Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983833
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33759
NSČR: 115422
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
23.03.2019 23:37

Nájdené rozsudky pre výraz: reštrukturalizácia


Približný počet výsledkov: 753 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reštrukturalizácia
  • restrukturalizacia nájdené 3302 krát v 753 dokumentochPrávna veta: 1) Je jednoznačné, že aj zák. č. 461/2003 Z.z. obsahuje úpravu (najmä § 224) týkajúcu sa uspokojenia pohľadávok Sociálnej poisťovne ako veriteľa, avšak iba v individuálnej rovine. Preto je možné charakterizovať zák. č. 7/2005 Z.z. ako špeciálny právny predpis pre oblasť sociálneho poistenia týkajúci sa vymáhania a uspokojovania pohľadávok dlžníka úplatku... Najvyšší súd na tomto mieste zdôrazňuje, že veriteľ je oprávnený, t.j. má možnosť sa rozhodnúť, či v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. podá návrh na vyhlásenie konkurzu so všetkými z toho dispozitívneho úkonu pre neho vyplývajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu: ITIMEX a.s. , IČO: 31 425 666, so sídlom SNP č. 44, Šahy, zast. JUDr. Marianou Matulovou , advokátkou so sídlom advokátskej kancelárie Železničiarska č. 9, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Vo svetle uvedeného dospel odvolací súd k záveru, že vlastné odôvodnenie rozhodnutia súd prvého stupňa je vo vzťahu k vyriešeniu kľúčovej otázky (splnenie podmienok podľa § 120 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) nedostatočné s tým, že právny názor súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku v naznačenom smere úplne absentuje, čo nezodpovedá zákonným požiadavkám na odôvodnenia rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. V zmysle ustálenej judikatúry krajský súd sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nemusí vysporiadať so všetkými námietkami účastníka konania, ale len s tými, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžso/ 47 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : Sociálna poisťovňa - ústredie , Oddelenie vymáhania pohľadávok, Ul. 29. augusta 8 -10 , Bratislava , proti žalovanému : INSOLVENCY T RUSTEE, k. s. , Vajanského 24 , Galanta , správca úpadcu: FIT möbel SK, s.r.o., IČO: 36 823 384, Kračanská cesta 2913/ 52, Dunajská Streda, právne zastúpenému: EMPIRI s.r.o., Advokátska kancelária, Bárdošová 2/A, Bratislava, o určenie .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Je nepochybné, ako správne tvrdí žalovaný, že najmä Daňový poriadok je všeobecným predpisom pre správu daní a daňové konanie s osobitnými ustanoveniami pre konkurz a reštrukturalizáciu (viď Šiesta časť, § 158 až § 159). Ustanovenie § 2 Daňového poriadku okrem iného vymedzuje aj pojem daňovej pohľadávky (písm. e/) a daňového nedoplatku (písm. f/), pričom pri vymedzení pojmu daňová pohľadávka zákonodarca pripustil, že Daňový poriadok môže tento pojem v špeciálnych situáciách vymedziť odlišne. Tak sa aj stalo, keď prostredníctvom ustanovenia § 158 Daňový poriadok definuje pre účely konkurzu a re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalob cu : EX Isport s.r.o. , IČO: 31 723 420 , so sídlom Opatovská cesta č. 14, 040 01 Košice , zast. : JUDr. Ján Havlát , advokát so sídlom advokátskej kancelárie Rudnayovo námestie č. 1, 811 01 .
