Nájdené rozsudky pre výraz: prikázanie sporu inému súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Ndc/12 /2016 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v spore žalobcu AVET -C, spol. s r.o., so sídlom v Košťanoch nad Turcom, Košťany nad Turcom č. 348, IČO: 31 607 438, zastúpenej JUDr. Jaroslavom Kevickým, advok átom, so sídlom v Martine, P. Mudroňa č. 45 , proti žalovanej KOOPERATÍVA poisťovňa , a.s. Vi
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdudelegácia veci
Právna veta: Podľa § 39 ods. 2 C. s. p. na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. Predpokladom prikázania sporu inému súdu podľa citovaného zákonného ustanovenia je existencia okolností, umožňujúcich hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu iným súdom než tým, ktorého príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie bola určená na základe zákonných kritérií príslušnosti, existujúcich tu v čase začatia konania a zakladajúcich príslušnosť až do skončenia konania (takže tu v skutočnosti ide aj o prielom zásady „perpetuatio fori“, čiže trvania prísluš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 1 4/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. P. , bývajúceho v B. , P., proti žalovan ému JUDr. I., bývajúcemu v T. , O. , zastúpenému A. , s. r. o., so sídlom v N. , za ktorú koná Mgr. M. , konateľ a advokát , o zaplatenie 60.500 eur s príslušenstvom , veden om na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8C/5/2015 , o návrhu žalovaného na prikázanie sporu Okresnému súdu Topoľčany , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Podľa § 39 ods. 2 C. s. p. na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. Predpokladom prikázania sporu inému súdu podľa práve odcitovaného zákonného ustanovenia (z dôvodu vhodnosti) je existencia okolností, umožňujúcich hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu iným súdom než tým, ktorého príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie bola určená na základe zákonných kritérií príslušnosti, existujúcich tu v čase začatia konania a zakladajúcich príslušnosť až do skončenia konania (takže tu v skutočnosti ide aj o prielom zásady „perpetuati ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 1 6/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob kyne V. , a. s., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. J., advokátom s o sídlom v B. , proti žalovan ému Ľ. , bývajúcemu v B. , D. , o zaplatenie 9.387,57 eur a s príslušenstvom , veden om na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 13 C/ 502 /2015 , o návrhu žalovaného na prikázanie sporu Okresnému súdu Bratislava I , takto r o z h o d o l : Spor veden ý na Okresnom s
Právna veta: Predpokladom prikázania sporu z dôvodu vhodnosti podľa ustanovenia § 39 ods. 2 C. s. p. je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu. Nemožno pritom opomenúť, že zásada zachovania miestnej príslušnosti určenej v čase začatia konania až do skončenia konania (perpetuatio fori) upravená v § 36 ods. 2 C. s. p., je jednou zo základných zásad civilného sporového konania, preto prípadná delegácia príslušnosti inému súdu tej istej inštancie je len výnimkou z tejto zásady, ktorú treba - ako výnimku vykladať reštriktívne. Ak by totiž príslušný súd prikázal spor i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 1/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu R. , bývajúceho v H. , zastúpeného JUDr. Petrom Poláčekom , advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Medený Hámor 15 , proti žalovan ej Lo omis SK, a. s., so sídlom v Bratislave , Vajnorská 140 , IČO: 36 394 238 , zastúpenej Mgr. Matejom Krajčím, PhD., advoká tom so sídlom v Bratislave, Májkova 1, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru , veden om na Okresnom súd
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdudelegácia veci
Právna veta: Podľa § 39 ods. 2 C. s. p. na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. Predpokladom prikázania sporu inému súdu podľa práve odcitovaného zákonného ustanovenia (z dôvodu vhodnosti) je existencia okolností, umožňujúcich hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu iným súdom než tým, ktorého príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie bola určená na základe zákonných kritérií príslušnosti, existujúcich tu v čase začatia konania a zakladajúcich príslušnosť až do skončenia konania (takže tu v skutočnosti ide aj o prielom zásady „perpetuati ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 4/201 7 Slove nske j re publiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lo ve nskej rep ub lik y v spo re ža lob k yne EURO B USINESS SOLUTIONS s. r. o. , so síd lo m v Bratisla ve, Osad ná 2, IČO: 46 132 767 , zastúpe nej Ad vokátska ka nce lária Anto vszká, s. r. o. , so síd lo m v Bratisla ve, Bárdo šo va 2/a , proti ža lo va n é mu M. , b ývajúc e mu v Bratisla ve , P., o za plate nie 358 e ur s prísluše nstvom , vede n om na Okresno m súde Košice II pod sp. zn. 20 C/ 5
