Nájdené rozsudky pre výraz: procesná vada zmätočnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 746

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

88 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V súvislosti s procesnou vadou podľa § 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a tým porušením základného práva strany sporu na spravodlivý proces ohľadom dostatočného a zrozumiteľného (preskúmateľného) odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu, dovolací súd uvádza, že nedostatočné odôvodnenie a nepreskúmateľnosť dovolaním napadnutého rozsudku je nedostatkom odôvodnenia zakladajúcim vadu zmätočnosti. Už dávnejšia judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) ale zastávala názor, že nepreskúmateľnosť rozhodnutia nezakladá zmätočnosť rozhodnutia a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola považovaná za vlastnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/68/2017 5110235490 31. januára 2019 JUDr. Mária Trubanová ECLI:SK:NSSR:2019:5110235490.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. W., trvale bytom v R., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Róbert Mendel s.r.o., so sídlom v Bytči, Sidónie Sakalovej 190, proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenske
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu je za súčasnej právnej úpravy opodstatnený právny záver, v zmysle ktorého dochádza k zásahu do práva na spravodlivý proces a k znemožneniu realizácie procesných oprávnení strany (§ 420 písm. f/ CSP) tiež procesným postupom odvolacieho súdu, ktorý v rozpore s ustanovením § 219 ods. 3 CSP o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku neupovedomí elektronickými prostriedkami procesnú stranu, ktorá o také doručovanie požiadala.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/254/2018 1515209214 14. marca 2019 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2019:1515209214.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletých 1/ W. W., 2/ Z. W. a 3/ B. W., zastúpených opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom v Bratislave, Vazovova č. 7/A, deti matky Ing. G. V. bývajúcej v N., zastúpenej spol
Právna veta: I keď úprava rozhodovania o neodkladných (skôr predbežných) opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a súčasťou takejto špecifickej úpravy je tiež jej založenie i na momente prekvapenia (tým, že tomu, voči komu návrh na neodkladné opatrenie smeruje, sa návrh a ďalšie podania doručujú až s rozhodnutím vyhovujúcim návrhu), toto platí len v štádiu konania pred súdom prvej inštancie a aj pred odvolacím súdom len vtedy, ak súd prvej inštancie návrh zamietol alebo ho odmietol (v tejto súv. por. § 331 ods. 1 C.s.p.), v tejto veci (kde už súd prvej in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/101/2018 1316212839 30. mája 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:1316212839.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletých R. A., nar. XX. marca XXXX a X. A., nar. XX. júna XXXX., zastúpených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom v Bratislave, Vazovova7/A ako opatrovníkom a medzičasom plnoletej Y. A.,
Kľúčové slová: určovacia žalobanaliehavý právny záujem
Právna veta: Súdna prax do 30. júna 2016 považovala za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. aj žalobu o určenie (spolu)vlastníckeho práva. Právny záujem, ktorý bol podmienkou procesnej prípustnosti takejto žaloby, musel byť naliehavý. Pri skúmaní existencie tohto záujmu išlo o posúdenie procesnej otázky, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany žalobcovho práva. Najvyšší súd do uvedeného dňa vo svojich rozhodnutiach neraz konštatoval, že nedostatok naliehavého právneho záujmu „predstavuje samostatný a prvoradý dôvod, pre ktorý určovacia žaloba nemôže obstáť a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcov 1a/ M. Š., bývajúcej v L. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ J. L. , bývajúcej v L. , 2/ E. J., bývajúcej v L. , 3/ B. G. , bývajúcej v B. , 4/ Slovenskej republike , za ktorú koná Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skutec kého č. 22, IČO: 003328, 5/ MUDr. M. K. , bývajúcemu v A.Ž. 6/ M. K. , bývajúcemu vo V. , 7/ Mgr. B. K
Právna veta: Ak je vystaviteľom zmenky spotrebiteľ, je možné túto skúmať až po úroveň dohody o vyplňovacom práve, aplikujúc právnu úpravu platnú a účinnú v čase, kedy bola zmenka vystavená. III. Aj v prípade, že nie sú podané kauzálne námietky vystaviteľom zmenky (bez ohľadu na to, či je spotrebiteľom), ktorý je na strane žalovaného, je možné preskúmať a podľa okolností prípadu posúdiť nárok na uplatnený zmluvný úrok ako nárok uplatnený v rozpore s dobrými mravmi, ak výška uplatneného nároku podľa úvahy súdu takýto exces dosahuje. Na základe uvedeného dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3212201352 Dátum vydania rozhodnutia: 30. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3212201352.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnom konaní oprávnenej RECLAIM, a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská 2/A, IČO: 46 076 760, zastúpenej Mgr. Martinom B abčaníkom, advokátom so sídlom v Miloslavove, Alžbetin Dvor 1348, proti povinnej P. D., bývajúcej v C.,
