SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231421
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65528
USSR: 36293
NSČR: 126262
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427386
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 06:08

Nájdené rozsudky pre výraz: priznanie dávky


Približný počet výsledkov: 314 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priznanie dávky
  • priznanie nájdené 40725 krát v 13911 dokumentoch
  • davka nájdené 22326 krát v 4247 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 28 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 66 dokumentov
Krajské súdy SR 760 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 6 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Z ustanovenia § 162e ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 107/1999 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 1999 vyplýva, že splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku v období od 1. septembra 1994 do 30. mája 1998 (v ktorom sa podstatný pokles zárobku skúmal samostatne a nie ako súčasť čiastočnej invalidity) sa od 1. júna 1998 musí skúmať podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 132/1998 Z. z. účinného od 1. júna 1998.

Úryvok z textu:
... . neprekročila pokles zárobku, lebo 2/3 neobmedzeného priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vypočítaný čiastočnýMnvalidný dôchodok pri priznaní dávky v roku 1981, po valorizácii v zmysle uvedeného zákona nepresiahla. Poukázala na to, že po priznaní čiastočného invalidného ... pracovať len na čiastočný úväzok, a preto priemer zárobkov pri novom priznaní dávky v roku 1997 bol veľmi nízky a neporovnateľný s tým, čo zarobila pri priznaní dávky v roku 1981 vzhľadom na vtedy existujúce úrovne miezd. Preto .
Kľúčové slová: odstránenie tvrdosti zákona, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 6/2001
R 112/2001
Rozsudok
Právna veta: Výhoda, priznaná dôchodcovi v rozhodnutí o odstránení tvrdosti zákona mu zostáva zachovaná aj pre každé ďalšie rozhodnutie o zákonnom nároku na dávku, ktorý jej splnenie vyžaduje. Odstránenie tvrdosti zákona pri posudzovaní splnenia podmienky trvania doby zamestnania v II. pracovnej kategórii pri skúmaní nároku na invalidný dôchodok platí aj pri skúmaní rovnakej podmienky pre nárok na každý iný dôchodok podmienený jej splnením.

Úryvok z textu:
... II. pracovnej kategórie, je obsahom dávkového spisu dostatočne preukázaná a je z neho zrejmé i to, že orgán, rozhodujúci o priznaní dávky, mohol odstrániť tvrdosť zákona na základe vtedy platnej právnej úpravy. Účinky rozhodnutia o zohľadnení odpracovania 20 rokov vo zvýhodnenej pracovnej .
Kľúčové slová: preplatok na dávke, orgán sociálneho zabezpečenia, povinnosti vrátiť dávku poskytnutú neprávom

Zbierka NS 5/2003
R 93/2003
Rozsudok
Právna veta: Právo orgánu sociálneho zabezpečenia požadovať vrátenie dávky vyplatenej neprávom zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, kedy sa orgán sociálneho zabezpečenia po prvý raz dozvedel o skutočnosti, odôvodňujúcej preplatok vymáhať.

Úryvok z textu:
... nároku. Pokiaľ v odvolaní namietala, že navrhovateľka ju uviedla do omylu, lebo v žiadostiach o priznanie dávok dôchodkového zabezpečenia neuviedla, že po priznaní dávky bude naďalej v pracovnom pomere, a že navrhovateľka musela vedieť, že vdovský dôchodok jej nepatrí ... , že navrhovateľka ju uviedla do omylu tým, že v žiadosti o priznanie vdovského dôchodku neuviedla, že po priznaní dávky bude stále zamestnaná, a rovnako tým, že v žiadosti o priznanie čiastočného invalidného dôchodku neuviedla, že bude naďalej .
Právna veta: Pre posudkový záver o zmene invalidity na čiastočnú invaliditu nie je postačujúca skutočnosť, že za určité obdobia nie sú záznamy o zdravotnom stave dôchodcu. Zmena invalidity na čiastočnú invaliditu musí byť v posudku náležíte odôvodnená a vyvodená z porovnania zdravotného stavu dôchodcu v čase uznania invalidity so zdravotným stavom v čase jej zániku. Bližšie nevysvetlený odkaz na prílohu č. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. bez ďalšieho zdôvodnenia preto nepostačuje pre záver o zániku invalidity.

Úryvok z textu:
... Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) nespĺňa a spĺňa podmienky pre priznanie dávky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. Navrhovateľ sa odvolaním domáhal zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa a .
Právna veta: Pri prepočte invalidných, starobných a pozostalostných dávok podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení, zverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 53/2002 Z.z., v znení Dohody, zverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 211/2009 Z. z., patria k základnej výške dôchodku, prepočítanej podľa čl. 23 ods. 3 a ods. 5 Zmluvy v znení účinnom od 1. júla 2009, zvýšenia podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v takej výške, ako keby bol dôchodok priznaný a vyplácaný v prepočítanej výške už odo dňa jeho priznania.

