Nájdené rozsudky pre výraz: primeranosť dĺžky súdneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Primeranosť dĺžky konania je judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len Súd) posudzovaná s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu s prihliadnutím ku kritériám zakotveným v judikatúre Súdu, akými sú zložitosť prípadu, chovanie sťažovateľa a chovanie štátnych orgánov, poprípade čo je pre sťažovateľa v stávke. Súd v žiadnom zo svojich rozhodnutí nekonkretizoval „všeobecne záväznú“ dobu, ktorú by bolo možné za primeranú lehotu považovať. Porušenie pravidla plynúceho z čl. 6 ods. 1 Dohovoru je sankcionované vyvodením zodpovednosti štátu voči obvinenému, kedy bolo v rozhodnutiach Súdu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší s úd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému D. B. , pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí konanom 19. januára 2012 v Bratislave prerokoval odvolanie obžalovaného D. B. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 8. novembra 2010, sp. zn. PK 1 T 49/2010 , a rozhodol t a k t o : Podľa § 256 Tr. por. účinného do 1. januá
Právna veta: Primeranosť dĺžky konania nemožno vyjadriť numericky v zmysle určenia lehoty jeho trvania, ale je nutné túto skúmať a preverovať pri každom prípade jednotlivo vo svetle konkrétnych okolností veci. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že kritériami podľa ktorých možno posudzovať primeranosť dĺžky trestného konania sú charakter prejednávanej veci, najmä jej zložitosť, závažnosť, rozsiahlosť či obťažnosť dokazovania, spôsob správania účastníkov v priebehu konania, prípadné zvláštne okolnosti, ktoré môžu spôsobiť prieťahy v konaní. Pri uvážení vyššie uvedených kritérií má najvyšší súd za to, že ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 To 5 /2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Pavla Farkaša na verejnom zasadnutí konanom dňa 9. novembra 2011 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému O. M. a spol. , pre trestný čin skr átenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 148 ods. 5 Tr. zák. účinnéh o do 1. januára 2006, o odvolaní
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky nezaručuje osobám (účastníkom konania) právo na konanie bez akýchkoľvek prieťahov. Oprávnená osoba (účastník konania) má zaručené právo na taký postup štátneho orgánu, ktorý je zbavený zbytočných prieťahov. Preto Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o podnete namietajúcom porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vždy skúma, ako sa v okolnostiach konkrétneho prípadu rešpektuje účel práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí 22. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet Mgr. A. B., bytom B., zastúpenej JUDr. J. B., advokátom, B., proti Okresnému súdu Bratislava I o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 v prvej vete Ústavy Slovenskej republiky v konaní o odškodnení pracovného úrazu a o návrhu na ochranu osobnosti vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 119/92 a takto
Právna veta: Zbytočné prieťahy v súdnom konaní, ochrana osobnosti a rozhodovanie o oslobodení od povinnosti platiť súdne poplatky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí 13. októbra 1999 prerokoval podnet Mgr. D. K., bytom K., zastúpeného JUDr. J. V., advokátom, K., proti Krajskému súdu Prešov vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 v prvej vete Ústavy Slovenskej republiky v konaní o návrhu na ochranu osobnosti a o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov vedených na Krajskom súde v Prešove pod sp. zn. 4 Co 543/97 a
MENU