Nájdené rozsudky pre výraz: reštitúcia majetku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 79

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
414 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za stavbu, ktorá spôsobuje, že pozemok nie je možné vydať (§ 10 ods. 4 zák.č. 403/1990 Zb. v znení zák.č. 137/1991 Zb.), možno považovať len stavbu, ktorá bola zriadená v časovom úseku od prevzatia pozemku štátom do účinnosti zákona č. 403/1990 Zb. Táto skutočnosť je zrejmá z doslovného znenia ustanovenia § 10 ods. 4 zák.č. 403/1990 Zb. v znení zák.č. 137/1991 Zb., podľa ktorého musí ísť o „pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, ktorá bola zriadená až po prevzatí pozemku štátom“. Ak by sa totiž pripustila možnosť, že môže ísť aj o stavbu zriadenú kedykoľvek do podania výzvy na vydanie nehnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobcovia žiadali uložiť žalovanému povinnosť vydať im nehnuteľnosti odňaté podľa § 1 zák.č. 403/1990 Zb. Okresný súd vo Zvolene žalobe vyhovel a zaviazal žalovaného na vydanie nehnuteľností zapísaných v pozemkovej knihe v prot. č. 311 ako parc.č. 268 - dom č. 65 s dvorom a záhradou o výmere 311 š.s., ktoré sú vedené v evidencii nehnuteľností Strediska geodézie a kartografie na liste vlastníctva č. 2796 ako parc.č. 1233/1 - č.s. 65 ako zastavaná plocha o výmere 324 m2, k.ú. Zvolen. Krajský
Kľúčové slová: vydanie vecireštitúcia majetku
R 20/1993
Právna veta: Pre účely § 8 ods. 3 zák. č. 87/1991 Zb. nemožno pri úvahe, či ide o stavbu, vychádzať iba zo stavebnoprávnych predpisov, ale treba vychádzať aj z možnosti využitia pozemku na účel, ktorému slúžil.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal vydania pozemku nachádzajúcom sa v kat. území Nové Zámky podľa § 5 ods. 1 zák.č. 87/1991 Zb. z toho dôvodu, že pozemok daroval štátu v tiesni. Podľa § 5 ods. 1 veta prvá zák.č. 87/1991 Zb., povinná osoba vydá vec na písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci a uvedie spôsob jej prevzatia štátom. V zmysle § 6 ods. 1 písm. d/ zák.č. 87/1991 Zb. povinnosť vydať vec sa vzťahuje na tie prípady, keď v rozhodnom období vec prešla na štát zmluvou o
Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka). Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 304 /2009 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa J. H. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. D. K. , advokátom so sídlom v P., proti odporkyni M. S., bývajúcej v M. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 16 C 88/1996, o dovolaní
Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka). Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne Ing. Z. D. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. Z. S., advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ Ing. J. D. , bývajúcemu v H.K. , zastúpenému JUDr. J. L. , advokátom so sídlom v K. , 2/ Mg. E. O. , bývajúcej v K. , zastúpenej L.V. , s r.o., so sídlom v
Právna veta: V zmysle § 143 Občianskeho zákonníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa teda vzťahuje iba na veci nadobud ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstic hovej, v právnej veci navrhovateľky K. B. , bývajúcej v L.L. , zastúpen ej JUDr. J. Č. , advokát kou so sídlom v L. , proti odporcovi R. B. , bývajúcemu v Ľ. , zastúpenému JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v L. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , v
Právna veta: 1. Zákonodarca môže uplatniť svoje zákonodarné oprávnenia autonómne, suverénne. Táto suverenita má limit v nevyhnutnosti ochrany ľudských práv a slobôd. Tento limit sa prekročí, ak zákonodarca, vychádzajúc zo svojej suverénnej pozície, prijme zákon, ktorý okrem dovolenej a od úvahy zákonodarcu závislej reštitúcie obsahuje aj normu porušujúcu právo obsiahnuté v článku 20 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Prvou požiadavkou zákona, s existenciou ktorého počíta čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, je určenie orgánu oprávneného uskutočniť vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o nesúlade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky za účasti  Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. P. B., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na ústnom pojednávaní konanom 4. júla 2000 takto
Právna veta: Oznámenie rozhodnutia je upravené v § 51 Správneho poriadku a pokiaľ ide o osoby, ktorých pobyt nie je známy, správny orgán má postupovať podľa § 16 ods. 2 Správneho poriadku, teda mal ustanoviť opatrovníka ich právnemu predchodcovi a pri doručení tohto rozhodnutia postupovať podľa § 26. ods. 1 Správneho poriadku, teda toto doručenie sa malo uskutočniť verejnou vyhláškou.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právej veci navrhovateľov 1/ G.S., rod. Š., nar. X., bytom X., 2/ D.S., rod. S., nar. X., bytom X., 3/ P.S., nar. X., bytom X., právne zastúpených advokátkou JUDr. M.B., so sídlom M.č. X., Ž., proti odporcovi Ž.S.K., K. X., Ž., právne zastúpenému advokátkou JUDr. T.P., so sídlom H. X., Ž
Právna veta: Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je právny vzťah, ktorý je nerozlučne spätý s existenciou manželstva. Zánikom manželstva, smrťou jedného z manželov alebo jeho vyhlásením za mŕtveho zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Súčasťou konania o dedičstve je aj proces vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva medzi poručiteľom a jeho pozostalým manželom. Predpokladom vyporiadania v dedičskom konaní je jednak existencia majetku, ktorý tvoril bezpodielové spoluvlastníctvo poručiteľa a pozostalého manžela, a jednak skutočnosť, že poča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 M Cdo 19 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľke G. D. , rod. S., narodenej X. , naposl edy bytom Č. , ktorá zomrela X. , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 1 D 196/2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti osvedčeniu o dedičstve z 29. septembra 2011 č.k. 1 D 196/2011 -21, Dnot 114/2011, vydanému JUDr. J. P., notárkou v T. , takto
Právna veta: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nado-budnutý manželmi alebo jedným z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predstavuje majetok (hodnotu), ktorý sa v rámci konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyporiadava. Pri oceňovaní obchodného podielu v spoločnosti s ručením ob-medzeným v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z jeho stavu v dobe zániku tohto spoluvlastníctva, av-šak z obvyklej cen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žilina medzitýmnym rozsudkom z 1. júla 2004, č. k. 6 C 260/2002-132, určil, že „hodnota obchodných podielov, ktoré mal ku dňu právoplatnosti zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov odpor­ ca v obchodných spoločnostiach, je predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov - účastníkov". Krajský súd v Žiline, konajúci o odvolaní odporcu, rozsudkom z 23. februára 2005, sp. zn. 6 Co 274/04, potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa a vo výroku svojho rozsudku tiež
MENU