Nájdené rozsudky pre výraz: reštitučný predpis

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 170

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

84 dokumentov
287 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom je jedným zo zákonov reštitučného charakteru, ktorého cieľom je spolu s ostatnými reštitučnými zákonmi, zabezpečiť tzv. reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákone presne ustanovenom období, vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb, a na základe v zákone taxatívne ustanovených prípadoch straty majetku. Tzv. reštitučné zákony (aj zákon č. 503/2003 Z.z.) však nezmiernili všetky majetkové krivdy spáchané v rokoch 19 48 -1989.Vždy ostáva priestor pre úvahu, či prijatá legislatíva je tým najlepším r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3013200833 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3013200833.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a z členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci navrhovateľky: A. X., narodená XX. B. XXXX, bytom v Z., zastúpená: K. X., narodený XX. B. XXXX, byt
Právna veta: Postup štátu nebol rozhodovaním nositeľa verejnej moci, ale rozhodovaním doterajšieho vlastníka majetku v súkromnoprávnom vzťahu o tom, ako so svojím majetkom naloží. Ak teda vlastníctvo nadobúdané v tzv. malej privatizácii je vlastníctvom nadobúdaným na základe zmluvy, potom sa na takúto zmluvu vzťahuje jedna zo základných zásad súkromného práva, a to zásada „nemo ad alium plus iuris transfere potest, quam ipse habet“ (nikto nemôže previesť viac práv, než má sám). Táto zásada chráni vlastnícke právo skutočného („pravého“) vlastníka. Jej uplatnenie znamená, že platne nemôže nadobudnúť vlastníc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u A. B. , bývajúce ho vo V. , zast úpeného JUDr. Štefanom Jakabom, advokátom so sídlom v Kráľovskom Chlmci, Hlavná 168 , proti žalovaným 1/ Slovenskej sporiteľni, a.s. , so sídlom v Bratislave, Suché Mýto č. 4, zastúpenej advokátskou kancel áriou HRABOVECKÝ & PARTNERS, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Nám. Martina Benku 2, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr . Radovan H
Právna veta: "Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p/ zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľnosti v prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľnosti bez splnenia základných požiadaviek vyplývajúcich z vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. H. , bývajúceho v K. , 2/ M. N. , bývajúcej v K. , 3/ F. F. , bývajúceho v K. , 4/ M. F. , bývajúceho v G. , 5/ M. B. , bývajúcej v K. , 6/ F. T. , bývajúceho v Č. , všetci zastúpení JUDr. M. H. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ T. , so sídlom v K. , zastúpenej JUDr. M. V. , advokátom so sídlom v K. , 2/ M. , T. , 3/ T. , s.r.o. , so sídlom v K. , zastúpenej
Právna veta: Pokiaľ „titulus“ preukazuje právo inej osoby než „modus“, je potrebné určiť, kto je vlastníkom. Za vlastníka je v takom prípade považovaný ten, v prospech práva ktorého svedčí nadobúdací titul. Neplatný právny úkon ale nemá právne následky, aké má platný právny úkon; na jeho základe preto nedochádza k prevodu nehnuteľnosti. I keď v prípade neplatného právneho úkonu o prevode nehnuteľnosti „prevedených“ ďalej na iných nadobúdateľov svedčí v prospech týchto ďalších nadobúdateľov „modus“, chýba im „titulus“. Dobrá viera týchto ďalších nadobúdateľov je významná len potiaľ, že im možno prizna ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6110202536 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6110202536.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ M. D., bývajúcej v E., zastúpenej JUDr. Františkom Vavračom, advokátom so sídlom
Právna veta: Na rovnakom právnom náhľade na možnosti nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti od toho, kto nie je (nebol) jej vlastníkom, zotrváva aj odborná právnická literatúra, v ktorej sa uvádza napríklad to, že „vo vzťahu k možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva na základe absolútne neplatnej kúpnej zmluvy sa možno stotožniť s právnym názorom, podľa ktorého Občiansky zákonník de lega lata možnosť dobromyseľného nadobudnutia vlastníctva od nevlastníka neupravuje ako pravidlo, ale len ako výnimku z pravidla (pozri napr. nadobudnutie vlastníckeho práva pri prevode od tzv. nepravého dediča podľa § 486 Obč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 115 /201 6 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalob cov 1/ L. P., bývajúce j v S., zastúpenej JUDr. F. V., advokátom so sídlom v B., 2/ M. H. , bývajúcej v B., 3/ K. B., bývajúcej v B., 4/ G. J., bývajúcej vo S., 5/ M.. B., bývajúceho v B. a 6/ L. G. , bývajúcej v B., proti žalovan ej K. spol.
