SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348231
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: príslušnosť súdu


Približný počet výsledkov: 2128 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príslušnosť súdu
  • prislusnost nájdené 23863 krát v 7769 dokumentoch
  • sud nájdené 1553308 krát v 66656 dokumentochPrávna veta: Podľa § 341 Tr. por. ak to vyžaduje prospech mladistvého, môže príslušný súd postúpiť vec súdu, v ktorého obvode má mladistvý trvalý pobyt, alebo súdu, na ktorom z iných dôvodov je vykonanie trestného konania so zreteľom na záujmy mladistvého najúčelnejšie. Citované ustanovenie je fakultatívne a uvedený procesný postup je výnimkou zo zásady uvedenej v ustanovení § 17 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého konanie vykonáva súd, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný. Použitie tohto procesného postupu prichádza do úvahy iba vtedy, ak je to na prospech mladistvého obvineného.V konaní proti mladistvým ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 Ndt 1 6/2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci ob vinene j ml. A. K. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a/, b/ Tr. zák. s použitím § 138 ods. 1 písm. a/, § 139 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 8. novembra 2012 prerokoval podľa § 22 ods. 1 Tr. .
Kľúčové slová: perpetuatio fori, príslušnosť súdu, právo na zákonného sudcu , nutná delegácia

Zbierka NS 3/2011
R 38/2011
Právna veta: Pravidlo trvania súdnej príslušnosti sa vzťahuje aj na tzv. delegáciu nutnú podľa § 12 ods. 1 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Nc 45 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kýň 1/ JUDr. T. P., 2/ K. M. P . a 3/ K. P., všetkých bývajúcich v Ž. , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike - Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova ul. č. 2, 2 / Minist erstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova ul. č. 2, o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 14C 161 /200 3 a na .
Právna veta: Pri úvahách, či sú v konkrétnom prípade dané dôležité dôvody pre odňatie a prikázanie veci v zmysle § 25 Tr. por., treba hodnotiť všetky okolnosti odôvodňujúce takýto postup vo vzájomnej súvislosti a pri posudzovaní ich opodstatnenosti a závažnosti je potrebné prizerať aj na význam zákonných ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR nevyhovel návrhu Krajského súdu v Košiciach na odňatie trestnej veci proti obvinenému V.R. a spol. vedenej pod sp.zn. 2 T 40/94 a jej prikázanie inému súdu toho istého druhu a stupňa. Z odôvodnenia: Krajský súd v Košiciach v návrhu z 25. augusta 1994 na odňatie a prikázanie veci vedenej pod sp.zn. 2 T 40/94 uviedol, že obaja obvinení majú trvalé bydlisko vo Zvolene, kde sa aj skutočne zdržiavajú. Žalovanú trestnú činnosť mali spáchať jednak na území Českej republiky (body 2, 3 obžaloby) .
Právna veta: I. Predbežné prejednanie obžaloby z dôvodu uvedeného v § 186 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku nariadi predseda senátu vtedy, ak je toho názoru, že podľa zásad o vecnej alebo miestnej príslušnosti (§ 16 až § 18) nie je príslušný na prejednanie a rozhodnutie o podanej obžalobe; postupuje pritom z vlastnej iniciatívy, ktorá však nevylučuje podnet alebo návrh procesných strán. II. V prípade, ak súd, ktorému bola podľa § 188 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku vec postúpená iným súdom, nenamieta svoju príslušnosť (t. j. ak nevyvolá negatívny kompetenčný spor), nevydáva pozitívne rozhodnutie pod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania obžalovaného P. F. a jeho manželky K. F. proti rozsudku Krajského súdu v B. z 20. októbra 1998, sp. zn. Z - 2 1 T 147/96, podlá § 256 Trestného poriadku odvolanie oboch odvolatefov zamietol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. z 20. októbra 1998, sp. zn. Z-2 1 T 147/96, bol obžalovaný P. F. uznaný za vinného z trestného činu vydierania podlá § 235 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dna 10. mája 1995 v čase .
Právna veta: Na konanie o dedičstve novoobjaveného majetku poručiteľa zostáva miestne príslušný okresný súd, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie o jeho skončení.

