Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1081382
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63712
USSR: 34794
NSČR: 121785
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421791
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
28.01.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: priznanie dávky


Približný počet výsledkov: 304 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priznanie dávky
  • priznanie nájdené 38548 krát v 13405 dokumentoch
  • davka nájdené 21143 krát v 4118 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 28 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 66 dokumentov
Krajské súdy SR 732 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 6 dokumentov


Právna veta: Z ustanovenia § 162e ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 107/1999 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 1999 vyplýva, že splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku v období od 1. septembra 1994 do 30. mája 1998 (v ktorom sa podstatný pokles zárobku skúmal samostatne a nie ako súčasť čiastočnej invalidity) sa od 1. júna 1998 musí skúmať podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 132/1998 Z. z. účinného od 1. júna 1998.

Úryvok z textu:
... . neprekročila pokles zárobku, lebo 2/3 neobmedzeného priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vypočítaný čiastočnýMnvalidný dôchodok pri priznaní dávky v roku 1981, po valorizácii v zmysle uvedeného zákona nepresiahla. Poukázala na to, že po priznaní čiastočného invalidného ... pracovať len na čiastočný úväzok, a preto priemer zárobkov pri novom priznaní dávky v roku 1997 bol veľmi nízky a neporovnateľný s tým, čo zarobila pri priznaní dávky v roku 1981 vzhľadom na vtedy existujúce úrovne miezd. Preto .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, odstránenie tvrdosti zákona

Zbierka NS 6/2001
R 112/2001
Rozsudok
Právna veta: Výhoda, priznaná dôchodcovi v rozhodnutí o odstránení tvrdosti zákona mu zostáva zachovaná aj pre každé ďalšie rozhodnutie o zákonnom nároku na dávku, ktorý jej splnenie vyžaduje. Odstránenie tvrdosti zákona pri posudzovaní splnenia podmienky trvania doby zamestnania v II. pracovnej kategórii pri skúmaní nároku na invalidný dôchodok platí aj pri skúmaní rovnakej podmienky pre nárok na každý iný dôchodok podmienený jej splnením.

Úryvok z textu:
... II. pracovnej kategórie, je obsahom dávkového spisu dostatočne preukázaná a je z neho zrejmé i to, že orgán, rozhodujúci o priznaní dávky, mohol odstrániť tvrdosť zákona na základe vtedy platnej právnej úpravy. Účinky rozhodnutia o zohľadnení odpracovania 20 rokov vo zvýhodnenej pracovnej .
Kľúčové slová: povinnosti vrátiť dávku poskytnutú neprávom, orgán sociálneho zabezpečenia, preplatok na dávke

Zbierka NS 5/2003
R 93/2003
Rozsudok
Právna veta: Právo orgánu sociálneho zabezpečenia požadovať vrátenie dávky vyplatenej neprávom zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, kedy sa orgán sociálneho zabezpečenia po prvý raz dozvedel o skutočnosti, odôvodňujúcej preplatok vymáhať.

Úryvok z textu:
... nároku. Pokiaľ v odvolaní namietala, že navrhovateľka ju uviedla do omylu, lebo v žiadostiach o priznanie dávok dôchodkového zabezpečenia neuviedla, že po priznaní dávky bude naďalej v pracovnom pomere, a že navrhovateľka musela vedieť, že vdovský dôchodok jej nepatrí ... , že navrhovateľka ju uviedla do omylu tým, že v žiadosti o priznanie vdovského dôchodku neuviedla, že po priznaní dávky bude stále zamestnaná, a rovnako tým, že v žiadosti o priznanie čiastočného invalidného dôchodku neuviedla, že bude naďalej .
Právna veta: Pre posudkový záver o zmene invalidity na čiastočnú invaliditu nie je postačujúca skutočnosť, že za určité obdobia nie sú záznamy o zdravotnom stave dôchodcu. Zmena invalidity na čiastočnú invaliditu musí byť v posudku náležíte odôvodnená a vyvodená z porovnania zdravotného stavu dôchodcu v čase uznania invalidity so zdravotným stavom v čase jej zániku. Bližšie nevysvetlený odkaz na prílohu č. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. bez ďalšieho zdôvodnenia preto nepostačuje pre záver o zániku invalidity.

Úryvok z textu:
... Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) nespĺňa a spĺňa podmienky pre priznanie dávky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. Navrhovateľ sa odvolaním domáhal zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa a .
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov nebráni priznaniu neprávom odopretej dávky v nezamestnanosti alebo jej priznaniu v riadnej výške za dobu viac ako tri roky, ak nárok na dávku v nezamestnanosti bol uplatnený včas, ale o nároku na podporu v nezamestnanosti nebolo rozhodnuté a žiadateľovi bol priznaný len preddavok na podporu v nezamestnanosti.

