SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1201513
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65097
USSR: 36101
NSČR: 125254
NSSČR: 67650
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426158
Krajské súdy (ČR): 45919
Posledná aktualizácia
04.08.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: reštrukturalizácia


Približný počet výsledkov: 867 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reštrukturalizácia
  • restrukturalizacia nájdené 3733 krát v 867 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 543 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 321 dokumentov
Krajské súdy SR 5923 dokumentov


Právna veta: 1) Je jednoznačné, že aj zák. č. 461/2003 Z.z. obsahuje úpravu (najmä § 224) týkajúcu sa uspokojenia pohľadávok Sociálnej poisťovne ako veriteľa, avšak iba v individuálnej rovine. Preto je možné charakterizovať zák. č. 7/2005 Z.z. ako špeciálny právny predpis pre oblasť sociálneho poistenia týkajúci sa vymáhania a uspokojovania pohľadávok dlžníka úplatku... Najvyšší súd na tomto mieste zdôrazňuje, že veriteľ je oprávnený, t.j. má možnosť sa rozhodnúť, či v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. podá návrh na vyhlásenie konkurzu so všetkými z toho dispozitívneho úkonu pre neho vyplývajúci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu: ITIMEX a.s. , IČO: 31 425 666, so sídlom SNP č. 44, Šahy, zast. JUDr. Marianou Matulovou , advokátkou so sídlom advokátskej kancelárie Železničiarska č. 9, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, .
Právna veta: Vo svetle uvedeného dospel odvolací súd k záveru, že vlastné odôvodnenie rozhodnutia súd prvého stupňa je vo vzťahu k vyriešeniu kľúčovej otázky (splnenie podmienok podľa § 120 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) nedostatočné s tým, že právny názor súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku v naznačenom smere úplne absentuje, čo nezodpovedá zákonným požiadavkám na odôvodnenia rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. V zmysle ustálenej judikatúry krajský súd sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nemusí vysporiadať so všetkými námietkami účastníka konania, ale len s tými, kto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžso/ 47 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : Sociálna poisťovňa - ústredie , Oddelenie vymáhania pohľadávok, Ul. 29. augusta 8 -10 , Bratislava , proti žalovanému : INSOLVENCY T RUSTEE, k. s. , Vajanského 24 , Galanta , správca úpadcu: FIT möbel SK, s.r.o., IČO: 36 823 384, Kračanská cesta 2913/ 52, Dunajská Streda, právne zastúpenému: EMPIRI s.r.o., Advokátska kancelária, Bárdošová 2/A, Bratislava, o určenie .
Právna veta: Je nepochybné, ako správne tvrdí žalovaný, že najmä Daňový poriadok je všeobecným predpisom pre správu daní a daňové konanie s osobitnými ustanoveniami pre konkurz a reštrukturalizáciu (viď Šiesta časť, § 158 až § 159). Ustanovenie § 2 Daňového poriadku okrem iného vymedzuje aj pojem daňovej pohľadávky (písm. e/) a daňového nedoplatku (písm. f/), pričom pri vymedzení pojmu daňová pohľadávka zákonodarca pripustil, že Daňový poriadok môže tento pojem v špeciálnych situáciách vymedziť odlišne. Tak sa aj stalo, keď prostredníctvom ustanovenia § 158 Daňový poriadok definuje pre účely konkurzu a re ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalob cu : EX Isport s.r.o. , IČO: 31 723 420 , so sídlom Opatovská cesta č. 14, 040 01 Košice , zast. : JUDr. Ján Havlát , advokát so sídlom advokátskej kancelárie Rudnayovo námestie č. 1, 811 01 .
Kľúčové slová: nepriama forma štátnej pomoci, daňový úrad, konkurz a vyrovnanie, povolenie reštrukturalizácie

