Nájdené rozsudky pre výraz: prípustnosť dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 38744

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3590 dokumentov
2102 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak navrhovateľ (žalobca) splní poplatkovú povinnosť, ktorá vznikla podaním návrhu (žaloby) na začatie konania, do rozhodnutia odvolacieho súdu o jeho včas podanom odvolaní, nemôže odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku potvrdiť; v takom prípade odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Pezinku uznesením z 13. apríla 2000, č. k. 5 C 10/00-35, zastavil konanie o žalobe na ochranu osobnosti a náhradu škody. Rozhodol tak podlá § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) majúc za to, že žalobca nezaplatil súdny poplatok z návrhu na začatie konania v lehote, ktorú súd určil. Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal žalobca odvolanie. Uviedol, že v posledný deň odvolacej lehoty
Právna veta: Ak v dôsledku čiastočného späťvzatia návrhu na určenie vlastníctva odvolací súd určil vlastníctvo navrhovateľa k nehnuteľnosti v menšom rozsahu než súd prvého stupňa, rozsudok odvolacieho súdu nie je rozsudkom zmeňujúcim vo vecí samej v zmysle ustanovenia § 238 ods. 1 O. s. p.; dovolanie z tohto dôvodu proti nemu nie je prípustné.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. B. rozsudkom v spojení s opravným uznesením určil, že navrhovateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti KN pare. č. 3319/26 - ostatná plocha vo výmere 6 026 m2 kat. úz. R. vytvorenej z pozemno-knižných parciel 256/1, 256/2, 250/1 a č. 251 identifikovanej geometrickým plánom Ing. O. V., číslo zákazky 244 - 245 - 092 - 94 overeného Okresným úradom - odborom katastra v B. B. a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Vychádzal zo stanoviska, že návrh je dôvodný, lebo vyko
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolaniaodňatie možnosti konať pred súdom
R 102/2002
Právna veta: Skutočnosť, že upovedomenie o tom, kedy odvolací súd vyhlási rozsudok vo veci, kde netreba nariaďovať pojednávanie, bolo doručené len účastníkovi konania, ktorý bol v konaní zastúpený advokátom (komerčným právnikom), nie je odňatím možnosti účastníka konať pred súdom a nezakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f) O. s. p.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 7. júla 1999, č. k. 9 Cb 12182/94 - 26, vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 47 556 Kč istiny s 0,5 % úrokmi za každý deň omeškania od 29. februára 1994 do zaplatenia a nahradiť mu 2 224 Sk trov konania. Žalobu zamietol len v časti, ktorou žalobca žiadal priznať úroky z omeškania už od 28. februára 1994. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca dodal žalovanému v stanovenej lehote tovar, ktorého cenu žalovaný nezaplatil. Žalovaný dodanie to
Právna veta: O prípustnosť dovolania podľa ustanovenia § 238 ods. 3 písm. b) O. s. p. nejde, ak odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozhodnuté inak než v jeho prvšom rozsudku, pretože súd prvého stupňa bol viazaný právnym názorom dovolacieho súdu, ktorý prvšie rozhodnutie zrušil.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 2. decembra 1998, sp, zn. 17CQ 2628/98, potvrdil rozsudok Okresného súdu Zvolen z 13, augusta 1998, é. k. 80 122/98-32, ktorým tento súd určil, že navrhovateľ má nárok na vyplácanie vyrovnávacieho príplatku pri strate zdravotnej spôsobilostí vykonávať pôvodné povolanie dnom L augusta 1997 a odporkyni uložil povinnosť nahradiť navrhovateľovi i rovy odvolacieho konania v sume 290,- Sk k rukám JUDr. K. H. do troch dní. Najvyšší súd Slovenskej republiky,
Právna veta: Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol, proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením z 12. februára 2003, č. k. 1 K 70/01-727, zastavil konanie o vyhlásenie konkurzu s poukazom na ustanovenie § 104 ods. 1 veta prvá O. s. p. v spojení s ustanovením § 66e ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní. V odôvodnení uznesenia uviedol, že zákonom č. 457/2002 Z. z. došlo k doplneniu zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Ustanovenie § 67 ods. 3 bolo doplnené tak, že ustanovenia o konkurze a vyrovnaní sa nevzťahujú na dlžníka, ktorým je štátna rozpočtová organ
