Nájdené rozsudky pre výraz: projektová dokumentácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 765

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

158 dokumentov
3176 dokumentov
21 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je si potrebné uvedomiť, že v prípade požiadavky účastníka stavebného konania o vyhotovenie kópie celej projektovej dokumnetácie dochádza k stretu dvoch oprávnených záujmov, resp. verejných práv, a to jednak práva na autorskoprávnu ochranu diela- projektovej dokumentácie na jednej strane a práva účastníka konania oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia, resp. práva na prístup k administratívnemu spisu v zmysle § 23 Správneho poriadku na strane druhej. V rámci povinnosti vyplývajúcej správnemu orgánu z ustanovenia § 23 ods. 1 Správneho poriadku a súčasne jeho povinnosti dbať o dodržiavanie ochran ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžk/26/2019 5018200074 10. 09. 2020 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2020:5018200074.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: D.. L. A., Z.. XX.XX.XXXX, Z. X. Č.. XXXX, A. Z. F., právne zas
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že územnoplánovaciu dokumentáciu obce (regiónu) a jej záväzné časti schvaľuje obec (samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením (§ 27 stavebného zákona). Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade (§ 28 ods. 3 stavebného zákona), čo znamená, že je každému prístupný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobc ov : 1. Mgr. J. B. , bytom Š. , 2 . R. B. , bytom Š. , 3. J. B. , bytom J., 4. J. Č. , bytom Š. , 5. E. Č. , bytom Š. , 6. MUDr. J. H. bytom Š. , 7. B. K. , bytom Š. , 8. M. K. , bytom Š. , 9 . Doc. PhDr. I. K. , CSc., bytom W. , 10 . Ing. A. L. , bytom Š. , 11 . E. L. , bytom Š. , 12. I. M. , bytom J., 13 . E. M. Š. 14 . D. N. Š. , 15 . B. O. bytom Š. , 16 . A. P. , bytom J., 17
Právna veta: V zmysle § 32 ods.10 zák.č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov krajský pamiatkový úrad vydá osobitné záväzné stanovisko o každej prípravnej dokumentácii a o každej projektovej dokumentácii obnovy a projektovej dokumentácii úpravy nehnuteľnosti alebo stavby na nehnuteľnosti v pamiatkovom území a v ochrannom pásme. Na základe uvedeného možno konštatovať, že v posudzovanej veci boli splnené zákonné podmienky pre postup stavebného úradu podľa § 140b ods.1 stavebného zákona, pretože stanovisko krajského pamiatkového úradu k projektovej dokumentácii je záväzné. Aj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/203 /2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobc ov : 1./ A. V. , bytom v K. , P. X. , 2./ S. V. , bytom tamtiež , obaja zastúpení M gr . R. V. , advokátom so sídlom v Š., D. X. , proti žalovanému : Krajsk ý stavebný úrad v Prešove, Námes
Právna veta: Podľa ust. § 104 ods. 2 Stavebného zákona, stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby). Z vyššie citovaného ustanovenia vyplýva, že je možné ho aplikovať v prípade, že nie sú zachované doklady, z ktorých by bolo možné zistiť účel, pre ktorý bola stavba povolená, resp. že stavba je u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/8/2018 1015201936 18. 06. 2020 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2020:1015201936.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu v 1. rade: O. C., W. R. X, XXX XX D. a v 2. rade: O. C., W. R. X,
Kľúčové slová: rozhodnutie o umiestnení stavbystavba
Právna veta: Ustanovenie § 39a stavebného zákona predstavuje obsahové vymedzenie rozhodnutia o umiestnení stavby in concreto určenie stavebného pozemku, umiestnenie stavby na tomto pozemku, určenie podmienok na umiestnenie stavby, určenie požiadaviek na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/45/2019 1017202066 10. 09. 2020 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2020:1017202066.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudkýň JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľov (pôvodne žalobcov): 1/ MUDr. I.
Právna veta: Rozhodujúcim kritériom pri posúdení otázky, či územné konanie - konanie o umiestnení stavby - je spôsobilé ukrátiť žalobcov na ich ekologických, hygienických, občianskych právach a čí znížiť štandard ich bývania, je podľa názoru odvolacieho súdu charakter rozhodnutia o umiestnení stavby. Podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby (vrátane požiadaviek na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie podľa § 39 ods. 2 stavebného zákona), u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /55 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. M. F. , bytom H. , zastúpenej Mgr. S. D. , advokátkou so sídlom Š., 2/ Ing. M. M. , bytom Z. , 3/ I. F. , bytom L. , oboch zastúpených JUDr. M. R. I., advokátom so sídlom T., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave , so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, za účasti M S. I., spol. s r. o. , so sídlom Ž. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnu
Kľúčové slová: primeraná cenazmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka
Právna veta: Podstatnou náležitosťou obsahu zmluvy o dielo je stanovenie jej odplatnosti, nie určenie ceny diela. Povinnosť určiť pevnú cenu alebo cenu určenú aspoň odhadom je daná vtedy, keď sa takéto určenie so zreteľom na vôľu zmluvných strán stane podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo, bez ktorej by k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vyplýva to z ustanovenia § 634 ods. 1 OZ, ktoré obligatórne nepredpokladá dohodu o výške ceny. Pevnou sumou nie je možné určiť cenu diela tam, kde žiadna zo strán nemôže vopred určiť predmet plnenia (presný predmet diela). Konkrétny rozsah diela v takomto prípade sa spravidla dá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5111210767 Dátum vydania rozhodnutia: 11. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5111210767.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. O., podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Richard Fabrici, Záhradná a krajinná tvorba, s miestom pod nikania v Žiline, Smreková č. 3093/9, IČO: 37 599 259, zastúpeného JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou s
Právna veta: Ustanovenie § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie upravuje požiadavky na odstupové vzdialenosti medzi stavbami, ktoré vytvárajú medzi sebou voľný priestor. Tieto vzdialenosti sú regulatívom, ktorý zohľadňuje konkrétne podmienky výstavby vyplývajúce z požiadaviek urbanistických, architektonických, životného prostredia, hygienických, veterinárnych, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej oc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalobcu : B. C. , nar. X. , bytom K. , zastúpený : Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s.r.o., so sídlom V. Tvrdého 17, 010 01 Žilina , proti žalovanému: Okresný úrad Žilina , odbor výstavby
Právna veta: Inštitút mimo odvolacieho konania upravený v správnom poriadku predstavuje ďalší mimoriadny opravný prostriedok. Na rozdiel napr. od obnovy konania jeho účelom je odstrániť právne pochybenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvislosti s povahou tohto mimoriadneho opravného prostriedku upriamuje pozornosť na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Sž/31/2002, v ktorom sa konštatuje, že „... Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Teda správne konanie – procedúra výlučne sleduje, aby bola zaistená správna apl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej v právnej veci žalob kyne : Bc. H. M. , bytom T.Č. , právne zastúpená: JUDr. Bohuslav Majchrák , advokát, spol. s r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 2080, Čadca , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Právna veta: Zodpovednosť za omeškanie dlžníka, ako aj veriteľa, je objektívnou zodpovednosťou. Podľa § 365 Obchodného zákonníka dlžník nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže svoj záväzok plniť v dôsledku omeškania veriteľa. To znamená, že medzi omeškaním veriteľa a dlžníka musí byť vzájomná príčinná súvislosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 96/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: A. s.r.o., P.R., IČO: X. (pôvodne JUDr. V., nar. X., L.V.) proti žalovanej: JUDr. V., P.B., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S.R.D., IČO: X., zastúpenej advokátom Mgr. R., R.D., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 11
MENU