SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204144
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65215
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426364
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: priznanie invalidného dôchodku


Približný počet výsledkov: 835 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priznanie invalidného dôchodku
  • priznanie nájdené 40252 krát v 13815 dokumentoch
  • invalidny nájdené 30114 krát v 3514 dokumentoch
  • dochodok nájdené 75871 krát v 5001 dokumentochKľúčové slová: určenie sumy úrazovej renty, úrazová renta

Zbierka NS 3/2010
R 29/2010
Rozsudok
Právna veta: Ak je starobný dôchodok dôchodcu vyšší ako skôr priznaná úrazová renta a výška úrazovej renty po prepočítaní podľa § 89 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nepresiahla nulovú hodnotu, nárok na výplatu úrazovej renty zanikol.

Úryvok z textu:
... ktorým rozhodla, že navrhovateľovi od 1. októbra 2006 zanikol nárok na výplatu úrazovej renty, ktorej suma prepočítaná z dôvodu priznania invalidného dôchodku podľa § 89 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení nepresiahla nulu, a preto odporkyňa zastavila výplatu tejto ... septembra 2007, ktorým navrhovateľovi od 1. októbra 2006 zanikol nárok na výplatu úrazovej renty, ktorej suma prepočítaná z dôvodu priznania invalidného dôchodku podľa § 89 ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v žnem .
Právna veta: Ak dôchodca, ktorý poberal čiastočný invalidný dôchodok do 31. decembra 2003, požiadal o nové posúdenie zdravotného stavu po 1. januári 2004 ešte pred určeným termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nemôže Sociálna poisťovňa z vlastného podnetu rozhodnúť o odňatí jeho čiastočného invalidného dôchodku alebo o znížení tohto dôchodku.

Úryvok z textu:
... invalidný dôchodok (§ 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení). Napriek tomu, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku, odporkyňa v konaní o tejto žiadosti napadnutým rozhodnutím rozhodla o odňatí invalidného dôchodku (predtým čiastočného invalidného ... prehliadke určenej na august 2006. V konaní nebolo medzi účastníkmi sporné, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku 24.novembra 2003, teda za účinnosti zákona o sociálnom zabezpečení. O nároku na invalidný dôchodok .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, starobný dôchodok

Zbierka NS 4/2015
R 45/2015
Rozsudok
Právna veta: Dôchodcovi, ktorý sa stane invalidným podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov po vzniku nároku na starobný dôchodok, nárok na invalidný dôchodok nevznikne.

Úryvok z textu:
... ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Navrhovateľka dovŕšila dôchodkový vek dňom 16. októbra 2008. Už pri priznaní invalidného dôchodku mala zhodnotených viac ako 24 rokov zamestnania (dôchodkového poistenia). Aj odvolací súd mal preto za preukázané, že ... o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku od 15. júna 2011 s odôvodnením, že navrhovateľka 16. októbra 2008 splnila vekovú podmienku pre vznik .
Kľúčové slová: odôvodnenie rozsudku , výrok rozsudku, prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP

Zbierka NS 1/2014
R 12/2014
Uznesenie
Právna veta: Nesprávne alebo neúplné dôvody uvedené v rozsudku súdu, vydaného podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku nemožno považovať za takú vadu rozsudku, ktorá by vyžadovala jeho zrušenie alebo zmenu.

Úryvok z textu:
... odporkyne zo 16. septembra 2003 zrušil, lebo podľa jeho názoru došlo k zamietnutiu žiadosti o priznanie invalidného dôchodku bez toho, aby bolo dostatočným spôsobom zistené, či navrhovateľka splňuje zdravotnú podmienku pre poberanie ... , znalca zodboru zdravotníctva odvetvie ortopédia. Podľa jeho odborného zistenia bol zdravotný stav navrhovateľky v čase priznania invalidného dôchodku nadhodnotený aj keď znalec uviedol, že v čase posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky nebol dostatok podkladov pre .
Kľúčové slová: dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zhoršenie zdravotného stavu, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 1/2007
R 8/2007
Rozsudok
Právna veta: Záver o dátume vzniku invalidity alebo čiastočnej invalidity je právne významný pre určenie rozhodného obdobia, potrebného na posúdenie vzniku nároku na dávku. Dokazovanie o tejto otázke musí byť vykonané spôsobom, aby o dátume vzniku invalidity alebo čiastočnej invalidity nevznikli pochybnosti.