Úryvok z textu:
... viazaní prá vnym názorom odvolacieho súdu ( § 250ja ods. 4 OSP); v ďalšom konaní príslušný správny orgán rozhodne o priznaní dávky v nezamestnanosti počas zákonnej podpornej doby podľa skutočných vymeriavacích základov v súlade s § 50 ods. 1 zákona o zamestnanosti ... v prekluzívnej lehote podľa § 55 ods. 2 zákona o zamestnanosti , teda včas. Okolnosť, že pre nedostatok podkladov pre priznanie dávky podľa § 50 ods. 1 zákona o zamestnanosti nemal príslušný úrad práce podklady , nič nemení na tom, že o .
Právna veta: I. Výšku starobného dôchodku, na ktorý vznikne poistencovi nárok len vtedy, ak sa mu započíta aj doba poistenia (zamestnania) v cudzine treba vypočítať podľa čl. 46 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva. II. Pri určení výšky dôchodku treba určiť teoretickú sumu starobného dôchodku, na ktorú by vznikol poistencovi nárok, ak by všetky doby poistenia získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a následne určiť skutočnú sumu starobného dôchodku podľa pomeru trvania dôb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podliehali, sa dosiahli v tomto štáte podľa právny ch predpisov, ktoré uplatňuje v deň priznania dávky. Ak podľa týchto právnych predpisov výška dávky nezávisí na trvaní dosiahnutých dôb, táto výška sa považuje za teoretickú výšku uvedenú .
Právna veta: Pri preskúmavaní rozhodnutia o dôchodku treba sa vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 149/1988 Zb. zaoberať aj otázkou, či predchádzajúce rozhodnutie o čiastočnom invalidnom dôchodku je právoplatné. V zápornom prípade treba vyčkať na výsledok preskúmania tohto rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... , ako aj odporca ponechali bez povšimnutia, že navrhovateľka opravným prostriedkom (odvolaním) napadla už rozhodnutie odporcu z 21. januára 1991 o priznaní dávky z titulu čiastočnej invalidity podľa § 37 ods. 3 zák. č. 100/1988 Zb. Odporca jej opravný prostriedok súdu doteraz .
Právna veta: Odvolací súd so zreteľom na obsah správnych spisov konštatuje, že správny výklad ustanovenia § 103 ods. 2 ZoSP spočíva jednak v pochopení, že toto ustanovenie upravuje výšku dávky a nie podmienky pre jej priznanie a jednak v tom, že výkladom zákona nemožno rozširovať podmienky pre priznanie toho ktorého inštitútu v ňom uvedeného. Ak sú podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia ustanovené v § 102, nemožno z ustanovenia § 103 pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté. Ustanovenie § 18 ods. 3 ZoSP stanovuje, že nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu nie je možné ust. § 103 ods. 2 cit, zákona vykladať tak, že podmienkou priznania dávky garančného poistenia je, aby posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu žalobcu u zamestnávateľa muselo začiatku platobnej neschopnosti ... jeho pracovnoprávneho vzťahu (predchádzajúcich začiatku p latobnej neschopnosti žalobcu - 8. apríla 2011). Pre rozhodnutie o priznaní dávky garančného poistenia na základe žiadosti žalobkyne je teda rozhodujúce, či boli splnené podmienky nároku na dávku garančného .
Právna veta: Je nepochybné, že suma výsluhového dôchodku priznaná žalobkyni rozhodnutím z 30.05.2012 bola vyššia než aká patrila na základe zákona č. 185/2012 Z. z. účinného od 30.06.2012 (ktorým sa novelizovalo ustanovenie § 68 zákona č. 382/2002 Z. z.). Keďže k zmene právnej úpravy došlo predtým, než nastala právna skutočnosť s ktorou sa spája vznik nároku na zvýšenie dávky výsluhového dôchodku (01.07.2012), treba súhlasiť so žalovaným, že táto právna úprava nemá retroaktívny charakter.“ V tejto súvislosti bol prostredníctvom iného rozsudku Najvyššieho súdu (sp. zn. 10Sžso/57/2013 zo dňa 05.11.2014) zdô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania o znížení výsluhového dôchodku. Nemožno použiť ani § 105 ods. 7 zák . č. 328/2002, pretože sa nerozhoduje o priznaní dávky, ale o priznaní valorizácie za príslušný rok. B) 8. Žalovaný prostredníctvom vyjadrenia zaslaného k žalobe navrhoval žalobu zamietnuť a nepriznať .
Právna veta: Krajský súd opodstatnene nepovažoval za dôvodnú požiadavku žalobcu spočívajúcu v tom, aby obdobie zákonného poistenia v nezamestnanosti a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, bolo zohľadnené duplicitne. Z dikcie ustanovenia § 104 zsp nevyplýva možnosť zohľadniť čo i len jeden deň v prípade súčasného povinného i dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti duplicitne. Vzhľadom na uvedené treba konštatovať, že pre právny výklad uvedenej právnej normy je rozhodujúci text zákona, z ktorého vyplýva, že poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zarade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na to, že za obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných splnil podmienky zákona o sociálnom poistení na priznanie dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2006. Uviedol, že z ustanovení zákona o sociálnom poistení nevyplýva možnosť nezohľadniť súčasne dobrovoľné aj .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.