Nájdené rozsudky pre výraz: prihlášky pohľadávok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
258 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prihlásenie pohľadávky pri exekúcii predajom nehnuteľností je účinné najneskôr do výzvy záujemcov, aby dražili (§ 144 ods. 1 Exekučného poriadku).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senát e zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Eleny Siebenstichovej a JUDr. Emila Franciscyho , v exekučnej veci oprávneného Ing. B. F. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. Z. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti povinným 1/ E. M. , bývajúcej v B. , 2/ Ľ. M. , bývajúcemu K. , vedenej súdnym exekútorom Mgr. P. K. , Exekútorský úrad B. , S. , pod sp. zn. EX 136/ 20 03, pre
Právna veta: Formálne a obsahové náležitosti prihlášky v konkurznom konaní upravuje ustanovenie § 20 zák.č. 328/1991 Zb. v platnom znení o konkurze a vyrovnaní (ďalej ZKV). Podanie, ktoré neobsahuje meno veriteľa, alebo ktoré nie je datované a podpísané, sa nepovažuje za prihlášku. Z uvedeného je zrejmé, že zákon v § 20 deklaruje, čo musí riadna prihláška obsahovať, nemá však úpravu, kde prípadne v ktorej časti prihlášky majú byť zákonom predpísané údaje uvedené. Prihlášku je preto potrebné posúdiť z hľadiska jej obsahu, či sa jedná o riadnu prihlášku pohľadávky veriteľa. Či pri absencii niektorej náležito ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 151/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Margity Fridovej a členiek senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobcuM zast. V, proti žalovaným: 1/ D, IČO: X, 2/ J, správca konkurznej podstaty úpadcu D o určenie pravosti pohľadávky vo výške 120 587,50 Sk na odvolanie žalovaného 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k. 3 Cbi
Právna veta: Odvolací súd preskúmal odvolanie bývalého správcu konkurznej podstaty a konštatoval, že tento nie je účastníkom konkurzného konania a ani jeho práva neboli napadnutým uznesením dotknuté (§ 7 ZKV v spojení s ust. § 201 O.s.p.). Tohto si je vedomý aj odvolateľ, keď konštatoval, že dôvodom jeho odvolania je jeho prostá ľudská prosba o nahliadnutie do súdneho spisu, čím patričné informácie získa práve v odvolacom konaní. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto odvolanie advokáta podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odmietol, keďže tento nie je účastníkom konania a ani jeho práva neboli napad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 121/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: P., a.s., A.X., Č., IČO: X., o časti rozvrhu výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty, na odvolanie: 1/ konkurzného veriteľa č. X. - F., a.s., Č.X., B., IČO: X., 2/ bývalého správcu konkurznej podstaty JUDr. J.G., ul. N.X., H., 3/ Ing. Š.Č., T.X., H. a Ing. J.M., T.X., M., 4/ Ľ.J. a I.J., bytom S.X., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. jú
Právna veta: V zmysle § 18 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti, ďalej podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 23K/37/2015 2215219199 29. 01. 2016 JUDr. Jana Tóthová ECLI:SK:OSTT:2016:2215219199.3 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: L. M., nar. X.X.XXXX, B. 8, XXX XX X., o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto rozhodol: Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: L. M., nar. X.X.XXXX, B. 8, XXX XX X.. Súd u z n á v a konkurz
Právna veta: Odvolací súd zo spisu zisťuje, že pohľadávky žalobcu voči úpadcovi sú pohľadávkami proti podstate. Žalobca si tieto pohľadávky, z ktorých časť mu bola zaplatená, prihlásil v súlade s § 31 ods. 5 ZKV prihláškou. S poukazom na zistené skutočnosti je potrebné sa zamerať na vyriešenie otázky, či prihlásením pohľadávok proti podstate u správcu konkurznej podstaty dochádza k spočívaniu plynutia premlčacej lehoty. Spočívaním premlčacích lehôt pritom rozumieme taký stav neplynutia lehôt, kedy z dôvodu uplatnenia subjektívneho práva u príslušného orgánu (typicky súd, alebo rozhodcovský súd) premlčacia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenské republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej , v právnej veci žalobcu: S. E. , a. s., skrátene S., a. s., U. , IČO: X. , proti žalovanej: JUDr. D. V. , K. , správkyňa konkurznej podstaty P. V. -O. D. Z. K. , D. "v konkurze", Ž. , IČO: X. , o určenie pohľadávky proti podstate vo výške 20 668,45 Eur , na odvolanie žalo
