SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204142
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65215
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426364
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: priznanie invalidného dôchodku


Približný počet výsledkov: 835 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priznanie invalidného dôchodku
  • priznanie nájdené 40252 krát v 13815 dokumentoch
  • invalidny nájdené 30114 krát v 3514 dokumentoch
  • dochodok nájdené 75871 krát v 5001 dokumentochPrávna veta: Pri skúmaní splnenia ekonomickej podmienky rozhodujúcej pre vznik, trvanie alebo zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok pri zamestnaniach vykonávaných po 1. januári 1993 v Českej republike nemožno zohľadňovať zárobky, dosahované na jej území, ak dôchodca alebo jeho zamestnávateľ neplatí poistné na dôchodkové poistenie na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... podotknúť, že neplatenie poistného má za následok, že občan ako poberateľ čiastočného ivalidného dôchodku sa takto prípadne vylučuje z možnosti priznania invalidného dôchodku vo výške zodpovedajúcej celej dopočítanej dobe. Rovnako nemožno prehliadnuť, že ak bol navrhovateľ zamestnancom, ktorý svoje zamestnanie vykonával v cudzine .
Právna veta: Ak v dôsledku pobytu dôchodcu v cudzine dávka dôchodkového zabezpečenia nebola odňatá, ale jej výplata bola zastavená, môže orgán dôchodkového zabezpečenia rozhodnúť len o uvoľnení výplaty. Nové rozhodnutie o priznaní dávky neprichádza do úvahy, lebo by bolo nadbytočné.

Úryvok z textu:
... 1995 zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie čiastočného invalidného dôchodku a následne rozhodnutím z 22. novembra 1995 zamietla jeho žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. V obidvoch prípadoch tak zohľadnila len skutočnosť, že navrhovateľ nesplnil podmienku potrebnej odpracovanej doby pred vznikom nároku na dôchodok. Proti .
Kľúčové slová: podpora v nezamestnanosti, uchádzač o zamestnanie, obdobie dôchodkového poistenia je obdobie, náhradné doby

Zbierka NS 6/2000
R 117/2000
Uznesenie
Právna veta: Každú dobu, počas ktorej bol dôchodca evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na ktoromkoľvek úrade práce je potrebné započítať do doby jeho zamestnania (§ 9 ods. 1 písm. d/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, ods. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.) Započítanie doby nezamestnanosti ako náhradnej doby zamestnania zákon č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nespája s poskytovaním podpory v nezamestnanosti.

Úryvok z textu:
... záveru, že ho treba zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Navrhovateľ sa žiadosťou domáhal priznania invalidného dôchodku od 9. decembra 1998, keďže od tohto dna bol príslušnou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia uznaný invalidným. Okrem zdravotnej podmienky, ktorou .
Kľúčové slová: odstránenie tvrdosti zákona, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 6/2001
R 112/2001
Rozsudok
Právna veta: Výhoda, priznaná dôchodcovi v rozhodnutí o odstránení tvrdosti zákona mu zostáva zachovaná aj pre každé ďalšie rozhodnutie o zákonnom nároku na dávku, ktorý jej splnenie vyžaduje. Odstránenie tvrdosti zákona pri posudzovaní splnenia podmienky trvania doby zamestnania v II. pracovnej kategórii pri skúmaní nároku na invalidný dôchodok platí aj pri skúmaní rovnakej podmienky pre nárok na každý iný dôchodok podmienený jej splnením.

Úryvok z textu:
... sa stotožnil so stanoviskom prvostupňového súdu, že ak zápočet doby zamestnania bol riešený odstránením tvrdosti zákona pred priznaním invalidného dôchodku navrhovateľke v roku 1992, potom účinky takéhoto rozhodnutia sa vzťahujú aj na jej nárok na čiastočný invalidný ... , lebo nevzal do úvahy, že k odstráneniu tvrdosti zákona pri zápočte doby zamestnania navrhovateľky, na účely priznania invalidného dôchodku v roku, 1992 došlo na základe právomoci, vtedy zákonom delegovanej na jej právnu predchodkyňu. Podľa § .
Právna veta: Pri zmene čiastočnej invalidity, ktorá vznikla zo všeobecných príčin, na čiastočnú invaliditu spôsobenú značným sťažením všeobecných životných podmienok, patrí dôchodcovi čiastočný invalidný dôchodok aj naďalej, hoci pre jeho poberanie už nespĺňa ekonomickú podmienku.

