Nájdené rozsudky pre výraz: príjmy zo závislej činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 186

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
1329 dokumentov
26 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: príjmy zo závislej činnostispoločnosť s ručením obmedzeným
R 107/1999
Právna veta: Na daňové účely sa za príjem zo závislej činnosti považuje aj príjem spoločníka spoločnosti s ručením obmedzením, ktorý je mu vyplácaný za prácu (služby) poskytovanú pre spoločnosť, a to bez ohľadu na to, či spoločník túto prácu vykonáva na základe pracovnej alebo inej zmluvy, prípadne aj bez takejto zmluvy.

Úryvok z textu:
Podľa japonského Občianskeho zákona je možný rozvod manželstva súdom alebo „mimosúdnou cestou“. Potvrdenie o akceptácii rozvodu manželstva vy. dané primátorom mesta v Japonsku nie je cudzím rozhodnutím o rozvode manželstva podľa § 63 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Preto súd v zmysle § 67 záko- na č. 97/1963 Zb. nemôže rozhodnúť o uznaní potvrdenia o akceptácii rozvodu manželstva. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2
Právna veta: Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 595/2003 Z.z. v cit. znení príjmami zo závislej činnosti sú príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a príjmy plynúce doktorandom z doktorandského štúdia, Podľa § 5 ods. 2 zák. č. 595/2003 Z.z. v cit. znení príjmami podľa odseku 1 sú bez ohľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sž f/87/200 9 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: B. , spol. s r. o. , IČO : X. , so sídlom : L. , zast.: JUD r. A. , advokátom so sídlom Š., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Nov
Kľúčové slová: príjmy zo závislej činnostidaň z príjmov
R 16/1999
Právna veta: Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 286/1992 Zb.“) nevylučuje, aby spoločník - fyzická osoba - nemohol fakturovať spoločnosti s ručením obmedzením určitý druh práce. V takomto prípade bude faktúra pre spoločnosť nákladom a pre spoločníka príjmom podľa § 7 citovaného zákona. Bez vykonania dokazovania nemožno považovať každú činnosť spoločníkov obchodnej spoločnosti za plnenie bežných úloh spoločnosti, a preto každý príjem za ňu vyplatený nemusí byť príjmom zo závislej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 2/86/1992 Zb..

Úryvok z textu:
Daňový úrad v N. M. 7. januára 1997 vydal dodatočné platobné výmery, ktorými žalobcovi dorubil daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 1993 v sume 182 310 Sk, za rok 1994 v sume 310 900 Sk a za rok 1995 v sume 345 198 Sk. Žalovaný správny orgán 7. apríla 1997 prvostupňové rozhodnutia potvrdil. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená na ďalšie konanie, pretože žalovaný nesprávne posúdil predmet činnosti
Právna veta: Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 286/1992 Zb.“) nevylučuje, aby spoločník - fyzická osoba - nemohol fakturovať spoločnosti s ručením obmedzením určitý druh práce. V takomto prípade bude faktúra pre spoločnosť nákladom a pre spoločníka príjmom podľa § 7 citovaného zákona. Bez vykonania dokazovania nemožno považovať každú činnosť spoločníkov obchodnej spoločnosti za plnenie bežných úloh spoločnosti, a preto každý príjem za ňu vyplatený nemusí byť príjmom zo závislej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 2/86/1992 Zb..

Úryvok z textu:
Daňový úrad v N. M. 7. januára 1997 vydal dodatočné platobné výmery, ktorými žalobcovi dorubil daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 1993 v sume 182 310 Sk, za rok 1994 v sume 310 900 Sk a za rok 1995 v sume 345 198 Sk. Žalovaný správny orgán 7. apríla 1997 prvostupňové rozhodnutia potvrdil. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená na ďalšie konanie, pretože žalovaný nesprávne posúdil predmet činnosti
Kľúčové slová: príjmy zo závislej činnostispoločnosť s ručením obmedzeným
R 16/1999
Právna veta: Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 286/1992 Zb.“) nevylučuje, aby spoločník - fyzická osoba - nemohol fakturovať spoločnosti s ručením obmedzením určitý druh práce. V takomto prípade bude faktúra pre spoločnosť nákladom a pre spoločníka príjmom podľa § 7 citovaného zákona. Bez vykonania dokazovania nemožno považovať každú činnosť spoločníkov obchodnej spoločnosti za plnenie bežných úloh spoločnosti, a preto každý príjem za ňu vyplatený nemusí byť príjmom zo závislej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 2/86/1992 Zb..

