Nájdené rozsudky pre výraz: procesné rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1230

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1177 dokumentov
3424 dokumentov
9 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: správne súdnictvo správca danepovaha procesného rozhodnutia
R 91/2011
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Keďže rozhodnutie o reklamácii podanej proti postupu správcu dane pri platení daní použitím nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty na kompenzáciu nedoplatku na dani z príjmov zo závislej činnosti nemá povahu rozhodnutia procesného, týkajúceho sa vedenia konania, nemôže byť vylúčené zo súdneho prieskumu v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/4/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : U. P., A., B., zastúpeného JUDr. O. K., advokátom, Advokátska kancelária so sídlom v B., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1846/06/2 zo 7.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Ako z čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, tak aj z príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pre všeobecné súdy vyplýva povinnosť postupovať rýchlo a bez prieťahov v priebehu celého súdneho konania bez ohľadu na skutočnosť, či výsledkom takéhoto postupu súdu je jeho procesné rozhodnutie alebo rozhodnutie (rozsudok) vo veci samej. 2. Povinnosť súdov konať bez zbytočných prieťahov sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na ich postup v správnom súdnictve podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte v konaní o prijatom podnete Mgr. D. K., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. J. V., bytom K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn. S 7/96 31. marca 1998 takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava III svojím postupom v konaní vedenom pod sp. zn. S 7/96 p o r u š i l základné právo M
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodnutie o trovách konania je vnútorne jednotnou procesnoprávnou otázkou, pri ktorej nemožno samostatne hovoriť na jednej strane o ustanoveniach upravujúcich náhradu trov konania podľa zásady úspechu (výsledku konania), a na druhej strane odlišných ustanoveniach v zmysle § 213 ods. 2 O.s.p. Takýto názor je aj v súlade s názormi prezentovanými v odbornej právnickej literatúre (napr. Števček/Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok – Komentár, Nakladatelství C. H. Beck, 2009, str. 635). Procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ OB. , 2/ O. , 3/ O. , všetci zastúpení JUDr. P. J., advokátom, Advokátska kancelária G. , so sídlom v T. , proti odporcom 1/ Lesy Slovenskej republiky, š.p. , so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 8, 2/ Slovenský pozemkový fond Bratislava , so sídlom v Bratislave, Búdková cesta č. 36, 3/ K. R. , bývajúcej v K. , 4/ U. , so sídlom vo V., o určenie neplatnos ti náj
Kľúčové slová: súdny poplatoknezaplatenie súdneho poplatku
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Procesné rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie resp. o spojení súvisiacich vecí na spoločné konanie sú konaniami, ktorými sa upravuje vedenie konania, proti ktorým nie je prípustné odvolanie (§ 202 ods. 3 písm. a/ OSP). Posudzovanie dôvodnosti či účelnosti takéhoto postupu je plne v kompetencii krajského súdu. Bez ohľadu na účelnosť či účelovosť takéhoto postupu je však v súvislosti s posudzovaním zákonnosti napadnutého rozhodnutia podstatné, že sadzobník súdnych poplatkov tvoriacich prílohu zák. č. 71/1992 Z. z. v pol. 10 bod 4 stanovuje poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/58/2015 Identifikačné číslo spisu: 5015200093 Dátum vydania rozhodnutia: 27.09.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5015200093.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Montservis, s.r.o, so sídlom Kragujevská 12, Žilina, IČO:
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súdna prax sa ustálila v názore, že procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia. V tejto súvislosti dovolací súd dáva do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. júla 2013 sp. zn. 3 Cdo 120/2013, ktoré bolo prijaté občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 10. decembra 2013 na uverejnenie v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Následne bolo uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 9/2014 pod č. 134 a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky K. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou v Žiline, Na Priekope 174/13, proti odporkyni U. ., so sídlom v B. Advokátskou kanceláriou Právny dom – advokáti , s. r. o., so sídlom v Banskej Bystrici, Kynceľová 77, o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 13 C 199/2 010, o mimoriadnom dovolaní generáln