Úryvok z textu:
... \ lebo z posudkov posudkových komisií sociálneho zabezpečenia, vypracovaných pre potreby súdneho konania, nebolo preukázané, že by navrhovateľka spĺňala podmienky pre priznanie invalidného dôchodku. Navrhovateľka je čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. v platnom znenía spĺňa .
Kľúčové slová: svojvoľne sa vzdialiť z pojednávacej miestnosti, vyhlásenie rozsudku , odňatie možnosti konať pred súdom

Zbierka NS 4/2003
R 80/2003
Rozsudok
Právna veta: Vyhlásením rozsudku v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý sa svojvoľne vzdialil z pojednávacej miestnosti, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
... právnym názorom súdu prvého stupňa, že navrhovateľov dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nedosahuje stupeň, ktorý by bol právne významný z hľadiska priznania invalidného dôchodku, preto napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny podľa § 219 O. s. p. Navrhovateľ má viac ako 28 rokov veku .
Právna veta: Pre posudkový záver o zmene invalidity na čiastočnú invaliditu nie je postačujúca skutočnosť, že za určité obdobia nie sú záznamy o zdravotnom stave dôchodcu. Zmena invalidity na čiastočnú invaliditu musí byť v posudku náležíte odôvodnená a vyvodená z porovnania zdravotného stavu dôchodcu v čase uznania invalidity so zdravotným stavom v čase jej zániku. Bližšie nevysvetlený odkaz na prílohu č. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. bez ďalšieho zdôvodnenia preto nepostačuje pre záver o zániku invalidity.

Úryvok z textu:
... na základe aktuálnych odborných vyšetrení a nálezov vyhodnotiť zdravotný stav navrhovateľa vo vzťahu k jeho zachovanej pracovnej schopnosti v čase priznania invalidného dôchodku, ako i v čase jeho odňatia a v čase vyhodnotenia posudku. Ak by posudková komisia zotrvala na závere o zmene .
Kľúčové slová: spolupracujúca osoba samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné

Zbierka NS 6/2013
R 74/2013
Rozsudok
Právna veta: Započítanie obdobia poistenia spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby, za ktorú nebolo zaplatené poistné možno hodnotiť ako dobu dôchodkového poistenia (zamestnania) na účely § 72 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov len od okamihu zaplatenia poistného za toto obdobie. Ustanovenie § 60 ods. 1 uvedeného zákona poskytuje ochranu len zamestnancovi, za ktorého zamestnávateľ neodvádzal poistné, ale nevzťahuje sa na spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb.

Úryvok z textu:
... činnej osoby za neho ako spolupracujúcu osobu by nemal o byť vo vzťahu k dátumu priznania invalidného dôchodku na jeho ujmu. Odporkyňa vo vyjadrení trvala na vecnej správnosti svojho rozhodnutia a navrhla napadnutý rozsudok krajského ... a odporkyňa nemala právo žiadať doplatenie dlžnej sumy od neho a nemala od úhrady dlžnej sumy odvodiť dátum priznania invalidného dôchodku, keď za invalidného bol uznaný už od 1. februára 2006. Nezaplatenie odvodov zo strany samostatne zárobkovo .
Právna veta: Ak orgán rozhodujúci o žiadosti o invalidný dôchodok prizná žiadateľovi čiastočný invalidný dôchodok, je v tomto rozhodnutí obsiahnuté - aj keď to nie je uvedené výslovne - i rozhodnutie o tom, že sa žiadosť o invalidný dôchodok zamieta.

Úryvok z textu:
... keď po doplnenom dokazovaní dospel k záveru zhodnému s odporcom, že navrhovateľka zdravotné podmienky pre priznanie invalidného dôchodku nespĺňa, ale je len čiatočne invalidná. Navrhovateľka sa proti rozsudku krajského súdu včas odvolala, dožadujúc ... posúdenia jej zdravotného stavu po predložení celej zdravotnej dokumentácie a vyhovenia jej pôvodnej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Odporca navrhol rozsudok krajského súdu ako správny potvrdiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací .
Právna veta: Pri preskúmavaní rozhodnutia o dôchodku treba sa vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 149/1988 Zb. zaoberať aj otázkou, či predchádzajúce rozhodnutie o čiastočnom invalidnom dôchodku je právoplatné. V zápornom prípade treba vyčkať na výsledok preskúmania tohto rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... invalidného dôchodku bude jej pracovný úväzok a následne aj zárobok skrátený alebo nie. Rovnako neopodstatnenou je aj požiadavka navrhovateľky na priznanie invalidného dôchodku vo výške dvojnásobku dovtedy vyplácaného čiastočného invalidného dôchodku, lebo pôvodne jej priznaný čiastočný invalidný dôchodok 841 Kčs bol následne zvyšovaný .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.