Nájdené rozsudky pre výraz: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 119

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
138 dokumentov
1 dokument
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Inšpekcia (dawn raid) vykonávaná protimonopolným úradom je postupom správneho orgánu, ktorý podlieha prieskumu zákonnosti správnym súdom v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. II. Zaznamenanie procesných úkonov o vykonanej inšpekcii (dawn raid) do administratívneho spisu je základnou požiadavkou na preskúmanie zákonnosti postupu protimonopolného úradu. III. Ak poverenie na vykonanie inšpekcie (dawn raid) predsedu protimonopolného úradu neobsahuje presnú identifikáciu právomoci, ktorú úrad realizuje a evidenčné číslo, úradnú pečiatku, trpí vadami ovplyvňujúc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Sžz 1/2011 Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členie k senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: Š. a E.V.T. , a.s. , Š., a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ ,so sídlom P., IČO: X. , právne zastúpené ho A.L. s.r.o. , so sídlom B., proti žalovanému : Protimonopolný úrad Sl
Právna veta: Z ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 495/1992 Zb. nevyplýva podmienka, aby kartelová dohoda bola uzavretá v písomnej forme, dokonca nemusí ísť ani o ústnu dohodu. O konanie nedovolené a neplatné ide aj vtedy, ak k nemu došlo inou formou vzájomného dorozumenia, spočívajúceho vo výmene vzájomných informácií o budúcej cene, resp. výške obchodného rozpätia pohonných hmôt, čo následne viedlo k stanoveniu jednotných cien účastníkov súťaže na relevantnom trhu.

Úryvok z textu:
Žalobou z 23. decembra 1993 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia z 10. novembra 1993, č. 2746/PÚSR/1993, ktorým predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako druhostupňový správny orgán nevyhovel rozkladu proti rozhodnutiu riaditeľa I. výkonného odboru Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 20/PÚSR/1993 z 25. mája 1993 o uložení pokuty 2,000 000 Sk podlá § 14 ods. 1 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 495/1992 Zb. za porušenie § 3 ods. 1 a
Právna veta: V oblasti ochrany hospodárskej súťaže existujú paralelne popri sebe dva typy právnych predpisov, ato súťažné právne normy a regulačné právne normy. Regulačné úrady chránia hospodársku súťaž ex ante, prostredníctvom regulačných opatrení nastavujú podmienky hospodárskej súťaže do budúcna.Ex ante a ex post regulátori nepôsobia alternatívne, ale vždy popri sebe.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžh/2 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, právne zastúpeného: ius aegis s. r. o., advokátska kancelária so sídlom Ferienčíkova 7, Bratislava, IČO: 36 857
Právna veta: K výraznému znižovaniu ukladaných pokút za protisúťažné konanie môže dochádzať len pri aplikácii „Programu zhovievavosti“ (Leniency Programme) vo vzťahu k subjektom, ktoré prispejú k odhaleniu protisúťažného správania podnikateľov.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200901 Dátum vydania rozhodnutia: 23. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200901.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Sone Langovej v právnej veci ža lobcu: ASBIS SK spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 33, Bratislava, právne zastúpený: Malata, Pružinský, H
Právna veta: Ak žalobca, ako subjekt zriadený príslušným ministerstvom na vykonávanie správy letísk a súčasne vykonávateľ letiskových služieb, obmedzoval podnikateľské aktivity iného subjektu tým, že vynucoval neprimerané podmienky v zmluvách, svojím konaním naplnil skutkovú podstatu zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 188/1994 Z. z..

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia predsedu Protimono- polného úradu Slovenskej republiky, ktorý na základe rozkladu žalobcu proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zmenil prvostupňové rozhodnutie z 29. januára 1999 tak, že vyslovil zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu žalobcom a uložil mu povinnosť zdržať sa zneužívania tohto dominantného postavenia, súčasne zrušil výrok prvostupňového rozhodnutia o uloženej pokute. Žalobca tvrdil, že
Právna veta: Inštitútom odkladu vykonateľnosti (sistáciou) rozhodnutia správny súd v značnom rozsahu zasahuje do účinkov právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: I., a.s., so sídlom v K. , IČO: X., zastúpeného JUDr. P. O., advokátom so sídlom v B., G. proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, so sídlom v Bratislave, Dunajská 68, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že identifikovanie (pomenovanie) praktík zneužitia dominantného postavenia je možné uskutočniť iba správnou úvahou príslušného orgánu, ktorá musí byť logická a racionálna. Ide o autoritatívne vyjadrenie úsudku kompetentnej osoby na skutkový stav . V právnom systéme musí existovať niekto, kto povie: „toto konanie podnikateľa je zneužitím dominantného postavenia“ a prvýkrát ho autoritatívne zadefinuje rozhodnutím. Právomoc protimonopolného úradu na tento úsudok je daná zákonom v ust. § 22 ods.1, písm .b) zákona č. 136/2001 Z.z. podľa ktorého „úrad vydáva rozhodnutie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a člen iek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : M. – P. M . B., príspevková organizácia , B., právne zastúpen ý JUDr. A. L. advokátkou, B., proti žalovanému : Protimonopolný úrad Slovenskej republiky , Drieňová 24 , Bratislava , v konaní o preskúmanie
Právna veta: I. Konštrukcia generálnej klauzuly, ako je zakotvená v zákone číslo 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2) vo vzťahu k jednotlivým demonštratívne vymenovaným skutkovým podstatám je nevyhnutná, pretože v súťažnom práve nikdy nemožno normatívne zakotviť úplný výpočet spôsobov, ktorými možno zneužiť moc na trhu na ujmu ostatných účastníkov trhu. II. Význam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie žalovaného v spojení s rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia zo dňa 10. decembra 2010, a to podľa § 250 j ods. 2 písm. a/, c/, d/ O.s.p., ktorými rozhodnutiami Rada v rozkladovom konaní potvrdila rozhodnutie protimonopolného úradu, ktorým úrad rozhodol, že: - konanie žalobcu v čase od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 spočívajúce v objektívne neodôvodnenom uplatňovan
Právna veta: V tejto veci je pre jej právne posúdenie rozhodujúca otázka, či ide o právne významnú skutočnosť, ak podnikateľ – súťažiteľ dotknutý kartelovou dohodou iných podnikateľov pôsobí na relevantnom trhu v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, keď vykonáva činnosť, na ktorú nemá príslušné oprávnenie – t.j. v tomto prípade vydanú potrebnú devízovú licenciu. Na strane jednej aj osoby, ktoré majú zakázané podnikať alebo ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie (napríklad nemajú potrebnú licenciu Národnej banky Slovenska), je v súlade s citovaným ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z.z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžh/4/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: S. S., a.s., T. B, IČO: X. , právne zastúpeného : A. spol. s r.o., so sídlom N. B, proti žalovanému: Protimonopolný úrad Slovenskej repub liky, Drieňová 24, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti pos
MENU