Zbierka NS 1/2008
R 9/2008
Rozsudok
Právna veta: 1. Vyrovnanie má byť prostriedkom na rýchle pomerné uspokojenie pohľadávok veriteľov pri súčasnom zachovaní existencie dlžníka, pri podnikajúcej právnickej osobe v takom majetkovom stave, ktorý umožňuje jeho ďalšie podnikateľské pôsobenie. Bolo by v rozpore s účelom vyrovnania, ak by súd vo vyrovnacom konaní musel zisťovať a vyčíslovať mieru uspokojenia pohľadávok pre prípad vyhlásenia konkurzu a porovnávať ju s mierou uspokojenia podľa navrhovaného vyrovnania. Prípadná nižšia miera uspokojenia pri vyrovnaní môže byť a spravidla býva pre veriteľov vyvážená inými výhodami, najmä kratšou lehotou ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením z 29. apríla 2004, č. k. 3 V 1/04-17, súd prvého stupňa povolil vyrovnanie dlžníka F. K., a. s. a za vyrovnacieho správcu ustanovil JUDr. A. H. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12. mája 2004. Uznesením zo 14. júla 2004, č. k. 3 V 1/04-31, súd potvrdil vyrovnanie s tým, že dlžník zaplatí oddelenému veriteľovi Slovenskej republike - Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, zastúpenej Daňovým úradom v K., 35 % z jeho pohľadávky 640 793 831,- Sk, čo predstavuje 224 277 841,- Sk, ďalším .
Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 zákona o správe daní v znení účinnom ku dňu 14.9.2009 na účely konkurzu a reštrukturalizácie sa za daňovú pohľadávku považuje nezaplatená suma dane, pri ktorej daňová povinnosť vznikla podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov. Za daňovú pohľadávku sa považuje aj daňová pohľadávka, ktorá nebola priznaná daňovým subjektom alebo vyrubená správcom dane. Pokuty, sankčný úrok, úrok sa považujú za daňovú pohľadávku len vtedy, ak mohli byť správcom dane vyrubené do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia reštrukturalizácie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž f/11/2011 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalobkyne : L. M. , zastúpenej JUDr. J. G. , advokátom proti žalovanému : Daňov é riaditeľstv o Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. I/22 8/2669 -16035/2010/991857 -r zo dňa .
Právna veta: Napriek tomu, že procesný rámec konkurzu a reštrukturalizácie je daný jedným zákonom, konkurz a reštrukturalizácia sa líšia, medziiným predpokladmi vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie, ich účinkami, priebehom, právomocami správcu a súdu, spôsobom skončenia. Aj právna pozícia dlžníka počas reštrukturalizácie je podstatne iná ako je právna pozícia úpadcu v konkurznom konaní, čo je dané tým, že úpadok dlžníka sa v konkurznom konaní rieši odlišným spôsobom. V likvidačnom konkurznom konaní sa speňaží majetok dlžníka a z tohto výťažku sa pomerne uspokojujú pohľadávky veriteľov úpadcu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 1 64 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného H. , s.r.o. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. M. Č. , advokátom so sídlom v S., proti povinnému U. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. R. F., advokátom so sídlom v P., o vymoženie 300 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2 Er 1390/2013 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo .
Právna veta: To, ktoré pohľadávky sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou a zároveň na ne nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, medzi ktoré patrí aj nemožnosť započítania pohľadávky voči dlžníkovi, upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Ide o tzv. prednostné pohľadávky, ktoré sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou a ktoré môže vymedziť len zákon upravujúci reštrukturalizáciu ako zákon špeciálny. Medzi takéto pohľadávky patria podľa § 120 ods. 2 tohto zákona okrem iného pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštruk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu : T. N. M. , A. , so sídlom B. X. , X. M. , IČO: X. , zast úpeného J.. M. O. , advokátom so sídlom AK v Ž. , M. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného č. I/228 /14031 -108113/2009/992025 -r zo dňa 25. septembra 2009 , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. .
Právna veta: V konaní podľa piatej časti druhej hlavy OSP nemožno riešiť otázku, či povinnosť zaplatiť poistné na nemocenské adôchodkové poistenie za obdobie reštrukturalizačného konania má za následok vznik pohľadávky podľa § 120 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 31. mája 2011, podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej z 12. januára 2011 o uložení povinnosti zaplatiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za jún 2010 spolu vo výške 5406, .
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Podľa § 159 zák. č. 563/2003 Z.z. (Daňový poriadok) v znení účinnom ku dňu uloženia pokuty žalobcovi v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu pri správe daní za daňový subjekt koná správca v konkurznom konaní. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu sa na sprá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Mgr. Roman Desát , so sídlom Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu ALEX.L, s.r.o., so sídlom 925 84 Vlčany 992, I ČO: 36 367 362, právne zastúpený: Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., so sídlom Nám. SNP č. 3, .
Právna veta: I. Daňové záložné právo, zriadené v daňovom konaní ako výsledok činnosti správcu dane pri zabezpečení daňového nedoplatku (§ 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Z. z. v znení do 31. augusta 2007) v dôsledku vyhlásenia konkurzu nezaniká a je zabezpečovacím právom podľa § 8 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. II. Správca dane s takýmto daňovým záložným právom ako veriteľ má právo na oddelené uspokojenie v konkurze a má sa na neho prihliadať ako na zabezpečeného veriteľa.

