Nájdené rozsudky pre výraz: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ani nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. Pokiaľ súd nesprávne vyhodnotí niektorý z vykonaných dôkazov, môže byť jeho rozhodnutie z tohto dôvodu nesprávne, táto skutočnosť ale sama osebe prípustnosť dovolania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. nezakladá (tu por. napr. uznesenia najvyššieho súdu sp. zn. 1 Cdo 85/2010 a 2 Cdo 29/2011).

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1111244467 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1111244467.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu A. L., bývajúceho v J., zastúpeného advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Radli nského č. 2, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Daniel Futej, CSc., proti žalovanej Slovenskej re
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSPprocesná vada konania
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu dospela k záveru, že o odňatie možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd zastaví konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, i keď pre taký postup neboli dané procesné predpoklady (por. R 50/1997). O tento prípad ale v preskúmavanej veci nejde - v danom prípade nebolo konanie zastavené. Napadnutým uznesením bolo potvrdené uznesenie o vyrubení súdneho poplatku. Samotným vyrubením súdneho poplatku sa však účastníkovi neodníma žiadne procesné oprávnenie a nedochádza k odňatiu jeho možnosti pred súdom konať (§ 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p.).. Pokiaľ žalobk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1112203266 Dátum vydania rozhodnutia: 25. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1112203266.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne G. Y., bývajúcej v U., Y. 7, zastúpenej advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s. r. o., so sídlom v Brati slave, Radlinského 2, IČO: 35 955 341, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Národná banka Sl
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na skutočnosť, že rozhodnutie súdu o rozvode manželstva je konštitutívne. Konštitutívny akt vytvára nový právny stav; v tomto prípade sa mení osobný stav účastníkov, ktorý pôsobí nielen voči tretím osobám, ale aj voči súdom (§ 159 ods. 2 O. s. p.), pričom jeho účinky vznikajú právoplatnosťou rozhodnutia, t. j. ex nunc. Kľúčovou zložkou konštitutívnych rozhodnutí je právna istota. Princíp právnej istoty musí byť v týchto veciach preferovaný, aby nenastal stav, kedy prípadným "obnovením (oživením) manželstva", ako dôsledku zrušenia právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 106 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalob kyne Z. , bývajúcej v Košiciach, P., zastúpen ej JUDr. Melániou Knopovou, MBA , advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova 20 , proti žalovan ému P. , bývajúc emu v Košiciach, P., zastúpenému JUDr. Petr om Pórom, advokátom so sídlom v Košiciach, Kováčska 32, o rozvod manželstva , vedenej na Okresnom súde Košice I I pod sp. zn. 39 C/ 184 /20 14, o dovolan í žalo bkyne proti
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) už dávnejšie považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za „inú vadu konania“, ktorá prípustnosť dovolania nezakladá. Správnosť takého nazerania na právne dôsledky nepreskúmateľnosti potvrdzujú tiež rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) o sťažnostiach proti tým rozhodnutiam najvyššieho súdu, ktoré zotrvali na právnych záveroch súladných s R 111/1998 (viď napríklad nález ústavného súdu z 30. januára 2013 sp. zn. III. ÚS 551/2012 konštatujúci, že tento súd sa „väčšinovým názorom svojich senátov priklonil k tej judikat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 86 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci maloletej N. O. , narodenej X. , zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, dieťa matky Ing. A. O. , bývajúcej v H. , zastúpenej Mgr. V. D. , advokátkou so sídlom v H. , a otca Ing. J. S., bývajúceho v T. , resp. v K. , zastúpeného JUDr. I. H. , advokátom so sídlom v M. , o zvýšenie a zníženie výživného , vedenej na Okresnom súde Hume
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Ide teda o procesnú subjektivitu. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva. Citované ustanovenie sa teda odvoláva na hmotné právo, t. j. Občiansky zákonník. Podľa § 7 Občianskeho zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 7/201 5 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. V. , bývajúceho v M. , proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná M. , so sídlom v B. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 9 C 86/20 09 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 13 . marca 201 4 sp. zn. 4 Co 43/2012, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Žalovanej náhradu trov dovolaci
