Nájdené rozsudky pre výraz: príslušnosť súdov v sporovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konanímiestna príslušnosť súdu
R 59/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie osvedčenia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v Bratislave, ktorým sa obmedzuje činnosť veterinárneho lekára len na účinnosť diagnostickú, je vecne a miestne príslušný Krajský súd Bratislava.

Úryvok z textu:
Býv. Obvodný súd B. IV dňa 1.3. 1996 s poukazom na ustanovenie § 104 ods. 2 O.s .p. postúpil žalobu na určenie neplatnosti a zrušenie osvedčenia vydaného žalovaným v časti, ktorou obmedzuje jeho činnosť veterinárneho lekára len na činnosť diagnostickú, ako návrh na preskúmanie rozhodnutia orgánu záujmovej samosprávy podľa ustanovenia § 244 ods. 2 O.s .p. býv. Mestskému súdu v B. Býv. Mestký súd v B. vyslovil nesúhlas s postúpením veci s odôvodnením, že v danej veci nejde o prípad zrušenia roz
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak obchodný podiel zomrelého spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným neprešiel na dedičov, pretože sa neprihlásili o účasť v spoločnosti, na prejednanie žaloby dedičov proti spoločnosti o vyplatenie vyrovnacieho podielu je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Galante listom z 5. decembra 1995 postúpil predmetnú vec Krajskému súdu v Bratislave podľa § 104a ods. 2 O.s.p. s odôvodnením, že ide o spor medzi členmi spoločnosti, preto podľa § 9 ods. 3 písm. c/ O.s.p. je daná príslušnosť Krajského súdu v Bratislave. Krajský súd v Bratislave s postúpením nesúhlasil a predložil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky s odôvodnením, že nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu v zmysle § 9 ods. 3 písm. b/ O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej rep
Merito veci Postúpenie sporu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní za predpokladu, ak žalobca po podaní odporu navrhne pokračovanie v konaní, súd pre upomínacie konanie má povinnosť postúpiť vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a upovedomiť o tom strany. Súdom príslušným na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku v zmysle uvedeného ustanovenia sa rozumie ten súd, u ktorého je daná nielen miestna príslušnosť, ale aj príslušnosť vecná, kauzálna a funkčná. Pokiaľ v danom prípade Okresný súd Banská Bystrica ako súd pre upomínacie konanie po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Ndc/13/2022 Identifikačné číslo spisu: 6121299605 Dátum vydania rozhodnutia: 20.10.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6121299605.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov JUDr. Sone Mesiarkino
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 – 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na ktorý súd podať žalobu, teda neponecháva na voľnú úvahu účastníka. Pre založenie vecnej a miestnej príslušnosti súdu sú však rozhodujúce iba okolnosti, ktoré existujú v čase začatia konania, t. j. v deň doručenia žaloby na súd alebo v deň, keď bolo vydané uznesenie o začatí konaniu bez návrh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Nds/6/2017 Identifikačné číslo spisu: 1016200306 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1016200306.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s., so sídlom
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Na prejednanie žaloby o náhrade škody medzi podnikateľmi, ktorá vznikla žalobcovi ako fyzickej osobe počas ubytovania v hoteli žalovaného, je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Banskej Bystrici uznesením z 18. apríla 1994, sp. zn. 11 Cb 1358/93-43, vyslovil vecnú nepríslušnosť konať vo veci s tým, že po právoplatnosti uznesenia vec postúpil Krajskému súdu v Banskej Bystrici, ako súdu vecne príslušnému. Rozhodol tak s poukazom na ust. § 103, § 85 ods. 4, § 85a a § 9 ods. 3 písm. 11/ O.s.p., pretože v danom prípade žalobca má sídlo v Českej republike a sídlo žalovaného je v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici. Krajský súd v Banskej Bystrici s postúpen
Kľúčové slová: príslušnosť súdov v sporovom konanívecná príslušnosť podľa OSP
R 21/1998
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Príslušnosť krajského súdu ako súdu prvého stupňa v obchodných veciach podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 1. OSP medzi družstvom a jeho bývalým členom v spore, ktorý vznikol zo vzťahov upravených Obchodným zákonníkom, je daná aj v prípade, ak členstvo v družstve zaniklo pred začatím konania.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre podlá § 104a ods. 2 O.s.p. postúpil vec Krajskému súdu v Nitre s poukazom na ust. § 9 ods. 3 písm. c/ bod 1. O.s.p. Krajský súd v Nitre s jej postúpením nesúhlasil a podľa § 104a ods. 3 O.s.p. predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podlá § 104a ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že na prejednanie veci je príslušný Krajský súd v Nitre. Z odôvodnenia: Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. sa konanie uskutočňuje
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konanívecná príslušnosť podľa OSP
R 60/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia krajského úradu vo veci uloženia pokuty za neoprávnené užívanie lesného pôdneho fondu podľa § 26 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zmien a doplnkov (úplné znenie zákona č. 14/1994 Z. z. o lesoch) je vecne príslušný krajský súd.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyšší súd Slovenskej republiky sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného z 18.2.1997, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu v R B. z 28. 11. 1996 o uložení pokuty vo výške 30 000 Sk za neoprávnené užívanie lesného pôdneho fondu. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením vyslovil svoju nepríslušnosť na konanie a podľa § 250d ods. 2 O.s.p. postúpil vec vecne a miestne príslušnému Krajskému súdu v T. Z odôvodnenia: Vecnú p
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konaníprávomoc slovenských súdov
R 28/2002
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dohoda o založení príslušnosti cudzozemského súdu (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov) má za následok vyňatie spornej majetkovej veci z príslušnosti a právomoci slovenských súdov; zakladá tak neodstrániteľnú prekážku konania spočívajúcu v nedostatku právomoci slovenského súdu (§ 104 ods. 1 OSP.) Ak v čase začatia súdneho konania bol na prejednanie a rozhodnutie spornej majetkovej veci príslušný cudzozemský súd, nebol dôvod na zmenu tejto príslušnosti ani po zastavení konania voči tomu z viacerých odporcov, ktorý ako hlavn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. uznesením konanie vo veci zastavil, navrhovateľke uložil povinnosť nahradiť trovy konania - odporcovi 1) [pôvodne označenému ako odporca 2)] na účet JUDr. J. V. v sume 7 320 Sk, odporcovi 2) [pôvodne označenému ako odporca 3)] na účet JUDr. P. V. v sume 6 491 Sk, odporcovi 3) [pôvodne označenému ako odporca 4)] na účet JUDr. M. B. v sume 6 360 Sk, upravil učtáreň, aby po právoplatnosti rozhodnutia poukázala na účet navrhovateľky, vedený v Komerčnej banke, súdny poplatok v sume 4
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 514/2003 Z.z., „v snahe zabrániť zbytočným súdnym sporom sa ponecháva v zákone inštitút predbežného prerokovania nároku. Zákon stanovuje obligatórne prejednanie nároku na náhradu škody v prípadoch, keď k škode došlo protiprávnym rozhodnutím, rozhodnutím o väzbe, treste alebo ochrannom opatrení, ako aj nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom. Z praxe súdov vyplýva, že sa poškodený spravidla obracajú na súd s nárokom na náhradu škody iba vtedy, ak príslušný orgán v zákonom stanovenej lehote ich nárok celkom alebo sčasti neuspokojil. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/17/2020 Identifikačné číslo spisu: 1519201794 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Judita Kokolevská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1519201794.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. M
MENU