Nájdené rozsudky pre výraz: príslušný správny orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1414

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

262 dokumentov
2360 dokumentov
133 dokumentov
5 dokumentov
34 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nemožno súhlasiť ani s názorom krajského súdu, že aj keď Správny poriadok nemá pozitívnu úpravu týkajúcu sa vylúčenia správneho orgánu ako celku, nakoľko v § 9 upravuje len vylúčenie zamestnanca správneho orgánu, riešenie je možné pomocou analógie. Odvolací súd dáva do pozornosti krajského súdu, že v praxi aplikácie práva sa síce môže vyskytnúť situácia, keď má súd, alebo iný štátny orgán rozhodnúť prípad, ktorý nepredvída žiadna platná právna norma, keď zákon mlčí, resp. existuje medzera v práve. Mlčanie zákona môže, ale nemusí byť úmyslom zákonodarcu, alebo môže byť dôsledkom nedostat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 7/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobcu: S. S., s.r.o. , H. X. , S ., zastú pený Advokátsk ou kan celári ou K ., s.r.o., so sídlom H . X, P.O.BOX X. , B. B., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , so sídlom v Bratislav e Pr
Právna veta: Povinnosťou správneho orgánu v zmysle § 20 Správneho poriadku bolo podanie bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka konania. Pokiaľ tak správny orgán neurobil trpí jeho postup nezákonnosťou a žalobcovi vzniká právo na uplatnenie svojich nárokov, ktoré mu vznikli nezákonným postupom uvedeného orgánu štátnej správy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: F., bytom v P., zastúpeného JUDr. I., Advokátska kancelária V., proti žalovanému: Krajský pozemkový úrad v Prešove, Masarykova č. 10, Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 31. aug
Právna veta: Citované zákonné ustanovenie správneho poriadku v rámci zisťovania podkladov pre rozhodnutie upravuje tzv. predbežnú (prejudiciálnu) otázku. Rozumie sa ňou taká otázka, od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania. Na jej vecné rozhodnutie však nie je príslušný správny orgán, pred ktorým prebieha dané správne konanie, ale iný správny orgán, prípadne súd. Ide teda o otázku, ktorá môže byť predmetom samostatného konania. Ak príslušný orgán o takejto otázke ešte nerozhodol, správny orgán môže konanie prerušiť (§ 29 ods. 1 správneho poriadku) a dá pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovateľa S., B., regionálny odbor M. so sídlom B X, M. proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Martine, Martin, P. Mudroňa 45, za účasti 1. E., bytom M. J X, a 2. S., so sídlom S. !X, M. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a post
Právna veta: 1) Je jednoznačné, že aj zák. č. 461/2003 Z.z. obsahuje úpravu (najmä § 224) týkajúcu sa uspokojenia pohľadávok Sociálnej poisťovne ako veriteľa, avšak iba v individuálnej rovine. Preto je možné charakterizovať zák. č. 7/2005 Z.z. ako špeciálny právny predpis pre oblasť sociálneho poistenia týkajúci sa vymáhania a uspokojovania pohľadávok dlžníka úplatku... Najvyšší súd na tomto mieste zdôrazňuje, že veriteľ je oprávnený, t.j. má možnosť sa rozhodnúť, či v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. podá návrh na vyhlásenie konkurzu so všetkými z toho dispozitívneho úkonu pre neho vyplývajúci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu: ITIMEX a.s. , IČO: 31 425 666, so sídlom SNP č. 44, Šahy, zast. JUDr. Marianou Matulovou , advokátkou so sídlom advokátskej kancelárie Železničiarska č. 9, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanej: Sociálna poisťo
Právna veta: Aj keď sa na platnosť zmluvy o postúpení výkonu práv poľovníctva vyžaduje schválenie príslušného správneho orgánu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, v prípade spornosti otázky platnosti tejto zmluvy poskytuje ochranu ohrozeným alebo porušeným právam súd.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ S., spol. s r.o. H., so sídlom v H., 2/ L., štátneho podniku, so sídlom v U., proti žalovaným 1/ P., so sídlom v K., 2/ P., zastúpenému v dovolacom konaní JUDr. L., advokátom v P., o neplatnosť nájomnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 12 C 77/2007, o dovolaní žalovaného 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 17. apríla 2008 sp. zn. 7 Co 48/2008,
Kľúčové slová: správny orgán postúpenie podaniapodanie podľa § 19 Správneho poriadku
Zbierka NS 4/2000
R 77/2000
Právna veta: Ak správny orgán zistil, že nie je príslušný na vydanie rozhodnutia, bol povinný postúpiť žiadosť navrhovateľa príslušnému správnemu orgánu.

