SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: príslušnosť súdu v sporovom konaní


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príslušnosť súdu v sporovom konaní
  • prislusnost nájdené 23862 krát v 7768 dokumentoch
  • sud nájdené 1552547 krát v 66642 dokumentoch
  • v nájdené 4178867 krát v 67113 dokumentoch
  • sporovom nájdené 2703 krát v 2067 dokumentoch
  • konanie nájdené 1495261 krát v 66310 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Odborné články 7 dokumentov


Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania, príslušnosť súdov v sporovom konaní, vada konania

Zbierka NS 1/2002
R 6/2002
Právna veta: Za vzťahy vznikajúce z medzinárodného obchodného styku právnických a fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 3 písm. c/ bod 12 O.s.p. treba považovať aj majetkové vzťahy, na základe ktorých došlo alebo má dôjsť za odplatu k prevodu vecného, záväzkového alebo iného práva alebo hodnoty medzi osobami, ktoré nemajú bydlisko (sídlo) na území toho istého štátu; takúto povahu nemajú majetkové vzťahy, ktoré sledujú uspokojovanie iba osobných, resp. vlastných potrieb čo i len jedného účastníka týchto vzťahov, hoci bydlisko (sídlo) zmluvných strán je na území rôznych štátov. Otázku zásadného právneho významu, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 3. novembra 1995 žalobcovia sa domáhali, aby súd určil, že odstúpenie žalovaného od kúpnej zmluvy a ďalšej dohody z 20. februára 1995, je neplatné. Uviedli, že žalovaný v odstúpení od zmluvy, urobenom 30. mája 1995, nepravdivo uviedol ako dôvod odstúpenia, že dosiaľ nedošlo k realizácii jeho vlastníckeho práva k predmetu kúpy a že nevedel o tom, že predávané strojové zariadenie bolo colnicou prepustené iba do záznamového obehu s určeným účelom jeho dočasného použitia. Okresný súd .
Kľúčové slová: príslušnosť súdov v sporovom konaní, osobitná výlučná miestna príslušnosť

Zbierka NS 9/2018
R 84/2018
Právna veta: I. Poddlžnícka žaloba nie je sporom vyvolaným osobitnou povahou tohto konania tak, ako to účelom a systematickým zaradením v zákone predpokladá ustanovenie § 20 písm. c/ Civilného sporového poriadku, upravujúce výlučnú miestnupríslušnosť súdov. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na tie konania vyvolané osobitnou povahou prebiehajúceho exekučného konania, kde príslušnosť súdov na konanie nie je upravená v Exekučnom poriadku, pričom poddlžnícka žaloba má vlastnú osobitnú úpravu miestnej príslušnosti obsiahnutú v ust. § 109 Exekučného poriadku. II. Pokiaľ je predmetom poddlžníckej žaloby ná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Žalobou doručenou Okresnému súdu Žilina dňa 1. februára 2018 sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia zmenkovej sumy 8 920,- eur spolu s príslušenstvom. Konanie bolo na Okresnom súde Žilina vedené pod sp. zn. 62CbZm/3/2018, pričom žalobca príslušnosť tohto súdu odôvodňoval tým, že ide o poddlžnícku žalobu, pričom exekučným súdom je Okresný súd Dolný Kubín a kauzálna príslušnosť Okresného súdu Žilina je daná tým, že vo veci ide o spor zo zmenky. 2. Okresný súd Žilina postupom podľa § 43 ods. 1 zákona .
Právna veta: Na prejednanie žaloby o náhrade škody medzi podnikateľmi, ktorá vznikla žalobcovi ako fyzickej osobe počas ubytovania v hoteli žalovaného, je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Banskej Bystrici uznesením z 18. apríla 1994, sp. zn. 11 Cb 1358/93-43, vyslovil vecnú nepríslušnosť konať vo veci s tým, že po právoplatnosti uznesenia vec postúpil Krajskému súdu v Banskej Bystrici, ako súdu vecne príslušnému. Rozhodol tak s poukazom na ust. § 103, § 85 ods. 4, § 85a a § 9 ods. 3 písm. 11/ O.s.p., pretože v danom prípade žalobca má sídlo v Českej republike a sídlo žalovaného je v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici. Krajský súd v Banskej Bystrici s postúpením veci .
Kľúčové slová: príslušnosť súdov v sporovom konaní, vecná príslušnosť podľa OSP