Úryvok z textu:
... . Teda navrhovateľovi bolo dôvodné priznať následne aj zvýšenia patriace za jednotlivé obdobia, odvodené od priznaného prepočítaného dôchodku, akoby išlo o priznanie dávky novej. V danom prípade sa na navrhovateľa nemohlo vzťahovať ustanovenie § 82 ods. 3 zák. č. 461/2003 Z.z .
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov nebráni priznaniu neprávom odopretej dávky v nezamestnanosti alebo jej priznaniu v riadnej výške za dobu viac ako tri roky, ak nárok na dávku v nezamestnanosti bol uplatnený včas, ale o nároku na podporu v nezamestnanosti nebolo rozhodnuté a žiadateľovi bol priznaný len preddavok na podporu v nezamestnanosti.

Úryvok z textu:
... viazaní prá vnym názorom odvolacieho súdu ( § 250ja ods. 4 OSP); v ďalšom konaní príslušný správny orgán rozhodne o priznaní dávky v nezamestnanosti počas zákonnej podpornej doby podľa skutočných vymeriavacích základov v súlade s § 50 ods. 1 zákona o zamestnanosti ... v prekluzívnej lehote podľa § 55 ods. 2 zákona o zamestnanosti , teda včas. Okolnosť, že pre nedostatok podkladov pre priznanie dávky podľa § 50 ods. 1 zákona o zamestnanosti nemal príslušný úrad práce podklady , nič nemení na tom, že o .
Právna veta: I. Výšku starobného dôchodku, na ktorý vznikne poistencovi nárok len vtedy, ak sa mu započíta aj doba poistenia (zamestnania) v cudzine treba vypočítať podľa čl. 46 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva. II. Pri určení výšky dôchodku treba určiť teoretickú sumu starobného dôchodku, na ktorú by vznikol poistencovi nárok, ak by všetky doby poistenia získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a následne určiť skutočnú sumu starobného dôchodku podľa pomeru trvania dôb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podliehali, sa dosiahli v tomto štáte podľa právny ch predpisov, ktoré uplatňuje v deň priznania dávky. Ak podľa týchto právnych predpisov výška dávky nezávisí na trvaní dosiahnutých dôb, táto výška sa považuje za teoretickú výšku uvedenú .
Právna veta: Pri preskúmavaní rozhodnutia o dôchodku treba sa vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 149/1988 Zb. zaoberať aj otázkou, či predchádzajúce rozhodnutie o čiastočnom invalidnom dôchodku je právoplatné. V zápornom prípade treba vyčkať na výsledok preskúmania tohto rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... , ako aj odporca ponechali bez povšimnutia, že navrhovateľka opravným prostriedkom (odvolaním) napadla už rozhodnutie odporcu z 21. januára 1991 o priznaní dávky z titulu čiastočnej invalidity podľa § 37 ods. 3 zák. č. 100/1988 Zb. Odporca jej opravný prostriedok súdu doteraz .
Právna veta: Odvolací súd so zreteľom na obsah správnych spisov konštatuje, že správny výklad ustanovenia § 103 ods. 2 ZoSP spočíva jednak v pochopení, že toto ustanovenie upravuje výšku dávky a nie podmienky pre jej priznanie a jednak v tom, že výkladom zákona nemožno rozširovať podmienky pre priznanie toho ktorého inštitútu v ňom uvedeného. Ak sú podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia ustanovené v § 102, nemožno z ustanovenia § 103 pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté. Ustanovenie § 18 ods. 3 ZoSP stanovuje, že nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu nie je možné ust. § 103 ods. 2 cit, zákona vykladať tak, že podmienkou priznania dávky garančného poistenia je, aby posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu žalobcu u zamestnávateľa muselo začiatku platobnej neschopnosti ... jeho pracovnoprávneho vzťahu (predchádzajúcich začiatku p latobnej neschopnosti žalobcu - 8. apríla 2011). Pre rozhodnutie o priznaní dávky garančného poistenia na základe žiadosti žalobkyne je teda rozhodujúce, či boli splnené podmienky nároku na dávku garančného .
Právna veta: Je nepochybné, že suma výsluhového dôchodku priznaná žalobkyni rozhodnutím z 30.05.2012 bola vyššia než aká patrila na základe zákona č. 185/2012 Z. z. účinného od 30.06.2012 (ktorým sa novelizovalo ustanovenie § 68 zákona č. 382/2002 Z. z.). Keďže k zmene právnej úpravy došlo predtým, než nastala právna skutočnosť s ktorou sa spája vznik nároku na zvýšenie dávky výsluhového dôchodku (01.07.2012), treba súhlasiť so žalovaným, že táto právna úprava nemá retroaktívny charakter.“ V tejto súvislosti bol prostredníctvom iného rozsudku Najvyššieho súdu (sp. zn. 10Sžso/57/2013 zo dňa 05.11.2014) zdô ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania o znížení výsluhového dôchodku. Nemožno použiť ani § 105 ods. 7 zák . č. 328/2002, pretože sa nerozhoduje o priznaní dávky, ale o priznaní valorizácie za príslušný rok. B) 8. Žalovaný prostredníctvom vyjadrenia zaslaného k žalobe navrhoval žalobu zamietnuť a nepriznať .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.