Úryvok z textu:
Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, alebo po vydaní osvedčenia o dedičstve (§ 175 zca O.s.p.) nejaký poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1,2 O.s.p.) vykoná o tomto majetku konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, konanie o dedičstve sa nevykoná. V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, môže súd o majetku uvedenom v ods. 1 začať konanie aj bez .
Právna veta: Príslušnosť súdu podľa § 88 ods. 1 písm. h) O. s. p. sa nevzťahuje na všetky spory, ktorých predmetom sú práva a povinnosti súvisiace s nehnuteľnosťami. Výlučná príslušnosť sa obmedzuje na spory o existenciu práva k nehnuteľnosti, jeho trvanie a zánik. Nevzťahuje sa na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady stavebných prác nehnuteľnosti, kde miestne príslušným je všeobecný súd žalovaného.

Úryvok z textu:
Mestký súd v Bratislave uznesením z 26. marca 1993 sp. zn. 30 Cb 359/93 vyslovil svoju vecnú nepríslušnosť na prejednanie veci. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na § 9 ods. 3 písm. a) O.s.p., ktorý upravuje príslušnosť krajského súdu na rozhodovanie vecí z právnych vzťahov medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, ak suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 200 000 Sk. Vzhľadom na citované ustanovenie vecne príslušným na prejednanie veci je Okresný súd Humenné. Proti uzneseniu podal odvolanie .
Právna veta: Pre príslušnosť súdu, ktorý je na konanie príslušný popri všeobecnom súde odporcu podľa § 87 písm. d) O. s. p., nie je rozhodujúce, či sa jej navrhovateľ výslovne dovoláva, ale či v návrhu uviedol skutočnosti, ktoré príslušnosť súdu na výber zakladajú. Pripojením zmenky (šeku) s uvedeným platobným miestom k návrhu na vydanie zmenkového (šekového) platobného rozkazu (§ 175 ods. 1 O. s. p.) je táto podmienka splnená.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením vyslovil svoju miestnu nepríslušnosť s tým, že po právoplatnosti uznesenia postúpi vec Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovaný má sídlo v Banskej Bystrici, preto na prejednanie veci je miestne a vecne príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici. Proti uzneseniu podal odvolanie žalobca a s poukazom na § 87 písm. d) O. s. p. navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil miestne príslušnému súdu. Najvyšší súd .
Kľúčové slová: sankcia za priestupok, prepadnutie veci , skúmanie podmienok konania, príslušnosť súdu

Zbierka NS 3/1996
R 30/1996
Právna veta: V každej priestupkovej veci, pokiaľ rozhodnutie o priestupku podlieha súdnemu preskúmavaniu podľa § 246 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, je vecne príslušný na konanie okresný (obvodný) súd. Pri preskúmavaní rozhodnutí o colných priestupkoch je vecne a miestne príslušný na konanie Obvodný súd Bratislava 2.* Poznámka: */ Miestna príslušnosť súdu je určená podľa terajšieho sídla Ústrednej colnej správny Slovenskej republiky