Zbierka NS 1/1998
R 21/1998
Právna veta: Príslušnosť krajského súdu ako súdu prvého stupňa v obchodných veciach podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 1. OSP medzi družstvom a jeho bývalým členom v spore, ktorý vznikol zo vzťahov upravených Obchodným zákonníkom, je daná aj v prípade, ak členstvo v družstve zaniklo pred začatím konania.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre podlá § 104a ods. 2 O.s.p. postúpil vec Krajskému súdu v Nitre s poukazom na ust. § 9 ods. 3 písm. c/ bod 1. O.s.p. Krajský súd v Nitre s jej postúpením nesúhlasil a podľa § 104a ods. 3 O.s.p. predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podlá § 104a ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že na prejednanie veci je príslušný Krajský súd v Nitre. Z odôvodnenia: Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. sa konanie uskutočňuje na tom súde .
Právna veta: Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 514/2003 Z.z., „v snahe zabrániť zbytočným súdnym sporom sa ponecháva v zákone inštitút predbežného prerokovania nároku. Zákon stanovuje obligatórne prejednanie nároku na náhradu škody v prípadoch, keď k škode došlo protiprávnym rozhodnutím, rozhodnutím o väzbe, treste alebo ochrannom opatrení, ako aj nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom. Z praxe súdov vyplýva, že sa poškodený spravidla obracajú na súd s nárokom na náhradu škody iba vtedy, ak príslušný orgán v zákonom stanovenej lehote ich nárok celkom alebo sčasti neuspokojil. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1KO/17/2020 1519201794 25. 11. 2020 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2020:1519201794.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Márii Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Judity Kokolevskej (sudca spravodajca), JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Miroslavy .
Právna veta: V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 – 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na ktorý súd podať žalobu, teda neponecháva na voľnú úvahu účastníka. Pre založenie vecnej a miestnej príslušnosti súdu sú však rozhodujúce iba okolnosti, ktoré existujú v čase začatia konania, t. j. v deň doručenia žaloby na súd alebo v deň, keď bolo vydané uznesenie o začatí konaniu bez návrh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s ., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 35 856 742, právne zastúpený JUDr. Jaroslav Brada, advokát , so sídlom Dunajs ká 68 , 8 11 08 Bratislava , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnut í žalovaného č. 21505588/2015 z o dňa 21. .
Právna veta: Tým, že obchodnú vec na súde vecne a miestne príslušnom prejednali a rozhodli sudcovia, ktorí podľa rozvrhu práce rozhodujú občianskoprávne spory, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. a ani nerozhodoval súd nesprávne obsadený (§ 237 písm. g/ O.s.p..) Z rozdielnosti povahy prejednávaných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vecí nevyplýva rozdielnosť procesných práv účastníkov a možnosti ich realizácie.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 4 rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobky- ni 67 515 Sk s 3-percentným úrokom od 1. októbra 1993 v sume 9206,95 Sk, trovy konania 769 Sk a trovy právneho zastúpenia 8120 Sk, všetko do 15 dní. Na druhej strane žalobkyni uložil povinnosť vrátiť žalovanej v tej istej lehote kopírovací stroj zn. Rx 5017 I. V odôvodnení uviedol, že spornú sumu zaplatila žalobkyňa žalovanej pri kúpe kopírovacieho stroja, na ktorom sa neskôr opakovane vyskytli rovnaké neodstrániteľné vady, .
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konaní, právomoc slovenských súdov