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty
Právna veta: Predpokladom pre odpustenie zmeškania lehoty bolo, že: a/ dôvod, pre ktorý účastník zmeškal lehotu, mal za následok vylúčenie účastníka konania z úkonu, b/ ide o ospravedlniteľný dôvod zmeškania, c/ ten, kto zmeškal lehotu, podal návrh na jej odpustenie do 15 dní po odpadnutí prekážky, d/ v lehote 15 dní po odpadnutí prekážky bol podaný (pripojený) aj zmeškaný úkon.Nevyhnutným predpokladom odpustenia zmeškania lehoty v zmysle uvedeného ustanovenia bolo podanie návrhu, ktorým sa ten, kto zmeškal lehotu, domáhal, aby mu súd odpustil zmeškanie lehoty. Kogentnosť ustanovenia § 58 ods. 1 O.s. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7213215759 Dátum vydania rozhodnutia: 13. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7213215759.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. K., bývajúcej v E., zastúpenej JUDr. Rastislavom Cestickým, advokátom so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 27, proti žalovaným 1/ Okresnému súdu Košice II, so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 29, 2/ Úradu práce, so
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku
Právna veta: Zákon č. 71/1992 Zb. v ustanovení § 4 ods. 1 taxatívne vymenúva konania, ktoré sú od súdneho poplatku vecne oslobodené a v ods. 3 a 4 vymenúva osoby, ktoré sú od súdneho poplatku osobne oslobodené. Toto vecné ako aj osobné oslobodenie vyplýva priamo zo zákona č. 71/1992 Zb. alebo iných právnych predpisov a súd o takomto zákonnom oslobodení nevydáva rozhodnutie. (Ne)priznanie individuálneho oslobodenia od súdneho poplatku podľa § 138 O.s.p. nemá vplyv na nárok účastníka na zákonné oslobodenie od súdneho poplatku (porovnaj II. US 180/2010). Z ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. vyplýva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1112203655 Dátum vydania rozhodnutia: 16. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1112203655.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne N. T., bývajúcej v H., zastúpenej Mgr. Andrejom Bartošovičom, advokátom so sídlom v Šali, Pázmáňa č. 2020/30, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č.2, o náh
Právna veta: Z ustanovenia § 5 O.s.p. vyplýva povinnosť súdu poučiť účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach. Súd je tak povinný účastníkov poučiť, aké práva im priznávajú a aké povinnosti im ukladajú procesnoprávne predpisy. Ako je potrebné procesné úkony vykonať, poprípade ako je potrebné odstrániť vady už nimi vykonaných procesných úkonov tak, aby vyvolali zamýšľané procesné účinky. Do poučovacej povinnosti však nepatrí návod, čo by mal alebo mohol účastník v danom prípade vykonať, aby dosiahol žiadaného účinku. Ak je žalobný petit presný, určitý a zrozumiteľný, nie je dôvodom k postupu podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/90/2018 5115231553 27. februára 2019 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2019:5115231553.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne C. P., trvalým pobytom v L., proti žalovaným 1/ Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky - Štátny komorný orchester Žilina, so sídlom v Žiline, Dolný Val 47, zastúpenému Advokátskou kanceláriou JUDr. Ing. Martin
Právna veta: Umožnenie sa protistrane, proti ktorej návrh na nariadenie neodkladného opatrenia smeruje, sa k tomuto návrhu vyjadriť, realizuje výlučne odvolací súd. Protistrane sa doručuje pôvodný návrh a odvolanie navrhovateľa, ku ktorým má možnosť vyjadriť sa. Z povahy veci vyplýva, že spolu s týmito podaniami zašle odvolací súd protistrane aj zamietavé uznesenie súdu prvej inštancie; nejde však o štandardné doručovanie, keďže toto uznesenie sa protistrane v zmysle § 331 ods. 1 C.s.p. nedoručuje. Právo vyjadriť sa priznáva Civilný sporový poriadok iba protistrane navrhovateľa, nevzťahuje sa na iné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/159/2019 1519201502 25. septembra 2019 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2019:1519201502.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletú Y. G., narodenú XX. U. XXXX, bývajúcej u rodičov a zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, dieťa rodičov matky M. I., a otca G. G., oboch bývajúcich
MENU