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na Krajskom súde v Bratislave dňa 26. apríla 1995 sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 11. apríla 1995, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Colnice N. z 27. februára 1995. Prvostupňovým rozhodnutím bolo žalobcovi podľa § 18 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení uložené ochranné opatrenie - zhabanie motorového vozidla zn. MAZDA 626. Uznesením z 30. júna 1995, č.k. 24 S 130/95, Krajský súd v .
Právna veta: V danom prípade opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad bol doručený správnemu orgánu 21. apríla 2014, teda konanie o opravnom prostriedku podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. bolo začaté momentom doručenia opravného prostriedku správnemu orgánu (§ 250m ods. 2 O.s.p,), nie momentom kedy bol opravný prostriedok postúpený správnemu súdu na rozhodnutie. Predloženie tohto opravnému prostriedku správnemu súdu po 01. júli 2016 nemalo v žiadnom prípade povahu začatia konania podľa § 82 ods.1 O.s.p. ako nesprávne uviedol Krajský súd v Žiline v odôvodnení ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/25/2019 5017200025 11. februára 2020 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2020:5017200025.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Petra Brňáka, JUDr. Ľubora Šeba, Mgr. Petra Melichera (sudca spravodajca), JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Miroslavy Janečkovej, v .
Právna veta: Podľa § 88e ods. 2 Tr. por. príkaz na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo iných záznamov vydáva písomne pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní sudca na návrh prokurátora, v konaní pred súdom aj bez takého návrhu sudca alebo predseda senátu. Novela Trestného poriadku síce zákonom číslo 422/2002 Z.z. v ustanovení § 26a Trestného poriadku stanovila osobitnú príslušnosť súdu na vydanie príkazu na niektoré úkony pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, avšak neskôr zákon č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia s účinnosťou od 1. júla 2004, nanovo vymedzil príslušnosť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v Bratislave 10. februára 2010 prejednal odvolanie krajského prokurátora a obžalovaného M. P. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25. septembra 2008, sp. zn. 4T 7/05, a rozhodol t a k t o : Na základe § 263 ods. 1 písm. b/ zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej Tr. por.), z dôvodov § 258 ods. 1 písm. b/, písm. c / Tr. por. zrušuje napadnutý .
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov neupravuje príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v sporoch vyvolaných konkurzným konaním. Príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaniach vyvolaných konkurzným konaním sa posudzuje podľa všeobecnej právnej úpravy (ust. § 10 ods. 1 O. s. p. a ust. § 3 zákona č. 371/2004 Z. z.).

Úryvok z textu:
... zo súpisu konkurznej podstaty, o právnu neúčinnosť právnych úkonov úpadcu). Z uvedeného dôvodu je preto potrebné príslušnosť súdov na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaniach vyvolaných konkurzným konaním posudzovať podľa všeobecnej právnej úpravy ... a vyrovnacom konaní. Ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 371/2004 Z. z. neupravuje príslušnosť súdov na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v sporoch vyvolaných konkurzným konaním (spory o určenie pohľadávok, .
Právna veta: Pojem „konanie” v prechodnom ustanovení § 567m Trestného poriadku je potrebné vyložiť ako „súdne konanie”, nakoľko účelom naposledy označenej úpravy je „presmerovanie” pôsobnosti a príslušnosti súdov na základe zmeny Trestného poriadku zákonom č. 316/2016 Z. z., a to pre všetky konania, v ktorých sa pred 1. januárom 2017 ešte nezačalo súdne konanie podaním obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste (a naopak, zachovanie doterajšieho procesného stavu v už pred týmto dňom začatých súdnych konaniach). Pri rozhodovaní pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní je potr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdy v sídle krajského súdu sa navrhuje doplniť právnu úpravu o prechodné ustanovenie, ktoré bude riešiť prípadné kolízie pri určovaní príslušnosti súdov vykonávajúcich trestné konanie o trestných činoch uvedených v § 16 ods. 1 Tr. por. Uvedené platí aj pre rozšírenie pôsobnosti .
Právna veta: I. Ak sa po spáchaní trestnej činnosti mladistvým páchateľom nariadil v občianskoprávnom konaní výkon ústavnej výchovy, ktorú mladistvý aj vykonáva, prospech mladistvého v zmysle § 295 Trestného poriadku vyžaduje, aby sa trestné konanie proti nemu vykonalo na tom súde, v obvode ktorého sa ústavná výchova realizuje. II. Súd, ktorému bola vec mladistvého postúpená iným súdom podľa § 295 Trestného poriadku, môže uznesením podľa analógie § 295 Trestného poriadku vysloviť svoju nepríslušnosť a vyvolať tak kompetenčný spor (§ 24 Trestného poriadku.) Môže tak ale urobiť len bezprostredne po tom, a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... proti mladistvému v zmysle ustanovenia § 295 Trestného poriadku tieto kritériá nie sú rozhodujúce a z dôvodov, ktoré zakladajú miestnu príslušnosť súdu, nemožno tomuto súdu, ktorý postupoval podlá § 295 Trestného poriadku vec opäť postúpiť naspäť. Rovnako nemožno argumentovať pri postupe podľa .
Právna veta: I. Miestom spáchania trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., prípadne prečinu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zák. č. 150/ 1969 Z b., spočívajúcich v tzv. čiernej jazde vlakom, sú všetky miesta nachádzajúce sa na trase jazdy počínajúc nastúpením cesty až po jej ukončenie. II. K výkladu ustanovenia § 139 Tr. zák. v prípade vecí vnesených do podnikového ubytovacieho zaradenia. Organizácia, ktorej patrí ubytovacie zariadenie, zodpovedá podľa § 433 ods. 1 Obč. zák. za veci vnesené do ubytovacieho zariadenia ubytovanými občanmi, len ak i ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Mestským súdom v Prahe a Mestským súdom v Košiciach Najvyšší súd ČSSR rozhodol tak, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Mestský súd v Košiciach. Z odôvodnenia: Mestký prokurátor v Prahe podal na obvineného M. K. obžalobu pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., prípravu na trestný čin opustenia republiky podľa § 7 ods. 1, § 109 ods. 2 Tr. zák., trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve čiastočne dokonaný a čiastočne .
Právna veta: Okolnosť, že v zozname tlmočníkov nie je zapísaný tlmočník z materinského jazyka obvineného do jazyka slovenského, ktorý by mal bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, prípadne u takéhoto zapísaného tlmočníka existuje prekážka pre vykonávanie tlmočníckej činnosti, nie je dôvodom na postup podľa § 25 Tr. por.

