Nájdené rozsudky pre výraz: registrový súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 229

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

119 dokumentov
781 dokumentov
4 dokumenty
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uznesenie registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu požadovaných údajov do obchodného registra je rozhodnutím vo veci samej.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „registrový súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 24Nsre/2/2016-1923 z 2. marca 2016 zamietol námietky navrhovateľa, podané proti odmietnutiu vykonania zápisu zmeny údajov do obchodného registra, ktorého sa navrhovateľ domáhal podaním doručeným súdu dňa 19. januára 2016. 2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že navrhovateľ registrovému súdu nepreukázal, že ním predložené rozhodnutie per rollam je spôsobilým podkladom na vykonanie zápisu
Právna veta: Registrový súd vykoná zápis do obchodného registra do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia o obsahu zápisu bez ohľadu na právoplatnosť uznesenia, ktorým o obsahu zápisu rozhodol. Na požiadanie vydá z obchodného registra potvrdenie o tom, že v registri určitý zápis nie je. Potvrdenie o tom, že určité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do registra zapísané, nevydáva. Predseda senátu (samosudca) môže na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, vydať potvrdenie o tom, že určité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do obchodného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ČI. 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podal návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi registrových súdov Slovenskej republiky pri vykonávaní zápisov do obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podaním z 23. 9. 1994 č. j. 9577/94-50 upozornilo Najvyšší súd Slovenskej republiky na nejednotné vykonávanie zápisov do obc
Právna veta: O návrhu spoločnosti na zápis odštepného závodu do obchodného registra musí rozhodnúť registrový súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná. Ak tento súd návrhu vyhovie a odštepný závod je umiestnený v obvode iného registrového súdu, súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná, upovedomí o zápise registrový súd, v obvode ktorého je odštepný závod umiestnený, ktorý ho do obchodného registra zapíše.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa CZ S., s. r. o., Š., o zápis organizačnej zložky do obchodného registra, o nesúhlase Okresného súdu B. s postúpením veci vedenej na Okresnom súde T. pod sp. zn. ZSro 1800/99 rozhodol, že príslušný na konanie je Okresný súd T. Z odôvodnenia: Skutočnosť, že obchodná spoločnosť má odštepný závod alebo inú organizačnú zložku, je údaj, ktorý sa týka podnikateľa. Musí byť preto súčasťou zápisu spoločnosti v obchodnom registri [§ 28 ods.
Právna veta: Súd nemôže predbežným opatrením zakázať registrovému súdu vykonať zápis spoločnosti v obchodnom registri. V konaní vo veciach obchodného registra, ktoré sa začína na návrh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa zápis v registri týka, alebo osôb oprávnených na to podľa zákona, nemožno predbežným opatrením súdu odňať právomoc registrového súdu o návrhu rozhodnúť, v dôsledku čoho ust. § 76 ods. 2 OSP je nepoužiteľné. Súd v konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nemôže predbežným opatrením určiť, že až do právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti zmluvy o prevo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B. zakázal vykonať zmenu zápisu v obchodnom registri Okresného súdu B. I. v odd. Sro. spoločnosti A.-I., s. r. o., o prevode obchodného podielu odporcu 1) na odporcu 2) do právoplatnosti skončenia konania vedeného na Krajskom súde v B., sp. zn. 33 Cb 36/98, o určenie neplatnosti právneho úkonu s tým, že dovtedy sú spoločníkmi spoločnosti Ing. Z. H. v 1/5 a J. U. v 4/5 podielu celej spoločnosti. Ďalej súd zakázal odporcovi 2) nakladať s jeho obchodným podielom
