Nájdené rozsudky pre výraz: procesné rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1264

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1198 dokumentov
3473 dokumentov
9 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Zastavenie konania
Kľúčové slová: zastavenie konania o návrhu na vkladprocesné rozhodnutiesprávny orgán
R 85/2004
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie o zastavení správneho konania - je síce svojím charakterom procesným rozhodnutím, netýka sa však vedenia konania, ale ukončuje konanie bez meritórneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie podľa § 250d ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že rozhodnutie správneho orgánu o zastavení konania, ktoré je napadnuté žalobou, je rozhodnutím procesným, zasiahlo len do procesných práv žalobcov, a je vylúčené z preskúmavacej súdnej právomoci podľa § 248 písm. a) O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podali odvolanie žalobcovia a navrhli ho zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietli, že napadnuté rozhodnutia nie sú rozhodnutiami predbežnej povahy
Kľúčové slová: procesné rozhodnutiesprávny orgán vylúčenie zo súdneho prieskumu
R 95/1994
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu, ktorým je zrušené iba prvostupňové rozhodnutie a vec je vrátená na nové konanie a rozhodnutie z dôvodov nedostatočne zisteného skutočného stavu veci, nemení nič na subjektívnych právach účastníkov správneho konania, je iba procesným rozhodnutím, a preto v zmysle ustanovenia § 248 ods. 2 písm. e) O.s.p., nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 27. 9.1993 žiadala žalobkyňa preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného č. j. ÚR 487/93 zo dňa 24. 8. 1993, ktorým zrušil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Bratislava II č. j. OÚŽP - 936/93/Bel-38 zo dňa 1. 6. 1993 a vec mu vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Týmto rozhodnutím Obvodný úrad životného prostredia Bratislava II zamietol návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu na parcele č. 10911 v katastrálnom území Nivy podaný Ing. D. T.,
Kľúčové slová: správne súdnictvo správca danepovaha procesného rozhodnutia
R 91/2011
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Keďže rozhodnutie o reklamácii podanej proti postupu správcu dane pri platení daní použitím nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty na kompenzáciu nedoplatku na dani z príjmov zo závislej činnosti nemá povahu rozhodnutia procesného, týkajúceho sa vedenia konania, nemôže byť vylúčené zo súdneho prieskumu v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/4/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : U. P., A., B., zastúpeného JUDr. O. K., advokátom, Advokátska kancelária so sídlom v B., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1846/06/2 zo 7.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie, ktorým odvolací orgán zrušil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa nezakladá, nemení ani nezrušuje konkrétne práva alebo povinnosti fyzickej alebo právnickej osoby, preto nemôže byť predmetom súdneho preskúmania podľa V. časti O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. B., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Žilina, J.M. Hurbana č. 16, Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2008/00131 zo dňa 4. marca 2008, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 21S/50/2008-36 zo dňa 10. marca 2009, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republ
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 63 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie podľa osobitných predpisov, sa použije na kompenzáciu daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní toho istého daňového subjektu. Ak sa nadmerný odpočet alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie, nevyužije na kompenzáciu daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní toho istého daňového subjektu alebo sa použije čiastočne, použije sa pred jeho vrátením na kompenzáciu jeho daňových nedoplatkov na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/29/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu T., a. s., B., IČO X., zastúpeného JUDr. M., advokátom, M., proti žalovanému Daňovému úradu Martin, Jesenského 23, Martin, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 666/231/87614/09/Sop z 10. novembra 2009, na odvolanie žalobcu proti uzneseni
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účastníkom správneho konania o uložení sankcie právnickej osobe nie je jej akcionár, lebo pri skúmaní zákonnosti rozhodnutia o sankcii, uloženej právnickej osobe, sa nekoná o jeho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach a akcionár nie je ani osobou, ktorá by mohla byť týmto rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach priamo dotknutá [§ 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov].

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/47/2011 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: HICEE B.V., Van Nelleweg 1207, 3044 BC Rotterdam, Holandsko, zapísaného v obchodnej komore Kamer van Koophandel Rotterdam pod reg. číslom 321 16556, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Škubla @ Partneri s.r.o., so sídlom Bratislava, Einsteinova ul. č. 25, Digital Park II
Merito veci Trovy konania
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Postup odvolacieho súdu podľa § 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku neprichádza do úvahy pri rozhodovaní o trovách konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou T. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej S. K. , naposledy bývajúcej vo V. , zastúpenej opatrovníkom JUDr. O. K. , vyšším súdnym úradníkom Krajského súdu v Nitre , o zaplatenie 1 622,29 € s príslušenst vom , za účasti vedľajšieho účastníka Združenia na ochranu občana spotrebiteľa H ., so síd
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: 1. Inštitút obnovy správneho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom pre účely, ak nové skutočnosti a dôkazy privodia (môžu privodiť) skutkovú zmenu v konaní. 2. Ak došlo k zmene právneho posúdenia veci, táto skutočnosť nie je dôvod na zmenu správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/70/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu I. E., bytom v K., zastúpený advokátom JUDr. D., so sídlom v B., proti žalovanému: Colné
R 32/2021
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak okresný súd koná ako súd správny (§ 2 ods. 1, § 6 a § 12 Správneho súdneho poriadku), je jeho konanie jednoinštančné (§ 29 Správneho súdneho poriadku) a podľa Správneho súdneho poriadku voči jeho rozhodnutiu nie je prípustný mimoriadny opravný prostriedok vo forme kasačnej sťažnosti. Ak napriek tomu okresný súd poučí účastníka konania o možnosti podať kasačnú sťažnosť, takéto poučenie je právne irelevantné a kasačný súd ju odmietne.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Asan/27/2019 Identifikačné číslo spisu: 1119201866 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1119201866.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): V. A., nar
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Rozhodnutie o tom, či došlo počas konkurzného konania k zmene účastníka konkurzného konania zo zmluvy alebo zo zákona alebo k ustanoveniu nového správcu konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, prináleží konkurznému súdu, pričom rozhodnutia, opatrenia alebo postupy konkurzného súdu v priebehu konkurzného konania nie je možné nahrádzať v inom súdnom konaní určovacím návrhom podľa ust. § 80 písm. c) O. s. p. resp. iným návrhom uplatneným podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 9Cbi/30/2010-141 z 10.novembra 2011 návrh zamietol a odporcom v 1. a 2. rade nepriznal náhradu trov konania. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ sa návrhom na začatie konania podaným na Krajskom súde v Bratislave dňa 16. júla 2010 domáhal, aby súd určil, že účastníkom konania sú pôvodný veriteľ V. ú. b., a. s., B., M. N. 1, IČO: XX a pôvodný veriteľ S. s., a. s., B., namiesto odporcu v 1/ rade a že správcom konkurznej podstaty je pôvodn
MENU