Nájdené rozsudky pre výraz: riadne odôvodnenie rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 789

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

371 dokumentov
2305 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podmienky priznania peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o fakultatívnu dávku, ktorú správny orgán môže, ale nie je povinný priznať, nie je na ňu právny nárok. Súd pri preskúmaní takého rozhodnutia posudzuje len to, či v správnom konaní bol riadne zistený skutočný stav a či správna úvaha nevybočila z medzí zákona. Zákonodarca jednoznačne definuje opatrovanie ako nástroj sociálnej pomoci určený pre občanov s ťažkým zdravo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalob kyne E. E. E. , bytom M. M. M. pr oti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom Špitálska 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. UPS/US 5/1113 /
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP
R 23/2018
Právna veta: Pokiaľ je o určitom majetku (veci) právoplatne rozhodnuté, že sa vylučuje zo súpisu majetku podstát, zanikajú účinky prerušenia konania a oprávnenia správcu konať vo veciach týkajúcich sa takéhoto majetku v mene úpadcu vyplývajúce z ustanovení § 47 ods. 1 a § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 219/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalob kyne Kúpele Bojnice, a. s. , so sídlom v Bojniciach, IČO: 31 638 694, zastúpe nej JUDr. Ctiborom Stachom, advokátom so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, proti žalovan ej AFP trade , s. r. o. v konkurze , so sídlom v Bratislave, Mikulášska 1, IČO: 35 861 452, zastúpenej advokátskou kanceláriou VÁLKY Partners s. r. o., so sídlom v Bratislave, Muškátová 792/36, v mene kto
Kľúčové slová: procesná vada zmätočnostinesprávne právne posúdenie veci
R 24/2017
Právna veta: Nesprávne právne posúdenie veci nezakladá procesnú vadu zmätočnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 1286 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v sp ore žalob cu M. B. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. Soňou Mar kovičovou, Kissovou , advokátkou so sídl om v Bratislave, Námestie SNP č. 13, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13 , o náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. , vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod
Právna veta: Len vtedy, ak bude preukázané, že žalobca zavinil neoprávnenú výplatu dávky alebo že ju vedome poberal v čase, za ktorý mu nepatrila, bolo možné žalobcovi uložiť povinnosť vrátiť preplatok na tejto dávke podľa § 236 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Odvolací súd dospel k záveru, že žalobca v období od 14.januára 2004 do 29.februára 2004 nemohol vedieť, a ani nemohol z okolností predpokladať, či mu bude priznaný predčasný starobný dôchodok a ani nemohol vedieť od akého dňa mu ho žalovaná prípadne prizná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso /1/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. L. Č. bytom v S., zastúpeného JUDr. J. K., bytom v B., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o vrátenie dávky v nezamestnanosti, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28.októbra 2008, č.k. 1S 28/2006-33, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1písm. a/ zákona o priestupkoch priestupku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci. Podľa § 19 ods. 1 písm. b/ zákona o Policajnom zbore policajt je oprávnený zaistiť osobu, pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia útvar Policajného zboru, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení osoby rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola osoba zais ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/122/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., D., zastúpeného JUDr. M., advokátom, M., proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Slovenskej republiky, Špitálska 14, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p.: KRP-375- 2/PP-2007 zo dňa 27. júna 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S 221/2007-42 zo dňa 20. novembra 2008, takto r o
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky k zhora vyslovenému právnemu názoru považuje za potrebné dodať, že napriek apelačnému opravnému systému, ktorý sa v správnom súdnictve v Slovenskej republiky nateraz uplatňuje, primárne preskúmava zákonnosť napadnutého rozhodnutia správneho orgánu krajský súd ako súd prvého stupňa. Úlohou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho je preskúmavať vecnú správnosť prvostupňových rozhodnutí a nie nahrádzať prieskumnú činnosť súdu prvého stupňa včítane odôvodňovania rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W4, s.r.o., IČO : 44 015 232 , so sídlom Kopčianska 63, Bratislava , zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Vasilišinom z AK OLEXOVA VASILISIN, s.r.o., so sídlom v Bratislava, Dunajská 18, proti žalovanému Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom v Lazovná 63 , 974 04 Banská Bystrica v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/222/17980 -
Právna veta: Prípadné nesprávne zistenie skutkového stavu však nie je podľa Civilného sporového poriadku samostatným dovolacím dôvodom a nie je ani nesprávnym procesným postupom, ktorý by znemožnil, aby dovolateľ uskutočňoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že by došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces. Dovolací súd navyše nie je oprávnený prehodnocovať skutkové závery odvolacieho súdu, pretože je viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací súd (§ 442 C. s. p.). Spôsobilými založiť prípustnosť dovolania v zmysle § 420 písm. f) C. s. p. neboli ani ďalšie námietky dovola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/105/2019 4416202959 28. 02. 2020 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2020:4416202959.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkýň 1/ B. N., narodenej XX. XX. XXXX, bývajúcej v S., T. XXXX/XX a 2/ S. N., narodenej XX. XX. XXXX, bývajúcej v S., T. XXXX/XX, zastúpených Mgr. Danou Hankovou, advokátkou so sídlom v Nových Zámkoch, M.R. Štefánika 3,
Právna veta: Podľa § 250i ods. 2 OSP, ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol o spore alebo o inej právnej veci vyplývajúcej z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov (§ 7 ods. 1), alebo rozhodol o uložení sankcie, súd pri preskúmavaní tohto rozhodnutia nie je viazaný skutkovým stavom zisteným správnym orgánom. Súd môže vychádzať zo skutkových zistení správneho orgánu, opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom, alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy. Citované ustanovenie § 250i ods. 2 OSP je faktickou transpozíciou požiadavky, tzv. „plnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej v právnej veci žalobcu: RABAKA, s.r.o., so sídlom Pražská 4, Košice , IČO: 36 708 992, zastúpen ého Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik, s. r. o., so sídlom Nám. Ľ. Štúra 2, Bratislava , proti žalovan ému : Okresný úrad Bra
Právna veta: Len v mimoriadnych a ojedinelých prípadoch mohla nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu zakladať vadu v zmysle § 237 ods.1 písm. f/ O.s.p., a to napríklad ak rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom ako celok neobsahovalo vôbec žiadne odôvodnenie, prípadne vtedy, ak odôvodnenie malo také zásadné nedostatky, ktoré sa svojou povahou, intenzitou, významom a právnymi následkami blížia k „justičnému omylu“. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva totiž princíp právnej istoty môže ustúpiť iba výnimočne, a to za účelom zaistenia opravy základných vád alebo justičných omylov (pozri Ryabykh pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mari ána Sluka, PhD., v spore žalobkyne JUDr. M. K. , bývajúcej v T. , proti žalovanému ALBIXON SK , s.r.o., so sídlom v Trnave - Modranka , Seredská 247/4012, IČO: 44 762 003 , zastú pen ému usadený m euro advokátom Mgr. Ondrejom Dostálom , so sídlom v Senici , Robotnícka 79, o zaplaten
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva. Je vždy vecou individuálneho posúdenia v každom jednotlivom prípade, aké dôsledky majú procesné nedostatky v postupe súdov (II. ÚS 261/06). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ľ. H. , 2/ R. H. , ob och bývajúci ch v B. , zastúpených JUDr. E. Š., advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi Družstvu P . v likvidácii , so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti vylúčen ia navrhovateľov z družstva a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 7 C 149/2005, o dovolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27
MENU