Kľúčové slová: daňová pohľadávkakonkurzné pohľadávky
Právna veta: Súd prvého stupňa konštatuje, že v § 95 je definovaná daňová pohľadávka a stanovené oprávnenie správcu dane na jej uplatňovanie v konkurznom konaní a vo vyrovnacom konaní. Ide o nezaplatenú sumu priznanej alebo vyrubenej dane, vrátane daňovej pohľadávky, ktorú daňový subjekt nepriznal, alebo správca dane nevyrubil. Daňovou pohľadávkou sú aj sankcie, ale len vtedy, ak mohli byť správcom dane vyrubené do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu S. proti žalovanému K. o určenie pravosti pohľadávky, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 52 Cbi/28/2006-Pú-54 zo dňa 15. mája 2007, takto r o z h o d o l : Napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa
Právna veta: Podľa ust. § 20 ods. 1 ZKV veritelia dlžníka prihlásia svoje pohľadávky v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu, a to aj vtedy, keď sa o nich vedie súdne alebo iné konanie podľa osobitných predpisov, to sa vzťahuje aj na veriteľov, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu. V prihláške uvedú číselne výšku pohľadávky, jej príslušenstva, skutočnosti, na ktorých sa prihláška zakladá, aké poradie pre svoju pohľadávku požadujú a skutočnosti, ktorými môže byť pohľadávka preukázaná. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že správca, ani súd nevyzýva veriteľa na odstránenie vád prihlášky. Veriteľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu JUDr. Evy Hudobovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: G., spol. s.r.o., L., K., IČO: X., zast. JUDr. B., advokátka, K., 040 01 K., proti žalovanému: JUDr. V., nám. Š., X., správca konkurznej podstaty úpadcu P., a.s. v konkurze, X., IČO: X., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 422 99
Právna veta: Súdne a iné konania podľa osobitného predpisu, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty alebo ak sa týkajú nárokov, ktoré majú byť z podstaty uspokojené. Uplatnenie pohľadávky proti dlžníkovi, ktorý je v úpadku a bol na majetok takéhoto úpadcu vyhlásený konkurz je možné uplatniť len v konkurznom konaní, tak ako tento postup uplatnenia upravil zákon o konkurze a vyrovnaní, ktorý je zákonom osobitným proti všeobecnému právnemu predpisu. Inak ako v konkurznom konaní uplatnená pohľadávka veriteľa by v zmysle citovaného ust. § 14 ods. 1 pís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 208/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: JUDr. F., správca konkurznej podstaty B., J., zastúpený advokátkou JUDr. O., CSc., V., proti žalovanému: J., nar. X., Ľ., o vydanie osobného motorového vozidla a zaplatenie 329 460,90 Sk s prísl. a o vzájomn
Právna veta: Právna otázka relevantná podľa § 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP musí byť v dovolaní vymedzená jasným, určitým, zrozumiteľným spôsobom, ktorý dovolaciemu súdu umožňuje prijať záver o tom, o ktorú otázku (otázky) dovolateľovi ide, a či vo vzťahu k nej je daná prípustnosť, prípadne aj dôvodnosť dovolania. Dovolací súd v súvislosti s posudzovaním prípustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia nie je oprávnený a ani povinný zakladať svoje úvahy na domnienkach alebo predpokladoch o tom, ktorú otázku mal dovolateľ na mysli pri svojej argumentácii, že ide o otázku, pri riešení ktorej sa odvolací súd od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/216/2019 3115212448 18. februára 2020 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2020:3115212448.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu REALITY - VĚŘITEL CZ s.r.o., so sídlom v Českej republike, Štěpánská č. 1742/27, Nové Město, Praha, IČO: 27 725 537, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s. r. o., so sídlom v Trenčíne Opatove
MENU