Nájdené rozsudky pre výraz: procesná spôsobilosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4582

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

204 dokumentov
1610 dokumentov
30 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania treba odlišovať od tzv. vecnej legitimácie účastníka - aktívnej či pasívnej, ktorá je z hľadiska prípustnosti dovolania irelevantná.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Banskej Bystrici žalobe vyhovel a žalobcovi priznal aj náhradu trov konania. Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalovaného S. rozsudok okresného súdu potvrdil a žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania. Osvojil si skutkové zistenia okresného súdu a stotožnil sa i s jeho právnym posúdením veci. Proti uvedenému rozsudku krajského súdu podala včas dovolanie žalovaná organizácia S. a poukázala na ust. § 237 písm. b/ O.s.p. Žiadala, aby dovolací súd zrušil rozhodnut
Právna veta: Občan určený rozhodnutím podľa ust. § 102 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení* za osobitného príjemcu dávky dôchodkového zabezpečenia nie je iba na základe tohto ustanovenia oprávnený aj na zastupovanie dôchodcu ako jeho zákonný zástupca (§ 26 a nasl. Obč. zák..) Poznámka: */ úplné znenie zákona pozri pod č. 50/1995 Z. z.

Úryvok z textu:
Bývalá Národná poisťovňa rozhodnutím z 30. apríla 1993 zamietla žiadosť navrhovateľky o ďalšie zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, lebo z posudku o vplyvu jej zdravotného poškodenia na úkony seba- obslužnosti vydaného v správnom konaní 20. apríla 1993 zistila, že navrhovateľka je naďalej len čiastočne bezvládna. Krajský súd v Banskej Bystrici na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie a napadnutým rozsudkom ho ako zákonné potvrdil. V odôvodnení svojho rozsudku poukázal na výsledky dopl
Právna veta: Konanie oprávneného pracovníka za právnickú osobu (§ 21 ods. 1 O.s.p.) nemožno považovať za jej zastupovanie na základe plnomocenstva. Oprávnenie pracovníka na takéto konanie nie je súčasne aj odvolaním udeleného plnomocenstva. Odmietnutie odvolania podaného zvoleným zástupcom z dôvodu jeho neoprávnenosti (§ 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) je v takom prípade postupom, ktorým odvolací súd odňal zastúpenému účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 29. 11. 1994 odmietol odvolanie žalovaného podané 29. 6. 1994 JUDr. R K. a v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že JUDr. P. K. nebol oprávnenou osobou na podanie odvolania za žalovaného z dôvodu, že žalovaný tým, že dňa 20. 4. 1994 poveril zastupovaním v danej veci J. P., odvolal zároveň plnomocenstvo udelené JUDr. K. Preto JUDr. K. už 29. 6. 1994 nebol oprávnený vo veci podať v mene žalovaného odvolanie a ním podané odvolanie bolo potrebné podľa § 218 ods
Meritum Súdne konanie
Právna veta: Ak žalobcom v žalobe označený žalovaný zanikol výmazom z obchodného registra pred začatím konania, žalovaný nemá spôsobilosť byť účastníkom konania a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Nemožno ho odstrániť ani opravou alebo doplnením výzvou podľa § 43 ods. 1 O. s. p., pretože nejde o vadu podania spočívajúcu v jeho nesprávnosti alebo neúplnosti, ani postupom podľa § 107 O. s. p., lebo spôsobilosť byť účastníkom konania stratil žalovaný ešte pred začatím konania. Neprichádza do úvahy ani zámena účastníkov alebo pristúpenie do konania podľa § 92 O. s. p., pretože t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením konanie zastavil a žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal. Rozhodnutie odôvodnil tak, že žalobca v žalobe označil za žalovaného neexistujúci právny subjekt, čo je neodstrániteľnou prekážkou konania, a preto podľa § 104 ods. 1 O. s. p. konanie zastavil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca a žiadal, aby sa v konaní pokračovalo a žalovaný bol zmenený na B.R., a.s. „v lidvidácii“ B. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. vyplýva, že stanový občianskeho združenia môžu určiť, ktoré organizačné jednotky občianskeho združenia majú spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Také organizačné jednotky však musia byť v Stanovách výslovne uvedené alebo musí byť v Stanovách aspoň určené, akým spôsobom sa také jednotky zriaďujú, aby bolo možné jednoznačne zistiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku vzniknutú v súlade so Stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Stanovy potom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd vo Z., po predchádzajúcom zrušujúcom uznesení Krajského súdu v B. B. pre nezistený skutkový stav veci, uznesením z 13.10.1995, č. k. 14 C 87/93-103 zastavil konanie o určenie vlastníckeho práva k domu s. č. 1094 s pozemkom č. 2574 kat. úz. Z. zapísaným na liste vlastníctva č. 2568 katastra nehnuteľností pre obec Z. s tým, že vec odstúpil na prejednanie a rozhodnutie Prezídiu združenia technických a športových činností SR v B.; vychádzal z toho, že súd bez predchádzajúceho rozhodnutia
