Nájdené rozsudky pre výraz: riadne odôvodnenie rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 789

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

371 dokumentov
2305 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie rozhodnutianáležitosti rozhodnutia
R 48/2002
Právna veta: Rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia musí obsahovať všetky zákonné náležitosti vrátane odôvodnenia. Musí z neho byť zrejmé, na základe akých skutkových a právnych okolností orgán sociálneho zabezpečenia rozhodol.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom zo 17. mája 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 13. januára 2000, ktorým bol znížený vdovský a starobný dôchodok navrhovateľky od 16. februára 2000 tak, že navrhovateľke prislúcha starobný dôchodok vo výške 1 165 Sk a vdovský dôchodok 2 770 Sk, spolu 3 935 Sk. Krajský súd napadnuté rozhodnutie zrušil pre jeho nepreskúmateľnosť. Poukázal na skutočnosť, že z rozhodnutia odporkyne, z jej následného vyjadrenia k návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ani z dáv
Právna veta: Ak z rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu nie je zrejmé, kedy došlo k zápisu do účtovných dokladov, ktorá skutočnosť je potrebná na posúdenie dodržania lehoty na dodatočné vymeranie cla podľa § 220 ods. 4 zákona č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov*, je to dôvod, aby súd takéto rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Poznámka: */ Teraz zákon č. 238/2001 Z .z. Colný zákon

Úryvok z textu:
Žalobou zo 6. novembra 2000 sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia zo 4. augusta 2000, ktorým Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „žalovaný“) zamietlo jeho odvolanie a zároveň potvrdilo rozhodnutie Colného úradu T., pobočky J. B. zo 7. decembra 1999 o dodatočnom vymeraní colného dlhu vo výške 331 923 Sk podľa § 196 ods. 1 písm. a) a § 220 ods. 4 v spojení s § 209 zákona č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“). Žalobou
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. Ľ. R., bytom B., L. č. X., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Bratislave, Bratislava, Krížna č. 52, za účasti Slovenského pozemkového fondu, Bratislava, Krížna č. 52, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súde v Bratislave zo dňa 21. marca 2007 č. k. 3 Sp 194/2005-58, takto r o z h o d o l : Na
Právna veta: Ďalšou obsahovou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie, ktoré plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia musí správny orgán reagovať na dva okruhy problémov: na skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Za skutkové okolnosti treba považovať najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené, a ich právny význam. Ďalej treba uviesť, aké dôkazy boli vykonané, ako ich hodnotí správny orgán, prečo neboli vykonané niektoré navrhované dôkazy a napokon, ako sa správny orgán ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: A. S., proti odporcovi: OPÚ v T., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. D/2006/00170-6 zo dňa 25. októbra 2006 a č. D 2006/00170-7 zo dňa 25. októbra 2006, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajsk
Právna veta: Správny poriadok v ustanoveniach § 46 a § 47 vymedzuje obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia. Dôležitou súčasťou rozhodnutia je odôvodnenie, ktoré nadväzuje na výrokovú časť rozhodnutia. Správny poriadok zakotvuje povinnosť uviesť v odôvodnení rozhodnutia všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu. Správny orgán musí v odôvodnení opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy z ktorých vychádzal a ako sa vysporiadal s návrhmi na vykonanie dôkazov zo strany účastn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža 3/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: I. G., trvale bytom D., U. zastúpený Mgr. J. V., advokátom, P., proti žalovanému: R.H.C.P. N., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. PPZ- 931-1/HCP-NR-2006 zo dňa 17.1.2007, na odvolanie žalobcu proti rozsud
Meritum § 7 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľa: JUDr. J. V., proti odporkyni: Slovenská advokátska komora, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne o vyčiarknutí navrhovateľa zo zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu
Meritum § 6 ods. 2 reštitučného zákona
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/3/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1. H., bytom v P., 2. Mgr. J., bytom v N., 3. Ing. I. bytom v Š., zastúpených JUDr. E. advokátkou, so sídlom v N., a 4. Ing. D., bytom v P., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Nových Zámkoch, so sídlom v Nových Zámkoch, Svätoplukova 1, za účasti 1. Slovenského pozemkového fondu so sídlom v Bratislave, Búdková 36, a 2. Obce P., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Meritum vyvlastnenie pozemkov na účely výstavby
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/134/2007 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. Ing. F., bytom I. 2. M., bytom L., obaja zastúpení JUDr. R. advokátom so sídlom H. proti žalovanému: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Prievozská 2/B, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2006-9910/33331-2:530/Bi zo dňa 3. októbra 2006, o odvolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 2 S
Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky I. Š., bytom v P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 20Sd/511/2006-37 z 18. septembra 2007, takto r o z h o d o l
Meritum nedostatočné odôvodnenie rozsudku - § 221 písm. f) OSP, odňatá možnosť účastníkovi konať pred súdom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci navrhovateľa: JUDr. O. D., proti odporkyni: Slovenská advokátska komora, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne o vyčiarknutí navrhovateľa zo zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Br
MENU