SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306066
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38898
NSČR: 128947
NSSČR: 71161
USČR: 82255
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430420
Krajské súdy (ČR): 49494
Posledná aktualizácia
04.03.2021 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: priestupok


Približný počet výsledkov: 2582 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priestupok
  • priestupok nájdené 25226 krát v 2582 dokumentochPrávna veta: Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z. prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru (§ 7 ods. 4 tohto zákona). Tomuto vymedzeniu vecnej príslušnosti správneho orgánu na konanie a rozhodnutie vo veciach priestupkov na úseku držania psov korešponduje aj ustanovenie § 52 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.), ktorý pred príslušnosťou obvodného úradu na konanie vo veciach priestupkov uprednostňuje príslušnosť správneho orgánu upravenú osobitným zákonom (v tomto prípade zákonom č. 282/2002 Z.z. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /185/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Ing. T. Š., proti odporcovi : Mesto Košice, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu č. A/2009/ 12620 -2 zo dňa 16.septembra 2009, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k. 5Sp /74/2009 -22 zo dňa 23.marca 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach č.k. 5Sp /74/ .
Právna veta: I. Formulácia „trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin“ uvedená v druhej vete § 122 ods. 10 Trestného zákona znamená, že sa hodnota výšky spôsobenej škody alebo získaného prospechu pri jednotlivých čiastkových útokoch na účel posúdenia právnej kvalifikácie spočítava. II. Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa § 122 ods. 10 Trestného zákona právoplatný priestupkový postih (ak nebol zrušený osobitným postupom v správnom konaní) vytvára vo vzťahu ku skutku, ktorý by inak mohol byť čiastkovým útokom pokračovacieho trestného činu, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“), na základe podnetu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka .
Právna veta: Aktívna procesná legitimácia žalobcu, ako procesná podmienka v zmysle § 250 ods. 2 O.s.p., ktorá robí procesný subjekt osobou oprávnenou na podanie žaloby, v sebe zahŕňa kumulatívne dva predpoklady, a to postavenie účastníka správneho konania a súčasne ukrátenie na právach napadnutým rozhodnutím, vydaným v správnom konaní. Súd v každej konkrétnej veci v intenciách citovaných zákonných ustanovení posudzuje, či žalobca spĺňa zákonom stanovené podmienky procesnej aktívnej legitimácie na podanie žaloby v správnom súdnictve...Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné poukázať na konšta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšš í súd 6Sži/18 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J., Z. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor priestupkov, Drieňová 22, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SVS -OP - 2011/022134/TMB zo dňa 29. septembra 2011, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajsk ého súdu v Bratislave, č. k. 5S 12/2012 -39 z 9. apríla 2013, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 ods. 1 Exekučného poriadku určujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie; súd však uváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku, a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku teda umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu vyplýv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 EMCdo 2 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej republiky – Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave , so sídlom v Bratislave, Š pitálska č. 14, proti povinnému Š. Š., bývajúcemu v Z. , o vymoženie 33,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom s úde Malacky pod sp. zn. 23 Er 1919/20 08 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniam Krajského súdu v .
Kľúčové slová: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, konanie o priestupku, znaky skutkovej podstaty priestupku

