Nájdené rozsudky pre výraz: procesná spôsobilosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4582

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

204 dokumentov
1610 dokumentov
30 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Občan určený rozhodnutím podľa ust. § 102 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení* za osobitného príjemcu dávky dôchodkového zabezpečenia nie je iba na základe tohto ustanovenia oprávnený aj na zastupovanie dôchodcu ako jeho zákonný zástupca (§ 26 a nasl. Obč. zák..) Poznámka: */ úplné znenie zákona pozri pod č. 50/1995 Z. z.

Úryvok z textu:
Bývalá Národná poisťovňa rozhodnutím z 30. apríla 1993 zamietla žiadosť navrhovateľky o ďalšie zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, lebo z posudku o vplyvu jej zdravotného poškodenia na úkony seba- obslužnosti vydaného v správnom konaní 20. apríla 1993 zistila, že navrhovateľka je naďalej len čiastočne bezvládna. Krajský súd v Banskej Bystrici na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie a napadnutým rozsudkom ho ako zákonné potvrdil. V odôvodnení svojho rozsudku poukázal na výsledky dopl
Právna veta: Uznesenie, ktorým sa nepovolil odklad exekúcie, nadobúda právoplatnosť doručením oprávnenému a povinnému v zmysle § 56 ods. 8 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov; z hľadiska nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia nemá jeho doručenie súdnemu exekútorovi právny význam.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci oprávneného A., P., S., G., G., S., zastúpeného V. M., bývajúcim v S., proti povinnej A., s.r.o., B., zastúpenej Mgr. P. V., advokátom v B., o návrhu na vyhlásenie exekúcie za neprípustnú, jej zastavenie, odklad exekúcie, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 35 Er 2403/2005, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzn
Právna veta: Procesnú spôsobilosť nemajú osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony; maloletí majú procesnú spôsobilosť v takom rozsahu, v akom majú spôsobilosť na právne úkony. Odporca je plnoletý a v konaní netvrdil (nepreukázal), že bol súdom zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo že by táto jeho spôsobilosť bola súdom obmedzená. Nič preto nenasvedčuje tomu, že v danom prípade nemá procesnú spôsobilosť (§ 20 O.s.p.). Z uvedených dôvodov dovolací súd dospel k záveru, že tvrdenie odporcu o jeho procesnej nespôsobilosti nemá podklad v spise, je nepreukázané a nemôže zakladať prípustnosť dovolania v zmy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M., bývajúceho v N., proti odporcovi J., bývajúcemu v P., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 6 C 18/2003, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 23. apríla 2008 sp. zn. 5 Co 184/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Navrhovateľovi nepriznáva náhradu trov dovolacieho konania. O d ô v o d n e n i e
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania treba odlišovať od tzv. vecnej legitimácie účastníka - aktívnej či pasívnej, ktorá je z hľadiska prípustnosti dovolania irelevantná.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Banskej Bystrici žalobe vyhovel a žalobcovi priznal aj náhradu trov konania. Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalovaného S. rozsudok okresného súdu potvrdil a žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania. Osvojil si skutkové zistenia okresného súdu a stotožnil sa i s jeho právnym posúdením veci. Proti uvedenému rozsudku krajského súdu podala včas dovolanie žalovaná organizácia S. a poukázala na ust. § 237 písm. b/ O.s.p. Žiadala, aby dovolací súd zrušil rozhodnut
Právna veta: Zánikom živnostenského oprávnenia fyzickej osoby nedochádza k strate spôsobilosti fyzickej osoby mať práva a povinnosti a ani k spôsobilosti byť účastníkom konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením zo dňa 13. októbra 1998 konanie s poukazom na ust. § 104 ods. 1 O. s. p. zastavil s odôvodnením, že v čase začatia konania v žalobe označený žalovaný nebol zapísaný v živnostenskom registri, preto nemá spôsobilosť byť účastníkom konania podľa ust. § 19 O. s. p. Zanikol dňom 30. júna 1995, keď bolo jeho živnostenské oprávnenie právoplatne zrušené. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca, v ktorom súčasne opravil označenie žalovaného tak, že vypústil dodatok k je
