Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48283
USSR: 30515
NSČR: 104565
NSSČR: 56158
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399907
Krajské súdy (ČR): 29959
Posledná aktualizácia
21.10.2017 01:11

Nájdené rozsudky pre výraz: Priestupkový zákon


Približný počet výsledkov: 51 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Priestupkový zákon
  • priestupkovy nájdené 1950 krát v 646 dokumentoch
  • zakon nájdené 566615 krát v 43914 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 474 dokumentov


Právna veta: Pri ukladaní pokuty v blokovom konaní prvostupňový správny orgán vychádzal z výkladu ustanovenia § 84 ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Blokové konanie je zjednodušenou formou konania o priestupkoch, ktoré sa využíva pri menej závažných priestupkoch a umožňuje vybaviť priestupky podstatne rýchlejšie a neformálnejšie za splnenia zákonom stanovených podmienok. Z uvedených podmienok, ktorých splnenie zákon o priestupkoch predpokladá na v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... implicitne vyplýva, že podmienka blokového konania je splnená, ak nie je potrebné objasňovanie priestupku v zmysle § 58 ods. 1 priestupkového zákona. Objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu. Keďže v blokovom konaní sa neuskutočňuje ...
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. d) a l) zákona č. 372/1990 Zb. priestupku sa dopusti ten, kto ako vodič sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil motorové vozidlo alebo si nesplnil povinnosť účastníka dopravnej nehody ustanovenú v osobitnom zákone (§ 51 zákona č. 315/1996 Z.z.), porušením uvedeným v písmene k) bezprostredne ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo spôsobí dorpavnú nehodu. Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste označenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú o nej pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech vinníka (in dubio pro reo). Zakotvenie zásady prezumpcie neviny v priestupkovom zákone znamená, že pri aplikácii ustanovení priestupkového zákona musí byť zásadne rešpektovaný všeobecný demokratický princíp „presumptio boni viri“ (každý občan je poriadny, pokiaľ nebude dokázaný ...
Súvisiace predpisy:
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Právna veta: Je nepochybné, že uloženie pokuty v blokovom konaní je individuálnym správnym aktom vydaným príslušným správnym orgánom, ktorým dochádza k zásahu do práv a povinností dotknutého priestupcu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že jednou z podmienok prípustnosti vydania rozhodnutia v blokovom konaní podľa § 84 ods. 1 zákona je skutočnosť, že priestupca je ochotný pokutu zaplatiť. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť kumulatívne splnená je, že priestupok bol spoľahlivo zistený. V prípade, ak by priestupca nepovažoval priestupok za spoľahlivo zistený, prípadne by z iného dôvodu nebol och ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prieskumu ním napadnutého rozhodnutia vydaného v blokovom konaní podľa § 84 priestupkového zákona. V danej veci nebolo vydané žiadne rozhodnutie podľa správneho poriadku, na ktorý priestupkový zákon odkazuje a preto bolo potrebné konanie vo veci zastaviť podľa § 250 ... a zákonných lehôt, že proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať (§ 84 ods. 2 priestupkového zákona) a ďalšou rozhodujúcou skutočnosťou je skutočnosť, že žalobca nevyužil opravné prostriedky, ktoré mu zákon o správnom konaní ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
1/1993 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Zbierke zákonov Slovenskej republiky účinný od 01.11.2009 do 31.12.2015
23/1991 - Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Právna veta: V ust. § 73 ods. 2 priestupkového zákona sú zakotvené základné práva a povinnosti obvineného z priestupku a poskytuje obvinenému z priestupku širší okruh procesných práv a predovšetkým zakotvuje zásadu prezumpcie neviny obvineného z priestupku. Obvinený 2Sžo/27/2011 5 z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu nemôže byť donucovaný. Realizácia zásady prezumpcie neviny znamená, že správny orgán je povinný dokáza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd za účelové s úmyslom zbaviť sa zodpovednosti za spáchaný priestupok. V ust. § 73 ods. 2 priestupkového zákona sú zakotvené základné práva a povinnosti obvineného z priestupku a poskytuje obvinenému z priestupku širší okruh procesných práv ... ktorom liste uviedol urážlivé výroky vo vzťahu k Ing. A. K. Správny orgán prvého stupňa postupoval v súlade s priestupkovým zákonom, keď sa pokúsil urazeného a obvineného zmieriť. Zákon neustanovuje výslovne, či sa príslušný orgán musí pokúsiť o uzavretie ...
