Nájdené rozsudky pre výraz: prípustnosť zmeny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
122 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Posúdenie účelu využitia stavby pre verejné stravovanie malého rozsahu je rozhodujúcou skutočnosťou prípustnosti zmeny užívania stavby podľa územného plánu a je súčasne rozhodujúcou skutočnosťou, či a akým spôsobom zmena účelu užívania rodinného domu je spôsobilá ohroziť zdravie (aj psychické ) vlastníkov susediacej stavby, užívanej nimi ako rodinný dom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/37/2012 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcov : X. / D. . I.. S. S., C. ., bytom J. X. B. , 2/ I.. M.. S., bytom Z. X. B. , 3/ M. . E. V. , bytom N.N. X. . M. X. B. , všetci právne zastúpení JUDr. I . Š., advokátkou,
Právna veta: Verejnou dražbou vydražovanej prevádzkovej jednotky možno nadobudnúť vlastnícke právo buď len k samotnej prevádzkovej jednotke (k vnútornému vybaveniu nebytového priestoru) alebo aj k stavbe, ktorá prevádzkovú jednotku tvorí; to závisí od predmetu dražby a jej výsledku, nachádzajúceho sa v zápisnici o dražbe. Určovací výrok rozsudku súdu je verejnou listinou, na základe ktorej sa v zmysle § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov záznamom zapisujú do katastra nehnuteľností pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. n. H. rozsudkom z 29. júla 1999, č. k. 9 C 1350/97-72, po predchádzajúcom zrušení jeho prvšieho rozsudku odvolacím súdom, opätovne zamietol návrh o určenie neplatnosti potvrdenia zo dna 31. júla 1991 o predaji prevádzkovej jednotky dražbou, ktorá sa nachádza v dome č. 404 na parcele č. 651/1, vedenej na LV č. 30 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie vlastníckeho práva k tomuto domu, ako aj o určenie neplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Ž. n. H., odboru katastrálneho, zo dňa 26. febr
Meritum Splnenie dlhu
Kľúčové slová: predčasné splnenie záväzkučas splnenia dlhusplnenie dlhu
R 29/2000
Právna veta: Ak je čas splnenia ustanovený kogentne právnym predpisom, účastníci záväzkovo-právneho vzťahu sú ním viazaní. Pokiaľ veriteľ v takom prípade s predčasným splnením nesúhlasí a odmietne ho, záväzok dlžníka nezanikne.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 3 rozsudkom návrhu v celom rozsahu vyhovel, keď určil, že A. K. [právna predchodkyňa navrhovateľov 1) a 2)], M. K. [navrhovateľka 3)] a Ing. M. J. [navrhovateľka 4)] sú členkami výrobného družstva (právneho predchodcu odporcu). Vychádzal zo stanoviska, že návrh je dôvodný, lebo výsledkami vykonaného dokazovania bolo preukázané, že navrhovateľky (ako bývalé členky družstva) sa v trojmesačnej lehote od účinnosti zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní
Právna veta: V predmetnej veci návrh na zmenu účastníka konania nepodal doterajší účastník konania, ale osoba, ktorá o sebe tvrdí, že na ňu prešlo právo z exekučného titulu. Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. je aj taká osoba oprávnená navrhnúť zmenu účastníka, pričom v návrhu je inkorponovaný aj jej súhlas so vstupom do konania na strane oprávneného. Súhlas povinného sa nevyžaduje bez ohľadu na to, či sa navrhuje zmena oprávneného alebo povinného. Preto súd ani nezisťuje stanovisko tejto osoby k navrhovanej zmene účastníka. Iná je však situácia v prípade oprávneného ako osoby, ktorá svojim návrhom na vykonanie exek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného C. , naposledy so sídlom v K. , IČO: X. , proti povinnej M. , bývajúcej v Ž. , o vymoženie 41,49 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 0 Er 926/1999, o dovolaní spoločnosti E.E. , so sídlom vo V. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou A. , so sídlom vo V. , IČO: X. , za ktorú koná J UDr. Z. , advokátka a konateľka, proti uzneseni
Právna veta: Ustanovenie § 37 ods. 3 a 4 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. augusta 2005 otázku procesného nástupníctva v exekučnom konaní riešilo len čiastočne. Ustanovovalo, že exekúciu možno vykonať aj proti inému, než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného, než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, ak sa preukázalo, že na takú osobu prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Prevod alebo prechod práv alebo povinností pokiaľ nevyplýval priamo z právneho predpisu, bolo potrebné preukázať listinou vydanou alebo overenou oprávneným orgánom. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 ECdo 310 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného C. , posledne so sídlom K. , IČO: X. , proti povinnému J., bývajúcemu v B. , o vymoženie 41,49 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 0 Er 1062 /1998 , o dovolaní spoločnosti E.E. , so sídlom vo V. , IČO: X. , zastúpenej A. , A. V. , so sídlom R. , IČO: X. , zastúpená JUDr. Z. , advokátkou a konateľkou, proti uzneseniu Kr
Meritum Autorské dielo
Kľúčové slová: dieloautorské dieloobjektívne vyjadrenie diela
R 25/2009
Právna veta: Vyjadrenie autorského diela v podobe, ktorá je vnímateľná zmyslami, je zákonným pojmovým znakom diela [§ 9 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (Autorského zákona)]. Samotná skutočnosť, že výsledok tvorivej činnosti už neexistuje v určitom vyjadrení, bez ďalšieho neznamená, že nie je dielom v zmysle Autorského zákona a nepožíva ním poskytovanú ochranu.

Úryvok z textu:
Pôvodnou žalobou sa žalobca domáhal vydania 79 diskiet, operačných systémov A., V., zdrojového textu operačného systému M. D. a tiež programových diel M., operačného systému P. v. a aritmetického modulu A. a uloženia zákazu žalovanému (pôvodne V. ú. p. t., š. p., R., ktorý neskôr zanikol zlúčením s terajším žalovaným) rozširovať tieto diela bez jeho súhlasu. Krajský súd v Bratislave (súd prvého stupňa) rozsudkom zo 14. apríla 1994, č. k. 20 C 71/92-79, žalobu zamietol. Na odvolanie žalobcu
Právna veta: Petičné právo je ústavne zaručené a uplatnené podľa práva iba za predpokladu, že nezasahuje neoprávnene do iných základných práv; ak je petičné právo zneužité, môže dôjsť k neoprávnenému zásahu do práv na ochranu osobnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1M Cdo 4/2010 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. I . H., PhD., bytom B., zastúpeného JUDr. R . H., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému: Ing. I . K., CSc., bytom B ., o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 C 139/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2009 sp. zn. 8 Co 320/2
Meritum o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ F., s.r.o., H.M.X., N. H., IČO: X. a žalobcu: 2/ K. M., K.X.N., zastúpeného advokátkou JUDr. G. N., F.X., N., proti žalovanému: I. – R., a.s., C.X., D V., IČO: X., zastúpeného advokátom J. L., N.X., T. o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, na dovolanie R. – S., s.r.o., K.X., T. a žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 31. januára 2008, č.k. 15 Cob 252/2007-337,
Meritum o vymoženie 41,49 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného C. akciová spoločnosť, K. v likvidácii , naposledy so sídlom H. , K., IČO: X. proti povinnej M. J., nar. X. , bytom B. , o vymoženie pohľadávky v sume 41,49 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 0Er /77 0/1998 , o dovolaní spoločnosti E. s.r.o., so sídlom H. , V., IČO: X. právne zastúpenej AK N. s.r.o., so sídlom R. , V., IČO: X. pro
MENU