SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187812
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: príslušenstvo pohľadávky


Približný počet výsledkov: 473 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príslušenstvo pohľadávky
  • prislusenstvo nájdené 2365 krát v 1184 dokumentoch
  • pohladavka nájdené 58452 krát v 7907 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 116 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 11980 dokumentov


Právna veta: Daňový preplatok je definovaný v § 63 ods. 1 zák.č. 511/1992 Zb. ako suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Podľa najvyššieho súdu úrok za vrátenie preplatku po lehote ustanovenej v § 63 ods. 4 zák.č. 511/1992 Zb., ktorý je povinný zaplatiť daňovému subjektu správca dane v zmysle § 63 ods. 6 zák.č. 511/1992 Zb. je príslušenstvom pohľadávky – daňového preplatku daňového subjektu voči štátu. Najvyšší súd potom vzhľadom na povahu nároku daňového subjektu na vrátenie úroku z preplatku pripúšťa možnosť odvolať sa voči takémuto rozhodnutiu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ž. T., s.r.o., so sídlom D., proti žalovanému: Daňový úrad Martin, so sídlom Jesenského č. 23, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 666/231/27359/08/Hum zo dňa 30.04.2008, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 21S/89/2008-37 zo dňa 29.01.2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v .
Právna veta: Náklady spojené s predbežným prerokovaním nároku na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. sú príslušenstvom tohto nároku.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na okresnom súde dna 9. apríla 1997 domáhala uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť jej 940 Sk. Dôvodila, že žalovaný jej prostredníctvom svojho orgánu zaplatil náhradu škody vo výške 5 850 Sk, pozostávajúcu z trov obhajoby. Táto škoda jej vznikla v dôsledku uznesenia o vznesení obvinenia a následne v trestnom konaní vedenom proti nej na Okresnom súde S. pod sp. zn. 2 T 118/95, v ktorom bola spod obžaloby právoplatne oslobodená. Žalovaný jej však už nevyplatil náhradu trov .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, poplatok z omeškania, príslušenstvo pohľadávky, omeškanie dlžníka

Zbierka NS 1/1998
R 7/1998
Uznesenie
Právna veta: Ak predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky nie je výslovne aj poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, žalobca, ktorý pohľadávku postúpil, nestratil aktívnu legitimáciu na vymáhanie poplatku z omeškania za obdobie pred postúpením pohľadávky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie poplatku z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr č. 620006, 620809, 620810 a 620811 vo výške 1, 328 603 Kčs za obdobie od 1. januára do 31. marca 1992. Po vykonanom dokazovaní súd zistil, že žalobca zmluvou o postúpení pohľadávok z 5. augusta 1992 postúpil Č., a.s. P., o. i. aj pohľadávky na zaplatenie tovarových faktúr 620006, 620809, 620810, 620811, v dôsledku čoho podľa § 524 ods.2 Občianskeho .
Právna veta: S postúpenou pohľadávkou prechádza na postupníka aj príslušenstvo pohľadávky. Postupca a postupník sa môžu dohodnúť i tak, že príslušenstvo pohľadávky zostáva postupcovi.

Úryvok z textu:
V sporoch o postúpenie príslušenstva pohľadávky inému účastníkovi ako účastníkovi, ktorému bola postúpená vlastná pohľadávka, aplikácia ust. § 2 ods. 3 a § 524 Občianskeho zákonníka nie je jednotná. Rozdielny výklad k uvedeným ustanoveniam zaujímajú senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Senát tohto kolégia, v konaní sp. zn. 5 Obo 107/98, vyslovil právny záver, že § 524 Občianskeho zákonníka ustanovuje prechod príslušenstva k pohľadávke, ako i všetkých práv s ňou spojených, k .
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazu, súdny poplatok za odpor, príslušenstvo pohľadávky

Zbierka NS 3/1999
R 61/1999
Rozsudok
Právna veta: Podaním odporu proti platobnému rozkazu vzniká žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok určený z rozsahu celého uplatneného práva, i keď sa odpor podáva len proti jeho časti - príslušenstva uplatnenej pohľadávky, spočívajúcej vo výške požadovaných úrokov.

Úryvok z textu:
Okresný súd K. II. uznesením z 9. septembra 1997 uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor proti platobnému rozkazu v sume 32 716 Sk v lehote 10 dní. Krajský súd v K. rozhodol o odvolaní proti uzneseniu, ktoré podal žalovaný tak, že uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Považoval uznesenie súdu prvého stupňa za vecne správne. Dospel k záveru, že právna úprava vyrubovania a platenia súdnych poplatkov je rozdielna pri spoplatňovaní odvolania proti rozsudku a pri odpore proti platobnému .
Kľúčové slová: príslušenstvo pohľadávky, poplatok z omeškania

