SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1112062
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122657
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423244
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 21:25

Nájdené rozsudky pre výraz: príspevok na bývanie


Približný počet výsledkov: 42 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príspevok na bývanie
  • prispevok nájdené 16859 krát v 2215 dokumentoch
  • na nájdené 2272412 krát v 63988 dokumentoch
  • byvanie nájdené 2725 krát v 879 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 683 dokumentov


Právna veta: Žalovaný pri aplikácií citovanej právnej normy § 13 ods. 3 písm. b/ zákona č. 559/2003 Z. z. nepostupoval dôsledne v súlade s účelom a zmyslom zákona, a preto aj podľa názoru odvolacieho súdu zhodne s názorom súdu prvého stupňa nevykonal dokazovanie v dostatočnom rozsahu, majúce za následok nezistenie skutočného stavu veci. Pokiaľ zákonodarca v právnej norme § 13 ods. 3, písm. b/ zákona č. 599/2003 Z. z. ustanovuje: „občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte z loženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Ľubici Filovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J., bytom J., P., zastúpeného JUDr. Šimonom Cibulkom, advokátom , so sídlom Hodžova 53, Trenčín, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Špitálska 8, Bratislava, o preskúmanie .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 18 Tr. por. dokazovanie v súdnom konaní riadi súd. Do tohto riadenia patrí aj rozhodovanie o návrhu strán na doplnenie dokazovania. Odmietnutie vykonať dôkaz nie je možné stotožniť s porušením práva na obhajobu. Ide o zákonom predpokladaný postup súdu uvedený napr. v ustanovení § 272 ods. 3 Tr. por. alebo § 274 ods. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 16. apríla 2013 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obvinenému rtm. R. R. pre pre čin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1 Tr. zák. , o dovolaní obvineného rtm. R. R. podaného prostredníctvom obhajcu JUDr. J. Č. , advokáta v M ., proti uzneseniu Krajského súdu v .
Právna veta: Vo vzťahu k dĺžke pobytu bude nevyhnutné odlíšiť medzi príležitostným pobytom a skutočným úmyslom osoby vytvoriť si v danom štáte zázemie. Trvanie pobytu tak môže slúžiť iba ako indícia v rámci posúdenia stability pobytu, pričom toto posúdenie sa musí uskutočniť vo svetle všetkých osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu (C-497/2010 bod 51). V prípade presunu obvyklého pobytu z jedného členského štátu do iného Súdny dvor EÚ tiež upresnil, že okrem fyzickej prítomnosti osoby v členskom štáte musia aj iné ďalšie skutočnosti nasvedčovať tomu, že táto prítomnosť nemá len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do 8. januára 2016 bola manželka evidovaná vo S. na úrade práce a poberala (sociálne dávky) podporu v nezamestnanosti a príspevok na bývanie. Maloletá navštevovala škôlku vo S. v období od decembra 2013 do decembra 2015 a zo strany fínskych sociálnych úr adov .
Právna veta: Hoci ustanovenie § 717 Občianskeho zákonníka predpokladá, že prenajímateľom obytných miestností v zariadeniach, určených na trvalé bývanie sú právnické osoby, je pre posúdenie nároku žalobcu na poskytnutie príspevku na bývanie rozhodujúce vymedzenie pojmu „zariadenie, určené na trvalé bývanie“, ak žalobca býval v byte spoločne so svojou matkou a neuzavrel dohodu o užívaní obytnej miestnosti v zariadení, určenom na trvalé bývanie, ale dohodu u užívaní jednej miestnosti v byte svojej matky. Za týchto okolností nepostačuje pre vznik nároku na príspevok na bývanie ani skutočnosť, že žalobca prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa žalobca domáhal priznania dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, príspevku na bývanie a aktivačného príspevku. Žalovaný nepriznal žalobcovi len príspevok na bývanie a príspevok v hmotnej núdzi za mesiac máj. Pre posúdenie zákonnosti rozhodnutia ... v zariadeniach, určených na trvalé bývanie sú právnické osoby, je pre posúdenie nároku žalobcu na poskytnutie príspevku na bývanie rozhodujúce vymedzenie pojmu „zariadenie, určené na trvalé bývanie“, ak žalobca býval v byte spoločne so .
Právna veta: Z ust. § 1 zákona č. 327/2005 Z. z. vyplýva jeho účel, ktorým je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. V takom prípade je viac ako vhodné stanoviť podmienky, za ktorých bude takáto forma právnej pomoci fyzickým osobám patriť, a to predovšetkým v snahe vylúčiť zneužívanie tejto právnej úpravy. Jednou z takýchto podmienok je aj skutočnosť, že nejde o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že v žiadosti poukazovala na nesprávnosť tohto výkazu. Vyplýva z nej, že práve tento výkaz jej bránil k získaniu príspevku na bývanie za obdobie až do r. 2012. Pri jej laických znalostiach predpokladala, že na odstránenie nedostatkov uvedeného výkazu je ... jednak k záveru, že nechce len obnovu konania, ale aj opravu výkazu nedoplatkov, ktorý jej dlhodobo znemožňoval získanie príspevku na bývanie, a jednak k záver u, že jej ide nielen o zodpovednosť za škodu spôsobenej pri výkone verejnej moci, ale .
Kľúčové slová: suma pomoci v hmotnej núdzi