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Napriek tomu, že procesný rámec konkurzu a reštrukturalizácie je daný jedným zákonom, konkurz a reštrukturalizácia sa líšia, medziiným predpokladmi vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie, ich účinkami, priebehom, právomocami správcu a súdu, spôsobom skončenia. Aj právna pozícia dlžníka počas reštrukturalizácie je podstatne iná ako je právna pozícia úpadcu v konkurznom konaní, čo je dané tým, že úpadok dlžníka sa v konkurznom konaní rieši odlišným spôsobom. V likvidačnom konkurznom konaní sa speňaží majetok dlžníka a z tohto výťažku sa pomerne uspokojujú pohľadávky veriteľov úpadcu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 1 64 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného H. , s.r.o. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. M. Č. , advokátom so sídlom v S., proti povinnému U. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. R. F., advokátom so sídlom v P., o vymoženie 300 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2 Er 1390/2013 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 zákona o správe daní v znení účinnom ku dňu 14.9.2009 na účely konkurzu a reštrukturalizácie sa za daňovú pohľadávku považuje nezaplatená suma dane, pri ktorej daňová povinnosť vznikla podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov. Za daňovú pohľadávku sa považuje aj daňová pohľadávka, ktorá nebola priznaná daňovým subjektom alebo vyrubená správcom dane. Pokuty, sankčný úrok, úrok sa považujú za daňovú pohľadávku len vtedy, ak mohli byť správcom dane vyrubené do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia reštrukturalizácie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž f/11/2011 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalobkyne : L. M. , zastúpenej JUDr. J. G. , advokátom proti žalovanému : Daňov é riaditeľstv o Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. I/22 8/2669 -16035/2010/991857 -r zo dňa .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Vyrovnanie má byť prostriedkom na rýchle pomerné uspokojenie pohľadávok veriteľov pri súčasnom zachovaní existencie dlžníka, pri podnikajúcej právnickej osobe v takom majetkovom stave, ktorý umožňuje jeho ďalšie podnikateľské pôsobenie. Bolo by v rozpore s účelom vyrovnania, ak by súd vo vyrovnacom konaní musel zisťovať a vyčíslovať mieru uspokojenia pohľadávok pre prípad vyhlásenia konkurzu a porovnávať ju s mierou uspokojenia podľa navrhovaného vyrovnania. Prípadná nižšia miera uspokojenia pri vyrovnaní môže byť a spravidla býva pre veriteľov vyvážená inými výhodami, najmä kratšou lehotou, v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením z 29. apríla 2004, č. k. 3 V 1/04-17, súd prvého stupňa povolil vyrovnanie dlžníka F. K., a. s. a za vyrovnacieho správcu ustanovil JUDr. A. H. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12. mája 2004. Uznesením zo 14. júla 2004, č. k. 3 V 1/04-31, súd potvrdil vyrovnanie s tým, že dlžník zaplatí oddelenému veriteľovi Slovenskej republike - Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, zastúpenej Daňovým úradom v K., 35 % z jeho pohľadávky 640 793 831,- Sk, čo predstavuje 224 277 841,- Sk, ďalším .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: To, ktoré pohľadávky sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou a zároveň na ne nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, medzi ktoré patrí aj nemožnosť započítania pohľadávky voči dlžníkovi, upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Ide o tzv. prednostné pohľadávky, ktoré sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou a ktoré môže vymedziť len zákon upravujúci reštrukturalizáciu ako zákon špeciálny. Medzi takéto pohľadávky patria podľa § 120 ods. 2 tohto zákona okrem iného pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštruk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu : T. N. M. , A. , so sídlom B. X. , X. M. , IČO: X. , zast úpeného J.. M. O. , advokátom so sídlom AK v Ž. , M. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného č. I/228 /14031 -108113/2009/992025 -r zo dňa 25. septembra 2009 , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Predmetom prieskumu v predmetnom konaní podľa piatej časti druhej hlavy OSP nemôže byť posúdenie, či povinnosť zaplatiť poistné za obdobie reštrukturalizačného konania má za následok vznik pohľadávky podľa § 120 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii tak, akoby išlo o pohľadávku, ktorá vznikla pred začatím reštrukturalizačného konania a ktorá sa prihlasuje v reštrukturalizačnom konaní prihláškou, alebo či sa jedná o pohľadávku vzniknutú počas reštrukturalizačného konania, tzv. prednostnú pohľadávku podľa § 120 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Pri preskúmaní zákonnosti rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 31. mája 2011, podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej z 12. januára 2011 o uložení povinnosti zaplatiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za jún 2010 spolu vo výške 5406 .