Úryvok z textu:
... tej miery podstatne nižšie na inom, než príslušnom súde, že by táto okolnosť prevažovala nad významom rešpektovania zákonnej príslušnosti súdu a zákonných sudcov. Aj čo sa týka rýchlosti konania, i za predpokladu akceptovania návrhu obžaloby na vykonanie všetkých ... obzvlášť starostlivo skúmať existenciu dôležitých dôvodov pre postup podľa § 25 Tr.por., ktorým by bolo možné zmeniť miestnu príslušnosť súdu. Z naznačeného je zrejmé, že pôjde len o výnimočné prípady, v ktorých by muselo byť evidentne zrejmé, .
Právna veta: I. Ak súd pri predbežnom prejednaní obžaloby nezistil závažné procesné chyby v prípravnom konaní a ani neuviedol, akými konkrétnymi dôkazmi by mali byť objasňované základné skutkové okolnosti, bez ktorých by nebolo možné rozhodnúť na hlavnom pojednávaní [§ 188 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku], nie je vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie opodstatnené. II. Inštitút vrátenia veci prokurátorovi na došetrenie nemôže slúžiť na to, aby súd svojim rozhodnutím nútil prokurátora k zmene názoru, pokiaľ ide o právne posúdenie skutku uvedeného v obžalobe. Ak súd dospel k názoru, že výsledky príp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čiastkového skutku v bode 13) obžaloby so zreteľom na zákonnú možnosť súdu čin prekva- lifikovať, a tým aj vymedziť vecnú príslušnosť súdu. Z uvedených dôvodov krajský prokurátor navrhol napadnuté uznesenie zrušiť vo výroku o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie a Krajskému súdu .
Právna veta: Tým, že obchodnú vec na súde vecne a miestne príslušnom prejednali a rozhodli sudcovia, ktorí podľa rozvrhu práce rozhodujú občianskoprávne spory, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. a ani nerozhodoval súd nesprávne obsadený (§ 237 písm. g/ O.s.p..) Z rozdielnosti povahy prejednávaných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vecí nevyplýva rozdielnosť procesných práv účastníkov a možnosti ich realizácie.

Úryvok z textu:
... , že ich právny vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, nemal tento ich dohovor za následok aplikáciu procesných predpisov, upravujúcich príslušnosť súdov. Daným právnym úkonom bol preto jednoznačne založený občianskoprávny vzťah, ktorý prejednal a rozhodol súd správne obsadený. Keďže v konaní nedošlo .
Právna veta: Na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnaných osôb je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... obchodného kolégia. Obchodné kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky preto zaujalo nasledovné stanovisko: Ust. § 9 O. s. p. upravuje vecnú príslušnosť súdov, ktorá sa vyznačuje značnou diferencovanosťou, pokiaľ sa vymedzuje konanie na okresnom a krajskom súde. Vecnú príslušnosť ustanovuje okruh pôsobnosti medzi .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.