Zbierka NS 4/2011
R 50/2011
Právna veta: Na objasnenie a sankcionovanie priestupku musia byť obligatórne naplnené a zistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty priestupku – subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka (kumulatívne). V prípade, ţeby čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemoţno potom hovoriť o priestupku. Ak pri niektorej časti skutkovej podstaty existujú pochybnosti o jej existencii a nebola preukázaná nado všetku pochybnosť, uplatní sa zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: M. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Drieňová 22, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia bývalého Krajského úradu v Prešove, odboru všeobecnej vnútornej správy, č. 2006/06546/ .
Právna veta: Sankcia zákazu činnosti uložená páchateľovi v konaní o priestupkoch nie je pre účely konania o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 69 a § 70 Trestného zákona, trestom uloženým súdom v odsudzujúcom rozsudku (ide o zákaz uložený iným orgánom verejnej moci nie súdom) a preto plynie samostatne, nezávisle od trestu zákazu činnosti. Ak tomu istému páchateľovi bol v následnom trestnom konaní uložený trest zákazu činnosti za iný skutok a plynutie sankcie zákazu činnosti a plynutie trestu zákazu činnosti sa prelína, tak sankcia zákazu činnosti a trest zákazu činnosti p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1516000362 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1516000362.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvineného N . F., pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona, na neverejnom .
Právna veta: Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. Z uvedenej právnej úpravy teda vyplýva, že rozhodnutie obce o priestupku a o uložení sankcie zaň treba považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý je preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa ustanovení piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, a to vzhľadom na právnu úpravu v zákone o priestupkoch v spojení ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /38/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Y. Z. , nar. X. , bytom C. , proti odporcovi Mestu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 140876/2010 z 01. decembra 2010 a o odvolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici , č. k. 27Sp/ 1/2011 - 15 z 01. júla 2011, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd slovenskej republiky .
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. a/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení platnom a účinnom ku dňu spáchania priestupku (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.) priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič motorového vozidla prekročí povolenú rýchlosť stanovenú vo všeobecne záväznom právnom predpise o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou. Podľa § 22 ods. 2 za priestupok podľa ods. 1 písm. a/ možno uložiť pokutu do 7.000,--Sk a zákaz činnosti do jedného roka (§ 22 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb.).Podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyš ší súd 6Sžo/417/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred se du sená tu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr . Zdenky Reisenauer ovej v právnej veci žalobcu Ing. O. , bytom V. , zastúpený Bc. D. , bytom V. , proti žalovan ému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií, .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZP“), priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Podľa § 22 ods. 1 písm. g) ZP, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda. Už zo zn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. I gora Belka a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobkyne J. D. , bytom K. , zastúpenej Mgr. Vasilom Demjanom, Koprivnická 15, Bratislava , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2 Bratislava (predtým Krajskému riaditeľstvu policajného zboru, .
Kľúčové slová: správne trestanie, súbeh viacerých deliktov, správny orgán , určenie druhu sankcie a jej výmery

Zbierka NS 5/2014
R 74/2014
Právna veta: I. Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov stanovuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.

Úryvok z textu:
... jej konania, teda či išlo o úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie právnych predpisov). Zákon vymedzuje aj skutkové podstaty priestupkov, kde zodpovednou za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi je fyzická osoba (§ 61 zákona). ... upravujúce konkurenciu správnych deliktov, obsahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, súbeh trestných činov, dopravná nehoda, zavinenie z nedbanlivosti

Zbierka NS 1/1993
R 9/1993
Právna veta: V prípadoch, v ktorých sa obvinený stíha preto, že ako vodič motorového vozidla spôsobil pri dopravnej nehode inému z nedbanlivosti ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a potom tejto osobe úmyselne neposkytol potrebnú pomoc, ide o dva samostatné skutky, ktoré zakladajú reálny súbeh trestných činov ublíženia na zdraví podľa § 224 Tr. zák. a neposkytnutia pomoci podľa § 208 Tr. zák. Pokiaľ sa v prípravnom konaní zistí, že obvinený dopravnú nehodu nezavinil, ale že sa dopustil konania, ktoré by mohlo zakladať znaky priestupku a že trestne nezodpovedá ani za skutok spočívajúci v neposkytnutí potrebn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... SR, odboru dopravnej polície v Liptovskom Mikuláši preto, že nejde o trestný čin, avšak skutok by mohol byť posúdený ako priestupok. Toto uznesenie sa stalo právoplatným 11. 2. 1992. Proti tomuto právoplatnému uzneseniu vyšetrovateľa podal v lehote § 272 Tr. ... trestná zodpovednosť za trestné činy, pre ktoré bolo voči obvinenému vznesené obvinenie a že konanie obvineného môže zakladať len znaky priestupku, keďže obvinený viedol motorové vozidlo s hladinou alkoholu v krvi 1,74 promile, čo je v rozpore s § 5 .
Právna veta: Lovenie rýb v čase ich ochrany osobou, ktorá mala povolenie na rybolov, za účinnosti Trestného zákona platného do 31. júla 2001 (§ 181d ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 399/2000 Z. z.) nie je trestným činom pytliactva, ale iba priestupkom podľa § 35 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb., ktorý je premlčaný uplynutím jedné­ho roka (§ 16 ods. 1 Trestného zákona).

