Nájdené rozsudky pre výraz: príslušnosť súdov podľa OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vecná príslušnosť súdu je jednou z podmienok konania, ku ktorej súd prihliada kedykoľvek. Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia. Súd prvého stupňa založil svoju vecnú príslušnosť na základe ust. § 9 ods. 3 O.s.p. v znení účinnom v čase začatia konania, podľa ktorého krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa aj v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje, že rozhoduje súd. Vychádzal pritom z čl. 31 bod 1 vyhl. č. 11/1975 Zb. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., IČO: X., zast. JUDr. R., proti žalovanému S., IČO: X., zapísanému v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, v odd. C, v. č. 23082, zast. JUDr. P., o zaplatenie 24 066,94 EUR s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 29. januára 2007 č. k. 2Cbop 1/2006-78, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok K
Meritum Súdne konanie
Právna veta: Na prejednanie sporov zo zmlúv o bežnom účte i keď hodnota neprevyšuje 200 000 Sk, sú na konanie v prvom stupni príslušné vždy krajské súdy, rozhodujúce v obchodných veciach bez ohľadu na to, kedy došlo k zmluvnému vzťahu a či účastníci záväzkových vzťahov sú alebo nie sú podnikatelia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením sp. zn. 32 Cb 20/93 z 12. februára 1993 vyslovil svoju nepríslušnosť s tým, že po právoplatnosti uznesenia postúpi vec miestne a vecne príslušnému Okresnému súdu v Dolnom Kubíne. Rozhodnutie odôvodnil tým, že suma požadovaná žalobcom neprevyšuje 200 000 Sk, a preto nie je daná príslušnosť krajského súdu ako súdu prvého stupňa podľa § 9 ods. 3 písm. a/ O.s.p. v znení zákona č. 5/1993 Z.z. Proti rozhodnutiu podal odvolanie žalobca, ktoré odôvodnil tým, že
Meritum Súdne konanie
Právna veta: Účastníkov konzorcia nemožno považovať za spoločníkov obchodnej spoločnosti, takže spory medzi nimi sú podľa § 9 ods. 3 písm. c/ a a/ Občianskeho súdneho poriadku spormi, ktoré by v prvom stupni patrili do vecnej príslušnosti krajských súdov (Mestského súdu v Bratislave.)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením z 26. októbra 1992 vyslovil vecnú nepríslušnosť na prejednanie veci. V odôvodnení poukázal na ustanovenie § 9 ods. 3 písm. c/, aa/ O.s.p., ktoré upravuje príslušnosť krajského súdu v sporoch medzi spoločníkmi obchodných spoločností. Účastníci konzorcia nie sú spoločníkmi v zmysle citovaného ustanovenia, a preto vecne príslušným na prejednanie veci je Obvodný súd Bratislava 2. Proti uzneseniu podal odvolanie žalobca, žiadal ho zrušiť a vec vrátiť Mestskému súdu
Právna veta: Na prejednanie sporu o určenie vlastníctva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, ktoré sú zapísané v konkurznej podstate úpadcu, je vecne príslušný okresný súd, pretože nejde o spor vyvolaný konkurzom, bez ohľadu na to, či je žalovaný správca alebo úpadca.

Úryvok z textu:
V sporoch o určenie vlastníctva k veciam, ktoré sú predmetom konkurzného konania sa rozdielne posudzuje príslušnosť na konanie okresného a krajského súdu. Aplikácia ust. § 9 ods. 1 a § 9 ods. 4 písm. a) O. s. p. nie je jednotná a rozdielny výklad k nemu zaujímajú aj senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Senát tohto kolégia v konaní, sp. zn. 5 Obo 85/98, vyslovil právny názor, že vyhlásenie konkurzu má za následok rôzne účinky a podstatne zasahuje do vzťahov hmotnopráv
Meritum Zmenky a šeky
Právna veta: Protestovanie zmenky na súde nie je sporovým konaním, ale vykonaním úkonov protestným orgánom. Nejde preto o spor z právnych vzťahov týkajúci sa zmenky, na prejednanie ktorého by bol vecne príslušný krajský súd ako súd prvého stupňa v obchodných veciach (§ 9 ods. 3 písm. c/ bod 3 OSP.) Miestna príslušnosť okresného súdu nie je daná, a preto protestovať zmenku možno na ktoromkoľvek z nich.

