trov konania nepriznal. 2. Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia vyššie uvedeného rozhodnutia žalovaného, ako aj rozhodnutia Okresného úradu K., odbor všeobecnej vnútornej správy z 23.
Právna veta: Žaloba proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu nie je bežným opravným prostriedkom, ktorý je k dispozícii všetkým účastníkom predchádzajúceho správneho konania, čo vyplýva z § 250 ods. 2 O.s.p., ktorý presne definuje, kto môže podať žalobu proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu. Žalobu môže podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach, resp. s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo (§ 250 ods. 2 O.s.p.). Pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. R. , t.č. v Ú. , proti žalovanému: Okresný úrad Žilina , odbor opravných prostriedkov, A. Kmeťa 17, Žilina , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. k. OÚ -ZA -OOP1 -2014/022442/Hri zo dňa 25. 08.2014 , v konaní o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 20S/113/2014 -15 zo dňa 20. októbra 2014 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
Právna veta: Je nepochybné, že uloženie pokuty v blokovom konaní je individuálnym správnym aktom vydaným príslušným správnym orgánom, ktorým dochádza k zásahu do práv a povinností dotknutého priestupcu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že jednou z podmienok prípustnosti vydania rozhodnutia v blokovom konaní podľa § 84 ods. 1 zákona je skutočnosť, že priestupca je ochotný pokutu zaplatiť. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť kumulatívne splnená je, že priestupok bol spoľahlivo zistený. V prípade, ak by priestupca nepovažoval priestupok za spoľahlivo zistený, prípadne by z iného dôvodu nebol och ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/6/2013 4012200608 29.01.2014 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2014:4012200608.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. D. B. U.J. XX/W., A., zastúpeného JUDr. Vladimírom Rybovičom, advokátom, so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie Štefana Moysesa 4, Banská Bystrica, proti žalovanému: Krajskému ria
Právna veta: Vyjadrenie subjektívneho názoru vysloveného v rámci uplatňovania procesných práv účastníka priestupkového konania, nemožno označiť za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti občana, i keď by sa inak týkal osobnosti navrhovateľa, ak sa tak stalo spôsobom primeraným okolnostiam za akých malo k zásahu dôjsť.

Úryvok z textu:
Návrhom z 26. mája 1992 sa navrhovateľ domáhal ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Obč. zák. tvrdiac, že odporkyňa zasiahla do jeho práv tým, že 11. decembra 1991, v konaní o priestupku na obvodnom úrade uviedla, že nie je po psychickej stránke normálny a bolo by vhodné jeho psychiatrické vyšetrenie. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 27. októbra 1992, uložil odporkyni povinnosť ospravedlniť sa navrhovateľovi listom. V časti, v ktorej sa navrhovateľ domáhal nemajetkovej ujmy a uloženia
Právna veta: Podľa § 84 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť. Podľa § 84 ods. 5 zák. č. 372/1990 Zb. v blokovom konaní nemožno prejednať priestupky, o ktorých sa koná len na návrh. Je nepochybné, že ovládajúcou zásadou v blokovom konaní je koncentračná zásada. Koncentračná zásada je mimoriadnou procesnou zásadou, ktorá účastníkovi zabraňuje, aby svoje návrhy, nové tvrdenia, resp. dôkazy prednášal kedykoľvek po začatí blokového konania ale ib ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: S., r.č. X. , bytom M. , zast.: JUDr. Jozefom Jaroš čákom ml. , advokátom z advokátskej kancelárie so sídlom Radničné námestie č. 33, 085 Krajský dopravný inšpektorát so sídlom
MENU