Zbierka NS 4/1999
R 81/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak k uzavretiu zmluvy došlo podľa § 153 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka, ide o právny vzťah, ktorý vznikol ešte pred účinnosťou Obchodného zákonníka. Ak v nadväznosti na uvedené si oprávnený uplatnil aj úroky ako príslušenstvo pohľadávky, súd úrok neprizná, lebo Hospodársky zákonník tento nárok ako príslušenstvo pohľadávky nepoznal.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 28. mája 1997 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 26 382 Sk spolu s poplatkom z omeškania 0,05 % denne z dlžnej sumy od 13. septembra 1996 do zaplatenia a nahradiť trovy konania 2332 Sk. V prevyšujúcej časti nárok žalobcu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že žalobca si uplatnil nárok na zaplatenie 26 382 Sk za dodávku rysovacieho prístroja, a to spolu s úrokom z omeškania 18 % z dlžnej sumy od 23. júna 1991 do zaplatenia. Po vykonanom dokazovaní mal súd .
Právna veta: Vyhlásenie dlžníka o započítaní urobené neskôr nemá význam, lebo pri plnení dôjde k uplatneniu dispozitívneho pravidla obsiahnutého v § 330 Obchodného zákonníka. Ak dlžník pri plnení neurčil, na čo sa má jeho plnenie započítať, nemôže tak učiniť dodatočne, t. j. po zrealizovaní plnenia, a nemôže tak urobiť ani veriteľ.Ak žalovaná pri úhrade jednotlivých záväzkov v rámci platobných údajov uviedla ako variabilný symbol číslo faktúry, ku ktorej sa má konkrétna platba priradiť, podľa názoru dovolacieho súdu týmto jasne a zrozumiteľne určila, (len) na ktorý záväzok sa má platba vzťahovať. Dovo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/200/2019 4115236985 26. februára 2020 JUDr. Milan Ľalík ECLI:SK:NSSR:2020:4115236985.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne K. B., bývajúcej v S. C. D. XXX, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Nagy&Zachveja s. r. o., so sídlom vo Svätom Jure, Cibická cesta 2, IČO: 36 868 272, proti žalovanej KANVOD, spol. s r. o., so sídlom v Zlatých Moravciach, SNP 2289 .
Právna veta: Podľa § 238 ods. 5 O.s.p. dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúcom trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky, dovolanie nie je prípustné, ak výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa prvej vety. Na určenie minimálnej mzdy je rozhodujúci deň podania návrhu na prvostupňovom súde.Jedná sa o objektívnu neprí ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 C do 122 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ľ. K. naroden ého X. , bytom V. , zastúpen ého advokátskou kanceláriou S., IČO : X. , za ktorú koná konateľ advokát JUDr. M. S., proti odporcovi K. , so sídlom K. , IČO : X. , zas túpen ému advokátom JUDr. J. D. , o 436,44 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 5 C 144/2009 , o do volaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 3. .
Merito Dovolanie
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, neprípustné dovolanie, zmluva o pripojení , nezaplatenie splatnej ceny za služby

Zbierka NS 4/2014
R 63/2014
Uznesenie
Právna veta: Pokiaľ výška peňažného plnenia, o ktorom rozhodoval odvolací súd, neprekročila v určitej veci násobky minimálnej mzdy uvedené v § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu neprípustné, i keď smeruje proti rozhodnutiu uvedenému v § 238 ods. 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada . Ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky, dovolanie nie je prípustné, ak výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa prvej vety. Na určenie minimálnej .
Kľúčové slová: dohodnutá výška úrokov z omeškania, úroky z omeškania , výška úrokov, omeškaný peňažný záväzok, súčasť pohľadávky

Zbierka NS 6/1995
R 70/1995
Rozsudok
Právna veta: Úroky z omeškania nie sú súčasťou pohľadávky, ale len jej príslušenstvom. Oneskoreným zaplatením úrokov nevzniká právo na ďalšie úroky z omeškania (§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
... úrokom úroky z omeškania podľa § 502 Obchodného zákonníka. Keďže odvolací súd zistil, že účastníci neuzavreli dohodu, že úroky, ako príslušenstvo pohľadávky sa stávajú súčasťou pohľadávky a tieto sa nestali súčasťou pohľadávky ani zo zákona, ostal len jej príslušenstvom. Preto žalobcovi nepriznal .
Kľúčové slová: uznanie záväzku, uplynutie premlčacej doby

Zbierka NS 3/1999
R 63/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak právny vzťah vznikol za účinnosti Hospodárskeho zákonníka, spravuje sa podľa § 763 ods. 1 Obchodného zákonníka ustanoveniami v tom čase platného Hospodárskeho zákonníka. Platí to aj pre uznanie záväzku. Uznaním záväzku nevzniká nový právny vzťah, len sa modifikuje už existujúci a plynutie premlčacej lehoty začína podľa Hospodárskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... so zaplatením faktúry požadovať poplatok z omeškania podlá § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, ale nie úrok z omeškania, ako príslušenstvo pohľadávky. O trovách konania súd rozhodol podlá § 142 ods. 3 O. s. p. tak, že žalobcovi, ktorý mal neúspech len .
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, nie je použiteľné pre určenie výšky úrokov z omeškania s plnením peňažného dlhu vo vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

Úryvok z textu:
... v § 5d 9 alebo § 521. Úroky, aj úroky z omeškania výslovne vymenúva ustanovenie § 121 ods. 3 ako príslušenstvo pohľadávky. Ustanovenie § 3 vyššie uvedeného nariadenia vlády nestanovuje výšku úrokov, ale výšku úrokov z omeškania. Okrem výslovného znenia jeho textu .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, zmluva o prevzatí dlhu, istina, príslušenstvo

Zbierka NS 1/2004
R 5/2004
Rozsudok
Právna veta: Ak na základe zmluvy o prevzatí dlhu dôjde k prevzatiu dlhu len v časti týkajúcej sa istiny, povinnosť zaplatiť príslušenstvo, existujúce ku dnu prevzatia dlhu k tejto istine, na nového dlžníka neprechádza.

Úryvok z textu:
... nie je príslušenstvo prevzatého dlhu. Rozsah prevzatého dlhu si určili účastníci zmluvy a nevylúčili už existujúce úroky z omeškania ako príslušenstvo pohľadávky. Z vyššie uvedeného potom vyvodil záver, že odvolací súd v rozpore s ustanovením § 531 a § 532 Občianskeho zákonníka .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.