Právna veta: Smrťou občana zaniká jeho spôsobilosť mať v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia práva a povinnosti (§ 4 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov) a aj jeho spôsobilosť byť účastníkom takéhoto konania (§ 19 O.s.p..) Zákon o sociálnom zabezpečení neobsahuje žiadne ustanovenie o prechode povinnosti zomrelého dôchodku vrátiť preplatok na dávke na členov spoločnej domácnosti alebo na dedičov, preto ho od nich nemožno vymáhať, ani v začatom konaní pokračovať. Súd preto musí neskončené konanie vo veci preplatku na dávke zastaviť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 24. mája 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 2. decembra 1997, ktorým predpísala navrhovateľovi na náhradu neprávom vyplatenú sumu na starobnom dôchodku v sume 1 520 Sk z dôvodu, že poberateľ dávky nesplnil zákonom mu uloženú povinnosť podľa § 106 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“), keď neohlásil odporkyni smrť manželky a poberal starobný dôchodok zvýšený podľa § 54 zákona č. 100/1988 Zb. z
Meritum Súdne konanie
Právna veta: Ak žalobcom v žalobe označený žalovaný zanikol výmazom z obchodného registra pred začatím konania, žalovaný nemá spôsobilosť byť účastníkom konania a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Nemožno ho odstrániť ani opravou alebo doplnením výzvou podľa § 43 ods. 1 O. s. p., pretože nejde o vadu podania spočívajúcu v jeho nesprávnosti alebo neúplnosti, ani postupom podľa § 107 O. s. p., lebo spôsobilosť byť účastníkom konania stratil žalovaný ešte pred začatím konania. Neprichádza do úvahy ani zámena účastníkov alebo pristúpenie do konania podľa § 92 O. s. p., pretože t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením konanie zastavil a žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal. Rozhodnutie odôvodnil tak, že žalobca v žalobe označil za žalovaného neexistujúci právny subjekt, čo je neodstrániteľnou prekážkou konania, a preto podľa § 104 ods. 1 O. s. p. konanie zastavil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca a žiadal, aby sa v konaní pokračovalo a žalovaný bol zmenený na B.R., a.s. „v lidvidácii“ B. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi, ktorým je spoločnosť s ručením obmedzeným, s odôvodnením, že jediný jej spoločník a zároveň aj jediný konateľ spoločnosti zomrel, pretože smrťou spoločníka alebo konateľa nedochádza k zániku spoločnosti, a tým ani k zániku spôsobilosti spoločnosti byť účastníkom konania.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie. Náhradu trov konania účastníkom nepriznal. V dôvodoch svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľ návrhom zo dňa 19. júna 1997 žiadal vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka. Uviedol, že má voči nemu pohľadávku, ktorú nemožno vymáhať formou daňovej exekúcie z dôvodu úmrtia jediného spoločníka spoločnosti. Podľa § 66e ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.‘j na konkurz sa prime
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. vyplýva, že stanový občianskeho združenia môžu určiť, ktoré organizačné jednotky občianskeho združenia majú spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Také organizačné jednotky však musia byť v Stanovách výslovne uvedené alebo musí byť v Stanovách aspoň určené, akým spôsobom sa také jednotky zriaďujú, aby bolo možné jednoznačne zistiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku vzniknutú v súlade so Stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Stanovy potom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd vo Z., po predchádzajúcom zrušujúcom uznesení Krajského súdu v B. B. pre nezistený skutkový stav veci, uznesením z 13.10.1995, č. k. 14 C 87/93-103 zastavil konanie o určenie vlastníckeho práva k domu s. č. 1094 s pozemkom č. 2574 kat. úz. Z. zapísaným na liste vlastníctva č. 2568 katastra nehnuteľností pre obec Z. s tým, že vec odstúpil na prejednanie a rozhodnutie Prezídiu združenia technických a športových činností SR v B.; vychádzal z toho, že súd bez predchádzajúceho rozhodnutia
Právna veta: Podľa ust. § 241 ods. 2 písm. b), c) O.s.p. dovolanie možno odôvodniť len tým, že konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Prvý dovolací dôvod uplatnený dovolateľom v zmysle ust. § 237 písm. b) O.s.p. nie je uplatnený dôvodne. Obchodná spoločnosť, ktorou žalovaný úpadca bezpochyby ako právnická osoba je nadobúda spôsobilosť byť účastníkom konania svojim vznikom, t.j. momentom zápisu tejto obchodnej spoločnosti do obchodného registra (§ 19 O.s.p.). Vznik spôsobilosti úpadcu ako účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obdo 8/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci navrhovateľa: E.G., N.X., L., IČO: X., zastúpený advokátkou JUDr. I. B., N.X., L., proti odporcovi: JUDr. M.B., správca konkurznej podstaty úpadcu Z.s., a.s., V.X., L., IČO: X., o zaplatenie 30 881 Sk s prísl., na dovolanie od
MENU