Nájdené rozsudky pre výraz: prístupová cesta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 262

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

80 dokumentov
1627 dokumentov
9 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutím, ktorým súd vyhovie žalobe podielového spoluvlastníka o jeho návrhu v zmysle druhej vety § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nenahradzuje prejav vôle druhého spoluvlastníka, s ktorým žalobca nedosiahol dohodu o určitom spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou. Prípustnosť žaloby podanej podľa tohto ustanovenia nie je podmienená preukázaním naliehavého právneho záujmu v zmysle § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/127/2018 5115228136 17. júna 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:5115228136.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G., nar. X.X.XXXX, bývajúceho v N., zastúpeného Karkó, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Žiline, Sad na Studničkách 1029/32, proti žalovanej P., nar. X.X.XXXX, bývajúcej v N., zastúpenej advokátkou JUDr. Sabínou Ho
Právna veta: Vydaniu ďalšieho rozhodnutia prvostupňového súdu musí predchádzať zákonné konanie (tzv. fair process) t.j. taký postup súdu, v ktorom je zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov. Na zabezpečenie tejto ochrany priznáva Občiansky súdny poriadok účastníkovi procesné práva, medzi ktoré patrí aj právo vyjadrovať sa k tvrdeným skutočnostiam, navrhovať dôkazy na ich vyvrátenie a vyjadrovať sa k právnym dôsledkom z nich vyplývajúcich. Ide o procesné práva, ktoré môže účastník uplatniť nielen v konaní na súde prvého stupňa, ale aj v odvolacom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J., nar . X. , bytom V. , proti žalovaným 1/ H. , rod. L. , t.č. na neznámom mieste, 2/ F. , t.č. na neznámom mieste, 3/ A. , t.č. na neznámom mieste , 4/ M. , t.č. na neznámom mieste, 5/ L. , t.č. na neznámom mieste, 6/ C. , rod. L. , t.č. na neznámom mieste, 7/ F.L. , t.č. na neznámom mieste, 8/ S., t.č. na neznámom mie ste, žalovaní v 1/ až 8/ rade zastúpení S., so sídlom
Právna veta: Podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Pojem “hospodárenie so spoločnou vecou“ zahŕňa aj užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním (§ 123 Občianskeho zákonníka). Právo vlastníka užívať vec znamená realizáciu úžitkovej hodnoty veci, teda užívať vec na ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcov 1/ Ing. Š. V., bývajúceho v B., 2/ Ing. A. R., 3/ Š. R., oboch bývajúcich v B., proti žalovaným 1/ I. P., 2/ J. P., obom bývajúcim v B., zastúpeným JUDr. J. H., advokátom v B., o úpravu užívania spoločnej nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 22
Právna veta: Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie o skutkovú otázku). Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia vyplýva, že otázkou riešenou odvolacím súdom sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna (ktorá sa odvíja od interpretácie napríklad Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, Zákona o rodine), ako aj procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii procesných ustanovení). Musí ísť o právnu otázku, ktorú odvolací s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/100/2019 6116222193 24. septembra 2020 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6116222193.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Ladislava Górásza, v spore žalobcov 1/ W.. E. Q. bytom v K., 2/ S. Q., bytom v K., oboch zastúpených advokátom JUDr.
Právna veta: Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku 1 písm. b) aj účinky budúcej prevádzky; technicko – ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava. Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 102/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkyne: E. O. – P., P., zastúpenej advokátom JUDr. J. K., A. v P., proti žalovanému: K.S.Ú. v P., zastúpenému advokátom JUDr. M. P., A. v K., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalo
Kľúčové slová: zrejmý zásah do pokojného stavuzásah do pokojného stavu
Právna veta: Z § 5 Občianskeho zákonníka nevyplýva, že by išlo o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy; preto platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta). Pre takéto konanie potom platí zákonná úprava zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy starosta (primátor), vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu (primátora) rozhoduje súd, ak osobitný predpis ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD, v právnej veci navrhovateľ ky : O. V. , nar. X. , bytom N. , právne zastúpený: JUDr. Ľubomír Ivan , advokát , so sídlom Dukelských hrdinov 22 , Zvolen , proti odporcovi: MESTO Hriňová, so sídlom Partizánska 1612, Hriňová ,
Kľúčové slová: zmeny zápisov v katastri nehnuteľnostiurčovacia žaloba
Právna veta: Právnym prostriedkom k dosiahnutiu zmeny zápisov v katastri nehnuteľnosti tak, aby zápisy zodpovedali právnemu stavu, je určovacia žaloba podľa § 80 písm. c) O.s.p.. Z uvedeného vyplýva, že zmenu zápisu v katastri nehnuteľnosti je možné dosiahnuť len určovacou žalobou, podľa § 80 písm. c) O.s.p. z dôvodu, že rozhodovanie o otázkach týkajúcich sa vlastníctva, vlastníckych sporov k nehnuteľnostiam, ako aj určovanie, či právo alebo právny vzťah je alebo nie je, resp. vyslovenie platnosti verejných a iných listín nepatri správnemu orgánu, ale patrí do právomoci súdu. Správa katastra by prekročila ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/303 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a člen iek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci žalobcov : 1/ S. H. , narodený dňa X. , P., 2/ A. H. , narodená dňa X. , P., právne zastúpených: JUDr. Lýdia Farbakyová, advokát, Floriánova 12, Prešov , proti žalovanému : Okresný
Kľúčové slová: vecné bremenázánik vecného bremena
R 32/1999
Právna veta: Pooranie alebo oplotenie parcely slúžiacej na výkon vecného práva prechodu samo o sebe nemá za následok zánik vecného bremena zo zákona.