Úryvok z textu:
... v čase háje­ nia. Podľa § 20 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch však priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynul jeden rok. Táto jednoroč­ ná lehota ... č. 372/1990 Zb., keďže došlo k naplneniu stavu, podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne neoprávnene zasiahne do práva poľovníctva alebo do výkonu ... sťažovateľa nevykazovalo znaky trestného činu, ale malo byť posúdené len ako priestupok podľa § 35 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb., pričom .
Kľúčové slová: sankcia za priestupok, prepadnutie veci , skúmanie podmienok konania, príslušnosť súdu

Zbierka NS 3/1996
R 30/1996
Právna veta: V každej priestupkovej veci, pokiaľ rozhodnutie o priestupku podlieha súdnemu preskúmavaniu podľa § 246 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, je vecne príslušný na konanie okresný (obvodný) súd. Pri preskúmavaní rozhodnutí o colných priestupkoch je vecne a miestne príslušný na konanie Obvodný súd Bratislava 2.* Poznámka: */ Miestna príslušnosť súdu je určená podľa terajšieho sídla Ústrednej colnej správny Slovenskej republiky

Úryvok z textu:
... k záveru, že rozhodnutie o zhabaní veci je právnym následkom konania, ktoré malo naplniť znaky skutkovej podstaty colného priestupku, a preto aj takéto rozhodnutie treba považovať za rozhodnutie v priestupkovej veci. Podľa názoru Najvyššieho súdu SR za ... alebo b/, možno rozhodnúť, že sa takáto vec zhabe, ak a/ patrí páchateľovi, ktorého nemožno za priestupok stíhať, b/ nepatrí páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem. O zhabaní veci nemožno rozhodnúť, .
Právna veta: Ak žalovaný správny orgán nevykonal ešte ďalšie dôkazy navrhnuté žalobcom, neznamená to, že porušil jeho práva, pretože dokazovanie vykonáva správny orgán, ktorý dôkazy aj hodnotí, pričom tejto skutočnosti korešponduje povinnosť účastníka konania predložiť, resp. poukázať na dôkazy, ktoré navrhuje vykonať. V prípade, že z vykonaného dokazovania dostatočne jasným spôsobom vyplýva už z iných dôkazných prostriedkov, že uvedený priestupok v rámci diváckeho násilia na futbalovom zápase Fortuna ligy spáchal žalobca, ďalšie dokazovanie, a to výsluchom svedkov, by bolo nadbytočné, neefektívne a v rozp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkom podujatia v tom, aby sa pokojne rozišli, - čin, ktorý má znaky priestupku proti verejnému poriadku, priestupku extrémizmu, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku podľa Priestupkového zákona, ak je násilnej/agresívnej povahy a ak bol spáchaný ... rizikovom podujatí, až do dvojnásobku tejto sumy. 26. Podľa § 11 ods. 1 písm. b/ zákona o priestupkoch za priestupok možno uložiť tieto sankcie: a/ pokarhanie, b/ pokutu, c/ zákaz činnosti, d/ prepadnutie veci. 27. .
Právna veta: V konaní o správnom delikte rovnako ako pri prejednávaní priestupku vystupuje obec v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn. že v konaní o správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, preto o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán štátnej správy.

Úryvok z textu:
... postup preskúmania rozhodnutí orgánov verejnej správy o uložení sankcie za iný správny delikt musí byť rovnaký ako pri preskúmavaní priestupkov , inak by nemohla byť zachovaná rovnosť účastníkov konania (fyzických osôb a právnických osôb , resp. fyzických osôb ... po právoplatnom skončení správneho konania. Takáto právna úprava zákonom ustanovuje postavenie obce (mesta) nielen v konaní o priestupkoch , ale aj v konaní o správnych deliktoch, ako správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy a .
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, obhliadka, listinné dôkazy, povinnosť vyhľadať dôkazy

