Nájdené rozsudky pre výraz: procesná spôsobilosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8634

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

217 dokumentov
1721 dokumentov
30 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Kandidátom, resp. protikandidátom, ktorý je oprávnený na podanie volebnej sťažnosti v zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení, sa rozumie taká fyzická osoba, ktorá vo voľbách získala najmenej 10 % hlasov voličov príslušného volebného obvodu, a nie ten, koho politická strana prisľúbila zaradiť na kandidátnu listinu a ešte pred registráciou návrh na jeho zaradenie stiahla späť.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 27. januára 1999 po predbežnom prerokovaní volebnej sťažnosti J. P., B., takto r o z h o d o l : Volebnú sťažnosť J. P. o d m i e t a , pretože ju podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 28. decembra 1998 doručené podanie J. P. označené ako „petícia občanov obce Lipová“, v ktorom sa uvádza, že dole podpísaní občania tejto obce vyjadrili
Právna veta: Okrem osôb taxatívne uvedených v čl. 130 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a rovnako aj v § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej len „zákon č. 38/1993 Z. z.), nemá iná osoba procesnú spôsobilosť na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky a § 37 až 41b zákona č. 38/1993 Z. z.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna 27. januára 1999 predbežne prerokoval návrh M. D., bytom P., na vyslovenie nesúladu čl. II bodu 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, s čl. 36 písm. a) a c) v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh M. D. o d m i e t a, pretože ho podala zjavne neopr
Právna veta: Okrem osôb taxatívne uvedených v čl. 130 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a rovnako aj v § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej len „zákon č. 38/1993 Z. z.), nemá iná osoba procesnú spôsobilosť na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky a § 37 až 41b zákona č. 38/1993 Z. z.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna 27. januára 1999 predbežne prerokoval návrh P. K., bytom P., na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 61 ods. 4 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci s čl. 12 a s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh P. K. o d m i e t a, pretože ho podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len „ústavný súd“) bolo 4. novembra 1
Právna veta: Okrem osôb taxatívne uvedených v čl. 130 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a rovnako aj v § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej len „zákon č. 38/1993 Z. z.), nemá iná osoba procesnú spôsobilosť na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky a § 37 až 41b zákona č. 38/1993 Z. z.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna 27. januára 1999 predbežne prerokoval návrh Mgr. R. P., bytom B., na vyslovenie nesúladu čl. I bodu 15, t. j. § 16 ods. 2 druhej vety, a bodu 41, t. j. prílohy k zákonu Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 331/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorš
Právna veta: Procesnou spôsobilosťou sa označuje spôsobilosť účastníka samostatne alebo prostredníctvom svojho zvoleného zástupcu vykonávať pred súdom procesné úkony. Túto spôsobilosť majú účastníci v zásade v tom rozsahu, v akom majú spôsobilosť na právne úkony podľa hmotného práva. Úplná procesná spôsobilosť fyzickej osoby vzniká plnoletosťou, ktorá sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku, pred dosiahnutím tohto veku úplná procesná spôsobilosť vzniká len uzavretím manželstva. Procesne spôsobilí v obmedzenom rozsahu sú maloletí, ktorí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povaho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 2 02/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. O. M. , proti odporcovi P. M. , zastúpenému JUDr. J. M. , o zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 4 C 210/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súd u v Žiline zo 7. júla 2009, sp. zn. 5 Co 125/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie odporcu o d m i e t a . Navrho
Právna veta: Občan určený rozhodnutím podľa ust. § 102 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení* za osobitného príjemcu dávky dôchodkového zabezpečenia nie je iba na základe tohto ustanovenia oprávnený aj na zastupovanie dôchodcu ako jeho zákonný zástupca (§ 26 a nasl. Obč. zák..) Poznámka: */ úplné znenie zákona pozri pod č. 50/1995 Z. z.

Úryvok z textu:
Bývalá Národná poisťovňa rozhodnutím z 30. apríla 1993 zamietla žiadosť navrhovateľky o ďalšie zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, lebo z posudku o vplyvu jej zdravotného poškodenia na úkony seba- obslužnosti vydaného v správnom konaní 20. apríla 1993 zistila, že navrhovateľka je naďalej len čiastočne bezvládna. Krajský súd v Banskej Bystrici na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie a napadnutým rozsudkom ho ako zákonné potvrdil. V odôvodnení svojho rozsudku poukázal na výsledky dopl
Právna veta: Dôsledkom procesnej spôsobilosti je, že každý môže pred súdom ako účastník konania samostatne konať v tom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Právnické osoby a štát majú procesnú spôsobilosť v neobmedzenom rozsahu, a preto na ich strane nemôže vzniknúť jej nedostatok. Právnické osoby konajú prostredníctvom štatutárnych orgánov alebo poverených zástupcov. Výkon a organizáciu sociálneho poistenia upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „ zákon“). Podľa ustanovenia § 120 ods.2 a 3 tohto zákona Sociálna poisťovňa je ver ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 125 /20 10 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Sociálnej poisťovne , so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 -10, vo veci pobočky Rožňava, Štítnická 12, proti žalovanej S., so sídlom v G. , IČO: X, zastúpenej JUDr. J . H., advokátom v R., o zaplatenie 3 239,73 € , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 9C 114/2007 , o dovolan í žalovanej proti rozsudku Krajsk ého súdu v Košiciach z 28. októbra 20
Právna veta: U fyzických aj právnických osôb síce platí, že ich procesná spôsobilosť (spôsobilosť samostatne konať pred súdom) sa kryje s hmotnoprávnou spôsobilosťou vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, teda so spôsobilosťou na právne úkony (§ 20 O. s. p.), kým však u osôb fyzických sa obe diskutované spôsobilosti nadobúdajú v plnom rozsahu plnoletosťou (§ 9 ods. 1), za určitých (zákonom predpísaných) okolností môže dôjsť k pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony alebo k obmedzeniu v takejto spôsobilosti (§ 10 ods. 1 a 2 O. z.) a podmienkou existencie takýchto spôsobilostí ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Cdo /37 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu M. , bý vajúceho v L. , zastúpeného JUDr. D. , advokátom v S., N. , proti žalovanej L. , spol. s r.o. , so sídlom v P., Ľ. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a iné , vedenej Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 19C/29/2014 , o dovolaní žalobcu proti rozsudk u Krajského súdu v Prešove z 22. októbra 2015 sp. zn. 12CoPr/3/2015 , takto r o z
Právna veta: Zložiteľ v návrhu na prijatie do súdnej úschovy v zmysle § 185a ods. 2 O.s.p. (solučnej úschovy) musí uviesť niektorý z dôvodov určených v hmotnom práve, pričom súd skúma len formálne podmienky tohto splnenia dlhu. Od hmotnoprávnej stránky konania o úschove treba odlíšiť procesné predpoklady konania súdu. Účastníci konania o úschove vstupujú do konania postupne – zložiteľ sa stáva účastníkom konania podaním návrhu; ak je návrhu vyhovené, stáva sa účastníkom konania aj príjemca, prípadne ďalšie osoby (§ 185b O.s.p.). Ak teda chce súd vyhovieť návrhu na prijatie úschovy, musí mať preukáza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Ladislava Górásza v právnej veci zložiteľky F., a.s. v likvidácii, so sídlom v B., IČO : X., zastúpenej JUDr. M. Ť., advokátkou so sídlom v B., o prijatie 1 972 Sk do úschovy súdu, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 7 U 40/2006, na dovolanie zložiteľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bansk
MENU