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z hľadiska svojej právnej povahy ako mimoriadny prostriedok má charakter dozorového opravného prostriedku. Preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní sa môže vzťahovať na všetky druhy rozhodnutí vydaných v správnom konaní vrátane rozhodnutí vydaných v rámci uplatnenia mimoriadnych opravných prostriedkov (napr. obnova konania, protest prokurátora a pod.). Predmetom preskúmania rozhodnutia môžu byť nielen rozhodnutia vo veci, ale aj procesné rozhodnutia, a to spravidla tie, proti ktorým správny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Tie, proti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/13/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Obec O. V., zastúpeného advokátom JUDr. M. V., Advokátska kancelária so sídlom
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie o námietke zaujatosti je svojou povahou procesným (čiastkovým) rozhodnutím vydaným v priebehu súdneho konania, po vydaní ktorého bude súdne konanie vo veci samej pokračovať; je rozhodnutím nevyhnutným pre samotné rozhodnutie vo veci samej, (zloženie príslušného senátu alebo pléna súdu s nadväznosťou na 48 ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky). Iná situácia je v prípade rozhodnutí vo veci samej, t.j. konečných rozhodnutí súdu v danej veci (či už meritórnych alebo procesných rozhodnutí, ktorými sa konanie pred súdom končí). S prihliadnutím na skutočnosť, že poje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu Mgr. M. P., bytom v K., zastúpeného advokátkou JUDr. E. K., AK so sídlom v B., proti žalovanému Ústavný súd Slovenskej republiky, so sídlom v Košiciach, Hlavná č. 110, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. Spr 731/08
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu daňová exekučná výzva je takým procesným rozhodnutím, ktorým sa upravuje len vedenie exekučného konania a nie je základným rozhodnutím pre daňové exekučné konanie. Exekučným titulom a podkladom na vydanie exekučnej výzvy sú právoplatné a vykonateľné platobné výmery alebo iné rozhodnutia, ktorým sa vyrubuje daň, penále a ktoré sa následne, po vzniku daňového nedoplatku, stávajú základom pre daňové exekučné konanie. Daňová exekučná výzva je rozhodnutie, ktorým správca dane vyzve daňového dlžníka (žalobcu) na úhradu daňového nedoplatku. Z uvedených dôvodov má teda ex ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/80/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. V., P., zastúpený advokátkou: JUDr. J. F., Š., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/9606-65349/2005/999609-r zo dňa 13.10.2005 a o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k. 4S/24/2005-62 zo dňa 05.09.2007, takto r o z h
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňová exekučná výzva je podľa názoru krajského súdu procesným rozhodnutím, ktorým sa upravuje len vedenie exekučného konania a nie je základným rozhodnutím pre daňové exekučné konania. Exekučným titulom a podkladom na vydanie exekučnej výzvy sú právoplatné a vykonateľné platobné výmery alebo iné rozhodnutia, ktorými sa vyrubuje daň, penále, a ktoré sa následne, po vzniku daňového nedoplatku, stávajú základom pre daňové exekučné konanie. Daňová exekučná výzva je rozhodnutie, ktorým správca dane vyzve daňového dlžníka ( žalobcu ) na úhradu daňového nedoplatku. Z uvedených dôvodov má teda exekuč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I. V. , zastúpený advokátom JUDr. M. B. , proti žalovanému: Daňov é riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnuti a žalovaného č. I/226/15308 -97114/2008/995312 -r zo dňa 17. decembra 2008 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 20S/10/2009 -84 zo dňa 2.septembra 2009 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V spore o určenie popretej pohľadávky môže dovolací súd vyhovieť návrhu na zmenu žalobcu z dôvodu postúpenia popretej pohľadávky len vtedy, ak okrem podmienok uvedených v ustanovení § 80 C. s. p. sú splnené tiež osobitné podmienky v zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 a 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/91/2019 6116207215 10. decembra 2020 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:6116207215.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, proti žalovanému 1/ A.. J. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XX, XXX XX L. L., zastúpenému Aequitas s.r.o., s
MENU