Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078104
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prípustnosť dovolania proti uzneseniu


Približný počet výsledkov: 2280 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prípustnosť dovolania proti uzneseniu
  • pripustnost nájdené 87797 krát v 20777 dokumentoch
  • dovolania nájdené 148396 krát v 29692 dokumentoch
  • proti nájdené 455844 krát v 63344 dokumentoch
  • uznesenie nájdené 389021 krát v 52724 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 72 dokumentov
Krajské súdy SR 3 dokumenty


Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uzneseni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Obce Korejovce , zastúpen ej JUDr. JUDr. Jánom Kicom, advokátom so sídlom v Košiciach, Alžbetina 15 , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike, Lesy Slovenskej republiky, š. p. , so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP 8, zastúpení JUDr. Irenou Sopkovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Hl avná 25, , 2/ Ing. J. K. a 3/ H. K. , obom bývajúcim v B. , obom zastúpeným JUDr. Jánom Škrabom, .
Právna veta: V prejednávanej veci smeruje dovolanie proti uzneseniu. Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 189 /20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Doc. JUDr. Ľ. H. , CSc. , bývajúce ho v B. , zastúpen ého JUDr. Milanom Fulcom, advokátom so sídlom v Bratislave, Živnostenská 2 , proti žalovan ému Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava , so sídlom Primaciálne námestie 1 , za účasti P. K. , bývajúceho v B. , zastúpen ého Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni 13, v .
Právna veta: Dovolanie súdneho exekútora smeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým bolo rozhodnuté o trovách exekúcie, ktoré sú osobitnou formou trov konania. Vzhľadom k tomu, že odvolací súd rozhodol uznesením, prípustnosť dovolania sa posudzuje podľa ustanovení § 239 a § 237 O.s.p. Keďže v prejednávanej veci je dovolaním napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania, nie je v zmysle § 239 ods. 3 O.s.p. dovolanie proti nemu prípustné, hoci ide o zmeňujúce uznesenie. S prihliadnutím na ustanovenie § 242 ods. 1 veta druhá O.s.p., v zmysle ktorého je dovolací súd povinný vždy skúmať, či k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S., a.s., so sídlom v B., proti povinnému W., spol. s r.o., so sídlom v K., o vymoženie 28.320,50 Sk (940,07 €) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. Er 803/2001, Ex 464/2001, o dovolaní súdneho exekútora JUDr. Ing. K. M., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 25. septembra 2008 sp. zn. 3 CoE 79/2008, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a . .
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti uzneseniu, uznesenie, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie

