Nájdené rozsudky pre výraz: procesný úkon navrhovateľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

45 dokumentov
569 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívny procesný úkon navrhovateľa, z obsahu ktorého jednoznačne vyplýva, že na prejednaní svojho návrhu celkom alebo v určenej časti nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu (časti jeho návrhu) nebude súdom meritórne rozhodnuté (por. § 96 ods. 1 O.s.p.). Pretože späťvzatie návrhu môže byť v rozpore s oprávnenými záujmami žalovaného (v sporovom konaní) alebo iných účastníkov konania (v nesporovom konaní alebo konaní podľa piatej časti O.s.p. vo veciach, o ktorých bolo rozhodnuté iným orgánom) na dokončenie konania meritórnym rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Bc. H. , bývajúcej vo Z. zastúpená JUDr. Jánom Zdútom -Šťastným, advokátom vo Zvolene, Dukelských hrdinov č. 34, proti žalovaným 1/ Mestu Zvolen , Nám. Slobody č. 22, zastúpené JUDr. Jozefom Brázdilom, advokátom vo Zvolene, Trhová č. 1, 2/ SLIAČAN SK, s.r.o. , so sídlom vo Zvolene, Strážska cesta č. 7892, zastúp ený Mgr. Marošom Uhaľom, advokátom vo Zvolene, Námestie SNP č. 6
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym procesným úkonom navrhovateľa, z ktorého obsahu jednoznačne vyplýva prejav navrhovateľa, že na prejednaní svojho návrhu celkom, prípadne v presne vymedzenej časti, nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu nebude v tomto rozsahu súdom meritórne rozhodnuté. Musí však ísť o procesný úkon navrhovateľa, ktorý je jednoznačný a neurčitosť alebo nezrozumiteľnosť prejavu vôle, ak sa súdu nepodarí odstrániť, nemôže takýto úkon vyvolať zamýšľané účinky a súd k nemu nemôže prihliadať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ob do/3/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. , s. r. o., P. , IČO: X. , zastúpený Advokátskou kanceláriou L. , s. r. o., so sídlom R. , IČO: X. , proti žalovanému: JUDr. J. G. , E. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Š., s. r. o., J., IČO: X. , o zaplatenie 230 232,45 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn.: 9Cb/198/2014, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajské
Právna veta: V zmysle § 208 O.s.p. platí, že ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie dosiaľ nie je právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví. Späťvzatie návrhu na začatie konania je procesný úkon navrhovateľa, z obsahu ktorého jednoznačne vyplýva, že na prejednaní svojho návrhu celkom alebo v určenej časti nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu (časti jeho náv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. K. L. , bý vajúcej v L. , zastúpenej Mgr. Ing. Ronaldom Kočišákom, advokátom so sídlom v N., proti odporcovi J. L. , bývajúcemu v L. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou JUDr. L. J. , s.r.o. , so sídlom v R., o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej L. L. , nar. X. , bývajúcej u matky a zastúpenej kolíznym opa trovníkom Úradom pr
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania je procesný úkon navrhovateľa (žalobcu), z obsahu ktorého jednoznačne vyplýva, že na prejednaní svojho návrhu celkom alebo v určenej časti nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu (časti jeho návrhu) nebude súdom meritórne rozhodnuté. Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd 1. stupňa, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu 1. stupňa a konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ A. Č. , bytom K. , 2/ O. R. , bytom S., obaja zast úpení JUDr. Patríciou Bednářovou, advokátkou so sídlom Internátna 18, 0 10 08 Žilina , proti žalovanému: Okresnému úrad u v Bratislave – odbor výstavby a bytovej politiky , Lamačská cesta 8, 854 14 Bratislava 45 , za účasti účastníka správneho konania St avoinvesta GROUP, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislav a, zast úpen
Právna veta: 1. Obvinený z trestného činu má právo obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu podľa vlastnej voľby alebo s pomocou ustanoveného obhajcu. Ide o rovnocenné uplatnenie práva na obhajobu, preto nemožno považovať právo na obhajobu za porušené v prípade, že ho za obvineného uplatňoval obhajca, ktorého si sám zvolil, alebo ustanovený obhajca (v prípade, že obvinený v danom štádiu trestného konania vôbec nemá zvoleného obhajcu, ktorý sa môže preukázať jeho splnomocnením). Počas trvania dôvodov nutnej obhajoby ustanovený obhajca predstavuje rovnocennú záruku možnosti účinnej ochrany základného prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 12. septembra 2000 predbežne prerokoval podnet A. D., bytom K. am R. (Spolková republika Nemecko), toho času vo výkone trestu odňatia slobody v Nápravnovýchovnom ústave Ružomberok, vo veci porušenia jeho základných práv priznaných čl. 47 ods. 2 a 3, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky postupom a právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 22. decembra 1998 v trestnej veci, sp. zn. 6
Právna veta: 1. Cas na konanie bez zbytočných prieťahov nie je možné presne ohraničiť. Neexistuje časová hranica, uplynutím ktorej postup štátneho orgánu môže mať povahu zbytočných prieťahov v konaní. Rýchlosť a účinnosť konania je podmienená objektívne charakterom prejednávanej veci. Dĺžka konania môže poukazovať nielen na zbytočné prieťahy v konaní, ale aj na zložitosť veci. Preto je dôležité rozlíšiť konanie pomalé a neúčinné, to znamená konanie so zbytočnými prieťahmi a konanie, ktoré trvá dlho z dôvodu zložitosti prejednávanej veci. Základnými kritériami pre hodnotenie veci ako zložitej je skutkový st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí konanom 19. marca 1998 v konaní o prijatom podnete J. B., bytom v K., zastúpeného JUDr. M. R., advokátom, K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 399/93 takto r o z h o d o l : Okresný súd Koši
Meritum o určenie právnej neúčinnosti kúpnej zmluvy
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ M. a 2/ D., oboch bývajúcich v N., proti odporcovi J., s.r.o. so sídlom v B., zastúpenému JUDr. R., advokátom so sídlom v T., o určenie právnej neúčinnosti kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 12 C 280/2003, o dovolaní odporc
Meritum určenie vlastníckeho práva a hraničnej čiary
Najvyšší súd 5 Cdo 144/2 010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J.S. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. Š.K. , advokátom so sídlom v S., proti žalovaným 1/ O.S. , bývajúcemu v D. , 2/ J.S. , bývajúcej v D. , 3J.S. , bývajúcemu v S., žalovaní 1/ až 3/ zastúpení JUDr. M.O. , advokátom so sídlom v S., o určenie vlastníckeho práva a hraničnej čiary, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 6 C 1553/1992, na dovolani
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Topoľčany 9P/14/2016 4616200267 26. 01. 2016 JUDr. Helena Dudzíková ECLI:SK:OSTO:2016:4616200267.1 Uznesenie Okresný súd Topoľčany samosudkyňou JUDr. Helenou Dudzíkovou vo veci starostlivosti súdu o maloletú Q. T., nar. XX.XX.XXXX , bytom u rodičov, zastúpenú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Topoľčany, odborom sociálnych vecí a rodiny, ako kolíznym opatrovníko
MENU