Meritum Zmena návrhu
Právna veta: Nejde o zmenu návrhu podľa § 95 ods. 1 OSP, ak žalobca po začatí konania ním uvádzané skutočnosti v návrhu na začatie konania doplní o ďalšie skutočnosti, ktorými odôvodňuje ním uplatnený nárok.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Z. rozsudkom z 29. júna 1995, č. k. 496/94-59, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 91 448,50 Sk istiny a nahradiť trovy konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa pôvodne domáhal zaplatenia 93 415,40 Sk. Žalo. vaná uznala len pohľadávku vo výške 1967,40 Sk, ktorú aj zaplatila, v dôsledku čoho žalobca v tejto časti vzal návrh na začatie konania späť. Žalobca tovar, ktorého sa faktúry č. 104914 a 106078 týkali, odoslal omylom na inú predajňu a táto aj za tovar zaplat
Právna veta: Okrem osôb taxatívne uvedených v čl. 130 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a rovnako aj v § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej len „zákon č. 38/1993 Z. z.), nemá iná osoba procesnú spôsobilosť na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky a § 37 až 41b zákona č. 38/1993 Z. z.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna 27. januára 1999 predbežne prerokoval návrh M. D., bytom P., na vyslovenie nesúladu čl. II bodu 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, s čl. 36 písm. a) a c) v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh M. D. o d m i e t a, pretože ho podala zjavne neopr
Právna veta: Okrem osôb taxatívne uvedených v čl. 130 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a rovnako aj v § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej len „zákon č. 38/1993 Z. z.), nemá iná osoba procesnú spôsobilosť na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky a § 37 až 41b zákona č. 38/1993 Z. z.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna 27. januára 1999 predbežne prerokoval návrh P. K., bytom P., na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 61 ods. 4 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci s čl. 12 a s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh P. K. o d m i e t a, pretože ho podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len „ústavný súd“) bolo 4. novembra 1
Právna veta: Okrem osôb taxatívne uvedených v čl. 130 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a rovnako aj v § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej len „zákon č. 38/1993 Z. z.), nemá iná osoba procesnú spôsobilosť na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky a § 37 až 41b zákona č. 38/1993 Z. z.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna 27. januára 1999 predbežne prerokoval návrh Mgr. R. P., bytom B., na vyslovenie nesúladu čl. I bodu 15, t. j. § 16 ods. 2 druhej vety, a bodu 41, t. j. prílohy k zákonu Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 331/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorš
Právna veta: Kandidátom, resp. protikandidátom, ktorý je oprávnený na podanie volebnej sťažnosti v zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení, sa rozumie taká fyzická osoba, ktorá vo voľbách získala najmenej 10 % hlasov voličov príslušného volebného obvodu, a nie ten, koho politická strana prisľúbila zaradiť na kandidátnu listinu a ešte pred registráciou návrh na jeho zaradenie stiahla späť.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 27. januára 1999 po predbežnom prerokovaní volebnej sťažnosti J. P., B., takto r o z h o d o l : Volebnú sťažnosť J. P. o d m i e t a , pretože ju podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 28. decembra 1998 doručené podanie J. P. označené ako „petícia občanov obce Lipová“, v ktorom sa uvádza, že dole podpísaní občania tejto obce vyjadrili
MENU