Úryvok z textu:
Daňový úrad v N. M. 7. januára 1997 vydal dodatočné platobné výmery, ktorými žalobcovi dorubil daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 1993 v sume 182 310 Sk, za rok 1994 v sume 310 900 Sk a za rok 1995 v sume 345 198 Sk. Žalovaný správny orgán 7. apríla 1997 prvostupňové rozhodnutia potvrdil. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená na ďalšie konanie, pretože žalovaný nesprávne posúdil predmet činnosti
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu v prejednávanej veci správne orgány oboch stupňov správne ustálili, že žalobca mal vo vzťahu k svojmu konateľovi a spoločníkov B. S. postavenie zamestnávateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z., a preto bol povinný z príjmu, ktorý vyplatil B. S. zraziť preddavky na daň a tieto odviesť správcovi dane, hoci mali spolu uzatvorený obchodnoprávny vzťah (zmluvu o sprostredkovaní záujemcov o kúpu nehnuteľnosti). Keďže tak žalobca neučinil, nesplnil si svoju povinnosť uloženú mu zákonom, čím porušil ust. § 35 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014200733 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3014200733.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša, v právnej veci žalobcu DS REALITY GROUP, s.r.o., so sídlom SNP 124/8, Trenčianske Teplice, IČO: 44 548 001, zastúpe
Právna veta: Správca dane je pri rozhodovaní o uložení pokuty limitovaný ustanovením § 155 ods. 11 Daňového poriadku, ktorá lehota bola v danom prípade zachovaná. Oneskorenosť podania prehľadu žalobca ospravedlňoval aj tým, že nezaregistroval zmenu z trojmesačnej povinnosti na povinnosť prekladať prehľad v mesačných intervaloch. Z uvedeného je zrejmé, že žalobca navyše ako osoba s právnickým vzdelaním vedel o zákonnej povinnosti podávať prehľady v pravidelných intervaloch správcovi dane, pričom samotná nevedomosť žalobcu o mesačnom podávaní prehľadov ho aj s poukazom na princíp „ignorantia iuris non ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6013201635 Dátum vydania rozhodnutia: 29. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6013201635.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD., a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Mor avu, v právnej veci žalobcu: JUDr. F.R., bytom Q., proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej repub
Právna veta: Povinnosťou platiteľa dane voči daňovníkovi je zrážky realizovať v správnej výške a voči správcovi dane odviesť ich na príslušný účet v termínoch ustanovených v daňovom zákone. Sankcie za porušenie týchto povinností znáša platiteľ dane, nie daňovník. Ak daňovník nesúhlasí s postupom platiteľa dane, môže svoju sťažnosť adresovať správcovi dane. Správca rozhodne z úradnej povinnosti a svoje rozhodnutie oznámi daňovníkovi aj platiteľovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž f/11/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a člen iek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : A. H. , a.s. , právne zastúpen ý JUDr. M. T. advokátom , proti žalovanému : Daňový úrad Turčianske Teplice , Horné Rakovce 1448/35, v konaní o preskú manie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
Právna veta: Sporným v danom prípade je, kto je osobou povinnou podať prehľad, či každý zamestnávateľ, alebo len ten, ktorý zráža a odvádza daň z príjmov zo závislej činnosti. Je nesporné, že pre účely zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovým subjektom v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov aj platiteľ dane, ktorým podľa § 5 ods. 3 tohto zákona je osoba, ktorá odvádza správcovi dane daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi a majetkovo za ňu zodpovedá. Táto osoba podľa § 31 ods. 4 zák. č. 511/19 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobkyne A. R., J., IČO X., zastúpenej JUDr. J. H., advokátom, so sídlom T., pracovisko: L., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Nová ulica 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č
Právna veta: Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy s výnimkou uvedenou v odseku 8. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, znížený o: a) sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, b) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a/]; základ dane na výpočet preddavku na daň za kalendárny mesiac sa zníži o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /27 /201 1 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred sedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu obchodnej spoločnosti Tatra nábytkáreň Martin, a. s., Bernolákova 6, Martin, IČO: X. , zastúpen ej JUDr. Martinom Olosom, advokátom so sídlom v Žiline, M. R. Štefánika 71, pr oti žalovanému Daňov ému úrad u Mar
MENU