Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982037
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:31

Nájdené rozsudky pre výraz: Protest prokurátora


Približný počet výsledkov: 599 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Protest prokurátora
  • protest nájdené 6192 krát v 803 dokumentoch
  • prokurator nájdené 45335 krát v 7738 dokumentochPrávna veta: V súvislosti s touto otázkou najvyšší súd považuje za potrebné predovšetkým ozrejmiť vzťah žaloby podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku a protestu prokurátora. Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) sa konanie o proteste prokurátora a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom správny poriadok považuje za mimoriadne opravné prostriedky [spolu s obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ktoré sú v predmetnej právnej veci bez právneho významu)]. Z poh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/145/2013 1012200768 27.02.2014 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2014:1012200768.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A., podnikajúceho pod obchodným menom Kamil Plučinský, s miestom podnikania Železničná 144/32, Veľká Lomnica, IČO: 33 880 093, zastúpeného JUDr. Františkom Kočkom, advokátom, so sídlom Stropkovská 48, Košice, adresa na .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
162/2015 - Správny súdny poriadok
153/2001 - Zákon o prokuratúre
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na odstraňovanie nezákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy na odstraňovanie nesúladu medzi ustanoveniami zákona a určitým rozhodnutím. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Základným obsahom tohto vzťahu je právo prokurátora žiadať vybavenie protestu (zrušiť právoplatné rozhodnutie alebo ho nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostanými všeobecne záväznými právnymi predpismi) a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalob cu : Ing. J., bytom N. , zastúpen ý advokát om JUDr. M. , Advokátska kancelária , S., proti žalovanému : Katastrálny úrad v Bratislave , Chlumeckého č. 2, Bratislava, za účasti: Ing. J. a M. , O. , zastúpení a dvokátom JUDr. O. , Advokátska .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom ako mimoriadny opravný prostriedok je upravený v ustanovení § 70 Správneho poriadku a druhej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ako rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. Ide o návrhové konanie, ktoré je priamo závislé od dispozičného práva žalobcu podať žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu. Správne súdnictvo je založené na generálnej klauzule vyjadrenej v ustanovení článku 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v článku 36 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd; ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Sdo 6/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K. F. S., a.s., zastúpeného advokátom JUDr. M. H., , proti žalovanému Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 19.apríla 2004 sp. zn. POZ 4228 OZ 151967 II/24-2004, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.decembra 2006 sp. zn. 3 Sž 125/2004, takto rozhodol: Najvyšší súd .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa konanie o proteste prokurátora a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom považujú za mimoriadne opravné prostriedky (spolu s obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré sú v predmetnej právnej veci bez právneho významu). Ide teda o dva rovnocenné mimoriadne opravné prostriedky, ktoré môžu smerovať proti tomu istému právoplatnému rozhodnutiu vydanému správnym orgánom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sdo 7/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K.F.S., a.s., zastúpeného advokátom JUDr. M. H., proti žalovanému Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 29.júna 2004 sp. zn. POZ 37317 OZ 156957 II/41-2004, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.decembra 2006 sp. zn. 3 Sž 128/2004, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Protest prokurátora je upravený v ustanovení § 69 Správneho poriadku a v zákone č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“), konkrétne v ustanoveniach § 22 - § 27. Aj keď Správny poriadok expressis verbis neuvádza, že ide o mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam správnych orgánov, je potrebné vychádzať zo systematického zaradenia tohto inštitútu v rámci správneho poriadku a zároveň z ustanovenia § 27 ods. 1 písm. e/ zákona o prokuratúre. Protest prokurátora je jedným z prostriedkov prokurátorského dozoru, ktorý prokuráto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/219/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M. , nar . X. X. , bytom S.S., zastúpeného JUDr. Jánom Červeňanským, advokátom so sídlom v Trenčín e, Nad Te helňou 2888/26 , proti žalovanému: Okresný úrad Trenčín , Hviezdoslavova 3, Trenčín, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 30. júla 2014, č.j. U Po 1/2014 , o odvolaní .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
