Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodné obdobie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 401

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

149 dokumentov
2828 dokumentov
14 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za nehnuteľný majetok gréckokatolíckej cirkvi považoval právny poriadok účinný vtzv. rozhodnom období vymedzenom v osobitnom predpise* nielen majetok zapísaný v pozemkovej knihe ako vlastníctvo tejto cirkvi alebo jej zložky a majetok zapísaný ako vlastníctvo konkrétnych gréckokatolíckych inštitúcií (napr. nadácií, kostolov, fondov, spolkov), ale tiež majetok zapísaný ako vlastníctvo akejkoľvek gréckokatolíckej inštitúcie. Vuvedenom období bolo potrebné majetok gréckokatolíckej školy považovať za majetok gréckokatolíckej cirkvi.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia Okresný súd Poprad rozsudkom z 5. mája 2008 č.k. 19 C 79/2007 – 185 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca podľa zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (ďalej len „zákon č. 161/2005 Z.z.“) domáhal vydania (v žalobe bližšie konkretizovaných) nehnuteľností v katastrálnom území V., ktoré sú zapísané v pozemkovoknižnej vložke č. 811 a na liste vlastníctva č. 1161 (ďalej
Právna veta: Ak trvali zdravotné dôvody čiastočnej invalidity občana a odporkyňa 1. júna 1998 právoplatne nerozhodla o jeho žiadosti, ktorou sa opätovne domáhal priznania čiastočného invalidného dôchodku, odňatého pre neplnenie ekonomickej podmienky, skúmanej samostatne, treba v súlade s § 37 ods. 5 až 12 a § 162d zákona č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 132/1998 Z. z. porovnať zárobok občana, z ktorého mu bol pôvodne priznaný čiastočný invalidný dôchodok (po jeho úprave o prepočítací koeficient) a zárobkom dosahovaným v rozhodnom období, a tak zistiť z porovnateľného zárobku, či do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne zo 14. októbra 1998, ktorým navrhovateľovi priznala od 1. júla 1996 čiastočný invalidný dôchodok vo výške 1 860 Sk s tým, že mu patrí do 1. augusta 1997. Týmto rozsudkom mal byť realizovaný rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. mája 1998 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v B. B. zo 6. mája 1997. Súd prvého stupňa týmto rozsudkom potvrdil aj rozhodnutie odporkyne zo 14. októbra 1998, ktorým bol navrhovateľov
Kľúčové slová: osobitné dôvody odškodnenianásilné odvlečenie
R 56/1998
Právna veta: Len vtedy, ak došlo k násilnému odvlečeniu osôb do táborov v ZSSR, alebo do táborov, ktoré mal ZSSR zriadené v iných štátoch v rokoch 1944-1946 je splnená podmienka vzniku nároku na odškodnenie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 319/1991 Zb. v znení zákona č. 86/1994 Z. z.. Násilné odvlečenie, ku ktorému došlo po tomto období, nárok na odškodnenie podľa citovaného zákona nezakladá. Rozhodné obdobie rokov 1944-1946 sa pritom týka rovnako osôb, ktoré boli zavlečené do táborov zriadených ZSSR v iných štátoch, ako osôb zavlečených do táborov zriadených v ZSSR.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. potvrdil rozhodnutie odporkyne z 20. februára 1995, ktorým bola podľa § 2 zákona č. 319/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutá žiadosť navrhovateľa o úpravu výšky dôchodku v rámci mimosúdnej rehabilitácie. Dospel k záveru, že navrhovateľ bol odvlečený do ZSSR v roku 1949 a nie v rokoch 1944 až 1946, a preto sa na neho nevzťahuje § 2 ods. 1 zákona č. 319/1991 Zb. v znení zákona č. 86/1994 Z.z. Navrhovateľ v odvolaní žiadal rozsudok krajského súdu zrušiť a jeho návrhu v
Právna veta: Záver o dátume vzniku invalidity alebo čiastočnej invalidity je právne významný pre určenie rozhodného obdobia, potrebného na posúdenie vzniku nároku na dávku. Dokazovanie o tejto otázke musí byť vykonané spôsobom, aby o dátume vzniku invalidity alebo čiastočnej invalidity nevznikli pochybnosti.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 15. decembra 2003 zamietla podľa § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpi­ sov (ďalej len „zákon") žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvod­ nením, že navrhovateľ nesplnil podmienku potrebnej doby poistenia (za­ mestnania). Krajský súd v B. na návrh navrhovateľa preskúmal uvedené rozhodnu­ tie odporkyne a rozsudkom z 15. júna 2004 ho potvrdil, keď po vykonanom dokazovaní dospel k záveru zhodnému s odporkyňou, že navrh