Úryvok z textu:
V. ú. b., a. s., pobočka v T. podaním zo dňa 3. septembra 1997 požiadala Okresný súd T. o vykonanie protestu zmenky pre nezaplatenie proti V. c. tv, s. r. o. Dňa 19. januára 1999 Okresný súd T. z dôvodu miestnej príslušnosti postúpil vec Okresnému súdu B., ktorý vec postúpil z dôvodu vecnej nepríslušnosti Krajskému súdu v B. Krajský súd v B. (vec zapísanú pod č. k. 85 Zm 6/99) predložil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie podlá § 105 ods. 3 O. s. p. z dôvodu, že nesúhlas
Právna veta: Pri rozhodovaní o vecnej príslušnosti je dôležitý celkový obsah zmluvy, z ktorej sa nárok uplatňuje a nielen jej názov, prípadne to, ako ju označil žalobca v žalobe. Ak sa vykonaným dokazovaním podstatne zmenia okolnosti, z ktorých vychádzal nadriadený súd, nebráni to novému posúdeniu vecnej príslušnosti.

Úryvok z textu:
V rozhodovaní senátov obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa nejednotné posudzuje otázka vecnej príslušnosti v sporoch týkajúcich sa zmluvy o tichom spoločenstve [§ 9 ods. 3 písm. e) O. s. p.]. V uznesení zo dňa 5. júna 2002, sp. zn. Ndob 165/2002, senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol, že na konanie je príslušný Okresný súd N. Z. V odôvodnení uznesenia uviedol, že podlá žaloby predmetom konania má byť nárok zo zmluvy o tichom spoločenstve, uzavretej podlá
Právna veta: Na konanie v prvom stupni sú zásadne (vecne) príslušné okresné súdy (§ 9 ods. 1 O.s.p.). Krajské súdy (medziiným) rozhodujú ako súdy prvého stupňa v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení (§ 9 ods. 2 písm. a/ O.s.p.). V zmysle predpisov o sociálnom zabezpečení možno dávku charakterizovať ako peňažné plnenie slúžiace za zabezpečenie príjmu poistenca, nárokovateľné po splnení zákonom stanovených podmienok, vyplácané z príslušného fondu poistenia; ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 11 C 4/1998 a na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17 C 1192/1998, je vecne príslušný Okresný súd Žilina. O d ô v o d n e n i e Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré t
Kľúčové slová: člen predstavenstvaakciová spoločnosťpríslušnosť súdov podľa OSP
R 49/2001
Právna veta: Na prejednanie žaloby podanej akciovou spoločnosťou proti bývalým členom jej predstavenstva o náhradu škody nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 OSP.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. dňa 24. januára 2000 podlá § 104a ods. 2 O. s. p. postúpil vec Krajskému súdu v B. ako súdu vecne príslušnému z dôvodov podlá § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 O. s. p. Krajský súd v B. podľa § 104a ods. 3 O. s. p. predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, pretože s postúpením veci nesúhlasil, nakoľko v danom prípade ide o náhradu škody, ktorú uplatňuje žalobca voči bývalým členom štatutárneho orgánu a nie je daná príslušnosť krajského súdu podlá § 9 ods. 3 pí
Právna veta: Spory zo zmlúv o pôžičkách poskytnutých Slovenskou štátnou sporiteľnou fyzickým osobám pred. 1. januárom 1992 podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v znení platnom do 31. decembra 1991 nie sú spormi zo zmlúv o úveroch podľa § 9 ods. 3 písm. b/ pod nn/ Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 519/1991 Zb.). Na ich prejednanie v prvom stupni sú príslušné okresné (obvodné) súdy podľa § 9 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a nie krajské súdy (Mestský súd v Bratislave).

Úryvok z textu:
Predseda Obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 zák. č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch a čl. 9 ods. 1 písm a/ rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe právoplatných rozhodnutí senátov zaujatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov k otázke príslušnosti súdov v sporoch zo zmlúv o pôžičkách poskytovaných Slovenskou štátnou sporiteľnou fyzickým osobám pred 1. januárom 1992. V rozhodnutí Najvyššieho súdu
MENU