Úryvok z textu:
Okresný súd N. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť, aby žalobkyniam v druhom a treťom rade „umožnil“ právo prechodu cez parcelu č. 493/1, zapísanú na LV č. 150 kat. úz. Č. a obec C.-Č. a aby sa zdržal konania, ktoré by bránilo „užívaniu“ vecného bremena, práva prechodu cez parcelu č. 493/1 kat. úz. 4, obec C.-Č. Vzájomný návrh žalovaného na zrušenie vecného bremena, práva prechodu cez parcelu č. 493/1 kat. úz. Č., obec C.-Č., zamietol a konanie o návrhu žalobcov v prvom, štvrtom a piatom rade
Právna veta: Pre rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom prikázaním veci niektorému (niektorým) z podielových spoluvlastníkov za primeranú náhradu, sú v § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakotvené tri kritériá, a to veľkosť spoluvlastníckych podielov, účelné využitie veci a prípadné násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Závery súdu o veľkosti spoluvlastníckych podielov, o tom, kto môže predmet spoluvlastníctva po jeho vyporiadaní využiť účelnejšie, prípadne o násilnom správaní podielového spoluvlastníka, sú závermi skutkovými, a nie práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanske j a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci navrhovateľa P. O. , bývajúceho v L.L. , zastúpeného advokátskou kanceláriou J., s.r.o. so sídlom v Č. , IČO: 36866849, proti odporcom 1/ E. O. , bývajúcej v L.L. , 2/ G. O. , bývajúcemu v L.L. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou J., s.r.o. so sídlom v Ž. , IČO: X. , 3/ I.
Právna veta: Účelové komunikácie sa delia na verejné a neverejné. Neverejné účelové komunikácie sa pritom nachádzajú v uzavretých priestoroch a objektoch. Ostatné účelové komunikácie sú verejné, až kým nie sú vyhlásené za neverejné (pozri ustanovenie § 22 ods. 3/ cestného zákona). Príslušná komunikácia za neverejnú účelovú komunikáciu nebola nikdy vyhlásená. V prípade, ak by daná komunikácia nemala charakter účelovej komunikácie (resp. inej z vyššie uvedených pozemných komunikácií), pohyb osôb a vozidiel na nej by nemohol byť regulovaný dopravnou značkou, pretože toto je možné iba na niektorej z poz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej Phd. v právnej veci žalobkyne: M. V., zastúpenej JUDr. J. H., , proti žalovanému: KSÚ v B., za účasti: PaedDr. P. Z., manželka JUDr. A. Z. a Ing. K. Š. zastúpení advokátom JUDr. P. C., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p.: A-1577/2006-HVR zo
MENU