Kľúčové slová: vydanie nehnutelnostireštitučný titulskonfiškovaný majetok
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vyplýva záver, že nemožno poznámky pod čiarou č. 9 a č. 9a interpretovať inak, než ako príkladmé odkazy na osobitné predpisy prichádzajúce do úvahy, a preto uvedené ustanovenie je žiaduce chápať ako ďalší reštitučný titul špecificky orientovaný do oblasti možnej zákonnej reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho majetku priamo v režime zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžr/138/2016 8016200041 26. 02. 2019 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2019:8016200041.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Marty Molnárovej v právnej veci navrhovateľky: Ing. L. N., bytom L. XXX/XX, B., zastúpenej JUDr. Jaro
Kľúčové slová: vydanie nehnutelnostipoľnohospodársky majetokreštitučný titul
R 32/2017
Právna veta: I. Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vyplýva záver, že nemožno poznámky pod čiarou č. 9 a č. 9a interpretovať inak, než ako príkladmé odkazy na osobitné predpisy prichádzajúce do úvahy, a preto uvedené ustanovenie je žiaduce chápať ako ďalší reštitučný titul špecificky orientovaný do oblasti možnej zákonnej reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho majetku priamo v režime zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení nesk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím č.j. 2012/288-8-SCHZ zo 6. februára 2012 Obvodný pozemkový úradu v K. (právny predchodca odporcu) č.j.: 2012/288-8-SCHZ zo 6. februára 2012 (ďalej aj „preskúmavané rozhodnutie) odporca rozhodol, že: 1. Oprávnená osoba H. G. v rozsahu podľa § 4 ods.2 písm. c) a e) zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zák.č.229/1991 Zb.“) spĺňa podmienky na priznanie nárokov podľa § 6 zákona č.229/1991 Zb. a § 38 zákona č.330/1991 Zb
Právna veta: Zákon č.229/1991 Zb. bol prijatý v snahe zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989. Rozhodné obdobie, na ktoré sa odstránenie týchto krívd vzťahuje, je v § 4 ods.1 zákona o pôde špecifikované obdobím od 25. februára 1948 do 1. januára 1990...Podľa názoru odvolacieho senátu dňom 28.februára 1992 došlo k prelomeniu zásady, že sa vydávajú len pozemky, ktoré prešli na štát v období od 25.februára 1948 z titulu konfiškácie. Tento jeho záver opiera o znenie tretej vety odseku 2 ustanovenia § 6; prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžr/132/2013 8012200230 24.06.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:8012200230.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor
Právna veta: Tým, že odvolací súd pripustil proti svojmu rozhodnutiu dovolanie za účelom posúdenia otázky, či zápis na nového vlastníka nehnuteľnosti, konkrétne A. V., ak nebol formálne vykonaný, alebo iná právna norma rozhodného obdobia ako aj ďalšie listinné dôkazy (kúpna zmluva, potvrdenky o splatení kúpnej ceny nehnuteľnosti), mohli osvedčiť a preukázať nárok podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, vytvoril odporkyni procesnú možnosť domôcť sa v dovolacom konaní preverenia správnosti odvolacím súdom zaujatého právneho názoru, že preukázaním iných právnych skutočností, významný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ J. V., bytom P., 2/ D. P., bytom P., 3/ Ing. Ľ. V., bytom B., 4/ B. N., bytom B., 5/ A. V., bytom T., 6/ A. V., bytom Š., proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, zastúpenej Krajským úrad
Právna veta: Za osobitné predpisy, ktoré má na mysli ustanovenie § 6 ods. 2 zákona (so zreteľom na vecnú súvislosť aj vysvetlivky), treba považovať predovšetkým zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, okresných úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, a to v ustanovení § 38 ods. 1 a 2. Týmto predpisom došlo fakticky k využitiu zmocnenia stanoveného v § 1 ods. 11 nar. vl. č. 104/1945 Zb. a k zákonnému vymedzeniu ďalších nárokov (po vecnej stránke) na vyňatie poľnohospodárskeho majetku spod konfiškácie, ako dovtedy len pre osoby maďarskej nár ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henček ovej, PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľov 1/ M. , nar. X. , bytom R. , 2/ A. , nar. X. , bytom L. , 3/ PhDr. H. , nar. X. , bytom S., všetky zastúpené J., byt om L., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Bratislave, Trenčianska 55, Br
MENU