153/2001 - Zákon o prokuratúre
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 142/2010 Z. z. stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka možno iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky...Podľa § 11 ods. 13 citovaného zákona osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/25/2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a člen iek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : obchodná spoločnosť Heliopark 6, s.r.o., so sídlom Lomená 10, Košice 040 01, IČO : 45 361 606, právne zastúpen ého JUDr. F rantiškom Kočkom, advokátom, so sídlom A dvokátskej kancelárie, Pribinova 8, 040 01 Košice , .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
251/2012 - Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Ustanovenie § 250b ods. 5 O.s.p. upravuje aktívnu legitimáciu prokurátora na podanie žaloby proti rozhodnutiu, ktorým nebolo vyhovené protestu. Prokurátorovi je v súlade so všeobecným dispozičným princípom v občianskom súdnom konaní ponechaná možnosť podať žalobu. Nejde o právnu povinnosť takéhoto postupu, ktorá sa spája s princípom oficiality. Systematicky toto ustanovenie je v súlade a nadväzuje na ust. § 22 ods. 1, 3 zák.č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že protestom disponuje prokurátor. Je oprávnený ho podať i vziať späť. Protest prokurátora j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/ 27/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : Kamil Plučinský , Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 33 880 093, zastúpený: JUDr. František Kočka, advokát, so sídlom Stropkovská 48, 040 11 Košice , adresa pre doručovanie Pribinova 8, 040 11 Košice , proti žalovanému : Ministerstvo financií Slovenskej republiky , Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MF/ .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Pravidlá postupu týkajúce sa konania o proteste prokurátora sú upravené v § 22 až 27 zákona o prokuratúre, ale aj v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oddiele 4 štvrtej časti označenej ako „Preskúmanie rozhodnutí“, konkrétne v ustanovení § 69. Inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na nápravu nezákonných rozhodnutí a opatrení - na odstraňovanie nesúladu medzi ustanoveniami zákona a určitým rozhodnutím opatrením. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/137/2008 Slovenskej republiky BREAK_ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcu A. bytom v K., K., zastúpeného JUDr. M., advokátom, so sídlom v Ž, B., proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Žiline so sídlom v Žiline, A. Kmeťa 17, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného zn. Zo-5A/2006-Le (Pd) zo dňa 31. júla 2007 a zn.. Zo .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
153/2001 - Zákon o prokuratúre
Právna veta: Predmetom preskúmania súdom v tomto prípade však môžu byť len rozhodnutia vydané v konaní o proteste prokurátora, nie pôvodné rozhodnutia správneho orgánu, ktoré bolo protestom prokurátora napadnuté; úlohou súdu v takomto preskúmavacom konaní nie je riešiť otázku zákonnosti predchádzajúceho rozhodnutia z hľadiska ich obsahu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo /334/200 9 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne J., bytom, M. zastúpenej JUDr. Ľ. B. , advokátkou so sídlom K. , proti žalovanému Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky , Bratislava, Chlumeckého 2, za účast i vedľajšieho účastníka JUDr. I. T. , advokáta .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
153/2001 - Zákon o prokuratúre
Právna veta: Slovenská republika ako štátny subjekt je aj subjektom finančného práva, disponuje právomocami aj v oblasti finančnej činnosti, ktorá je uzákonená aj v právnych predpisoch upravujúcich finančnú kontrolu a regulujúcich finančný trh. Právomoc štátu v oblasti finančnej činnosti, spočívajúca v uskutočňovaní finančnej kontroly a regulácii finančného trhu je vyjadrením suverenity štátu v tejto oblasti. Do 1. januára 2006 Slovenská republika v rámci svojej finančnej činnosti prostredníctvom osobitného subjektu finančného práva – Úradu pre finančný trh dohliadala nad stavom kapitálového trhu, ktorý v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... možné už podať rozklad (§ 40 ods. 3). Aj právoplatné rozhodnutie mohla preskúmať rada (§ 41); proti rozhodnutiu mohol podať protest prokurátor (§ 42). Zákonnosť rozhodnutí bola preskúmateľná súdom (§ 43). Zákonom č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
747/2004 - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štátu, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... protestu prokurátora. 41. Protest prokurátora je právnym prostriedkom, ktorým vykonáva prokurátor dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. Podaním protestu prokurátora ... protestom prokurátora z hľadiska jeho obsahu. 42. Inštitút protestu prokurátora ako osobitný prostriedok slúži predovšetkým na nápravu nezákonných rozhodnutí, teda na odstraňovanie nesúladu medzi ustanoveniami zákona a určitým rozhodnutím. V konaní o proteste prokurátora .