Zbierka NS 3/2017
R 19/2017
Uznesenie
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie, nesmeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej, ani rozhodnutiu, ktorým sa konanie končí, proti ktorým je dovolanie prípustné v zmysle ustanovenia § 420 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. J., bývajúceho v Č. , zastúpen ého JUDr. M. P., advokátkou so sídlom v Č. , proti žalovan ej obchodnej spoločnosti K. , a.s. , so sídlom v Č. , IČO: X. , zastúpen ej JUDr. A. K. , advokátom so sídlom v Č. , o zaplatenie 4 000 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 13 C 33/2012, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 8. júna 2016 sp. zn. 7 .
Právna veta: Pokiaľ je dovolaním napadnuté uznesenie, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie (v tomto prípade bez ohľadu na to, či a/ zrušované rozhodnutie má procesnú formu rozsudku alebo uznesenia a b/ odvolací súd rozhodol zrušujúcim uznesením o celom predmete odvolacieho konania, alebo takéto rozhodnutie o časti predmetu pojal do rozsudku, ktorým vo zvyšku, resp. len v inej časti napadnuté rozhodnutie - v tomto prípade z povahy veci len rozsudok - súdu prvej inštancie potvrdil alebo zmenil), je zrejmé, že sa nejedná o rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/133/2018 1515200284 31. júla 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:1515200284.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. W. J., trvale bytom v R., zastúpeného splnomocnenkyňou URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, Havlíčkova 16, proti žalovanej Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom .
Právna veta: Rozhodovacia prax najvyššieho súdu považuje trovy exekúcie za trovy konania. Prípustnosť podaného dovolania je preto v zmysle § 239 ods. 3 O.s.p. vylúčená. Prípustnosť dovolania súdneho exekútora by prichádzala do úvahy len ak by v konaní došlo k niektorej z procesných vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnen ej S., so sídlom v B. , IČO: X. , pobočky T., so sídlom v T. , proti povinn ej S., so sídlom v K. , IČO: X. , o vymoženie 91 218,02 €, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 21 Er 1062 /2006, o dovolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 12 . októbra 201 1 sp. zn. 13 CoE 181 /201 1, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Účastníkom .
Právna veta: "Pre posúdenie, či sú v danom prípade predpoklady pre zastavenie konania z dôvodu prekážky veci už rozhodnutej alebo prekážky skôr začatého konania je potrebné posúdiť, či v konaniach ide o totožných účastníkov konania a\ o totožný predmet konania o nariadenie predbežného opatrenia. Pri nariadení predbežného opatrenia sa zásadne vychádza z toho, čo je alebo bude predmetom konania vo veci samej, teda v súvislosti s akým nárokom je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je daná obava, že výkon súdneho rozhodnutia o konkrétnej veci samej je ohrozený. Predbežné opatrenie je viazané ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : v I. rade M. , s. r. o., T. , IČO : X. , v II. rade Ing. Z. , N. , obidvaja zastúpení Advokátska kancelária JUDr. D. , s. r. o. T. , IČO : X. , proti žalovanému : V. , a. s., M. , IČO : X. , o nariadenie predbežného opatrenia , na dovolanie navrhovateľa v I. a II. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2 Cob/406/2012 -167 zo dňa 09. 11. 2012 , takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. O. F. , bývajúceho v B. , proti odporcom 1/ JUDr. D. Š. , 2/ JUDr. O. T. , 3/ Mgr. R. H. , 4/ JUDr. Z. M. , 5/ JUDr. O. B. , o pozbavení spôsobilosti na právne úkony odporcov navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2012 sp. zn. 11 CoP 160/2012 takto r o z h o d o l : Dovolanie navrhovateľa o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu .
Právna veta: Podmienky prípustnosti dovolania, smerujúce proti uzneseniu odvolacieho súdu (ako tomu je v prejednávanej veci) sú upravené v ustanovení § 239 O.s.p. Podľa § 239 ods. 1 O.s.p. dovolanie je tiež prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ak a/ odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa, b/ odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev [§ 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p.] na zaujatie stanoviska. Dovolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa odmietlo odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu na preruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. , rod. K. , nar. X. , bytom Š., t.č. T. , zastúpenej JUDr. L. , advokátom, M. , proti žalovaným 1/ V. , rod. S. nar. X. , bytom M. , 2/ Ing. M. , nar. X. , bytom M. , obid vaja zastúpení JUDr. M. , advokátkou, P., o poskytnutie peňažnej náhrady 53 000 € podľa zásad o bezdôvodnom obohatení , vedenej na Okresnom súde Ž. pod sp. zn. 7 C 124/2010 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku .
Právna veta: Proti uzneseniu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. , so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 44/A, proti povinnej INTERKOMERZ, spol. s r.o., so sídlom v Tornali , Mliek árenská 8, pre vymoženie 935,69 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Revúc a pod sp. zn. 4 Er 744/2010, o dovolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 5. marca 2013 , sp. zn. 1 CoE 297/ .
Právna veta: Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol, proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením z 12. februára 2003, č. k. 1 K 70/01-727, zastavil konanie o vyhlásenie konkurzu s poukazom na ustanovenie § 104 ods. 1 veta prvá O. s. p. v spojení s ustanovením § 66e ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní. V odôvodnení uznesenia uviedol, že zákonom č. 457/2002 Z. z. došlo k doplneniu zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Ustanovenie § 67 ods. 3 bolo doplnené tak, že ustanovenia o konkurze a vyrovnaní sa nevzťahujú na dlžníka, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, .
Kľúčové slová: dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, rozvod manželstva, procesná vada konania

Zbierka NS 5/2010
R 41/2010
Uznesenie
Právna veta: Procesné vady konania v zmysle § 237 O. s. p. nezakladajú prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu odmietajúcemu odvolanie (§ 218 ods. 1 O. s. p.) proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozvedené manželstvo.

Úryvok z textu:
... prípadoch záver, že ani prípadné procesné vady konania uvedené v § 237 O.s.p. nezakladajú prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu odmietajúcemu odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bolo manželstvo rozvedené. So zreteľom na ... odvolací súd odmietol odvolanie odporcu podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. Podmienky prípustnosti dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu upravuje § 239 O.s.p. Dovolaním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, ktorým bolo odmietnuté odvolanie .
Merito Lehoty
Kľúčové slová: telefaxove podanie, podanie urobené elektronickými prostriedkami, procesná lehota, lehoty v sporovom konaní, trojdňová lehota

Zbierka NS 2/2008
R 18/2008
Rozsudok
Právna veta: Trojdňová lehota na doplnenie podania urobeného telefaxom (§ 42 ods. 1 O. s. p.) je lehotou procesnou; pre jej počítanie, plynutie a zachovanie platia ustanovenia § 55 a §57 O. s. p.

