Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1002081
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60886
USSR: 33976
NSČR: 116511
NSSČR: 62646
USČR: 75993
EUR-LEX (sk): 11443
EUR-LEX (cz): 11481
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415710
Krajské súdy (ČR): 38884
Posledná aktualizácia
23.05.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: príprava pojednávania


Približný počet výsledkov: 147 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príprava pojednávania
  • priprava nájdené 6408 krát v 3354 dokumentoch
  • pojednavanie nájdené 102974 krát v 41507 dokumentochPrávna veta: Ustanovenie § 114 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu v rámci prípravy pojednávania povinnosť doručiť odporcovi (žalovanému) do vlastných rúk návrh na začatie konania (žalobu) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu. Ak je však predmetom návrhu nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť doručiť ostatným účastníkom (aj) prílohy návrhu zákon neukladá (§ 75 ods. 8 druhá veta O.s.p.). Rovnako nie je povinnosťou súdu doručovať účastníkom konania vyjadrenia k odvolaniu; zákon výslovne takúto povinnosť súdu neukladá. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu druhého účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu A. S., bývajúce ho v S., zastúpeného S., so sídlom v P., proti žalovan ým: 1/ P. , s.r.o. , so sídlom v B. , 2/ R. a.s. , so sídlom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej n a Okresnom súde Poprad pod sp. z n. 7 C 36 /20 12, o dovolaní žalo vaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 9. júla 201 2 sp. zn. 7 Co 91 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e .
Právna veta: K námietke navrhovateľov, že krajský súd pred rozhodnutím vo veci nerozhodol o ich žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, najvyšší súd uvádza, že súdy v prvom rade skúmajú svoju právomoc vo veci konať. Vzhľadom na záver o nedostatku svojej právomoci na konanie, ku ktorému dospel krajský súd, nebolo dôvodné, aby súd skúmal podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov. Ak nie je daná právomoc súdu na konanie vo veci, potom neexistuje ani zákonný podklad na prípadné uloženie poplatkovej povinnosti a v tejto súvislosti teda ani nie je dôvod rozhodovať o splnení podmienok na oslobodenie od p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ D. bytom Z. , V. , 2/ A. , bytom K. , V. , proti odporcovi: Okresn ý súd Nitra , so sídlom na služobnom ú rade Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, o opravnom prostriedku proti fiktívnemu rozhodnutiu z 19Sp/9 8/2012 -63 z 31. januára 2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo venskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 19Sp/9 8/2012 -63 z 31. januára 2013 z .
Právna veta: Príprava pojednávania (§ 114 O.s.p.) zahŕňa okruh činnosti súdu - súhrn jeho oprávnení i povinnosti pre zabezpečenie pozitívnych podmienok rýchleho, hospodárneho i účinného prejednania veci na pojednávaní súdu tak, aby bola zachovaná spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania i osôb zúčastnených na konaní. Doručenie žaloby i vyjadrenia k nej (§ 114 ods. 2 O.s.p.) predstavujú elementárne (dôležité a neopomenuteľné) úkony súdu v procese riadnej prípravy súdneho pojednávania s cieľom zabezpečiť účastníkom konania účinnú a efektívnu realizáciu naväzujúcich procesných p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. L.S. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. V.S ., advokátom v K. , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, IČO 00166073 , 2/ Slovenskej republike – Generálna pro kuratúra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štúrova 2, IČO 00166481 , 3/ Slovenskej republike – Ministerstvo vnútra .
Právna veta: Podľa dovolacieho súdu, totiž aj prípadné porušenie tohto zákonného ustanovenia nespôsobuje existenciu vady v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Ak totiž predseda senátu (samosudca) toto zákonné ustanovenie nedodrží, nemá to žiaden priamy dosah na možnosť vylúčenia účastníka konania z jeho procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva. Porušenie citovaného ustanovenia teda žiadnym spôsobom nediskvalifikuje účastníka napr. v práve zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, v práve na záver pojednávania zhrnúť svoje návrhy a pod., č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. D. P. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. J. F., advokátkou v Ž. , proti odporcovi Bc. P. P. , bývajúcemu v B. , zastú peného JUDr. Z. B. , advokátkou v B. , o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletej T. P. , narodenej X. , zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, vedenej na .
Právna veta: Plynutie dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby proti právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu, ktoré bolo predmetom konania o mimoriadnom opravnom prostriedku podľa Správneho poriadku, sa týmto konaním neprerušuje ani nezastavuje. Po jej márnom uplynutí súd už nemá právomoc na preskúmanie jeho zákonnosti a dôvodnosti žaloby, ktorá bola proti nemu podaná.