Právna veta: Z ustanovenia § 31 ods. 1 zákona o správe daní vyplýva, že na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky. Z toho potom nesporne vyplýva, že daňovému subjektu, teda žalobcovi vzniklo oprávnenie na podnikateľskú činnosť zápisom do Obchodného registra, teda dňom 14.11.2008. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je právne irelevantné kedy registrový súd prostredníctvom poštového úradu doručil žalobcovi potvrdenie o vykonaní zápisu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž f/47 /201 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalob cu : B. C. , a.s. , zastúpen ého Advokátsk ou kancelári ou G. , v.o.s., proti žalovanému : Daňové riaditeľstv o Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnut ia žalovaného č. I/222
Právna veta: Spoločník obchodnej spoločnosti, ktorá návrh na zápis do obchodného registra podala, nie je účastníkom konania, pretože ho zákon za účastníka konania neoznačuje. V konaní vo veciach obchodného registra, začatého na návrh právnickej osoby („podnikateľa“), ktorej sa zápis v registri týka, registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach navrhovateľa ako účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací zmenil uznesenie prvostupňového súdu tak, že návrh na zápis do obchodného registra v časti - sídlo, spoločníci, vklady a konateľ zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že bez vedomia konateľa spoločnosti Dr. B., za jeho neúčasti ako aj za neúčasti spoločníčky A. B. sa dňa 17. 2. 1993 konalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého sa zúčastnil Ing. B. a spoločník B. Účasť Ing. B. na valnom zhromaždení nemožno považovať za účasť spoločníka spoločnosti, preto
Právna veta: Obchodný zákonník v ust. § 71 ods. 1 výslovne ukladá registrovému súdu vymenovať za likvidátora predovšetkým štatutárny orgán spoločnosti. Štatutárny orgán, ktorý je za likvidátora vymenovaný súdom, sa nemôže funkcie likvidátora vzdať. Môže však podať na súd návrh, aby ho z funkcie likvidátora odvolal, avšak len za predpokladu, 3 1 Obdo 3/2010 že preukáže, že od neho nie je možné spravodlivo požadovať, aby funkciu likvidátora vykonával.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo 3/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v právnej veci obchodnej spoločnosti: V., a.s. „v likvidácii“, so sídlom T.V., IČO: X., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sa, vo vložke číslo X, o vymenovanie likvidátora, o odvolaní Ing. M.A., L.B., zast. JUDr. P.V., advokátom, V., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.10.2009, č. k. 43 Cob 254/2009- 26, takt
Kľúčové slová: obchodný registerzrušenie živnostenského oprávnenia
R 48/1993
Právna veta: Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, môže požiadať o výmaz z obchodného registra, ak bola zapísaná na základe skoršej povinnosti alebo na vlastnú žiadosť, aj keď bude v podnikaní ďalej pokračovať. Výmaz z obchodného registra sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§ 3, § 27 až § 34, § 768 zák. č. 513/1991 Zb.), preukázateľnou skutočnosťou pre výmaz z obchodného registra nemusí byť zrušenie živnostenského oprávnenia. Registrový súd nepovolí výmaz, ak ku dňu rozhodnutia trvá zákonná povinnosť zápisu.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podal podľa čl. 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi súdov pri vykonávaní výmazov z obchodného registra. Niektoré fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia sa zapisujú do obchodného registra len na vlastnú žiadosť. Ak zistia, že je pre ne výhodnejšie mať živnostenské oprávnenie a zákon im to
Právna veta: Dovolací súd nesúhlasí s názorom odvolacieho súdu, že registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach právnickej osoby ako účastníka konania. Vykonaním zápisu, jeho zmeny, resp. výmazom určitého zápisu z obchodného registra dochádza k zmene práv a povinností osôb dotknutých zápisom. Výmazom osoby konateľa a spoločníkov, títo strácajú reálnu možnosť riadiť spoločnosť, resp. sa podieľať na zisku spoločnosti. V prípade nahradenia vymazaných osôb z obchodného registra inými osobami, novozapísané osoby nadobúdajú všetky práva a povinnosti, ktoré zákon spája s výkonom jednotlivých funkcií ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 18 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci dosiahnutia zhody zápisu údajov do obchodného registra spoločnosti K. , spol. s r.o., so sídlom S. (prv D. , s.r.o., so sídlom B. ), IČO: X. , na dovolanie 1/ Ing. M. P., bytom J., 2/ Ing. M. P., bytom M. , 3/ Ing. Z. P., bytom J., 4/ Dr. Ing. V. M. , bytom B. , všetci zastúpení JUDr. D. M. , advoká tkou, AK B. a 5/ JUDr. D. M. , bytom B. , proti uzneseniu Krajského sú
MENU