Meritum Reštitúcia
Právna veta: Skutočnosť, že k prevzatiu veci cirkvi došlo v rozhodnom období postupom, ktorý mal základ iba v zrejmej administratívnej nesprávnosti vykonania zápisu do pozemkovej knihy a nevykazoval znaky násilného aktu zmocnenia sa cudzej veci štátom v rozpore so zásadami demokratickej spoločnosti, nezakladá dôvod na vydanie veci v zmysle § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 281V1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, a preto nevylučuje možnosť, aby sa cirkev domáhala svojich vlastníckych práv žalobou podľa všeobecných predpisov.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobkyne: R., so sídlom vo V., proti žalovanej: O., zastúpená J., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v P., o určenie vlastníckeho práva, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 11 C 53/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenske
Právna veta: Pokiaľ vkladom a záznamom sa do katastra nehnuteľností vyznačuje vznik, zmena alebo zánik vecných práv, poznámka slúži k signalizácii skutočností, ktoré sa dotýkajú zmluvnej voľnosti nositeľa oprávnení zapísaného v katastri nehnuteľností, alebo ktorými je do určitej miery oslabený princíp publicity existujúcich zápisov. Poznámka signalizuje katastrálnemu úradu určité skutočnosti, ktoré "pro futuro" môžu mať právnu relevanciu na dotknutý zápis v katastri nehnuteľností, resp. na práve prebiehajúce vkladové konanie a poskytuje informáciu aj pre verejnosť, pretože každý kto mieni uzavrieť zmluvu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/68/2019 1216210874 30. októbra 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:1216210874.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu NFA Holding, a.s., so sídlom v Prahe, Doudlebská 1699/5, Česká republika, IČO: 24 742 635, zastúpeného JUDr. Ľudovítom Krúpom, advokátom so sídlom v Bratislave, Gro¨sslingová 6-8, proti žalovanému Slovnaft, a.s., so sídlom v
Právna veta: 1. Zákonodarca môže uplatniť svoje zákonodarné oprávnenia autonómne, suverénne. Táto suverenita má limit v nevyhnutnosti ochrany ľudských práv a slobôd. Tento limit sa prekročí, ak zákonodarca, vychádzajúc zo svojej suverénnej pozície, prijme zákon, ktorý okrem dovolenej a od úvahy zákonodarcu závislej reštitúcie obsahuje aj normu porušujúcu právo obsiahnuté v článku 20 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Prvou požiadavkou zákona, s existenciou ktorého počíta čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, je určenie orgánu oprávneného uskutočniť vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o nesúlade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky za účasti  Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. P. B., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na ústnom pojednávaní konanom 4. júla 2000 takto
R 26/1998
Právna veta: Žaloba o vydání části pozemku je přesná a určitá nejen tehdy, jestliže je část pozemku označena v připojeném geometrickém plánu, ale také tehdy, jestliže je indentifikována jiným způsobem, nevzbuzujícím pochybnosti o tom, jaké části pozemku se žaloba týká. Část pozemku - dříve evidovaná jako samostatná pozemková parcela, později sloučená s jinými pozemky - je v žalobě náležitě identifikována také uvedením údajů z evidence v pozemkové knize.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením z 20. 10. 1995, čj. 5 Co 1764/95 - 67, po tvrdil usnesení Okresního soudu Českých Budějovicích z 3. 7. 1995, čj. 13 C 286/92 - 60, kterým i bylo zastaveno řízení podle § 43 odst. 2 o. s. ř. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uza vřel, že žaloba je pro svou neurčitost a nekonkrétnost (v nedostatečném označení částí pozemků, jejichž vydání je požadováno) neprojednatelná, přičemž žalobci tyto její vady přes výzvu neodstranili. Proti pr
MENU