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Podľa § 159 zák. č. 563/2003 Z.z. (Daňový poriadok) v znení účinnom ku dňu uloženia pokuty žalobcovi v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu pri správe daní za daňový subjekt koná správca v konkurznom konaní. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu sa na sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Mgr. Roman Desát , so sídlom Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu ALEX.L, s.r.o., so sídlom 925 84 Vlčany 992, I ČO: 36 367 362, právne zastúpený: Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., so sídlom Nám. SNP č. 3 .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: V prípade jednoosobovej spoločnosti vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka, ktorý je jediným spoločníkom nemá vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. Jediný spoločník má naďalej zachované práva spoločníka, vrátane práva vykonať pôsobnosť valného zhromaždenia, voliť členov štatutárnych orgánov a podobne. Nemá však možnosť nakladať s majetkovými zložkami obchodného podielu, ako je napríklad vyplatenie podielu na zisku alebo prevod obchodného podielu, pretože nakladanie s obchodným podielom prechádza po vyhlásení konkurzu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... finančnú situáciu úpadcu optimálna. Rozsah oprávnení zverených správcovi konkurznej podstaty je upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý v ust. § 40 ods. 2 všeobecným spôsobom zveruje správcovi správu majetku podliehajúceho konkurzu, ukladá mu ... sídlom H., IČO: X. Zároveň vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Správca konkurznej podstaty spoločnosti V., s. r. o., dňa 13. 01. 2016 rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/1991 - Obchodný zákonník
Zbierka NS 9/2018
R 91/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, naliehavý právny záujem
Právna veta: Odvolací súd vidí zásadný význam svojho rozhodnutia po právnej stránke, pre ktorý pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie podľa § 238 ods. 3 O.s.p. v riešení otázky, „či má správca v konkurze naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu?“23. Pokiaľ odvolací súd pripustil dovolanie pre konkrétnu právnu otázku, ktorá má zásadný význam, dovolanie v takomto prípade, okrem vád naplňujúcich znaky dovolacích dôvodov podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konkurznej podstaty a jeho postup pri zaisťovaní majetku patriaceho do podstaty, ktoré je vymedzen é zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, je dané priamo zo zákona, pričom tento špecifický právny režim mu umožňuje realizovať ochranu a nakladanie s majetkom ... nehnuteľnosti zapísať do konkurznej podstaty s poznámkou o spornom zápise podľa ustanovenia § 78 ZKR. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii totiž uvádza len príkladmo, kedy je zahrnutie majetk u do konkurznej podstaty sporné, t. j. najmä vtedy, ak .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Súd prvého stupňa postupoval v súlade s § 45 Zákona o správcoch, keď v danom konaní, ktoré sa vedie podľa zákona č. 328/1991 Zb. ustanovil do funkcie správcu zapísaného do nového zoznamu správcov. Tvrdenie novoustanoveného správcu, že osoby, ktoré v jeho mene konajú, vykonávali odbornú prípravu na skúšky zameranú na Zákon č. 7/2005 Z. z. a nemajú odborné vedomosti a praktické skúsenosti pretože nepoznajú zákon č. 328/1991 Zb. nie je dôvodné. Zákon o správcoch nerozlišuje dva druhy správcov jedných, ktorí by vykonávali svoju funkciu podľa Zákona č. 328/1991 Zb. a druhých podľa Zákona č. 7/2005 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákon mu neukladal zhromaždené finančné prostriedky uložiť len v bankových spoločnostiach na rozdiel od terajšej úpravy konkurzov a reštrukturalizácií. Na základe podnetu Krajského súdu v Bratislave bolo vyšetrovateľom Prezídia PZ, Úrad boja proti korupcii Stred, Banská Bystrica ... odbornej prípravy a skúšok uchádzačov o správcovskú činnosť po nadobudnutí Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 7/2005 Z. z.") je výlučne odborná .