Právna veta: Pripustenie dovolania odvolacím súdom nie je viazané na návrh účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 28. augusta 1998, č. k. 40 Cb 14/96-184, zakázal žalovanému vydávať knižnú periodickú edíciu pod názvom „Poradca“ a žalobcovi 1) priznal právo na uverejnenie rozsudku na náklady žalovaného v jednom denníku s celoslovenskou pôsobnosťou a v EPP v lehote do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 6 162,- Sk. Súd prvého stupňa považoval za preukázané, že žalovaný začal začiatkom roku 1996 vy
Právna veta: Konanie o určenie pravosti, výšky a alebo poradia pohľadávky nie je konkurzným konaním, preto sa naň ustanovenie § 66f zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B., ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo 14. marca 2001, č. k. 28 Cbi 492/00-131, určil, že správcom konkurznej podstaty popretá pohľadávka navrhovateľa vo výške 2 239 009 002,13 Sk je oprávnená a považuje sa za zistenú ako pohľadávka 3. triedy a vo výške 1 429 875,- Sk je oprávnená a považuje sa za zistenú ako pohľadávka 4. triedy. Tým vyhovel návrhu navrhovateľa, ktorým sa domáhal určenia, že v konkurznej veci úpadcu D. b., a. s., B. B., prihlásená pohľadávka konkurzného ve
Meritum Dovolanie
Právna veta: Pri odmietnutí oneskorene podaného dovolania sa dovolací súd nezaoberá prípustnosťou dovolania.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením zo 14. 3. 1993 potvrdil uznesenie Obvodného súdu Bratislava 2 z 1. 3.1993, ktorým bolo zastavené dovolacie konanie z dôvodu, že žalobca nezaplatil súdny poplatok za dovolanie, hoci bol na následky nezaplatenia súdneho poplatku upozornený. Žalobca podal proti tomuto uzneseniu mestského súdu dovolanie a žiadal, aby dovolací súd zrušil uznesenia oboch súdov a vec vrátil obvodnému súdu na ďalšie konanie s tým, aby mu bolo povolené zaplatenie súdneho poplatku. Naj
Právna veta: Občiansky súdny poriadok ukladá účastníkom konania povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. V zmysle § 120 ods. 1 O.s.p. však súd rozhodne o tom, ktoré z označených dôkazov vykoná. To znamená, že súd nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a ani nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov preto nie je vadou spôsobujúcou účastníkovi konania odňatie možnosti konať pred súdom a zakladajúcou tým prípustnosť dovolania. (porovnaj aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke stanovísk najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. M. , bývajúce j v N. , zastúpenej JUDr. A. F., advokátom so sídlom v N. , 2/ I. M. , naposledy bytom v B. a 3/ A. S., naposledy bytom v N. , proti žalovaným 1/ Ing. M. P. , bývajúcemu v N. a 2/ Mgr. E. P. , bývajúcej v N. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 12 C 246/2006 , o dovolaní žalobkyne 1/ proti rozsudku Krajského súdu
Právna veta: Prípustnosť dovolania má vo všeobecnosti stránku objektívnu a subjektívnu. Objektívna stránka sa nevzťahuje na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje (len) vecný aspekt tohto opravného prostriedku – či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je dovolanie prípustné (objektívna prípustnosť dovolania je vymedzená ustanoveniami § 236 aţ § 239 O.s.p., určujúcimi podmienky, v prípade splnenia ktorých je dovolanie prípustné). Subjektívna stránka prípustnosti dovolania sa naopak viaže na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje osobný aspekt toho, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. B. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. M. K. , advokátom v o V. , proti žalova nému Ľ. H. , bývajúcemu v S., zastúpenému JUDr. M. P., advokátom vo V. , o zaplatenie 6 638,78 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 5 C 76/2006 , o dovolaní ža lovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 14 . októbra 20 10 sp. zn. 14 Co 8/20 10 , tak
MENU