Nájdené rozsudky pre výraz: riadny opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8888

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3890 dokumentov
30375 dokumentov
13 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Splnenie zákonných podmienok pre oznamovanie verejnou vyhláškou si posudzuje správny orgán sám. V prejednávanom prípade odôvodňovalo postup žalovanej zistenie, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Právna úprava tohto procesného inštitútu bola zavedená do úpravy stavebného zákona v záujme efektívneho výkonu verejnej správy v stavebnom konaní. Aký počet účastníkov sa považuje za veľký v stavebnom konaní nie je zákonom určené, a preto je to na úvahe správneho orgánu. V tejto súvislosti odvolací súd podporne poukazuje na právnu úpravu v Českej republike, kde zákon č. 500/2004 S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžp/12/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej žalobcov : 1. A. B., bytom D. U. X., M. S., S., štátneho občana S. R., 2. I.. P. B., bytom G. X., B., 3. R.. J. B., bytom G. X., B., 4. J. S., bytom V. X., B., 5. A. T., bytom G. X., B., 6. K. H., bytom G. X., B., 7. A. T. P., bytom X. O. C. R., S. O., S., štátneho obč
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Doručovanie písomností verejnou vyhláškou predstavuje štandardný spôsob doručovania umožňujúci primeraným spôsobom riešiť napätie medzi povinnosťou orgánu verejnej správy oznámiť oprávneným subjektom relevantné údaje v konaní a požiadavkou zabezpečiť plynulý priebeh konania elimináciou rizika jeho zablokovania v dôsledku objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti doručenia veľkému počtu osôb v primeranom časovom rozpätí alebo v dôsledku absencie aktuálnych údajov o mieste ich pobytu (napríklad nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 22/06 z 1. októbra 2008, uznesenie Najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžp/5/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. P.. M.. T. J., D.., bytom L.L., K., 2. B. M., bytom L.L., K., 3. J. K., bytom L., K., 4. M. K., bytom M., K., 5. R.. Z. K., P.., bytom B., K., 6. D. R., bytom L., K., 7. J. K., bytom L., K., 8. J. J., bytom L., K., 9. K. R., bytom L., K., 10. M
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Právo podať proti rozhodnutiu súdu riadny opravný prostriedok je subjektívnym právom oprávneného, ktoré mu patrí podľa zákona v prípadoch, kde to zákon pripúšťa. Rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté opravným prostriedkom, o ktorom bolo rozhodnuté, sa stáva právoplatným; je potrebné pritom rozlišovať medzi relatívnou a absolútnou právoplatnosťou. Vo vzťahu k oprávneným osobám, ktoré nevyužili právo podať opravný prostriedok, nastáva relatívna právoplatnosť rozhodnutia, avšak len v prípade, ak niektorá z oprávnených osôb podala proti tomuto výroku rozhodnutia opravný prostriedok.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí v Bratislave 22. februára 2012 v trestnej veci obžalova ného JUDr. B. O. a spol . pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1 , ods. 4 písm. a/, písm. b/, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej Tr. zák.) a iné , o sťažnosti ach obžalo
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to rozsudkom, ktorý verejne vyhlási. Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ a ods. 2 Trestného poriadku. Podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu. Podľa § 371 ods. 2 Trestného poriadku minister spravodlivosti podá dovolanie, okrem dôvodov uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie Trestného zákona alebo Trestného poriadku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a členov senátu JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obvinenému T. C. , vedenej na Okresnom súde vo Zvolene pod sp. zn. 2T 109/2008, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. októbra 2008 v Bratislave, prerokoval dovolanie obvineného T. C. proti rozsudku Okresného súdu vo Zvolene zo dňa 9. júla 2008, sp. zn. 2T 109/20
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. Podľa § 382 Tr. por. dovolací súd na neverejnom zasadnutí uznesením, bez preskúmania veci, odmietne dovolanie, ak a) bolo podané oneskorene, b) bolo podané neoprávnenou osobou, c) je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371, d) nie sú splnené podmienky dovolania podľa § 372 alebo § 373 ani po postupe podľa § 379 ods. 1, e) dovolanie ani po postupe podľa § 379 ods. 1 neobsahuje náležitosti uvedené v § 374 ods. 1 alebo 2. Vo vzťahu k ustanoveniu § 368 ods. 1 Tr. por. j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 31. marca 2008 v Bratislave v trestnej veci obvineného J. M., pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005), o dovolaní obvineného J. M., zastúpeného