Úryvok z textu:
... povahy daňového záložného práva, a to či daňové záložné právo je spôsobilé založiť oprávnenému postavenie zabezpečeného veriteľa v konkurze a reštrukturalizácii. V zmysle § 71 ods. 10 zákona č. 511/1992 Zb. sa na záložné právo správcu dane podporne použijú ... exekučného záložného práva. Vyslovil názor, že keďže podľa § 8 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) exekučné záložné právo nemá pre účely .
Právna veta: Skutočnosť, že správca konkurznej podstaty zapísaný do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti neabsolvoval odbornú prípravu, obsahom ktorej boli aj otázky súvisiace so zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov, nie je takým dôležitým dôvodom v zmysle ust. § 8 ods. 5ZKV, pre ktorý môže odmietnuť funkciu správcu.

Úryvok z textu:
... platný zákon mu neukladal zhromaždené finančné prostriedky uložiť len v bankových spoločnostiach na rozdiel od terajšej úpravy konkurzov a reštrukturalizácií. Na základe podnetu Krajského súdu v Bratislave bolo vyšetrovateľom Prezídia PZ, Úrad boja proti korupcii Stred, Banská ... odbornej prípravy a skúšok uchádzačov o správcovskú činnosť po nadobudnutí Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 7/2005 Z. z.") je výlučne odborná .
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hnuteľný majetok úpadcu bol predmetom schváleného plánu celkového prevodu aktív úpadcu francúzskym obchodným súdom, za konštatovania, že aktíva v rámci reštrukturalizácie sa budú považovať za predané, avšak so stanovením, že prevod vlastníctva aktív sa vykoná v deň uzavretia zmlúv o ... konkurznom konaní, a to podľa predpisov slovenského právneho poriadku, teda podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). V zmysle ust. § 76 ods. 1 ZKR po zápise majetku do súpisu iná osoba ako .
Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.

Úryvok z textu:
... a finančnú situáciu úpadcu optimálna. Rozsah oprávnení zverených správcovi konkurznej podstaty je upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý v ust. § 40 ods. 2 všeobecným spôsobom zveruje správcovi správu majetku podliehajúceho konkurzu, ukladá ... sídlom H., IČO: X. Zároveň vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Správca konkurznej podstaty spoločnosti V., s. r. o., dňa 13. 01. 2016 rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti .
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, naliehavý právny záujem

Zbierka NS 9/2018
R 91/2018
Rozsudok
Právna veta: Správca konkurznej podstaty nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu.