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdudelegácia veci
Právna veta: Predpokladom prikázania sporu inému súdu podľa práve odcitovaného zákonného ustanovenia (z dôvodu vhodnosti) je existencia okolností, umožňujúcich hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu iným súdom než tým, ktorého príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie bola určená na základe zákonných kritérií príslušnosti, existujúcich tu v čase začatia konania a zakladajúcich príslušnosť až do skončenia konania (takže tu v skutočnosti ide aj o prielom zásady „perpetuatio fori“, čiže trvania príslušnosti, zakotvenej v ustanovení § 36 ods. 2 veta za bodkočiarkou C. s. p.). Prejednávanie a rozhodovanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 8 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob kyne M. P. , bývajúce j vo V. , zastúpenej JUDr. Martinou Fabianovou , advokátkou so sídlom v Hencovciach, Hencovská 2043, proti žalovan ej ADAMI SLOVENSKO s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Na Hrebienku 16, IČO: 46 304 703 , zastúpen ej GHS Legal, s. r. o., so sídlom v Bratislave , Lazaretská 3/A, IČO: 47 232 544 , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Pavol Horňák
Právna veta: Predpokladom prikázania sporu z dôvodu vhodnosti podľa ustanovenia § 39 ods. 2 C. s. p. je existencia okolností, ktoré takýto postup súdu odôvodňujú. Zásada zachovania miestnej príslušnosti určenej v čase začatia konania až do jeho skončenia (perpetuatio fori) upravená v § 36 ods. 2 C. s. p., je jednou zo základných zásad civilného sporového konania, preto prikázanie sporu inému súdu tej istej inštancie z dôvodu vhodnosti je len výnimkou z tejto zásady. O takúto výnimku môže ísť napr. v prípade ťažkého zdravotného postihnutia sporovej strany, ktoré sťažuje jej reálny prístup k súdu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 9/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ľ. G. , bývajúceho v P., proti žalovan ej Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave , Dostojevského rad 4 , IČO: 00 151 700 , o vydanie bezdôvodného obohatenia , veden om na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 14 Csp /50 /20 17, o návrhu žalobcu na prikázanie sporu Okresnému súdu Prešov , takto r o z h o d o l : Vec vedenú na Okresnom súde Brati
Právna veta: Dôvodmi vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu môžu byť len také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie (a logicky tiež rozhodnutie) veci iným ako príslušným súdom. Úvaha o vhodnosti delegácie preto zahŕňa posúdenie predmetu konania i pomerov účastníkov konania, pričom na pomery účastníka konania, ktorý delegáciu navrhuje, možno prihliadnuť, len ak ich zohľadnenie nebude mať negatívny dopad na ďalších účastníkov konania. Rozhodne nie zanedbateľný význam pri posudzovaní existencie dôvodov pre delegáciu má samozr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 6/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa M. , bývajúceho v H. , proti odporkyni M. , bývajúcej v L. , zastúpenej Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s. r. o., so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1735/29 , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Róbert Slamka, o rozvod manželstva a úpravu pomerov manželov k maloletým deťom Z. a M. na čas po rozvode , obom bývajúcim u odporkyne a zastúpeným opatr
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Dôvodmi vhodnosti pre prikázanie sporu inému súdu môžu byť len také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie sporu iným ako príslušným súdom. Úvaha o vhodnosti delegácie preto zahŕňa posúdenie predmetu konania i pomerov strán sporu, pričom na pomery strany sporu, ktorá delegáciu navrhuje, možno prihliadnuť, len ak ich zohľadnenie nebude mať negatívny dopad na druhú stranu sporu. Rozhodne nie zanedbateľný význam pri posudzovaní existencie dôvodov pre delegáciu potom samozrejme má i stanovisko ostatných strán s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndc/7/2019 7618200376 13. augusta 2019 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2019:7618200376.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne N.. G. Y., advokátky v W., proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 19, o náhradu škody 10 000 € s príslušenstvom,
MENU