Nájdené rozsudky pre výraz: riadne priestupkové konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
8 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: blokové konaniepokuta v blokovom konaní
Právna veta: Uloženie pokuty v blokovom konaní je individuálnym správnym aktom vydaným príslušným správnym orgánom, ktorým dochádza k zásahu do práv a povinností dotknutého priestupcu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že jednou z podmienok prípustnosti vydania rozhodnutia v blokovom konaní podľa § 84 ods. 1 zákona o priestupkoch je skutočnosť, že je ochotný pokutu zaplatiť. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť kumulatívne splnená je, že priestupok bol spoľahlivo zistený. V prípade, ak by priestupca nepovažoval priestupok za spoľahlivo zistený, prípadne by z iného dôvodu nebol ochotný pokutu za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 198 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. Ľ. C. , bytom v B, K. , zastúpen ého JUDr. J. Č. , advokátom , so sídlom v B, D. , proti žalovanému Okresn ému riaditeľstv u Policajného zboru v Bratislave I , so sídlom v Bratislave, Sasinkova 23, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného evid. č. bloku AA 1016351 zo dňa 23.4.2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30
Právna veta: Je nepochybné, že ovládajúcou zásadou v blokovom konaní je koncentračná zásada. Koncentračná zásada je mimoriadnou procesnou zásadou, ktorá účastníkovi zabraňuje, aby svoje návrhy, nové tvrdenia, resp. dôkazy prednášal kedykoľvek po začatí blokového konania ale iba do jeho začatia. Koncentračná zásada je logickým dôsledkom dohody o riadne zistenom skutkovom stave, a uvedená riadnosť sa spája s presvedčením páchateľa, že pri uvedených skutočnostiach uznáva, že je páchateľom takéhoto skutku, a že je ochotný priznať si svoje zavinenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/15/2013 7012201103 30.10.2014 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2014:7012201103.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D. H nar. XX.XX.XXXX, H. XX, XXX XX U., zast. JUDr. Júliusom Bučekom, advokátom, Námestie Slobody 12, 066 01 Humenné, proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Okresný dopravný inšpektorá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžd/2/2013 1011200430 27.05.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:1011200430.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Martin Abrahám, bytom Romanova 28, Bratislava, proti žalovanému: Prezídium Policajného zboru SR v Bratislave, Špeciálne dopravné oddelenie Odboru dopravnej polície, Diaľničné oddelenie Policajného zboru S
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a z členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobcu: T., bytom P., zast. JUDr. R., advokátom,., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát, Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, o preskúmanie rozhodnutia
Meritum zák. č. 372/1990 § 84 - 86
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W. J. B. , nar. X. , W. , zastúpeného JUDr. R. , advokátom, V. , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava (predtým Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Piesková č. 32, Nitra ), o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného – bloku č. X. séria A zo dňa 30.08.2010 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v N
Meritum uloženie pokuty v blokovom konaní
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : W. J. B. , nar. X. , N. , zastúpený JUDr. R. S., advokátom, V. , proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre , Piesková č. 32, Nitra , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného – bloku č. 000524 séria A zo dňa 30.08.2010 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/ 179 /201 0-71 zo dňa 31.03 .2011 , takto ro z h o
Meritum PROCES - § 83 ods. 2 zák. č. 372/1992 Zb. o priestupkoch
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., bytom V., zastúpeného R., bytom P., proti žalovanému: Železničná polícia, oddelenie T., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3644857 séria DP zo dňa 21.8.2007, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/26/2007-43 zo dňa 29.4.2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/2
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Asan/16/2017 1016200479 12. 12. 2018 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2018:1016200479.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci sťažovateľa: W. C., F. XX, N., proti žalovanému: Okresné riad
Meritum dopravný priestupok - § 8 ods. 1 písm. c/ zák. č. 25/2007 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov : 1. Ing. J. P. O. S. , IČO: X. , K. , 2. J. P. , nar. X. , bytom K. , obaja zastúpení Mgr . I. P. , advokátom, Z., proti žalovanému : Krajský dopravný inšpektorát Krajského r iaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne , Jilemnického č. 1, Trenčín (predtým Železničná polícia Trenčín , Oddelenie mýtnej polície) , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného – bloku evid. č. AB
MENU