Úryvok z textu:
... Navrhovateľ sa proti rozsudku krajského súdu včas odvolal, dožadujúc sa opätovného posúdenia jeho nároku a priznania invalidného dôchodku. Odporkyňa navrhla rozsudok krajského súdu ako správny potvrdiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, ... dospel k záveru zhodnému s odporkyňou, že navrhovateľ pod­ mienku potrebnej doby poistenia (zamestnania) pre priznanie invalidného dôchodku nespĺňa, lebo v posledných 10 rokoch pred vznikom invalidity ne­ odpracoval 5 rokov v zamestnaní. .
Právna veta: V konaní o priznanie dávky, podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je orgán sociálneho poistenia povinný vykonať všetky dôkazy, potrebné pre riadne zistenie skutočného stavu veci, vrátane prípadného dokazovania súdnym znalcom. Nadradenosť záverov jeho posudkových orgánov nad inými dôkazmi o zdravotnom stave nevyplýva zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... správ, priložených navrhovateľkou, nemožno nad akúkoľvek pochybnosť dospieť k jednoznačnému záveru, či a odkedy navr­ hovateľka spĺňa zdravotnú podmienku pre priznanie invalidného dôchodku. Rozpor medzi posudkovými závermi posudkových komisií sociálneho zabez­ pečenia i posudkových lekárov sociálneho poistenia a znaleckým posudkom v otázke, či .
Právna veta: Spokojnosť žiadateľa o dôchodok so záverom posudkového orgá­nu o jeho invalidite nemožno bez ďalšieho stotožniť so späťvzatím žiadosti o invalidný dôchodok alebo o preskúmanie jeho výšky.

Úryvok z textu:
... r e b a vyhovieť. Z odôvodnenia: Z dávkového spisu vyplýva, že navrhovateľ podaním z 11. októbra 2004 žiadal o priznanie invalidného dôchodku od 1. mája 2004. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne v Z. 2. novembra 2004 zistil, že navrhovateľ je invalidný podľa .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 45/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak žiadateľ o invalidný dôchodok poberá sociálny dôchodok, podmienený jeho invaliditou, nemožno túto skutočnosť opomenúť, lebo je v konaní o priznanie invalidného dôchodku rozhodujúca pre zistenie dátumu vzniku invalidity.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 28. mája 2004 odporkyňa s poukazom na ustanovene § 72 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne­ skorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok, pretože nezískala potrebný počet ro­ kov dôchodkového poistenia na nárok na tento dôchodok. Na základe návrhu na preskúmanie rozhodnutia podaného navrhovateľ- kou Krajský súd v N. rozsudkom zo 6. septembra 2004 rozhodnutia odpor - kyne o sociálnom .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 46/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak občan žiada o priznanie invalidného dôchodku z mladosti v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, treba jeho zdravotný stav pre posú­denie invalidity posúdiť ku dňu, kedy dovŕšil vek, v ktorom sa kon­čí povinná školská dochádzka, resp. kedy školskú dochádzku ukon­čil.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. potvrdil rozhodnutie odporkyne zo dňa 14. októbra 2003, ktorým bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok. Rozhodol tak po zhodnotení dokazovania, ktoré vo veci vykonal, keď pouká­ zal na predložené zápisnice posudkových komisií sociálneho zabezpečenia vrátane posudkov prijatých posudkovými lekármi sociálneho poistenia, kto­ rí posudzovali zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity z mladosti. Žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z mladosti bola správnym orgá­ nom .
Právna veta: Ustanovenie § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevylučuje moţnosť, aby poistencovi po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1, 2 tohto zákona vznikol nový nárok na invalidný dôchodok preto, ţe miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa zvýšila.

Úryvok z textu:
... 2004, obsiahnutá v § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení spočíva v tom, že v prípade žiadosti o priznanie invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení (teda žiadosti o vyšší dôchodok z titulu zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad ... republiky č. 460/2006 Z. z. Žiadosť z 11. júna 2006 preto nemožno považovať za žiadosť o priznanie invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona č. 529/2006 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.