Nájdené rozsudky pre výraz: prieťahy v konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 708

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9829 dokumentov
15351 dokumentov
21 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Primárnym účelom ochrany, ktorú Ústavný súd Slovenskej republiky poskytuje v konaní o namietanom porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je poskytnutie ochrany základnému právu sťažovateľa, a nie rozhodovanie o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia podľa čl. 127 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka na neverejnom zasadnutí 25. februára 2004 prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti PLASTCOM, spol. s r. o., Medená 13, Bratislava, zastúpenej advokátkou JUDr. E. K., Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Malacky v kona
Právna veta: Predložením veci dovolaciemu súdu sa splnia procesné povinnosti prvostupňového súdu v rámci konkrétneho dovolacieho konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. septembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť I. K. K., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. J. T., P., ktorou namietal porušenie svojho základného práva na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu v Bardejove v konaní vedenom pod sp. zn. 5 C 74/99, a takto r o z h o d o l : Sťažnosť I. K. K. o d m i e t a pre zjavnú neopodstatnenosť. O d ô v o d n e n i e
Právna veta: 1. Cas na konanie bez zbytočných prieťahov nie je možné presne ohraničiť. Neexistuje časová hranica, uplynutím ktorej postup štátneho orgánu môže mať povahu zbytočných prieťahov v konaní. Rýchlosť a účinnosť konania je podmienená objektívne charakterom prejednávanej veci. Dĺžka konania môže poukazovať nielen na zbytočné prieťahy v konaní, ale aj na zložitosť veci. Preto je dôležité rozlíšiť konanie pomalé a neúčinné, to znamená konanie so zbytočnými prieťahmi a konanie, ktoré trvá dlho z dôvodu zložitosti prejednávanej veci. Základnými kritériami pre hodnotenie veci ako zložitej je skutkový st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí konanom 19. marca 1998 v konaní o prijatom podnete J. B., bytom v K., zastúpeného JUDr. M. R., advokátom, K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 399/93 takto r o z h o d o l : Okresný súd Koši
Právna veta: 1. Cas na konanie bez zbytočných prieťahov spravidla nemožno vyjadriť numericky. Obvykle neexistuje časová hranica, uplynutím ktorej postup súdu môže mať povahu prieťahov v konaní. Výnimku z tohto pravidla predstavujú konania o právach, v ktorých Ústava Slovenskej republiky alebo zákon ustanovuje súdu lehotu na rozhodnutie. 2. Aj keď neexistuje časová hranica, ktorá by ohraničovala proces a v ktorej by súd mal povinnosť právoplatne vec rozhodnúť, nie je možné si to vysvetľovať tak, že súd si sám určí, kedy a aký úkon vykoná, pričom by nemusel rešpektovať čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 13. júla 1999 v senáte vo veci podnetu Doc. RNDr. P. M., CSc., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. L. S., K., na začatie konania o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave sp. zn. 6C 27/94 takto r o z h o d o l : Právo Doc. RNDr. P. M., CSc., na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené čl. 48 ods. 2
Právna veta: 1. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky priznáva aj v konaní orgánov verejnej správy. 2. Daňová kontrola je súčasťou daňového konania. Správca dane je povinný postupovať aj pri daňovej kontrole tak, aby neporušil Ústavou Slovenskej republiky zaručené práva daňovníkov. 3. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznané podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa v daňovej kontrole chráni formálnou a materiálnou podmienkou § 30a ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak správca dane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 14. júla 1999 v senáte vo veci podnetu Ing. arch. O. T., bytom B., zastúpeného JUDr. J. B., advokátom, pre porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Daňovom úrade Bratislava V takto r o z h o d o l : Právo Ing. arch. O. T. na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní pred Daňovým úradom
Právna veta: Pre objektívne posúdenie porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby sa Ústavný súd Slovenskej republiky zaoberal aj jednotlivými konkrétnymi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, nerešpektovaním ktorých došlo k porušeniu základných princípov konania, akými sú hospodárnosť a rýchlosť konania, avšak bez presadzovania rýchlosti na úkor zákonnosti a spravodlivosti rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 2. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet MUDr. M. S., bytom C., zastúpeného JUDr. P. S., komerčným právnikom, P., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, Záhradnícka 10 pod sp. zn. 18 C 5/96 a takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava I v konaní vedenom p
Právna veta: Pre objektívne posúdenie porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby sa Ústavný súd Slovenskej republiky zaoberal aj jednotlivými konkrétnymi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, nerešpektovaním ktorých došlo k porušeniu základných princípov konania, akými sú hospodárnosť a rýchlosť konania, avšak bez presadzovania rýchlosti na úkor zákonnosti a spravodlivosti rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 2. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet MUDr. M. S., bytom C., zastúpeného JUDr. P. S., komerčným právnikom, P., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky v súdnom konaní vedenom na Obvodnom súde Bratislava 1 (teraz Okresnom súde Bratislava I) pod sp. zn. 9 C 77/95 a takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava I
Právna veta: Zbytočné prieťahy v konaní o ochranu osobnosti, posúdenie vecnej a miestnej príslušnosti súdu

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach prerokoval bez ústneho pojednávania na neverejnom zasadnutí senátu 27. októbra 1999 prijatý podnet I. Č., bytom N., zastúpeného JUDr. A. M., komerčnou právničkou v Č., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava I (predtým Obvodného súdu Bratislava 1) v konaní sp. zn. 19 C 174/96 a v konaní sp. zn. 19 C 499/96 a takto
Právna veta: Počet nevybavených vecí, o ktorých má súd rozhodnúť, zbavuje zodpovednosti za porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky len vtedy, ak sa preukáže, že počet nevybavených vecí nemá pôvod v zlej organizácii činnosti súdnictva, súdu alebo sudcu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 16. júna 1998 v senáte vo veci podnetu Ing. J. Š., bytom B., zastúpeného JUDr. A. Š., advokátkou, B., na začatie konania o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o náhradu škody vedenom na bývalom Mestskom súde v Bratislave pod sp. zn. 25 Cb 2/94 a Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 50 Cb 16/97 takto r o z h o d o l : Slovenská republika,
Právna veta: 1. Rýchlosť konania, resp. prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, sa v každom konkrétnom prípade posudzuje individuálne podľa troch základných kritérií: zložitosti prerokovanej veci z hľadiska právneho a skutkového, súčinnosti navrhovateľa a postupu súdu alebo iného orgánu. 2. V súdnom konaní je základnou povinnosťou súdu a sudcu organizovať prácu tak, aby nedochádzalo k neodôvodneným prieťahom v konaní. Za odôvodnené, resp. ospravedlňujúce prieťahy nemožno považovať nesprávnu a nedostatočnú organizáciu práce vrátane súhlasu s čerpaním dovolenky na zotavenie sudcu konajúceho v namietan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 7. júla 1998 prerokoval podnet M. R., bytom T., zastúpenej JUDr. O. T., Advokátska kancelária, K. vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o výkon rozhodnutia vedenom na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. E 711/93 a takto r o z h o d o l : Okresný súd Košice - okolie postupom v konaní o výkon rozhodnutia sp. zn. E
MENU