Súvisiace predpisy:
8/2005 - Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, b) prekročí svoju právomoc, alebo c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci. Trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu. Skutok v podobe ustálenej súdmi nižšieho stupňa obsahuje všetky obligatórne znaky oboch vyššie citovaných sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak ide o nesprávne použitie iných právnych predpisov než Trestného zákona, napr. Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o konkurze a reštrukturalizácii a pod., pokiaľ tieto majú priamy vzťah k právnej kvalifikácii skutku (riešenie predbežných, nie však priamych kvalifikačných otázok). Čo sa .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hnuteľný majetok úpadcu bol predmetom schváleného plánu celkového prevodu aktív úpadcu francúzskym obchodným súdom, za konštatovania, že aktíva v rámci reštrukturalizácie sa budú považovať za predané, avšak so stanovením, že prevod vlastníctva aktív sa vykoná v deň uzavretia zmlúv o ... konkurznom konaní, a to podľa predpisov slovenského právneho poriadku, teda podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). V zmysle ust. § 76 ods. 1 ZKR po zápise majetku do súpisu iná osoba ako .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka NS 10/2014
R 140/2014
Uznesenie
Kľúčové slová: konkurz, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, usporiadanie majetkových pomerov
Právna veta: Na zloženie preddavku na trovy konania (v rovnakej lehote a výške) vyzve súd ale aj odporcu. Ak odporca súdu navrhne, aby súd uložil navrhovateľovi povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, musí sám počítať s tým, že aj on bude vyzvaný na zloženie takéhoto preddavku. Účastník nie je povinný zložiť preddavok na trovy konania iba vtedy, ak jeho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa nevzťahuje na u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých z ákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), ktorý sa nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je ... je teda účastníkom konania subjekt uvedený v ustanovení § 2 zákona č. 78/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, nem á povinnosť zložiť preddavok na trovy konania; právna úprava tieto subjekty výslovne vylučuje. Štvrtá veta vyššie citovaného .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje 3 druhy právnych úkonov, ktorým možno v konkurze odporovať, ide o právne úkony bez primeraného protiplnenia (§ 58), právne úkony zvýhodňujúce niektorého veriteľa (§ 59) a právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje úmysel ukrátiť veriteľa (§ 60). Pri odporovateľnosti podľa § 58 a § 59 ZKR sa nevyžaduje úmysel dlžníka alebo druhej strany ukrátiť uspokojenie pohľadávok veriteľov, pre odporovateľnosť podľa ustanovenia § 60 ZKR je podmienkou, aby bol právny úkon uskutočnený s úmyslom dlžníka ukrátiť svojich veriteľov. Zároveň zákon vyžaduje, aby bol tento ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... reštrukturalizácii, a to že išlo o zvýhodňujúci právny úkon. Predmetom prebiehajúceho incidenčného konania však nebolo rozhodovanie konajúcich súdov o odporovateľnosti žalovaných právnych úkonov v zmysle ustanovenia § 59 zákona o konkurze a reštrukturalizácii ... žalobcom vymedzeného predmetu konania, čím sa dopustili svojvoľnej aplikácie právneho predpisu (zákona o konkurze a reštrukturalizácii), ktorej absentuje presvedčivé a racionálne odôvodnenie, čo má za následok porušenie práva dovolateľa na spravodlivý .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného titulu, ktoré sú jeho obligatórnou náležitosťou. Vyhlásenie konkurzu predstavuje „rozhodnutie vo veci“, preto konkurzný súd v každom štádiu konania musí skúmať aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa. Ak navrhovateľ ako veriteľ nepreukáže pohľadávku, ktorú uvádza v návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi spôsobom stanoveným v ust. § 12 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podmienky pre začatie konkurzného konania a nemôže o tom rozhodovať znovu. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") vymedzuje, v ktorých prípadoch môže konkurzný .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Pohľadávka Sociálnej poisťovne proti zamestnávateľovi, ktorá vznikla rozhodnutím Sociálnej poisťovne o predpísaní poistného na sociálne poistenie zamestnancov, má charakter prednostnej pohľadávky v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa, s výnimkou, že s tým súhlasia veritelia, nezahŕňa do reštrukturalizačného plánu. Na takúto pohľadávku nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, preto môže byť vymáhaná v exekučnom konaní.

Úryvok z textu:
... ods. 2 ZKR prednostnou pohľadávkou, ktorá by vznikla vpriebehu reštrukturalizácie, ale ide o pohľadávku, ktorá vznikla pred jej začatím a bolo ju potrebné do reštrukturalizácie prihláškou uplatniť. Nakoľko uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp ... zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.