Nájdené rozsudky pre výraz: princíp vzájomnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 40

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
176 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto ustanovení je upravený osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/288/2019 Identifikačné číslo spisu: 8116220162 Dátum vydania rozhodnutia: 26.08.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8116220162.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne T.. X. P., bývajúcej v L., L. Č.. XX, zastúpenej JUDr. Vladimírom Milaso
Kľúčové slová: dar, darovacia zmluvadarovacia zmluvadobré mravyvrátenie daru
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1.Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie sa obdarovaného alebo len samotná jeho nevďačnosť, ale také správanie sa, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Pri posudzovaní, či určité konkrétne správanie sa obdarovaného možno považovať za hrubé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne A. S., bývajúcej v S., R. č. X., zastúpenej JUDr. D. T., advokátom so sídlom v B., M. č. X., proti žalovanému O. K., bývajúcemu v S., K. č. X., o vrátenie daru, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. V - 2 - 9 C 88/1993, o dovolaní žalobkyne proti
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazovvrátenie daru
R 111/1998
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak súd v spore o vrátenie daru (§ 630 Obč. zák.) v rámci hodnotenia dôkazov (§ 132 O.s.p.) nezohľadní výsledky vykonaného dokazovania svedčiace aj proti žalobkyni (darkyni), jeho rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p..) Konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.) aj vtedy, ak odvolací súd svoj právny záver riadne neodôvodnil, tak že jeho rozsudok zostal nepreskúmateľný.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu v Čadci, ktorým tento uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 65 000 Sk do troch dní. Na základe rozsiahleho dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa a ním doplneného mal preukázané, že žalovaná použila na adresu žalobkyne - matky nevhodné, hrubé výrazy, z ktorého zistenia vyvodil, že žalovaná hrubo porušila dobré mravy, a preto sa žalobkyňa oprávnene domáha vrátenia daru podľa ustanovenia § 630 Obč. zák. Tento ro
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 150 O.s.p. vyplýva, že ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Výnimočnosť použitia tohto ustanovenia, ako aj to, v čom súd videl, že išlo o prípad hodný osobitného zreteľa, musí súd náležite odôvodniť. Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, čo jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto súdu nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 67 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa T. H. , bývajúceho v X.D. , zastúpeného JUDr. P. M. , advokátom v D. , proti odporcovi Ing. R. N. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému JUDr. J. G. , advokátom v M. , o vrátenie daru , vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 8 C 117/2000, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 27. októbra 2009, sp. zn. 5 Co 220/2008, takto r o z h o
Kľúčové slová: vrátenie daruobdarovanýdarcanevhodné správanie darcu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 630 OZ darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Dovolací súd na doplnenie uvádza, že v neposlednom rade treba pripomenúť, že posúdenie okolností konkrétneho prípadu sa nemôže viazať len na hodnotenie správania obdarovaného, ale je potrebné zohľadniť aj nevhodné správanie darcu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/146/2020 Identifikačné číslo spisu: 7213213763 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7213213763.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senát
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/209/2018 Identifikačné číslo spisu: 3216204275 Dátum vydania rozhodnutia: 19.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:3216204275.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu V. A., bývajúceho v A. N. A., M. XXXX/X, zastúpeného advokátko
Merito veci vrátenie daru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/20/2017 Identifikačné číslo spisu: 7107234427 Dátum vydania rozhodnutia: 27.09.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7107234427.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu L. Z., nar. XX. X. XXXX, bývajúceho v C., Y., zastúpeného Mgr. Annou Lengye
Merito veci vrátenie daru a určenie vlast. práva k nehnuteľnostiam
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/158/2019 Identifikačné číslo spisu: 2117200615 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:2117200615.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G. Z., bývajúceho v M., zastúpeného advokátskou kancelár
Merito veci vydanie nehnuteľností
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/241/2020 Identifikačné číslo spisu: 5115205457 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:5115205457.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne M. G., bývajúcej v L., zastúpenej JUDr. Andreou Vladárovou, a
Merito veci určenie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/275/2020 Identifikačné číslo spisu: 7116208152 Dátum vydania rozhodnutia: 21.04.2021 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:7116208152.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ W.. I. G. a 2/ X. G., oboch trvale bytom v J., T. XXXX/X, oboch z
MENU