Právna veta: V dovolaní sa namieta, že v predmetnom konaní došlo k nesprávnostiam v procese zisťovania rozhodujúcich skutkových okolností, vyhodnocovania výsledkov vykonaného dokazovania a prijímania skutkových záverov. V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti skutkových zistení a skutkových záverov nejde ale o nedostatok, ktorý by bol v rozhodovacej praxi najvyššieho súdu považovaný za dôvod zakladajúci prípustnosť dovolania (viď tiež R 42/1993, R 37/1993, R 125/1999, R 6/2000 a viaceré rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp. zn. 2 Cdo 130/2011, 3 Cdo 248/2011, 5 Cdo 244/2011, 6 Cdo 185/2011 a 7 Cdo 38 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Š. C. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. P. D. , advokátom so sídlom vo V. , proti odporkyni J. M. , bývajúcej v L. , zastúpenej advokátskou kanceláriou K. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 2 518,45 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 18 C 256/201 0, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 26. novembra 20
Právna veta: Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Nesprávne právne posúdenie veci je najvyšším súdom považované za relevantný dovolací dôvod (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.), ktorým možno úspeš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej A dvokátskou kanceláriou A. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ému J. K. , bývajúcemu vo V. , o zaplatenie 1 712,69 € s príslušenstvom , ved ene j na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 12 C 17/2012 , o dovolaní žalobkyne proti roz sudku Krajského súdu v Prešove z 15. apríla 2014 sp. zn. 19 Co 64 /2013 , takto r
Právna veta: Treba zdôrazniť, že § 237 O.s.p. nemá žiadne obmedzenia vo výpočte rozhodnutí odvolacieho súdu, ktoré sú spôsobilým predmetom dovolania. Z hľadiska prípustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia nie je predmet konania významný a ak je konanie postihnuté niektorou z vád vymenovaných v § 237 O.s.p., možno ním napadnúť aj rozhodnutia vo veciach, v ktorých je inak dovolanie vylúčené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ R. so sídlom v T. , IČO: X. , 2/ D. , bývajúcej v T. , obidve zastúpené JUDr. B. , advokátkou v H. , proti žalovanému P. , so sídlom v R. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. M. , advokátkou v B. , o určenie výšky nájmu a zaplatenie nájomného, vedenej na Okresnom súd Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 3 C 88/ 2008, o dovolaní žalo bkýň 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Trenčín
Právna veta: Nesprávne právne posúdenie veci je síce relevantný dovolací dôvod v tom zmysle, že ho možno uplatniť v procesne prípustnom dovolaní (viď § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.), samo nesprávne právne posúdenie veci ale prípustnosť dovolania nezakladá (viď tiež R 54/2012 a viaceré rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp. zn. 1 Cdo 62/2010, 2 Cdo 97/2010, 3 Cdo 53/2011, 4 Cdo 68/2011, 5 Cdo 44/2011, 6 Cdo 41/2011 a 7 Cdo 26/2010). Nejde totiž o vadu konania uvedenú v § 237 O.s.p., ani znak (atribút, stránku) rozhodnutia, ktorý by bol uvedený v § 238 O.s.p. ako zakladajúci prípustnosť dovolania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa D. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou K. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyni A. H. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. P. B. , advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 2 723,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 7 C 270/2013, o dovolaniach odporkyne a Ing. P. Š., bývajúceho v B. , proti uznese
Právna veta: Vada konania uvedená v § 237 písm. f/ O.s.p. znamená vždy porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy aj čl. 6 ods. 1 Dohovoru. To však [aj podľa názoru ústavného súdu (viď ďalej)] neznačí, že by zároveň nevyhnutne platil aj opak, teda to, že každé porušenie práva na spravodlivý súdny proces dosahuje intenzitu (až) vady konania v zmysle § 237 O.s.p. Ústava neupravuje, aké dôsledky majú jednotlivé procesné nesprávnosti, ku ktorým v praxi dochádza v konaní pred súdmi, ani nestanovuje predpoklady ich možnej nápravy v opravnom konaní. Bližšiu úpravu ústavne garantovaného práva na súdnu ochranu obsahuje Občians ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. Č. , bývajúcej v T. , zastúpenej JUDr. L. M. , euroadvokátom so sídlom v P., proti odporkyni Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o zaplatenie 8,30 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4 C 224 /2012 , o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Kraj
MENU