Zbierka NS 2/2002
R 28/2002
Právna veta: Dohoda o založení príslušnosti cudzozemského súdu (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov) má za následok vyňatie spornej majetkovej veci z príslušnosti a právomoci slovenských súdov; zakladá tak neodstrániteľnú prekážku konania spočívajúcu v nedostatku právomoci slovenského súdu (§ 104 ods. 1 OSP.) Ak v čase začatia súdneho konania bol na prejednanie a rozhodnutie spornej majetkovej veci príslušný cudzozemský súd, nebol dôvod na zmenu tejto príslušnosti ani po zastavení konania voči tomu z viacerých odporcov, ktorý ako hlavn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. uznesením konanie vo veci zastavil, navrhovateľke uložil povinnosť nahradiť trovy konania - odporcovi 1) [pôvodne označenému ako odporca 2)] na účet JUDr. J. V. v sume 7 320 Sk, odporcovi 2) [pôvodne označenému ako odporca 3)] na účet JUDr. P. V. v sume 6 491 Sk, odporcovi 3) [pôvodne označenému ako odporca 4)] na účet JUDr. M. B. v sume 6 360 Sk, upravil učtáreň, aby po právoplatnosti rozhodnutia poukázala na účet navrhovateľky, vedený v Komerčnej banke, súdny poplatok v sume 48 356 Sk, .
Kľúčové slová: právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu, príslušnosť súdu v sporovom konaní, vyrovnanie

Zbierka NS 1/1998
R 9/1998
Právna veta: Ak obchodný podiel zomrelého spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným neprešiel na dedičov, pretože sa neprihlásili o účasť v spoločnosti, na prejednanie žaloby dedičov proti spoločnosti o vyplatenie vyrovnacieho podielu je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Galante listom z 5. decembra 1995 postúpil predmetnú vec Krajskému súdu v Bratislave podľa § 104a ods. 2 O.s.p. s odôvodnením, že ide o spor medzi členmi spoločnosti, preto podľa § 9 ods. 3 písm. c/ O.s.p. je daná príslušnosť Krajského súdu v Bratislave. Krajský súd v Bratislave s postúpením nesúhlasil a predložil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky s odôvodnením, že nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu v zmysle § 9 ods. 3 písm. b/ O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky po .
Právna veta: Na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnaných osôb je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
V sporoch o náhradu škôd vyplývajúcich zo zákonného poistenia zamestnaných osôb sa rozdielne posudzuje príslušnosť na konanie okresného a krajského súdu. Aplikácia ust. § 9 ods. 1 a § 9 ods. 3 písm. c) O. s. p. nie je jednotná a rozdielny výklad k nemu zaujímajú senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Senát tohto súdu, v konaní vedenom pod sp. zn. NDob 460/97, vyslovil právny názor, že na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa pri chorobe z .
Kľúčové slová: vznik práva na majetkový podiel, príslušnosť súdu v sporovom konaní

Zbierka NS 1/2000
R 12/2000
Právna veta: Na konanie y prvom stupni o návrhu na vyplatenie majetkového podielu podľa zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov, je príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. podľa ustanovenia § 104a ods. 2 O. s. p. postúpil vec Krajskému súdu v B. s poukazom na ustanovenia § 9 ods. 3 písm. c) 1.0. s. p. Krajský súd v B. s jej postúpením nesúhlasil a podlá ustanovenia 104a ods. 3 O. s. p. predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa ustanovenia § 104a ods. 3 O. s. p. a dospel k záveru, že na prejednanie veci je príslušný Okresný súd S. Z odôvodnenia: Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 O. .
Kľúčové slová: súdne poplatky, príslušnosť súdu v sporovom konaní, zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz

Zbierka NS 3/1999
R 59/1999
Právna veta: Konanie o vydanie zmenkového platobného rozkazu je konaním v obchodných veciach (§ 9 ods. 3 písm. c/ 3. OSP), spoplatňuje sa podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Položky 2 a nie Položky 1 Sadzobníka súdnych poplatkov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým uznesením zastavil konanie podlá § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“), pretože navrhovateľ ako poplatník nezaplatil súdny poplatok v predpísanej výške 500 Sk v stanovenej lehote. O trovách konania rozhodol podlá § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. V odôvodnení uznesenia súd uviedol, že navrhovateľ požiadal vydanie zmenkového platobného rozkazu na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.