Nájdené rozsudky pre výraz: procesné rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1230

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1177 dokumentov
3424 dokumentov
9 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Za riadne doručenie zásielky na súd podľa ustálenej praxe všeobecných súdov, ako aj podľa interných predpisov o vedení spisovej agendy na súdoch treba považovať jej prevzatie nielen priamo príslušným sudcom, ale aj súdnou kanceláriou. 2. Ak senát všeobecného súdu zastavil konanie z procesných dôvodov, pretože účastník konania do súdom určenej lehoty nepredložil senátu pre jeho rozhodnutie požadované písomnosti napriek tomu, že tieto prevzala kancelária súdu (pred rozhodnutím senátu a zrejme včas senátu nedoručila), došlo k porušeniu čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na verejnom zasadnutí 23. septembra 1998 prerokoval podnet MUDr. L. B., bytom K., zastúpeného JUDr. I. R., advokátkou, K., podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky o porušení čl. 11 a čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd publikovanom pod č. 209/1992 Zb. a Dohovoru o uznaní rozvodov a zrušenia manželského spolužitia publikovanom pod č. 131/1976 Zb. uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nemožno spôsobom označeným v § 7 a nasl. zákona č. 64/1997 Z. z. pri súčasnom zachovaní súladu s ústavou odňať vlastníctvo k pozemkom tvoriacim záhradky ich doterajším vlastníkom len, aby sa ich vlastníkmi stali iné osoby, v dôsledku čoho Národná rada SR sa buď vôbec nezaoberala identifikáciou verejného záujmu, kvôli ktorému si postavenie nájomcov pôdy v zriadených záhradkových osadách zaslúži ochranu na úkor obmedzení vlastníkov pôdy v takýchto záhradkových osadách alebo nevedela zistiť relevantný právny záujem. Bez splnenia podmienky, aby prijatá úprava slúžila verejnému záujmu, nemožn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžr/110/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ J. H., nar. X., bytom S., 2/ S. L., nar. X., bytom G., 3/ J. L., nar. X., bytom G., 4/ I.. B. J., nar. X., bytom P., 5/ M. S., nar. X., bytom S., 6/ I. L., nar. X., bytom G., 7/ J. L., nar. X., bytom N., 8/ M. Ž., nar. X., bytom Š., 9/ I.. Z. Ž., nar. X., b
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Odvolací súd nad rámec podaného odvolania uvádza, (§ 212 ods. 3 O. s. p. v spojení s 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.), keďže žalobca v odvolaní v tejto súvislosti neuviedol žiadne námietky, až po uplynutí lehoty na odvolanie opätovne poukázal na dôvod nezákonnosti daňovej kontroly, výkon zamestnancami iného správcu dane ako miestne príslušného/, že krajský súd sa pri preskúmavaní napadnutých rozhodnutí nezaoberal námietkami týkajúcimi sa procesných rozhodnutí vydaných v priebehu daňovej kontroly, pretože ustálil, že tieto rozhodnutia vzhľadom na svoj procesný charakter nemôžu byť predmet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/29/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I. G., S., N. Š. X., Z., IČO: X., zast. Mgr. J. K., S. X., B. B., zamestnancom žalobcu, proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo slovenskej republiky, Nová ulica 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. I/221/17431-99522/2008/990
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Pre úplnosť veci Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že v danom prípade je predmetom preskúmania rozhodnutie žalovaného o námietke proti postupu zamestnanca správcu dane pri výkone daňovej kontroly, teda procesné rozhodnutie týkajúce sa vedenia konania, ktoré je v zmysle § 248 písm. a/ OSP zo súdneho prieskumu vylúčené. Táto skutočnosť je dôvodom pre zastavenie konania, aj v prípade, keby žalobkyňa splnila podmienku zastúpenia (§ 250a OSP).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/14/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti I., a. s., so sídlom v K., proti žalovanému Daňovému úradu Košice IV, Južná trieda 8, 040 01 Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 698/320/85745/2009/Guba zo dňa 19. novembra 2009, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajs
Kľúčové slová: procesné rozhodnutiesprávny orgán vylúčenie zo súdneho prieskumu
R 95/1994
