Nájdené rozsudky pre výraz: procesné oprávnenie účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 48

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
112 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Oprávnenie účastníka správneho konania podľa § 23 ods. 1, § 33 ods. 2 Správneho poriadku na nazeranie do spisov a podkladov je v pomere špeciality k všeobecnému právu na prístup k informáciám podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a právne konzumuje jeho všeobecné právo na poskytnutie informácií. Právo účastníka správneho konania na oboznámenie sa podkladmi rozhodnutia je širšie a za podmienok ustanovených správnym poriadkom zahŕňa prístup k všetkým podkladom správneho rozhodnutia, ktoré správny orgán použil na rozhodnutie. Odopretie tohto práva účas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Szd 7/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu F., so sídlom V., proti žalovanému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 5, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia predsedu žalovaného č. ZS 503/00011/2007/R zo dňa
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby
Právna veta: Späťvzatie žaloby je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie návrhu na preskúmanie neprávoplatného rozhodnutia odporcu vziať ďalším úkonom - odvolaním späť. Dispozícia s návrhom patrí medzi základné procesné oprávnenia účastníka konania. Späťvzatím navrhovateľ prejavuje vôľu voči súdu, aby sa o jeho návrhu nekonalo a nerozhodovalo. Procesným dôsledkom späťvzatia žaloby je zastavenie konania. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2015200228 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2015200228.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: D., bytom Y. XXX/XX, F. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augus ta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX 0, o odvolaní navrhovateľa proti
Právna veta: I keď úprava rozhodovania o neodkladných (skôr predbežných) opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a súčasťou takejto špecifickej úpravy je tiež jej založenie i na momente prekvapenia (tým, že tomu, voči komu návrh na neodkladné opatrenie smeruje, sa návrh a ďalšie podania doručujú až s rozhodnutím vyhovujúcim návrhu), toto platí len v štádiu konania pred súdom prvej inštancie a aj pred odvolacím súdom len vtedy, ak súd prvej inštancie návrh zamietol alebo ho odmietol (v tejto súv. por. § 331 ods. 1 C.s.p.), v tejto veci (kde už súd prvej in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/101/2018 1316212839 30. mája 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:1316212839.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletých R. A., nar. XX. marca XXXX a X. A., nar. XX. júna XXXX., zastúpených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom v Bratislave, Vazovova7/A ako opatrovníkom a medzičasom plnoletej Y. A.,
Právna veta: Za zmenu žaloby treba považovať: a) zmenu tzv. žalobnej žiadosti (petitu žaloby) b) zmenu tzv. rozhodujúcich skutkových okolností (skutkového stavu), na ktorých žaloba spočíva. Zmena žalobnej žiadosti môže spočívať v zmene buď kvalitatívnej, alebo kvantitatívnej stránky žalobnej žiadosti. Za kvalitatívnu zmenu petitu treba považovať tie situácie, keď žalobca, či už s poukazom na rovnaký (doteraz tvrdený) skutkový stav, prípadne skutkový stav zmenený a doplnený, požaduje niečo iné, než pôvodne. Za kvantitatívnu zmenu žaloby v zmysle ust. § 95 treba považovať najmä pri žalobách na plneni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Obo 96/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1/ D.D. , so sídlom S.V.M.S. , zastúpeného spoločnosťou E. , s.r.o., J.B. , IČO: X. a žalobcu 2/ H. , spol. s. r. o., L.B. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou M. , s. r. o., K.B. , IČO: X. proti žalovanému 1/ P. , a. s., G.B. , IČO: X. a žalovanému 2/ H. , a. s., G.B. , IČO: X. , obaja žalovaní zastúpení advokátom JUDr. B.M. , N. , vedľajší účastník PhD
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Dunajská Streda rozsudkom č. k. 5Cb 68/2008 – 287 zo dňa 30.10.2012 určil, že uznesenie mimoriadnej členskej schôdze P. D. v H. č. 16 z 15.3.2008, ktorým členská schôdza schválila volebný poriadok pre voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zrušila rozhodnutie predstavenstva družstva zo 17.10.2007 o vylúčení Zoltána Bodóa, schválila obnovenie členstva Z. B. v P. D. v H., schválila zmenu stanov, odvolala doterajších členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, zvolil
Právna veta: Samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia alebo na inom mieste ako zdravotníckom zariadení. Pojem samostatná zdravotnícka prax v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. vykonávaná na základe licencie L1A nie je možné bez ďalšieho stotožniť s pojmom samostatná zárobková činnosť v zmysle § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. a pojem licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s pojmom oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu pre účely sociálneho poisten ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Vs/1/2019 8017200124 30. 04. 2019 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2019:8017200124.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte správneho kolégia zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej, JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., JUDr. Jany Hatalovej, PhD., JUDr. Jany Zemkovej, PhD
Meritum o náhradu škody a iné
Najvyšší súd 3 Cdo 244 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. Š., bývajúceho v K. , t.č. Ú. , proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o náhradu škody a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 C 199 /200 9, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 23. marca 2012 sp. zn. 14 Co
Meritum o náhradu škody a iné
Najvyšší súd 3 Cdo 244/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. Š., bývajúceho v K., t.č. Ú., proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o náhradu škody a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 C 199/2009, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 23. marca 2012 sp. zn. 14 Co 73/2012, takto rozho
Meritum o vypratanie bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ž., so sídlom v B., IČO: X., vo veci Odštepného závodu S. so sídlom v B., proti žalovanému: M., s hláseným pobytom bezdomovca v N., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 24 C 107/2006, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Trenčín z 2. mája 2007 č.k. 24 C 107/2006-43, takto r o z
Meritum o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. K. , bývajúcej v P., proti žalovanému K. K. , bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. M. T. , advokátom v P., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 9 C 1274/2000, na dovo lanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 16. februára 2011 sp. zn. 1 Co 149/2010, 1 Co 150/2010, takto r o z h o d o l : Dov
MENU