Právna veta: Vo vzťahu k žalobnej námietke, že žalobkyni prislúchajú zo zákona č. 601/2003 Z.z. sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu a jedno nezaopatrené dieťa mesačne, odvolací súd dodáva, že právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej činnosti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, upravuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi.Podľa § 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi hmotná núdza je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Žalovaný sa dostatočným spôsobom vysporiadal so všetkými námietkami vznesenými v podanom odvolaní, aj o odvolaní o nepriznaní príspevku na bývanie.O trovách konania krajský súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 Občianskeh o súdneho poriadku tak, že ... ktoré účastníčka konania nepotvrdené doručila úradu 02.06.2 016. Z uvedeného je zrejmé, že jej nebol priznaný príspevok na bývanie z dôvodu, že Úradu nedoručila potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním. V závere napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol .
Merito Príspevok na bývanie - zam.
4Sžso/43/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobkyne M., bytom K., zastúpenej advokátom JUDr. J., AK K., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, pracovisko Košice, Zádielska č. 2, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 2007/02183-3 zo dňa 10.10.2007, .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... doplnenie príjmu do výšky 2.450 Sk pre jednotlivca s dieťaťom, príspevok na zdravotnú starostlivosť do výšky 100 Sk a príspevok na bývanie do výšky 1.670 Sk, spolu do výšky 4.220 Sk. Pri priznávaní dávky v hmotnej núdzi správne orgány zohľadnili .
Merito preloženie policajta - zákon č. 73/98 Zb. (novela č. 61/2008 Z.z.)
... p ríplatok ( § 91 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. ) vo výške 9.140, –Sk ( 303,39 €) a príspevok na bývanie (§ 141a ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. a čl. 18 ods. 1 písm. a/ NMV SR č ... príplatok (§ 91 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. ) vo výške 9.14 0,–Sk (303,39 €) a príspevok na bývanie (§ 141a ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. a čl. 18 ods. 1 písm. a/ NMV SR č .
Merito žaloba v správnom súdnictve
... Keďže žalobca sa žalobným petitom domáha zaplatenia konkrétnej peňažnej sumy a nie zrušenia rozhodnutia správneho orgánu o zastavení výplaty príspevku na bývanie, súd z tohto žalobného petitu musí vychádzať. V preskúmavacom konaní však súd o žalobnom návrhu na plnenie ... jej predmetom, ako vyplýva z petitu č. l. 3 spisu, je zaplatenie sumy 47.040,--Sk predstavujúcej dlžný príspevok na bývanie za mesiace marec, apríl, máj, jún, júl, august 2008. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd vecne príslušný .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.