Úryvok z textu:
... napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Občiansky súdny poriadok upravuje prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu v ustanoveniach § 237 a § 239 O.s.p. Dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu je v prvom .
Právna veta: Prechod povinnosti na iného, než kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo prechod práv v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený (§ 37 ods. 4 zák. č. 233/1995 Z.z. v znení zákona č. 585/2006 Z.z. a contrario) stačí osvedčiť pripojením listiny, ktorá preukazuje túto skutočnosť, ak k nej došlo pred začatím exekučného konania. Skúmať, či k prechodu alebo prevodu práv alebo povinnosti skutočne došlo, možno až v štádiu rozhodovania o námietkach povinného proti exekúcii. Nesprávnym zamietnutím žiadosti o udelenie poverenia na výkon exekúcie sa oprávnenému ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodné. Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Podmienky prípustnosti dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu sú upravené v ustanoveniach § 237 a § 238 O.s.p. Prípustnosť dovolania podľa § 239 O .
Kľúčové slová: odmietnutie odvolania dediča ako oneskorene podané, poučenie o lehote na podanie odvolania, lehota na podanie odvolania

Zbierka NS 5/2013
R 63/2013
Uznesenie
Právna veta: Nesprávne poučenie oneprípustnosti odvolania proti uzneseniu vydanému povereným zamestnancom súdu podľa § 175h ods. 1 a 3 O.s.p. má za následok predĺženie lehoty na podanie odvolania v zmysle § 204 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
... . 1 O. s. p. možno dovolaním napadnúť právoplatné rozhodnuti a odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Občiansky súdny poriadok upravuje prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu v ustanoveniach § 237 a § 239 O. s. p. Dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu je v prvom .
Právna veta: I keď boli deti zverené predbežným opatrením do starostlivosti otca, zostalo matke zachované právo na zastupovanie maloletých detí aj v exekučnom konaní, v rámci ktorého vymáhala zmeškané výživné za obdobie, po ktoré ich mala vo svojej starostlivosti. Pokiaľ odvolací súd odmietol jej odvolanie (ako podané neoprávnenou osobou) odňal maloletým deťom možnosť konať pred exekučným súdom.

Úryvok z textu:
... nie je proces ne prípustné (dovolanie matky detí by 6 Cdo 61 /20 11 4 podľa ustanovení § 239, upravujúcich prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu, v akej procesnej forme bolo v danej veci rozhodnuté, inak nebolo prípustné) . Po preskúmaní veci dovolací súd dospel .
Právna veta: Ustanovenie § 604 Občianskeho zákonníka sa vzťahuje iba na predkupné právo, ktoré nemá vecnú povahu a pôsobí len medzi účastníkmi zmluvy zakladajúcej záväzok. Uvedené ustanovenie sa netýka predkupného práva vecnej povahy vyplývajúceho z § 140 Občianskeho zákonníka. Smrťou spoluvlastníka prechádza jeho spoluvlastnícky podiel na dedičov, ktorí sa zo zákona stávajú nositeľmi predkupného práva.

Úryvok z textu:
... . 1 O.s.p. možno dovolaním napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúš ťa. Občiansky súdny poriadok upravuje prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu v ustanoveniach § 237 a 239 O.s.p. Dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu je v prvom rade .
Kľúčové slová: návrh na obnovu konania, dôvody prípustnosti obnovy konania, dovolanie vedľajšieho účastníka

Zbierka NS 3/2012
R 54/2012
Uznesenie
Právna veta: Posúdenie, či vnávrhu na obnovu konania uvádzané skutočnosti napĺňajú znaky niektorého z dôvodov obnovy konania v zmysle § 228 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, je v konaní o obnove právnym posúdením veci. Nesprávne právne posúdenie veci samo o sebe prípustnosť dovolania nezakladá.

Úryvok z textu:
... . V danej právnej vec i smeruje dovolanie vedľajšieho účastníka proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktoré má pro cesnú formu uznesenia. Podmienky prípustnosti dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu sú upravené v ustanoveniach § 239 O.s.p. Prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia v predmetnej veci ale .
Právna veta: Ak z právneho predpisu nevyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom (§ 201 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku), súd odmietne odvolanie podané vedľajším účastníkom (§ 218 ods. 1 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku), ak účastník konania podporovaný vedľajším účastníkom zostane napriek výzve súdu nečinný a nevyjadrí sa, či súhlasí s odvolaním.

Úryvok z textu:
... O. s. p. možno dovolaním napadnúť právoplatné rozhodnuti a odvolacieho s údu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Občiansky súdny poriadok upravuje prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu v ustanoveniach § 237 a 239 . Dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu je v prvom rade prípustné (a súčasne .
Právna veta: Za súdne konania, ktoré nie sú uvedené v Prílohe zákona č. 71/1992 Zb. (Sadzobník súdnych poplatkov), sa súdne poplatky nevyberajú; v takomto prípade poplatková povinnosť nevzniká a analogické určenie výšky súdneho poplatku neprichádza do úvahy.

Úryvok z textu:
... ods. 1 O. s. p. možno dovolaním napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Občiansky súdny poriadok upravuje prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu v ustanoveniach § 237 a § 239 O. s. p. Dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu je v prvom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.