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu, ktorým je zrušené iba prvostupňové rozhodnutie a vec je vrátená na nové konanie a rozhodnutie z dôvodov nedostatočne zisteného skutočného stavu veci, nemení nič na subjektívnych právach účastníkov správneho konania, je iba procesným rozhodnutím, a preto v zmysle ustanovenia § 248 ods. 2 písm. e) O.s.p., nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 27. 9.1993 žiadala žalobkyňa preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného č. j. ÚR 487/93 zo dňa 24. 8. 1993, ktorým zrušil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Bratislava II č. j. OÚŽP - 936/93/Bel-38 zo dňa 1. 6. 1993 a vec mu vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Týmto rozhodnutím Obvodný úrad životného prostredia Bratislava II zamietol návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu na parcele č. 10911 v katastrálnom území Nivy podaný Ing. D. T.,
Merito veci Zastavenie konania
Kľúčové slová: zastavenie konania o návrhu na vkladprocesné rozhodnutiesprávny orgán
R 85/2004
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie o zastavení správneho konania - je síce svojím charakterom procesným rozhodnutím, netýka sa však vedenia konania, ale ukončuje konanie bez meritórneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie podľa § 250d ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že rozhodnutie správneho orgánu o zastavení konania, ktoré je napadnuté žalobou, je rozhodnutím procesným, zasiahlo len do procesných práv žalobcov, a je vylúčené z preskúmavacej súdnej právomoci podľa § 248 písm. a) O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podali odvolanie žalobcovia a navrhli ho zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietli, že napadnuté rozhodnutia nie sú rozhodnutiami predbežnej povahy
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Je nepochybné, že zastavujúce rozhodnutie správneho orgánu nie je meritórnym rozhodnutím vo veci, ktorým by došlo k zmene subjektívnych práv žalobkyne v porovnaní so stavom pred začatím predmetného správneho konania (odhliadnuc od objektívnych právnych skutočností ako je plynutie času, resp. zmeny právnej úpravy), žalobkyňa teda nebola týmto rozhodnutím a ani postupom správneho orgánu pri jeho vydaní ukrátená na svojich právach.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžo 35/2008 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobkyne: MUDr. M., bytom K., právne zastúpenej JUDr. I., advokátom v B., proti žalovanému: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. X. zo dňa 2.1.2007, o odvolaní
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vzhľadom na to, že daňová exekučná výzva spôsobuje aj hmotnoprávne následky, nemá výlučne len charakter procesného rozhodnutia. Daňovou exekučnou výzvou sa totiž povinnému subjektu ukladá tiež zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť výkon daňovej exekúcie, a upozornenie, že daňový dlžník je povinný umožniť správcovi dane vykonať súpis hnuteľného majetku. Teda nielenže zakladá určitý vzťah medzi povinným a správcom dane, ale fakticky mení aj rozsah práv povinného k určitým zložkám jeho majetku. Obmedzenie dispozičného práva povinného subjektu nakladať so svojím majetkom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/66/2016 Identifikačné číslo spisu: 4015201166 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4015201166.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: FENESTRA Sk, spol. s.r.o., so sídlom Priemyselná 17, Zlaté Moravce,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V danej veci nebol dôvod pre zastavenie správneho konania (t. j. procesné rozhodnutie), pretože ustanovenie § 30 ods. 1, písm. g/ Správneho poriadku predpokladá situáciu, keď o totožnej veci, ktorá je pred správnym orgánom, už rozhoduje súd, ktorá skutočnosť v danom prípade nenastala. Správny orgán postupoval podľa nepríslušného ustanovenia, keď o návrhu (žiadosti) žalobcu rozhodoval. Správny orgán mal vychádzať z návrhu žalobcu, ktorý sa domáhal odstránenia tvrdenej chyby v katastrálneho operáte a teda mal posúdiť, či sa takáto chyba (špecifikovaná v § 59 ods. 1 katastrálneho zákona ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 85/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belku a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: P., a.s. N. , zastúpeného advokátom JUDr. J. B., Advokátska kancelária N., F
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Predbežn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžf/14/2015 Identifikačné číslo spisu: 2014200225 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2014200225.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, 071 01
MENU