Úryvok z textu:
Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „Ra- da“)rozhodnutím z 29. októbra 1998 zamietla žiadosť navrhovateľa o povolenie na prevádzku televízneho káblového rozvodu do vybavenia licencie a žiadosť o predĺženie lehoty správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch v meste V. nad T. Dôvodom zamietnutia žiadosti o povolenie na prevádzku televízneho káblového rozvodu bolo, že na vydanie takéhoto povolenia je príslušný Telekomunikačný úrad
Kľúčové slová: konkurzný veriteľincidenčné sporysprávny orgán právomoc súdov v občianskom súdnom konaní
Zbierka NS 6/2003
R 116/2003
Právna veta: Okolnosť, že procesné normy správneho práva výslovne neupravujú postup správnych orgánov v incidenčných sporoch, nemá vplyv na záver, že právomoc rozhodnúť takú vec má príslušný správny orgán. Nemá na to vplyv ani skutočnosť, že orgán, ktorý má právomoc spor rozhodnúť, je súčasne v postavení konkurzného veriteľa, ktorého pohľadávka bola popretá.

Úryvok z textu:
Žalobou došlou súdu 2. júna 2000 žalobca Slovenská republika - Colný úrad B. B. sa domáhal proti správcovi konkurznej podstaty určenia pravosti pohľadávky vo výške 117 978,- Sk. Na zdôvodnenie žaloby uviedol že do konkurzného konania úpadcu ZŤS, a. s., S. L. prihlásil aj uvedenú pohľadávku, pričom žalovaný ju poprel z dôvodu premlčania. Krajský súd v B. B. uznesením z 29. januára 2001, č. k. 28 Cbi 285/00-16, zastavil konanie s tým, že po právoplatnosti uznesenia vec postúpi na vybavenie Co
Právna veta: Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sú dva rôzne druhy peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pričom adresáti týchto príspevkov sú rôzni. V prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu osobou, ktorej tento príspevok možno priznať, je samotná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu. Naopak, v prípade peňažného príspevku na opatrovanie je osobou, ktorej tento príspevok možno priznať, iná fyzická osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podalo dňa 7. marca 2016 návrh na zaujatie zjednocujúceho stanoviska z dôvodu rozdielneho rozhodovania dvoch senátov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR vo veciach príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Predseda správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhol správn
Právna veta: Na tvrdenie navrhovateľa, že predmetná nehnuteľnosť mala byť v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 180/1995 Z. z. vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, nemožno prihliadať, nakoľko príslušný správny orgán pri rozhodovaní o priznaní reštitučného nároku skúma len zákonné predpoklady pre navrátenie vlastníctva a nie je oprávnený skúmať, za akých okolností došlo ku skutkovému a právnemu stavu predmetnej nehnuteľnosti, že reštituovaná nehnuteľnosť neumožňuje navrátenie vlastníctva k tejto nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauer ovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovate ľa: O. O. , bytom Z. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede , Kor zó Bélu Bartóka č. 789 /3, Dunajská Streda, za účasti: 1/ J., bytom Z. , 2 / J. bytom H., 3 / A. , bytom Z. , v konaní o preskúmanie zá
MENU