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Právna veta: Podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 315/1996 Z.z. vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke. Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z.z. vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť protiidúcich vodičov; nesmie ohroziť ani vodičov jazdiacich za ním, ani iných účastníkov cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Obchádzanie (spolu so zmenou jazdného pruhu, odbočovaním, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy (§ 250i ods. 2 OSP). Podľa § 51 priestupkového zákona ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie ... 1, písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „priestupkový zákon“) a uložil mu pokutu vo výške 4.000,--Sk ako aj úhradu trov priestupkového konania 500 ... 244 ods. 1 OSP a § 22 ods. 1 a 2 zákona 372/1990 Zb. priestupkového zákona a § 4 ods. 2 písm. c/ a § 13 ods. 1 zákona o premávke na ...
Súvisiace predpisy:
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uverejnené v bulletine 1/2013
Právna veta: Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mu nemohol uložiť povinnosť zaplatiť predmetnú pokutu priloženou poštovou poukážkou konštatujúc, že zákon o správnom konaní, ani priestupkový zákon neriešia akou formou má účastník uloženú pokutu zaplatiť, avšak skutočnosť, že žalovaný správny orgán (správne malo byť uvedené prvostupňový ...
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Skutková podstata priestupku na úseku práva na prístup k informáciám je zakotvená v ustanovení § 42a ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom, 3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií. (V poznámke pod čiarou k bodu 3a/ je uvedený § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.) Podľa § 76 ods. 1 pís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., ohľadne ktorého v odôvodnení konštatoval, že konanie obvineného J. starostu obce H., nenaplnilo znaky skutkovej podstaty priestupku podľa § 42a priestupkového zákona. Bývalý Krajský úrad v Košiciach, odbor všeobecnej vnútornej správy, rozhodnutím č. B/2006/05570 zo dňa 6.12.2006 zamietol ...
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Právna veta: Aktívna procesná legitimácia žalobcu, ako procesná podmienka v zmysle § 250 ods. 2 O.s.p., ktorá robí procesný subjekt osobou oprávnenou na podanie žaloby, v sebe zahŕňa kumulatívne dva predpoklady, a to postavenie účastníka správneho konania a súčasne ukrátenie na právach napadnutým rozhodnutím, vydaným v správnom konaní. Súd v každej konkrétnej veci v intenciách citovaných zákonných ustanovení posudzuje, či žalobca spĺňa zákonom stanovené podmienky procesnej aktívnej legitimácie na podanie žaloby v správnom súdnictve...Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné poukázať na konšta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tvrdenie krajského súdu, že nebol oprávnenou osobou na podanie žaloby, považoval za úplne absurdné. Poukázal pritom na ustanovenia priestupkového zákona, v zmysle ktorých bol ako navrhovateľ účastníkom priestupkového konania a využil svoje právo podať žalobu na preskúmanie ... 76 ods. 1 písm. a) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „priestupkový zákon“) zastavil, z dôvodu, že skutok, o ktorom sa konalo nie je priestupkom. Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým ...
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Nie je totiž postačujúce, ak je uložená sankcia v rozsahu, ktorý síce zákon pripúšťa, ale správny orgán musí v odôvodnení rozhodnutia uviesť skutočnosti, ktoré ho viedli k uloženiu sankcie aj pokiaľ ide o jej výšku. Sankcia nemá byť pomstou, ale nápravným prostriedkom, ktorý má viesť priestupcu k zmene svojho postoja k priestupku - ku konaniu, ktorého sa dopustil a za ktorý bol postihnutý. Sankcia musí byť i spravodlivá v zmysle primeranosti, účelnosti a odôvodnenosti, pretože inak by neviedla k náprave, ale naopak k vzdoru a odporu voči orgánom štátu a k opakovanému porušovaniu zákonov.

Úryvok z textu:
... ustanovenia zákona o cestnej premávke a skutok, správne ho podradil aj pod príslušné hmotnoprávne ustanovenia zákona o cestnej premávke a priestupkového zákona, preto neobstojí námietka žalobcu uvedená v žalobe. Správne prihliadol na osobu páchateľa priestupku, keď v rozhodnutí uviedol, že žalobca je ...
Súvisiace predpisy:
135/1961 - Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Právna veta: Podľa § 66 ods. 2 písm. a), d) a e) zákona o cestnej premávke, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. „Účelom ustanovenia § 66 ods. 6 zákona o cestnej premávke je zabezpečiť, aby pri škodovej udalosti bolo umožnené rýchlo a bezproblémovo zistiť náhradu škody v prospech poškodenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skonštatoval, že vyššie uvedeným konaním žalobcu bola naplnená skutková podstata priestupku dopravnej nehody. Žalobca do záznamu o podaní vysvetlenia podľa priestupkového zákona spísanom dňa 27. septembra 2012 sám uviedol: „že v čase, ako cúval, ucítil, ako keby oprel vozidlo pravou zadnou časťou ...
Súvisiace predpisy:
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.