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný poriadok podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku. Za splnenie zákonnej podmienky sa nepovažuje napadnutie rozhodnutia odvolaním, ktoré odvolací súd z dôvodu vzdania sa odvolania oprávnenými osobami nemohol preskúmať, ale v zmysle ustanovenia § 316 ods.1 bol povinný zamietnuť. Podaním dovolania proti právoplatnému rozsudku nie je možné zhojiť výslovné vzdanie sa riadneho opravného prostriedku. Absencia rozhodnutia odvolacieho súdu v merite veci má potom za následok nemožnosť podania dovolania.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. marca 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenému J. L. pre prečin krádeže v spolupáchateľstve podľa § § 20, 212 ods. 1 , 3 písm. b/ Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 3. a príla 201 4, sp. zn. 3 To
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podanie odporu obvineným proti trestnému rozkazu nemožno považovať za riadny opravný prostriedok, ktorého uplatnenie je požadované ustanovením § 372 Tr. por. o podmienkach dovolania. Odpor proti trestnému rozkazu nevyvoláva prieskumné konanie odvolacím súdom ohľadom rozhodnutia, proti ktorému smeruje, ale je len procesným úkonom, ktorým strana v súdnom konaní odmieta skrátenú formu tohto konania (trestný rozkaz vydaný súdom) a ktorý v nadväznosti na to zakladá povinnosť súdu prerokovať vec na hlavnom pojednávaní tak, ako je to ustanovené v § 355 ods. 3 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podľa § 382 písm. d/ Tr. por. na neverejnom zasadnutí odmietol dovolanie obvineného M.G., podané proti právoplatnému trestnému rozkazu Okresného súdu Žiar nad Hronom z 25. augusta 2008, sp. zn. 2 T 110/08. Z o d ô v o d n e n i a: Trestným rozkazom samosudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom z 25. augusta 2008, sp. zn. 2 T 110/08, bol obvinený M.G. uznaný za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy § 207 ods. 1, ods. 3 písm. a/, b/ Tr.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Oneskorené odvolanie je procesný úkon, ktorý nie je spôsobilý vyvolať rovnaké právne účinky ako riadne podané odvolanie, preto nezabráni tomu, aby napadnuté rozhodnutie správneho orgánu nadobudlo právoplatnosť. Správny poriadok v § 60 priamo ukladá odvolaciemu orgánu povinnosť preskúmať takéto odvolanie (oneskorené) z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Keďže oneskorené odvolanie nemožno z právneho hľadiska kvalifikovať ako riadne odvolanie, odvolací orgán nemôže takéto podanie vybaviť postupom podľa § 59 Správneho por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: F. A., bytom S., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., sídlo AK v H., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová ulica č. 23, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 41135/05/1410 zo dňa 27.11.2006 o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S 39/2007-39 zo dňa 05.06.2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Proti arbitrážnym rozhodnutiam v konaniach začatých pred 1. májom 1990, ak tieto boli skončené do 31. decembra 1991, nie sú prípustné riadne opravné prostriedky. Doplnenie: Podľa zákona o hospodárskej arbitráži platného do 30. apríla 1990, rozhodnutie bolo konečné a nebol proti nemu opravný prostriedok. Právoplatnosť nadobudlo doručením (§ 36 zákona o hospodárskej arbitráži). Ustanovenia § 41 a nasledujúcich síce umožňovali preskúmanie arbitrážnych rozhodnutí, a to na návrh sporových strán, alebo z vlastného podnetu orgánov arbitráže. Tento inštitút však nebol riadnym opravným prostriedkom. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Štátna arbitráž pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu rozhodnutím z 5. decembra 1991, sp. zn. 4341/89, konanie v časti o zaplatenie 359 334 Kčs zastavila a vo zvyšku arbitrážnu žiadosť zamietla. Navrhovateľ proti rozhodnutiu podal odvolanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné. Z odôvo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle vyššie uvedených ustanovení a postupujúc v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou (príkladmo uznesenia tunajšieho súdu sp. zn. 6Sžo/39/2011 zo dňa 23. novembra 2011, sp. zn. 8Rks/1/2012 zo dňa 13. marca 2012, sp. zn. 5Rks/2/2011 zo dňa 10. októbra 2011) Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že prejednávanie priestupkov podľa zák. č. 282/2002 Z. z. je výkonom prenesenej štátnej správy, keď ich prejednanie ako výnimku zo všeobecnej príslušnosti podľa § 52 zák. o priestupkoch, bolo zák. č. 282/2002 Z. z. zverené obciam. Obec má v konaní o priestupkoch postavenie správ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Rks/1/2014 Identifikačné číslo spisu: 5013201135 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5013201135.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: S. E., K. XXXX/XX, Z., proti odporcovi: Mesto Marti
MENU