Súvisiace predpisy:
175/1999 - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
Právna veta: V prípade, že piata časť Občianskeho súdneho poriadku má svoju špeciálnu úpravu o prerušení konania v správnom súdnictve pre prípad, že orgánmi prokuratúry dôjde k podaniu protestu prokurátora (§ 250 i ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku), a to proti rozhodnutiu, ktoré je predmetom súdneho prieskumu, neexistuje potom zákonný dôvod, aby správny súd vyhovel návrhu navrhovateľov na prerušenie súdneho konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a za situácie, ak navrhovatelia ešte len dali podnet na podanie protestu prokurátora, naviac proti inému rozhodnutiu, než tomu rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia Krajskej prokuratúry v Bratislave o opakovanom podnete navrhovateľov na podanie protestu prokurátora zo dňa 23.08.2013 a v prípade podania protestu prokurátora, až do vybavenia protestu prokurátora. V dôvodoch uviedli, že súdne konanie vedené na Krajskom súde v ... možno v súvislosti s protestom prokurátora súdne konanie prerušiť podľa § 250i ods. 4 O.s.p. a to až do vybavenia protestu prokurátora. Konanie je možné prerušiť len v tom prípade, ak sa protest prokurátora podal proti rozhodnutiu, ktoré .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Plynutie dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby proti právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu, ktoré bolo predmetom konania o mimoriadnom opravnom prostriedku podľa Správneho poriadku, sa týmto konaním neprerušuje ani nezastavuje. Po jej márnom uplynutí súd už nemá právomoc na preskúmanie jeho zákonnosti a dôvodnosti žaloby, ktorá bola proti nemu podaná.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia žalovaného, teda najneskôr 25. mája 2010. Podľa § 250i ods. 4 OSP ak rozhodnutie správneho orgánu bolo medzitým napadnuté protestom prokurátora, súd konanie o žalobe preruší až do jeho vybavenia; ak napadnuté rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené, súd konanie o žalobe .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
Právna veta: Účelom konania o dodatočnom povolení stavby je vlastne dodatočné zhojenie závažnej vady, ktorou je prvotné vedomé ignorovanie zákona zo strany stavebníka, pod podmienkou preukázania skutočnosti, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Dôkazné bremeno je na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona...Predpokladom úspešnosti stavebníka v konaní o dodatočnom povolení stavby v zmysle ustanovenia § 88a ods. 1 stavebného zákona je preukázanie skutočnosti, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom.

Úryvok z textu:
... Nová Ves č. VaŽP/1110/05 o proteste prokurátora zo dňa 18. 6.2007 preukázaná nelegálnosť stavby záhradnej chaty a preukázaná nehodnovernosť údaja v katastri. Samotné rozhodnutie starostu, ktorým vyhovel protestu prokurátora nemá žiaden vplyv na posúdenie legálnosti/nelegálnosti ... vo svojej činnosti mala vedomosť o existencii rozhodnutia Mestskej časti Košická Nová Ves č. VaŽP/1110/05 o proteste prokurátora zo dňa 18. 6.2007 o zrušení súpisného čísla stavby a mala vedomosť o neexistencii stavebného povolenia .
Súvisiace predpisy:
50/1976 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zbierka NS 2/2013
R 21/2013
Rozsudok
Kľúčové slová: zásady správneho konania, princípy dobrej správy
Právna veta: Slovenské právo je súčasťou európskeho právneho systému, preto je žiaduce, aby správne orgány ako aj súdy a prokuratúra interpretovali základné zásady správneho konania (§ 3 správneho poriadku) v súlade s princípmi dobrej správy. Pri rozhodovaní o administratívnych sankciách by mali byť rešpektované aj Rezolúcie Rady Európy a Odporúčania Výboru ministrov týkajúce sa rozhodovacej činnosti verejnej správy a ochrany práv jednotlivca, a to i napriek tomu, že nie sú súčasťou nášho právneho poriadku; ide predovšetkým o Rezolúciu Výboru ministrov č. (77) 31 o ochrane jednotlivca v súvislosti s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... OSP prokurátor môže podať žalobu do 2 mesiacov od pr ávoplatnosti rozhodnutia, ktorým nebolo vyhovené protestu prokurátora . Rozhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora nadobudlo právoplatnosť dňa 03. novembra 2009. O náhrade trov konania rozhodol krajský súd ... súd na základe žaloby prokurátora preskúmaval rozhodnutie sp rávneho orgánu o nevyhovení protestu prokurátora (ako je tomu v prípadoch žalôb účastníkov, keď protestu prokurátora vyhovené bolo), problém vyplývajúci z ustanovenia § 247 ods. 2 OSP .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že v čase rozhodovania správou katastra o návrhu na vklad vo veci č. V 3438/2003 dňa 25.7.2005, vo vkladovom konaní vedenom správou katastra pod č. V 237/2003 nebolo právoplatne rozhodnuté, správa katastra v tomto pôvodnom konaní o povolení vkladu vlastníckeho práva postupovala v rozpore s § 41ods. 2 katastrálneho zákona v spojení s § 44, v dôsledku čoho rozhodla v rozpore s § 31 ods. 1, 2, 3 katastrálneho zákona a v spojení s § 3 ods. 1, 4 Správneho poriadku“.