Úryvok z textu:
... konkurznej podstaty a jeho postup pri zaisťovaní majetku patriaceho do podstaty, ktoré je vymedzen é zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, je dané priamo zo zákona, pričom tento špecifický právny režim mu umožňuje realizovať ochranu a nakladanie s majetkom ... nehnuteľnosti zapísať do konkurznej podstaty s poznámkou o spornom zápise podľa ustanovenia § 78 ZKR. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii totiž uvádza len príkladmo, kedy je zahrnutie majetk u do konkurznej podstaty sporné, t. j. najmä vtedy, .
Kľúčové slová: škoda, osobná sloboda sa zaručuje, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, prekročenie právomoci

Zbierka NS 10/2018
R 96/2018
Uznesenie
Právna veta: Námietky chýb rozhodnutia a konania vzmysle § 374 ods. 1 (ods. 3) Trestného poriadku, s označením dôvodu dovolania podľa požiadavky odseku 2 naposledy označeného ustanovenia (teda uplatnené riadne), sú obligatórnou náležitosťou dovolania - ak je v dovolaní uvedená aspoň jedna taká námietka, bude sa ňou dovolací súd zaoberať (pokiaľ sú splnené ostatné zákonné podmienky dovolacieho konania). Dovolací súd sa však nebude zaoberať námietkami uplatnenými po uplynutí lehoty na podanie dovolania uvedenej v § 370 ods. 1, 2 Trestného poriadku (teda nie včas), okrem ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak ide o nesprávne použitie iných právnych predpisov než Trestného zákona, napr. Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o konkurze a reštrukturalizácii a pod., pokiaľ tieto majú priamy vzťah k právnej kvalifikácii skutku (riešenie predbežných, nie však priamych kvalifikačných otázok). Čo sa .
Kľúčové slová: úpadok, neschopnosť plniť splatné záväzky, predĺženie dlžníka, insolventnosť

Zbierka NS 5/2000
R 95/2000
Uznesenie
Právna veta: Dlžník, ktorý má viacej veriteľov a po dlhšiu dobu nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, je v úpadku i keď hodnota jeho majetku prevyšuje pohľadávky všetkých jeho veriteľov.

Úryvok z textu:
... viaceré listiny, ktorých obsah nasvedčuje, že dlžník existenciu pohľadávky nikdy nenamietal (návrh splátkového kalendára zo 14. októbra 1997, žiadosť o reštrukturalizáciu úveru z 12. januára 1998, záznam z rokovania navrhovateľa s dlžníkom z 13. februára 1998). Okrem existencie pohľadávky navrhovateľa obsah .
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov neupravuje príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v sporoch vyvolaných konkurzným konaním. Príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaniach vyvolaných konkurzným konaním sa posudzuje podľa všeobecnej právnej úpravy (ust. § 10 ods. 1 O. s. p. a ust. § 3 zákona č. 371/2004 Z. z.).

Úryvok z textu:
... . 2010, č. k. 1K 12/2010-179 vyhlásil vedľajší konkurz na majetok dlžníka K. P. S. s. r. o. - v reštrukturalizácii, D. K., IČO: XX. Počas konkurzného konania sa žalobca podanou žalobou domáhal vylúčenia hnuteľných vecí zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu .
Kľúčové slová: konkurz, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, usporiadanie majetkových pomerov

Zbierka NS 10/2014
R 140/2014
Uznesenie
Právna veta: I keď navrhovateľ nesplnil povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, ktorú mu súd uložil podľa § 141a ods. 1 O.s.p., konanie nemožno zastaviť, ak je odporcom subjekt uvedený v § 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Úryvok z textu:
... je teda účastníkom konania subjekt uvedený v ustanovení § 2 zákona č. 78/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, nem á povinnosť zložiť preddavok na trovy konania; právna úprava tieto subjekty výslovne vylučuje. Štvrtá veta vyššie citovaného zákonného ustanovenia ... vylučuje (keď jeho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) a ktorý tento preddavok ani nezložil. V tejto situácii m ožno vyvodiť záver, že sankcia v podobe zastaveni a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.