Zbierka NS 2/2006
R 16/2006
Právna veta: I. Právny záver o tom, že skutok nie je trestným činom, ale dis­ ciplinárnym priestupkom v zmysle § 226 písm. b) Trestného poriad­ ku, je pre obžalovaného nepriaznivejší ako záver o tom, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný podlá § 226 písm. a) Trestného poriadku. Rozsah zisťovania skutkového stavu veci potrebného na rozhodnutie súdu musí z tohto dôvodu obsiahnuť primárne alternatívu uvedenú v § 226 písm. a) Trestného poriadku [§ 89 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku]. II.Vzhľadom na to, že listinnými dôkazmi sú listiny, ktoré svojím obsahom dokazujú alebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) Trestného po­ riadku. Rozhodnutie o tom, či určitý skutok vykazuje znaky trestného činu alebo môže vykazovať znaky disciplinárneho priestupku, musí mať základ v spoľahlivo zistenom skutkovom stave. Právny záver o tom, že skutok nie je trestným činom, ale ... ozbrojených síl nepostupovali príslušné orgány v súlade s predpismi. Vyšší vojenský prokurátor považoval konanie obžalo­ vaného za disciplinárny priestupok, pričom ale od jeho spáchania uplynula doba dlhšia ako jeden rok, a preto navrhol podľa § 258 ods. .
Meritum Krádež
Kľúčové slová: krádež, priestupky proti majetku

Zbierka NS 6/1993
R 60/1993
Právna veta: Za cudziu vec v zmysle § 247 ods. 1 Tr. zák. treba považovať vec, ktorá páchateľovi vlastnícky vôbec nepatrí, resp. mu nepatrí výlučne, za predpokladu, že s ňou nakladá tam uvedeným spôsobom ako s vlastnou, alebo spôsobom, ktorý je vyhradený výlučnému vlastníkovi, t. j. bez ohľadu na oprávnenia ďalších spoluvlastníkov. K posudzovaniu prípadov ťažby dreva v lesoch patriacich spoločenstvu urbariaristov členom tohto spoločenstva. Omyl v právnych normách, ktoré Trestný zákon neobsahuje, treba posudzovať podľa zásad o skutkovom omyle. Pokiaľ ide o tzv. negatívny skutkový omyl, t. j. páchateľ neve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... páchateľom, ktorí úmyselne 'spôsobia škodu na cudzom majetku tam uvedenými spôsobmi. Rozdiel medzi uvedenými trestnými činmi a priestupkom proti majetku spočíva v stupni nebezpečnosti konkrétneho činu pre spoločnosť, vyjadrenom výškou spôsobenej (resp. zamýšľanej) škody ... odcudzenie ktorej ide, nemohol byť páchateľom trestného činu krádeže, nemohol by byť ani páchateľom priestupku proti majetku. Skutková podstata priestupku podľa § 50 ods. 1 citovaného zákona je totiž (rovnako ako ustanovenia Trestného zákona .
Kľúčové slová: porušovanie domovej slobody, postúpenie veci podľa § 341 Tr. por., neoprávnené vniknutie do obydlia iného

Zbierka NS 1-2/1997
R 11/1997
Právna veta: I. Postúpenie veci inému orgánu podľa § 171 ods. 1 Tr. por. vždy predpokladá, že vec je náležíte objasnená z toho hľadiska, že nejde o žiadny trestný čin, ale že skutok obvineného môže byť priestupkom. II. Za neoprávnené vniknutie do domu alebo do bytu iného v zmysle § 238 ods. 1 Tr. zák. treba považovať každé nežiaduce, bez súhlasu alebo proti vôli oprávneného užívateľa uskutočnené vojdenie do domu alebo do bytu, ktorým sa prakticky zasahuje do domovej slobody.

Úryvok z textu:
... ukazujú, že nejde o trestný čin, že však ide o skutok, ktorý by mohol iný príslušný orgán posúdiť ako priestupok alebo kárne previnenie. Ani týmto zákonným ustanovením sa okresný prokurátor v Banskej Bystrici pri rozhodovaní v trestnej veci proti obvinenému ... jednotlivcovi podľa § 197a Tr. zák., okresný prokurátor napadnutým uznesením podľa § 171 ods. 1 Tr. por. postúpil na prejednanie priestupku s odôvodnením, že obvinený síce ohrozoval J. R, ale nebolo preukázané, že by sa mu vyhrážal. Preto nemôže ísť .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.