Úryvok z textu:
... rozhodne na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Rozhodnutie o proteste prokurátora sa doručí prokurátorovi a účastníkom konania. Proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa môžu účastníci konania odvolať (podať rozklad). Katastrálne konanie uprav ... kartografie a katastra Slovenskej republiky ako aj rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa, ktorými bolo vyhovené protestu prokurátora na zrušenie rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti), keďže krajský .
Súvisiace predpisy:
162/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Právna veta: Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podkladom pre následné uskutočnenie stavby v zjednodušenom (ohlasovacom) konaní na základe ohlásenia podaného stavebníkmi v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, len ak vo výroku rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad o tejto možnosti poučil účastníkov využijúc ustanovenie § 39a ods. 5 stavebného zákona. Účelom správnej žaloby prokurátora podľa § 35 ods. 1 písm. b), § 250b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku je ochrana zákonnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 153/2001 Z. z. ak bezprostredne nadriadený orgán, dozerajúci orgán alebo orgán uvedený v odseku 1 písm. a) nevyhovie protestu prokurátora, môže prokurátor podať na súd žalobu na preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Podľa § ... návrh na začatie konania, ak ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo protestu prokurátora a za podmienok uvedených v tomto zákone. Podľa § 249 ods. 3 OSP Prokurátor pri podaní návrhu podľa .
Súvisiace predpisy:
153/2001 - Zákon o prokuratúre
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
50/1976 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Právna veta: Najvyšší súd nesúhlasí s tvrdením žalovaného, v ktorom uvádza, že sa pre aplikáciu § 25 ods. 4 správneho poriadku nevzťahujú podmienky doručovania uvedené v § 24 ods. 2 a že sa na daní prípad nevzťahuje pre vznik fikcie doručenia ani podmienka zdržiavania sa v mieste doručenia. Pri doručovaní podľa § 25 ods. 4 Správneho poriadku sa zásielka hneď po jej príchode uloží na pošte a adresátovi sa príchod zásielky, možnosť jej prevzatia a odberná lehota oznámi na predpísanom tlačive, ktoré sa vloží do poštového priečinku (ale aj SMS správou, či e-mailovom). Platí, že ak si adresát nevyzdvihne písomn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcovho rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovaného zo dňa 10.09.2013, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora Generálnej prokuratúry S lovenskej republiky a bolo zrušené protestom napadnuté právoplatné rozhodnutie Krajského stavebného ... meritórne rozhodnuté, neprináleží súdu vyjadrovať sa k vecnej stránke roz hodnutia zrušeného na základe protestu prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Krajský súd však konštatoval, že zákon č. 153/2001 Z.z. .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Ust. § 55 zákona o prokuratúre, ktorý upravuje okruh osôb oprávnených nazerať do prokurátorského spisu, nezakladá bez ďalšieho legitímny dôvod pre nesprístupnenie informácií (listín) tvoriacich súčasť spisu. Napriek tomu, že § 55 zákona o prokuratúre predstavuje špeciálnu úpravu nahliadania do spisu, neznamená to, že je tým automaticky vylúčené použitie iných spôsobov sprístupnenia informácií podľa zákona o slobode informácií. Samotný zákon o slobode informácií nepoužíva v § 16 ods. 1 taxatívny výpočet všetkých spôsobov sprístupnenia informácií. Naopak, využíva demonštratívny výpočet, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... informácie v takom istom rozsahu ako pripúšťa osobitný zákon stanovenému okruhu osôb. Predmetom konania o proteste prokurátora bolo rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, na základe zmluvy, ... záujmu. V danom prí pade nie j e známy zákonný dôvod, ktorý by bránil sprístupneniu protestu prokurátora proti povoleniu vkladu vlastníckeho p ráva k nehnuteľnosti a rozhodnutia orgánu správy katastra o tomto .
Súvisiace predpisy:
153/2001 - Zákon o prokuratúre
211/2000 - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.