Úryvok z textu:
... uvádza, že išlo o štandardný postup súdu po začatí konania, so zameraním na skúmanie procesných podmienok (postúpenie veci) a s prípravou pojednávania (výzva na vyjadrenie žalov aného k žalobe a predloženie administratívneho spisu), z ktorých však nemožno vyvodzovať právny záver o správnosti .
Právna veta: Pokiaľ ide o následok porušenia povinnosti v podobe smrti pacientky, súd konštatuje, že táto udalosť nie je z obsahu administratívneho spisu jednoznačne preukázaná stavom veci, ktorý bol zistený správnymi orgánmi ku dňu vydania napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 prvá veta OSP). Ide o doteraz nepreukázanú časť skutku. Podľa § 250i ods. 2 OSP ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol o spore alebo o inej právnej veci vyplývajúcej z občiansko-právnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov (§ 7 ods. 1) alebo rozhodol o uložení sankcie, súd pri preskúmavaní tohto rozhodnutia nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o uložení sankcie. Pokiaľ prvostupňový súd tvrdí, že v spise chýbali listiny, mal si ich vyžiadať od žalovaného v rámci prípravy pojednávania alebo priamo na pojednávaní. Žalovaný uviedol, že prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho .
Právna veta: Prípustnosť dovolania podaného od 1. júla 2016 proti uzneseniu vydanému odvolacím súdom v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania je v zmysle § 76 Civilného mimosporového poriadku vylúčená a nemôže ju založiť ani prípadná procesná vada konania uvedená v § 420 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... “) s odôvodn en ím, že súd prvej inštancie rozhodol bez to ho, aby jej právnej zástupkyni poskytol primeraný čas na prípravu pojednávania, čím došlo k nesprávnemu procesnému postupu podľa § 420 písm. f / CSP a porušen iu práv a na spravodlivý proces .
Zbierka NS 7/2013
R 107/2013
Uznesenie
Kľúčové slová: zmeškanie lehoty podľa OSP, zákonné lehoty, ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty
Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 O. s. p. súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju účastník alebo jeho zástupca zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. Návrh treba podať do pätnástich dní po odpadnutí prekážky a treba s ním spojiť i zmeškaný úkon. Odpustenie zmeškanej lehoty predstavuje výnimočný zásah do plynutia zákonných lehôt. Zákon nestanovuje, aké dôvody je potrebné považovať za ospravedlniteľné, aby bolo možné odpustiť zmeškanú lehotu, posúdenie tejto ospravedlniteľnosti patrí konajúcemu súdu. Je len na úvahe súdu, akým spôsobom vyhodnotí účastníkmi uvádzané skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcu mala byť poskytnutá primeraná lehota na oboznámenie sa so spisom a prípravu prípadných podaní rovnako ako v súvislosti s prípravou pojednávania. Žalovaný sa k podanému odvolaniu nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p .
Zbierka NS 9/2018
R 81/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, neprípustnosť dovolania
Právna veta: Proti rozhodnutiu o súdnom poplatku vydanom súdom prvej inštancie v čase účinnosti právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku umožňujúcej podanie odvolania, pričom podľa § 357 Civilného sporového poriadku ale odvolanie proti tomuto rozhodnutiu už nie je prípustné, nebude prípustné ani dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... vyjadrenie k vzájomnému návrhu, - žalovaný mal predniesť svoje vyjadrenie a vzájomný návrh, - samosudca mal oznámiť výsledky prípravy pojednávania a - samosudca mal uviesť, ktoré právne významné skutkové tvrdenia strán je možné považovať za zhodné, ... . 548-549 neosvedčuje prednes oboch účastníkov. Žalovaný sa nevyjadril anemohol predniesť vzájomný návrh. Samosudca neoznámil výsledky prípravy pojednávania a neuviedol, ktoré významné skutkové tvrdenia strán je možné považovať za zhodné, ktoré zostali sporné .
Právna veta: Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu. Podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania upravuje vyhláška č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 22.11.2011, ktoré bolo Rade doručené dňa 24.11.2011 a napadnuté rozhodnutie Rady. Na podklade uvedeného, v rámci prípravy pojednávania po tom, ako sa senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) oboznámil s obsahom pripojeného obrazovo­zvukového záznamu .
Zbierka NS 6/2015
R 81/2015
Uznesenie
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
Právna veta: Skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neupravuje možnosť zastavenia konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, neznamená, že konanie nemožno zastaviť, ak poplatník nezaplatí súdny poplatok za návrh na začatie konania (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Úryvok z textu:
... splnená podmienka, že už začal konať vo veci samej. Konaním vo veci samej sa pritom rozumejú procesné úkony smerujúce k príprave pojednávania (§ 114 O.s.p.) resp. k prejednaniu veci bez nariadenia pojednávania (§ 115a O.s.p.), nie procesné úkony .
Zbierka NS 1/1998
R 12/1998
Uznesenie
Právna veta: Uznanie nároku nezbavuje súd povinnosti predvolanie na pojednávanie riadne doručiť účastníkom, aby mali dostatok času na jeho prípravu a rozsudok vyhlásiť verejne na pojednávaní. Proti rozsudku na základe uznania, ktorý účastník urobil pred 1. decembrom 1995, odvolanie je prípustné.

Úryvok z textu:
... sa však stalo až 17. apríla 1996, teda dva dni pred pojednávaním. Za tohto stavu nebola dodržaná päťdňová lehota na prípravu pojednávania. Ak sa zástupca žalovaného pojednávania 19. apríla 1996 nezúčastnil (navyše svoju neprítomnosť telefonicky deň pred pojednávaním ospravedlnil), neboli splnené podmienky .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.